Duševné vlastníctvo a informačné technológie

 

Našim klientom poskytujeme komplexnú právnu pomoc pri ochrane duševného vlastníctva. Venujeme sa problematike autorských práv, ochranných známok, patentov, dizajnov, úžitkových vzorov a označení výrobkov. Rovnako poskytujeme právne služby pri ochrane know-how, obchodného tajomstva, obchodného mena, doménových mien a pri ochrane pred nekalou súťažou.

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je právne poradenstvo a zastupovanie v registračných konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Klientom pomáhame pri príprave, analýze a negociácii licenčných zmlúv a zmlúv o prevode práv duševného vlastníctva.

Taktiež poskytujeme právne poradenstvo v oblasti informačných technológií, predovšetkým pri vývoji, implementácii a poskytovaní počítačových programov a IT riešení, pri IT outsourcingu a pri regulácii elektronickej komunikácie a poskytovaní komunikačných služieb. Našim klientom pomáhame pri príprave a negociácii rôznych typov obchodných zmlúv, vrátane obchodných podmienok.

Okrem nesporovej agendy, klientom poskytujeme právnu pomoc v sporoch týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a informačných technológií.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA TÉMU DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO A IT

VŠETKY ČLÁNKY

Ako sa za dva roky zmenila ochrana osobných údajov? / 25 May 2020

Ako sa za dva roky zmenila ochrana osobných údajov?

Už 2 roky sme pri ochrane osobných údajov povinní rešpektovať Nariadenie GDPR. Viete, aké výhody priniesla táto nová právna úprava?