Súdne spory a arbitráže

 

Členovia nášho sporového tímu patria medzi rešpektovaných odborníkov s kvalitným vzdelaním a bohatými skúsenosťami.

V prestížnej súťaži Právnická firma roka sa naša advokátska kancelária umiestnila ako veľmi odporúčaná kancelária pre oblasť sporovej agendy, čím sa zaradila medzi popredné slovenská kancelárie. Medzinárodná ratingová publikácia Chambers Europe odporúča partnera advokátskej kancelárie Pavla Poláčka ako popredného odborníka pre oblasť súdnych sporov. Pavol Poláček rovnako pôsobí ako rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory.

Súdne spory a arbitráže sú časovo a finančne náročné. Veľkú pozornosť preto venujeme právnemu poradenstvu v štádiu pred začatím konania, ktoré zahŕňa detailnú analýzu skutkového stavu sporu a dostupných dôkazov, existujúcich právnych problémov a rizík, možných riešení, ďalšieho postupu a procesnej stratégie a celkovej časovej náročnosti. Detailným spôsobom analyzujeme možnosti mimosúdneho urovnania sporu a zastupujeme klientov v mimosúdnych rokovaniach.

Klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastúpenie v obchodných, občianskych a správnych súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky a pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Významnou oblasťou našej špecializácie je právne poradenstvo a zastupovanie vo vnútroštátnych a medzinárodných rozhodcovských konaniach, vrátane konaní pred rozhodcovskými súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej advokátskej komory, rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), Medzinárodným centrom pre riešenie investičných sporov (ICSID) a ad hoc tribunálmi.

Osobitnú pozornosť venujeme komplexnej príprave procesnej stratégie, ktorá odráža špecifiká konkrétneho prípadu a strategické záujmy klienta; naše skúsenosti ukazujú, že voľba správnej procesnej stratégie a jej systematické dodržiavanie v priebehu konania sú podstatným predpokladom úspechu v spore.

Mimoriadny význam prikladáme komunikačnej stratégii, spolu s externými expertmi na krízovú komunikáciu myslíme aj na Vašu reputáciu a mediálny obraz.

Súčasťou našich služieb je aj zabezpečenie výkonu súdnych a rozhodcovských rozhodnutí.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU SÚDNE SPORY A ARBITRÁŽE

VŠETKY ČLÁNKY

CHAMBERS&PARTNERS OCENILA NAŠU KVALITNÚ PRÁCU / 19 May 2022

CHAMBERS&PARTNERS OCENILA NAŠU KVALITNÚ PRÁCU

Našu prácu v oblasti energetiky a prírodných zdrojov a tiež riešenia sporov aj tento rok ocenili rebríčky Chambers and Partners.

ŠTÁTY PRED SÚDOM: Ochránia životné prostredie žaloby? / 29 Jun 2021

ŠTÁTY PRED SÚDOM: Ochránia životné prostredie žaloby?

Súdy stále častejšie rozhodujú o žalobách, ktorými sa občania domáhajú aktívneho prístupu štátov k zmierňovaniu klimatických zmien .

Na vydržanie už nestačí notárske osvedčenie / 18 Jun 2021

Na vydržanie už nestačí notárske osvedčenie

Právomoc potvrdzovať vydržanie sa od mája presunula z notárov na súdy, čo prináša vyššiu transparentnosť a právnu istotu. Ako vyzerá vydržanie po novom?