PROBLÉMY, KTORÉ RIEŠIME

Na prvom mieste riešime vaše problémy a preberáme vaše právne starosti na seba, aby ste sa mohli naplno venovať tomu, čo vám zarába peniaze, alebo vás napĺňa. Riešenia vašich problémov tlmočíme do človečiny. Poskytujeme expertné právne služby zodpovedajúce najvyšším medzinárodným štandardom v nasledovných významných právnych oblastiach.

Inovácie, startupy, zdieľaná ekonomika a vôbec moderný prístup k štandardným ekonomickým vzťahom zaznamenávajú rapídny rast. Naša advokátska kancelária Vám pomôže sa v tejto oblasti rýchlo zorientovať, vytvárať nové príležitostia prispievať k Vášmu rastu.

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je komplexné právne poradenstvo od vstupu na trh, cez získanie osobitných povolení, výklad otázok právnej regulácie podnikania až po prípravu rôznych typov zmlúv.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Členovia nášho sporového tímu patria medzi rešpektovaných odborníkov s kvalitným vzdelaním a bohatými skúsenosťami.

V prestížnej súťaži Právnická firma roka sa naša advokátska kancelária umiestnila ako veľmi odporúčaná kancelária pre oblasť sporovej agendy, čím sa zaradila medzi popredné slovenská kancelárie. Medzinárodná ratingová publikácia Chambers Europe odporúča partnera advokátskej kancelárie Pavla Poláčka ako popredného odborníka pre oblasť súdnych sporov. Pavol Poláček rovnako pôsobí ako rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory.

Súdne spory a arbitráže sú časovo a finančne náročné. Veľkú pozornosť preto venujeme právnemu poradenstvu v štádiu pred začatím konania, ktoré zahŕňa detailnú analýzu skutkového stavu sporu a dostupných dôkazov, existujúcich právnych problémov a rizík, možných riešení, ďalšieho postupu a procesnej stratégie a celkovej časovej náročnosti. Detailným spôsobom analyzujeme možnosti mimosúdneho urovnania sporu a zastupujeme klientov v mimosúdnych rokovaniach.

Klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastúpenie v obchodných, občianskych a správnych súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky a pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Významnou oblasťou našej špecializácie je právne poradenstvo a zastupovanie vo vnútroštátnych a medzinárodných rozhodcovských konaniach, vrátane konaní pred rozhodcovskými súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovenskej advokátskej komory, rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory (ICC), Medzinárodným centrom pre riešenie investičných sporov (ICSID) a ad hoc tribunálmi.

Osobitnú pozornosť venujeme komplexnej príprave procesnej stratégie, ktorá odráža špecifiká konkrétneho prípadu a strategické záujmy klienta; naše skúsenosti ukazujú, že voľba správnej procesnej stratégie a jej systematické dodržiavanie v priebehu konania sú podstatným predpokladom úspechu v spore.

Mimoriadny význam prikladáme komunikačnej stratégii, spolu s externými expertmi na krízovú komunikáciu myslíme aj na Vašu reputáciu a mediálny obraz.

Súčasťou našich služieb je aj zabezpečenie výkonu súdnych a rozhodcovských rozhodnutí.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Energetika predstavuje kľúčovú oblasť špecializácie našej advokátskej kancelárie. Naši právnici energetike rozumejú a vedia sa s prehľadom orientovať v komplexných normách Slovenskej a európskej energetickej regulácie.

Medzinárodné ratingové organizácie Chambers and Partners a IFRL1000 zaradili našu advokátsku kanceláriu medzi popredné kancelárie na Slovensku pre oblasť energetiky.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa venujeme problematike obnoviteľných zdrojov energie a inovácii v energetike.

Našim klientom pomáhame pri výstavbe, kúpe, predaji a financovaní rozličných druhov elektrární, vrátane právneho poradenstva pri povoľovaní výstavby, štruktúrovaní transakcie, realizácii právneho due diligence a príprave a negociácie transakčnej dokumentácie.

Spolupracujeme s najvýznamnejšími priemyselnými asociáciami a pravidelne participujeme na príprave a pripomienkovaní energetickej legislatívy. Aktívne publikujeme.

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je zastupovanie výrobcov elektriny a iných podnikateľov v energetike v konaniach pred všeobecnými súdmi, správnymi orgánmi a ústavným súdom.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Poskytujeme zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo v oblasti súťažného práva. Naši právnici rozumejú tak vašim potrebám, ako aj požiadavkám súťažných orgánov, a to vďaka bohatým skúsenostiam a hlbokej znalosti súťažného práva získaným počas pôsobenia v Európskej komisií na Generálnom riaditeľstve súťažného práva a v advokácií. Pri našej práci plne zohľadňujeme aktuálne trendy v európskej legislatíve a rozhodovacej praxi jednotlivých orgánov EÚ.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastúpenie pred Protimonopolným úradom SR, Európskou Komisiou a súdmi vo všetkých oblastiach súťažného práva.

Koncentrácie: Poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie počas prednotifikačných stretnutí a pri príprave notifikácie transakcie.

Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, kartely a zneužívanie dominantného postavenia: Poskytujeme poradenstvo a zastupovanie pri prešetrovaniach a konaniach vedených súťažnými orgánmi ako aj v následných konaniach pred súdmi.

Výmena citlivých informácii: Poskytujeme usmernenia pri výmene citlivých informácií počas fúzií a akvizícií v zmysle súťažno-právnych predpisov.

Leniency program: V prípade kartelových dohôd vyhodnocujeme možnosti a riziká podania žiadosti o amnestiu z pokút a ostatných sankcií a poskytujeme právne poradenstvo pri podávaní žiadosti.

Neohlásené inšpekcie súťažných orgánov (dawn raids): Poskytujeme právne poradenstvo a konzultácie pri neohlásených inšpekciách súťažných orgánov, vrátane asistencie tímu skúsených právnikov z našej advokátskej kancelárie na mieste samom.

Compliance program: Pre klientov pripravujeme na mieru šité interné smernice a manuály zamerané na dodržiavanie súťažno-právnych predpisov, vrátane odborných školení zamestnancov.

Právne poradenstvo: Poskytujeme právne poradenstvo pri príprave a implementácii vertikálnych dohôd, a obchodných postupov a rozhodnutí za účelom zabezpečenia súladu so súťažno-právnymi predpismi. Poskytujeme poradenstvo pri vymáhaní škody spôsobenej protisúťažným konaním.

Právny audit: vykonávame právne audity u našich klientov za účelom zistenia možného porušenia súťažného práva.

Štátna pomoc: Poskytujeme právne poradenstvo pri posudzovaní súladu či podpora predstavuje štátnu pomoc a je zlučiteľná s právnymi predpismi a vnútorným trhom. Klientov zastupujeme pri notifikácii štátnej pomoci na Európskej komisii.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Poskytujeme právne poradenstvo pri všetkých transakciách týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva podliehajúcich právnemu poriadku Slovenskej republiky a medzinárodným štandardom FIDIC.

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri kúpe a predaji všetkých typov nehnuteľností, vrátane právneho poradenstva pri štruktúrovaní transakcií, realizácií právneho due diligence, hĺbkovej analýze právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a príprave a negociácií transakčnej dokumentácie.

Taktiež poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri výstavbe nehnuteľností, vrátane prípravy zmlúv o výstavbe, developerských zmlúv, úverových zmlúv a zmlúv s architektmi a inými odbornými dodávateľmi. Našim klientom pomáhame v procese EIA a pri získavaní územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a pri riešení iných problémov týkajúcich sa územného plánovania a povoľovania výstavby.

Významnou oblasťou našej špecializácie je poskytovanie právneho poradenstva pri prenájme priemyselných areálov, obchodných a kancelárskych priestorov, pozemkov, bytov a rodinných domov.

Okrem právneho poradenstva pri realizácii rozličných transakcií v oblasti nehnuteľností a stavebníctva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v súdnych sporoch a arbitrážach, ktoré sa týkajú nadobudnutia, výstavby a prenájmu nehnuteľností.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Našim klientom pomáhame pri zakladaní obchodných spoločností, príprave stanov a interných firemných dokumentov, organizácii valných zhromaždení a schôdzí iných orgánov spoločnosti, zvyšovaní a znižovaní základného imania a likvidácií obchodných spoločností. Klientov zastupujeme v konaniach pred obchodným registrom a orgánmi verejnej správy v súvislosti s registráciou korporátnych zmien a získavaním živnostenských oprávnení.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti fúzii a akvizícii, vrátane zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností, prevodov obchodných podielov a akcií, predajov podnikov, predajov vymedzených aktív a investičných vstupov do spoločností.

Naše služby zahŕňajú poradenstvo pri celkovom štruktúrovaní a plánovaní transakcie, realizáciu detailného právneho auditu (due diligence), prípravu transakčných dokumentov, zastupovanie na rokovaniach, zastupovanie pri získavaní potrebných povolení a súhlasov a prípravu post-transakčných dokumentov.

Okrem transakčného právneho poradenstva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v sporoch medzi spoločnosťou a spoločníkmi a konateľmi, ako aj v sporoch, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou transakcií v oblasti fúzii a akvizícii.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri príprave pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv a interných firemných predpisov v oblasti pracovného práva. Rovnako asistujeme pri ukončovaní pracovného pomeru a hromadnom prepúšťaní, pri prideľovaní a presune zamestnancov a v procese kolektívneho vyjednávania. Osobitnú pozornosť venujeme príprave právnych stanovísk týkajúcich sa zodpovednosti v pracovnoprávnych vzťahoch, dodržiavania zákazu diskriminácie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je aj zastupovanie a poradenstvo pri komunikácii s orgánmi verejnej správy, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov.

Našim klientom ponúkame právne poradenstvo a zastúpenie v súdnych sporoch so zamestnancami a manažérmi.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Pokrývame všetky oblasti týkajúce sa práva životného prostredia, vrátane problematiky odpadového hospodárstva.

Riešime environmentálne problémy spojené s kúpou, predajom, nájmom a užívaním nehnuteľností a každodennou prevádzkou podnikov. Rovnako sa venujeme problematike odpadového hospodárstva, nakladania s odpadmi a ich spracovania.

Súčasťou poskytovaných právnych služieb je okrem iného aj právny environmentálny audit, analýza environmentálnych rizík a zodpovednostných vzťahov. Našim klientom pomáhame pri nadobúdaní potrebných povolení a licencií a zastupujeme ich v konaniach pred štátnymi orgánmi.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. Poskytujeme právne služby obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ako aj uchádzačom a záujemcom o účasť na verejnom obstarávaní.

V rámci procesu verejného obstarávania poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri príprave ponúk a pri posudzovaní podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a kritérií na vyhodnotenie ponúk. Rovnako klientom ponúkame zastupovanie v procese revíznych postupov, vrátane prípravy žiadosti o nápravu a zastupovanie v konaní o námietkach na Úrade pre verejné obstarávanie.

Okrem uvedeného sa špecializujeme aj na zastupovanie klientov pri súdnom preskúmavaní rozhodnutí.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby pri podávaní veriteľských alebo dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie.

Ďalej poskytujeme právnu pomoc pri prihlasovaní pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii, popieraní pohľadávok a zastupovaní na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch. Súčasťou našich služieb je hĺbková analýza právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a príprava a negociácia príslušnej dokumentácie.

Našim klientom ponúkame právne poradenstvo a zastúpenie v súdnych konaniach v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Jedinečnou a výnimočnou oblasťou špecializácie našej advokátskej kancelárie je problematika konfesného práva a vzťahov štátu a cirkví.

Naše služby pokrývajú širokú škálu právnych vzťahov cirkví a náboženských spoločností s orgánmi verenej správy, súdmi a fyzickými a právnickými osobami, ktoré vznikajú pri každodennom pôsobení cirkví a náboženských spoločností na území Slovenskej republiky.

Pri poskytovaní právnych služieb plne zohľadňujeme a rešpektujeme osobitné postavenie a poslanie cirkví a náboženských spoločností a špecifický charakter právneho poradenstva. Znalosť právneho poriadku Slovenskej republiky v jednotlivých oblastiach špecializácie kombinujeme so znalosťou kánonického práva, vnútorných predpisov cirkví a náboženských spoločností, medzinárodného a európskeho práva a medzinárodne akceptovaných právnych princípov upravujúcich vzťahy medzi štátom a cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Naša advokátska kancelária ponúka široké právne poradenstvo v oblasti poistenia, zaistenia a súvisiaceho finančného sprostredkovania.

Subjektom podnikajúcim v uvedených oblastiach poskytujeme právnu pomoc pri vstupe na trh, vrátane získania osobitných povolení, v otázkach právnej regulácie podnikania a pri príprave rozličných typov zmlúv a obchodných podmienok zmlúv. Poradenstvo poskytujeme i pri príprave a implementácii nových produktov na trh.

S ohľadom na vážne právne dôsledky venujeme zvláštnu pozornosť otázke ochrany osobných údajov a právnej úprave ochrany spotrebiteľa.

Oblasťou, ktorej sa naša advokátska kancelária mimoriadne venuje, je zastupovanie klientov v súdnych sporoch vyplývajúcich z porušenia zmluvných či nezmluvných záväzkov z poistenia. Naši právnici získali bohaté skúsenosti v náročných súdnych sporoch, a preto dokážu klientom poskytnúť právne poradenstvo s vysokou pridanou hodnotou.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Našim klientom poskytujeme komplexnú právnu pomoc pri ochrane duševného vlastníctva. Venujeme sa problematike autorských práv, ochranných známok, patentov, dizajnov, úžitkových vzorov a označení výrobkov. Rovnako poskytujeme právne služby pri ochrane know-how, obchodného tajomstva, obchodného mena, doménových mien a pri ochrane pred nekalou súťažou.

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je právne poradenstvo a zastupovanie v registračných konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Klientom pomáhame pri príprave, analýze a negociácii licenčných zmlúv a zmlúv o prevode práv duševného vlastníctva.

Taktiež poskytujeme právne poradenstvo v oblasti informačných technológií, predovšetkým pri vývoji, implementácii a poskytovaní počítačových programov a IT riešení, pri IT outsourcingu a pri regulácii elektronickej komunikácie a poskytovaní komunikačných služieb. Našim klientom pomáhame pri príprave a negociácii rôznych typov obchodných zmlúv, vrátane obchodných podmienok.

Okrem nesporovej agendy, klientom poskytujeme právnu pomoc v sporoch týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a informačných technológií.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

Špecifickou oblasťou našej špecializácie je poľovné právo. Právnici našej kancelárie sa s prehľadom orientujú v právnych predpisoch upravujúcich podmienky výkonu poľovníctva a majú praktické skúsenosti s ich aplikáciou.

Naši klientom poskytujeme efektívne právne poradenstvo v otázkach týkajúcich sa zakladania a fungovania poľovníckych organizácii, zmeny hraníc poľovných revírov a uznávania nových poľovných revírov. V tejto súvislosti poskytujeme právne zastúpenie v príslušných konaniach pred správnymi orgánmi.

Súčasťou našich služieb je aj príprava a negociácia zmluvnej dokumentácie v súvislosti s užívaním poľovných revírov.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY