ODPOJENIE OD CZT: ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ PRE DOMOVÚ KOTOLŇU

10 Aug 2021  / AUTORI: Nina Ševčeková Jozef Hudák

Pozornosť zákonodarcov a aj širokej verejnosti sa čoraz väčšmi obracia na možnosti odpojenia sa od centrálneho zásobovania teplom (CZT). Cesta k vlastnému zdroju tepla však nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. V tomto procese zohráva dôležité postavenie dvojica záväzných stanovísk od obce a dodávateľa tepla.

(pôvodný článok bol aktualizovaný v zmysle novely Zákona o tepelnej energetike účinnej od 1.8.2021. Súhrn zmien nájdete na tomto odkaze.)

DÔVOD PRÁVNEJ ÚPRAVY ODPÁJANIA OD CZT PODĽA ZÁKONA O TEPELNEJ ENERGETIKE

Odpojenie sa od súčasného dodávateľa tepla a vybudovanie novej domovej kotolne nie je len vecou súkromného záujmu obyvateľov individuálnych bytových domov. Ukončenie odberu tepla a výstavba nového zdroja zasahuje aj do oprávnených záujmov zvyšných odberateľov tepla, pretože prípadný nevhodný zásah do sústavy tepelných zariadení centralizovaného zásobovania teplom (CZT) môže ohroziť uspokojovanie jednej z ich základných životných potrieb. Okrem spoľahlivosti a bezpečnosti existujúcich dodávok tepla je tiež vecou verejného záujmu aj to, akým spôsobom zapadá nový zdroj tepla do koncepcie rozvoja obce, ktorý si obec vypracovala pre oblasť tepelnej energetiky.

Tieto a ďalšie dôvody stoja za tým, prečo výstavba vlastného zdroja tepla nepodlieha len odobreniu od stavebného úradu, ale prečo sa podľa Zákona o tepelnej energetike pri povoľovacích procesoch prihliada aj na stanovisko od obce a od dodávateľa tepla na vymedzenom území.

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO OBCE: SÚLAD PRIPRAVOVANEJ VÝSTAVBY KOTOLNE S KONCEPCIOU ROZVOJA OBCE

Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW možno podľa ust. § 12 ods. 8 Zákona o tepelnej energetike uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

Pokiaľ má výkon plánovaného zdroja tepla presahovať 10 MW, potrebné bude aj osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky, ktoré vydáva ministerstvo hospodárstva. Naopak, pokiaľ má mať plánovaný zdroj tepla celkový inštalovaný výkon menší ako 100 kW, záujemcovia o výstavbu nebudú potrebovať záväzné stanovisko podľa Zákona o tepelnej energetike ani od jedného z týchto subjektov. 

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky

Záväzné stanovisko obce má posúdiť, či je výstavba plánovanej domovej kotolne v súlade s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky je strategický dokument, ktorý musí vydať každá obec nad 2 500 obyvateľov, ak na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. Obec ho musí aktualizovať aspoň raz za päť rokov.

Úlohou spracovania koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky je podľa metodického usmernenia ministerstva hospodárstvavytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území obce s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky“.

Každá koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky má tri časti: (i) analýzu súčasného stavu, (ii) návrh sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia obce a (iii) a závery a doporučenia pre rozvoj tepelnej energetiky na území obce. Mnoho obcí má tú svoju zverejnenú na webe. Ak obec má koncepciu vypracovanú, ale nezverejnila ju, môžete požiadať o jej sprístupnenie napr. pomocou našej vzorovej infožiadosti.
Obr. 1: Snímka z koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Bratislava. Dostupné tu

Záväzné stanovisko obce

Záväzné stanovisko obce o súlade pripravovanej výstavby s koncepciou vypracováva podľa dôvodovej správy obec, na území ktorej sa má výstavba domovej kotolne uskutočniť. Obec v ňom vyhodnocuje:

  •  potrebu nových zdrojov tepla a rozvodov tepla na území, ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení, na ktorú sa žiada vydať záväzné stanovisko,
  • využitie domácich obnoviteľných zdrojov energie,
  • možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba uskutočnená, z kombinovanej výroby elektriny a tepla,
  • plnenie požiadaviek na ochranu životného prostredia,
  • hospodárnosť a energetickú účinnosť sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu sa stanovisko požaduje,
  •  využitie vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo obnoviteľných zdrojov energie v systémoch CZT,
  • vplyvy na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území najmä systémov CZT a centrálnych okrskových zdrojov tepla.

Obec kladné záväzné stanovisko nevydá, ak sa výstavbou domovej kotolne zníži odber tepla z existujúceho účinného CZT a ak sa zhorší vplyv na životné prostredie, zhorší hospodárnosť účinného CZT alebo ak sa zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa teplo z CZT dodáva.

Obr. 2: Snímka zo záväzného stanoviska mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Dostupné tu.

Od 1. augusta 2021 naviac obec záväzné stanovisko nevydá ani vtedy, ak nie sú splnené podmienky skončenia odberu tepla podľa ust. § 20 Zákona o tepelnej energetike. Táto zmena sa do znenie návrhu novely Zákona o tepelnej energetike dostala ako súčasť pozmeňovacieho návrhu v druhom čítaní. Znenie pozmeňujúceho návrhu a jeho odôvodnenie nájdete na tomto odkaze.

Po novom má tak obec v konaní o vydanie záväzného stanovisko skúmať predovšetkým to, či nový zdroj tepla využíva vyššie percento tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie ako doterajší zdroj tepla, čo má byť plne v súlade s Energetickou politikou SR a Stratégiou environmentálnej politiky SR do roku 2030.

Konanie o vydanie záväzného stanoviska obce sa zahajuje na žiadosť, ktorá musí mať náležitosti podľa ust. § 13 ods. 1 Zákona o tepelnej energetike. Účastníkom konania je okrem žiadateľa tiež súčasný dodávateľ tepla na vymedzenom území.

O vydaní stanoviska by mala obec rozhodnúť do 30 dní od doručenia žiadosti. V záväznom stanovisku uvedie okrem (i) identifikačných údajov žiadateľa tiež (ii) sústavu tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj podmienky jej hospodárnosti a energetickej účinnosti a požiadavky na prevádzku sústavy tepelných zariadení z hľadiska životného prostredia, (iii) miesto prevádzkovania sústavy tepelných zariadení a jej vymedzené územie na zásobovanie teplom, (iv) dobu platnosti záväzného stanoviska.

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO DODÁVATEĽA TEPLA

Kladné záväzné stanovisko obce nie je náhradou za územné rozhodnutie, za stavebné povolenie a ani za ohlásenie stavby. Záujemca o výstavbu domovej kotolne preto musí podstúpiť i príslušné povoľovacie procesy podľa predpisov o stavenom konaní.

Pri výstavbe domovej kotolne na vymedzenom území je dodávateľ v konaní podľa Stavebného zákona dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné. Dodávateľ tepla má súčasne postavenie účastníka konania podľa Stavebného zákona, ak sa povoľuje výstavba sústavy tepelných zariadení alebo jej časti na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v CZT.

Záväzné stanovisko dodávateľa tepla vypracováva dodávateľ tepla, prípadne prevádzkovateľ sústavy tepelných zariadení či držiteľ povolenia na rozvod tepla (pre zjednodušenie však budeme používať len pojem „dodávateľ tepla“, pokiaľ nie je uvedené inak).

V záväznom stanovisku je dodávateľ tepla oprávnený uplatňovať požiadavky len v rozsahu svojej pôsobnosti a je povinný v ňom vždy uviesť náležitosti podľa § 140b ods. 2 Stavebného zákona. Na vydanie záväzného stanoviska má dodávateľ presne 30 dní.

Keďže ide o záväzné stanovisko dotknutého orgánu podľa ust. § 140b Stavebného zákona, stavebný úrad stavebné povolenie nevydá, ak sa dodávateľ k zámeru vybudovať domovú kotolňu nevyjadrí kladne. Zamietavé stanovisko dodávateľa tepla teda môže výstavbe nového zdroja tepla zabrániť.

Pre dodávateľov aj odberateľov je preto z hľadiska právnej istoty dôležité vedieť, ktoré okolnosti výstavby nového zdroja má dodávateľ tepla vo svojom záväznom stanovisku zohľadňovať a na základe akých objektívnych dôvodov môže dodávateľ kladné záväzné stanovisko odmietnuť vydať. V tomto smere vyvolávala predošlá právna úprava u časti verejnosti nejasnosti, ktoré sa zákonodarca pokúsil odstrániť formou novely.

S účinnosťou od 1. augusta 2021 bol do ust. § 36 Zákona o tepelnej energetike pridaný odsek 11, ktorý hovorí, že za záväzné stanovisko dodávateľa tepla sa považujú:

  • predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa alebo dodávateľa tepla so zásahom do sústavy tepelných zariadení (ust. § 22 ods. 3 Zákona o tepelnej energetike), a
  •  predchádzajúci písomný súhlas držiteľa povolenia na rozvod tepla v ochrannom pásme na výkon (i) činností, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov), prípadne na (ii) výkon stavebných prác a výsadbu trvalých porastov v tomto ochrannom území (ust. § 36 ods. 7 Zákona o tepelnej energetike).

Z uvedeného podľa nášho názoru vyplýva, že dodávateľ tepla môže vydať záporné záväzné stanovisko najmä vtedy, ak môže výstavba domovej kotolne ohroziť či narušiť sústavu jeho tepelných zariadení, prípadne ak môže napríklad narušiť bezpečnosť jej prevádzky a údržby.

Možnosť preskúmania záväzného stanoviska dodávateľa tepla upravuje Stavebný zákon. Pokiaľ by existovalo podozrenie, že dodávateľ tepla vo svojom zamietavom záväznom stanovisku prekročil oblasť svojej pôsobnosti a posudzuje aj iné otázky než bezpečnosť a stabilitu dodávky tepla, je možné sa proti takémuto záväznému stanovisku brániť.

Na základe podaných námietok, prípadne odvolania podľa ust. § 140b ods. 5 a 6 Stavebného zákona totiž môže záväzné stanovisko dodávateľa tepla preskúmať aj jeho nadriadený orgán, ktorým je v tomto prípade ministerstvo hospodárstva. To môže záväzné stanovisko potvrdiť, ale ho aj zmeniť.

ZÁVER

Veríme, že Vám tento článok pomohol sa lepšie zorientovať v problematike záväzných stanovísk podľa Zákona o tepelnej energetike. Pokiaľ by ste pri povoľovacích procesoch potrebovali našu pomoc, neváhajte sa na nás s týmto problémom obrátiť.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Stavať na poľnohospodárskej pôde. Je to možné? / 21 Dec

Stavať na poľnohospodárskej pôde. Je to možné?

Stavať na poľnohospodárskej pôde je možné až po odňatí z pôdneho fondu. Viete čo to znamená a na čo sa treba pripraviť? Viac sa dočítate v článku.

Veľká novela Zákona o energetike preberá časť Zimného balíčka / 18 Nov

Veľká novela Zákona o energetike preberá časť Zimného balíčka

Hladinu energetických vôd rozvíril rozsiahly 100-stranový návrh novely Zákona o energetike, ktorý mení aj Zákon o regulácii a Zákon o podpore OZE. Jeho cieľom je prebrať časť tzv. Zimného energetického balíčka.

Novinky v energetike za október 2021 / 9 Nov

Novinky v energetike za október 2021

Novela plynárenskej vyhlášky a 100-stranová zmena Zákona o energetike. Ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu energetickej legislatívy.