Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za január 2024

7 feb 2024  / AUTORI: Roland Hogh Šimon Hudák

Rozumieme, aké náročné je zorientovať sa vo svete neustálych zmien právnych predpisov, ktoré môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky z oblasti stavebníctva a envirolegislatívy za mesiac január 2024.

Dôležité: Ministerstvo životného prostredia zverejnilo do pripomienkovania novelu zákona EIA.

Opäť  prinášame aj prehľad vyhlášok k stavebným predpisom, ktoré boli predložené do MPK.

Upozorňujeme aj na zmenu kompetencií ústredných orgánov štátnej správy pri príprave stavebných predpisov.

O ďalších zaujímavostiach sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac január 2024 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

STAVEBNÍCTVO
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)nie
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisovnie
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v časti § 631 – § 656 (Zmluva o dielo)nie
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v časti § 536 - § 565 (Zmluva o dielo)nie
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)nie
Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciáchnie
Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlánie
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanínie
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)nie
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývanianie
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývanianie
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovanínie
Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbenie
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácienie
Vyhláška SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentáciinie
Vyhláška SR č. 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákonanie
Vyhláška SR č. 436/2000 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilostinie
Vyhláška č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctvenie
Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrovnie
Vyhláška č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovnie
Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)nie
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisovnie
Vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenianie
Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostinie
Vyhláška č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domovnie
Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytunie
Vyhláška SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákonanie
Vyhláška č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrolnie
Vyhláška č. 311/2009 Z. z. o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátunie
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveniskonie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredínie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinynie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovnie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)nie
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzdušínie
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušianie
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstváchnie
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonovnie
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstváchnie
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Vyhláška č. 113/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredienie
Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinynie
Vyhláška č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nie
Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochnie
Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovnie
Vyhláška č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z. z.nie
Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzdušínie
Vyhláška č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolínie
Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesovnie
Vyhláška č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákonanie
Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy nie
Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôdnie
Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôdáno
Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadovnie
 

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

::     Novela nariadenia reflektujúca zmeny vodného zákona

Dňa 12.1.2024 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené nariadenie vlády SR č. 2/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.

Novela nariadenia reflektuje na zákon č. 525/2023 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a zákon č. 587/2004 o Environmentálnom fonde. O tejto novele sme vás informovali v monitoringu za mesiac december, ktorý nájdete TU.

Novela nariadenia pridala ochranu pred povodňami ako službu, ktorá patrí do ekonomicky oprávnených nákladov správcu vodných tokov. Taktiež ustanovila, že výška ekonomicky oprávnených nákladov správcu vodohospodársky významných vodných tokov sa znižuje o výšku príjmov z poplatkov za užívanie vôd.

Taktiež sa mení prijímateľ poplatkov za užívanie vôd. Po novom bude priamym príjemcom poplatkov za užívanie vôd správca vodohospodársky významných vodných tokov – Slovenský vodohospodársky podnik š. p. (SVP). Podľa predchádzajúcej právnej úpravy boli finančné prostriedky z týchto poplatkov poukazované na osobitný účet Environmentálneho fondu.

Novela nariadenia mení taktiež lehotu pre správcu vodohospodársky významných vodných tokov na vykonanie ročného zúčtovania a vydanie výkazu o nedoplatkoch a preplatkoch za predchádzajúci kalendárny rok, a to z 31. marca na 20. marca. Uvedené má za cieľ zabezpečiť dostatok časového priestoru na prípravu žiadosti o  úhradu nákladov zo štátneho rozpočtu, ktorú je treba podať do 31.marca a pre ktorej vypracovanie je nevyhnutné disponovať finálnym ročným zúčtovaním poplatkov. 

Novela nariadenia nadobudla účinnosť 15.1.2024 a jej znenie nájdete TU.

Aktuálne znenie nariadenia č. 755/2004 Z. z. nájdete TU.

Prihláste sa na odber monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Novela zákona EIA predložená do MPK s termínom do 14.2.2024

Dňa 6.2.2024 bol zo strany Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) do MPK predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA).

Navrhovateľ sa snaží o zefektívnenie procesov. Návrh prináša jasnejšie stanovenie priebehu zisťovacieho konania. Zásadnou zmenou má byť vylúčenie verejnosti zo zisťovacieho konania. Zmeny sa dotknú aj procesu vydávania záverečného stanoviska pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Zásadne sa má meniť aj príloha č. 8 zákona EIA, ktorý stanovoval prahové hodnoty pre projekty vo vzťahu k tomu, či majú podliehať zisťovaciemu konaniu, alebo priamo pri posudzovaní vplyvov. Predkladateľ dôvod týchto veľkých zmien opiera o údajnú presnejšiu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (tzv. smernica EIA).

MPK k návrhu novely zákona EIA prebieha do 14.2.2024.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu môžete sledovať TU.

Sprievodnú dokumentáciu k novele nájdete TU.

::     Aktuálny prehľad prípravy vyhlášok k stavebným predpisom

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a Ministerstvo dopravy SR pripravujú k novým stavebným predpisom viacero vyhlášok, ktoré majú za cieľ zmodernizovať a zjednotiť postupy pri navrhovaní, povoľovaní a uskutočňovaní stavieb.

Z uvedeného dôvodu pre vás sledujeme všetky relevantné vyhlášky (vrátane schválených) a aktuálne štádiá ich legislatívneho procesu.

Aktuálny stav legislatívneho procesu vyhlášok k stavebným predpisom nájdete v nasledovnej tabuľke:

 

Názov vyhlášky

Číslo a aktuálny stav legislatívneho procesu

Odkaz na vyhlášku/legislatívny proces

1.

Vyhláška č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

Schválená a zverejnená v zbierke zákonov dňa 11.10.2023

 

Znenie vyhlášky, účinné od 1.4.2024 je dostupné na tomto odkaze.

2.

Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výstavbe

PI/2023/263

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

3.

Návrh vyhlášky o požiadavkách na bezbariérové navrhovanie a užívanie stavieb

PI/2023/264

Ukončenie predprípravnej fázy

 

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

4.

Návrh vyhlášky o dokumentácii stavieb

PI/2023/265

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

5.

Návrh vyhlášky o všeobecných technických požiadavkách na stavby

PI/2023/266

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

6.

Návrh vyhlášky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

LP/2024/37

Do 19.2.2024 prebieha MPK k návrhu vyhlášky

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

7.

Návrh vyhlášky o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti

LP/2024/14

Vyhodnotenie MPK

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

8.

Návrh vyhlášky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

LP/2024/19

Vyhodnotenie MPK

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

9.

Návrh vyhlášky o informačnom systéme (URBION)

PI/2023/291

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

10.

Návrh vyhlášky o vzoroch formulárov používaných informačným systémom

LP/2024/31

Do 9.2.2024 prebieha MPK k návrhu vyhlášky

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

11.

Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení stavieb

PI/2023/318

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

12.

Návrh vyhlášky o geodetických a kartografických činnostiach vo výstavbe

PI/2023/227

Ukončenie predprípravnej fázy

Aktuálne štádium leg. procesu nájdete TU.

Sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

 

Za posledný mesiac došlo k zmene v prípade nasledovných návrhov:

  • Návrh vyhlášky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Proces prípravy vyhlášky je aktuálne vo fáze medzirezortného pripomienkového konania (MPK), a to do 19.2.2024.

Predmetnou vyhláškou dôjde k úprave štandardov a metodiky spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

Cieľom návrhu vyhlášky je poskytnúť podrobnejšie vysvetlenie použitých pojmov, konkretizovanie obsahu a spôsobu spracovania územnoplánovacej dokumentácie, vrátane podmienok a regulatívov  priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Súčasťou vyhlášky budú aj spôsob používania a štandardy jednotlivých regulačných nástrojov v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie tak, aby boli aplikovateľné v rámci informačného systému územného plánovania a výstavby. Návrh vyhlášky ustanovuje metodiku a štandardy aj vo vzťahu k územnoplánovacím podkladom.

  • Návrh vyhlášky o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti

Proces prípravy vyhlášky je aktuálne vo fáze vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Cieľom návrhu vyhlášky je jednoznačným spôsobom upraviť podrobnosti o obsahu a rozsahu žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb, o spôsobe vykonávania skúšky a o vydaní preukazu odbornej spôsobilosti.

Návrh vyhlášky má za cieľ vytvoriť jednotnú formu obsahu žiadosti o zápis do registra odborne spôsobilých osôb a informovať o spôsobe získania odbornej spôsobilosti. Digitalizáciou a podávaním žiadosti prostredníctvom formulára v informačnom systéme sa podľa predkladateľa daný proces zefektívni a prispeje sa tým aj k zníženiu byrokracie.

  • Návrh vyhlášky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

Proces prípravy vyhlášky je aktuálne vo fáze vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Cieľom návrhu vyhlášky je jednoznačné definovanie územnotechnických a urbanistických požiadaviek na výstavbu z hľadiska územnotechnického pre všetkých aktérov v procesoch územného plánovania a výstavby.

Návrh vyhlášky upravuje ucelené územnotechnické požiadavky na výstavbu, podľa ktorých sa bude postupovať pri obstarávaní a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, projektovej činnosti, pri povoľovaní budov, inžinierskych stavieb, reklamných stavieb a terénnych úprav, pri vydávaní záväzného stanoviska v prípade, keď obec nemá územnoplánovaciu dokumentáciu či pri vymedzovaní stavebných pozemkov.

Návrh vyhlášky zároveň definuje niektoré základné pojmy pre výstavbu v územnom plánovaní.

  • Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používaných informačným systémom územného plánovania a výstavby

Proces prípravy vyhlášky je aktuálne vo fáze medzirezortného pripomienkového konania (MPK), a to do 9.2.2024.

Cieľom návrhu vyhlášky je zavedenie jednotných vzorov formulárov používaných informačným systémom v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie pre všetkých účastníkov procesu s cieľom optimalizácie a postupnej automatizácie.

Významnou časťou návrhu vyhlášky sú práve prílohy, v ktorých sa  predmetné formuláre spodrobňujú na úroveň kategórií oddielov informácií, ktoré budú obsahovať. Tieto prílohy sú určené ako podklad pre ďalšie technické riešenie formulárov v jednotnom prostredí  slovensko.sk. Samotné elektronické formuláre budú potom integrované na portál úradu a sú k dispozícii pre zúčastnených aktérov procesov územného plánovania.

Ak sa chcete o pripravovaných a schválených vyhláškach dozvedieť viac, dávame do pozornosti náš článok Prehľad vyhlášok k novým stavebným predpisom. V prípade akejkoľvek zmeny článok priebežne aktualizujeme.

::     Prípravu stavebných predpisov bude opäť zabezpečovať Ministerstvo dopravy SR

Dňa 25.1.2024 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 7/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Kompetenčný zákon).

Podľa novely Kompetenčného zákona sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR bude starať Ministerstvo dopravy SR, ktoré bude zároveň pre Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR pripravovať návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zverejňovať ich a po prerokovaní v pripomienkovom konaní predkladať vláde Slovenskej republiky. Príprava legislatívy v oblasti stavebných predpisov sa tak v dôsledku novej právnej úpravy vracia na Ministerstvo dopravy SR, ktoré zastrešuje taktiež legislatívne procesy už začaté a nedokončené Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Novela zákona je účinná od 1.2.2024 a jej znenie nájdete TU.

Aktuálne znenie Kompetenčného zákona nájdete TU.

::     Vláda SR predložila do parlamentu novelu stavebných predpisov 

Dňa 15.1.2024 bol do NR SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrh novely stavebných predpisov vláda navrhla prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Prerokovanie sa má uskutočniť na aktuálnej schôdzi NR SR, ktorej koniec je naplánovaný na 16.2.2024.

Cieľom navrhovanej novely je najmä naliehavá požiadavka oddialiť nadchádzajúcu účinnosť zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe (zákon o výstavbe) v súvislosti s nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Navrhuje sa preto odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. do 1. apríla 2025.

V súvislosti s posunutím účinnosti zákona o výstavbe vláda navrhuje zmeny v aktuálne účinnom stavebnom zákone a zákone č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní (zákon o územnom plánovaní) tak, aby boli aplikovateľné súčasne. Návrh zákona totiž počíta s tým, že zákon o územnom plánovaní nadobudne účinnosť v plánovanom čase, a to 1.4.2024.

Novela sa dotkne taktiež zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA). Podľa navrhovanej právnej úpravy bude môcť navrhovateľ podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní, v ktorom príslušný orgán určil, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa zákona EIA. Pokiaľ príslušný orgán v zisťovacom konaní rozhodne, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa zákona EIA, odvolanie bude môcť podať len účastník konania.

V zmysle navrhovanej novely sa na zisťovacie konanie nebude vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

O najdôležitejších z týchto navrhovaných zmien v stavebných predpisoch sa môžete dočítať v našom článku Vláda opäť mení stavebné predpisy. Na čo sa pripraviť od 1. apríla 2024?

O pripravovanej novele stavebných predpisov sme vás informovali v monitoringu za mesiac december 2023, ktorý môžete nájsť na tomto odkaze.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu v NR SR môžete sledovať TU.

Sprievodnú dokumentáciu k novele stavebných predpisov predloženú do NR SR nájdete TU.

::     Konzultácia MŽP s podnikateľmi k novelizácii zákonov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo dňa 29.1.2024 informáciu o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektmi k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o Environmentálnom fonde).

Návrhom zákona sa zavádza nový systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Upravujú sa nové základné pojmy, zmeny bezodplatnej alokácie, postupné zrušenie bezodplatnej alokácie v letectve, využitie výnosov z aukcií, platnosť emisných kvót, implementuje nízkouhlíkové mechanizmy, ustanovuje povinnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ruší povinnosti okresných úradov.

K návrhu zákona bude prebiehať online stretnutie. Predbežne je plánované v dátumoch od 12. do 16. februára 2024 (odkaz na pripojenie bude zo strany MŽP zverejnený dodatočne).

Už teraz však majú podnikatelia v prípade záujmu možnosť zasielať svoje pripomienky k návrhu novely na adresy simon.lacena@enviro.gov.sk a emissions@enviro.gov.sk, a to v termíne do 29. februára 2024.

O konzultáciách podnikateľských subjektov s MŽP sa viac dočítate na tomto odkaze

Návrh zákona a sprievodnú dokumentáciu k nemu nájdete TU.

::     Tender  na obnovu a modernizáciu Gabčíkova 

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba vyhlásil dňa 12.1.2024 tender na modernizáciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

Modernizáciou by sa mala zabezpečiť spoľahlivá a bezpečná výroba energie z našej najväčšej vodnej elektrárne na ďalších 30 rokov. Malo by prísť ku generálnej oprave, výmene ôsmich turbogenerátorov a zabezpečeniu moderných technológií.

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v Európskom vestníku verejného obstarávania, ale tiež v slovenskom vestníku. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 350 mil. eur. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 90 dní od zverejnenia.

Viac sa dočítate na tomto odkaze.

::     Výzva na podporu triedeného zberu a zberných dvorov

MŽP vyhlásilo dňa 29.1.2024 deviatu výzvu z Programu Slovensko. Táto výzva je zameraná na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom budovania a rozširovania zberných dvorov.

Na tento účel je vo výzve alokovaných 23 miliónov 671-tisíc eur. Z toho pre menej rozvinutý región je určená suma 20 380 292 eur a pre viac rozvinutý región, ktorý tvorí územie Bratislavského kraja, 3 290 708 eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, združenia obcí a príspevkové či rozpočtové organizácie obcí na celom území Slovenskej republiky. Obce sú ale rozdelené do kategórií, od ktorých závisí finančný limit príspevku.

Do prvej kategórie patria samosprávy do 30-tisíc obyvateľov, kde je finančný limit 500-tisíc eur. V druhej kategórii sa nachádzajú samosprávy od 30-tisíc do 50-tisíc obyvateľov a s limitom 600-tisíc eur. V poslednej kategórii sú samosprávy nad 50-tisíc obyvateľov a s finančným limitom jeden milión eur

O novej výzve MŽP sa viac dočítate na tomto odkaze.

::    Posúdenie bežnej dostupnosti v rozhodnutí predsedu ÚVO

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 25.1.2024 vydal rozhodnutie č. 14038-9000/2023, ktorým korigoval odôvodnenie rozhodnutia úradu č. 12263-6000/2023-OD, 12558-6000/2023-OD zo dňa 8.9.2023 v súvislosti s posúdením bežnej dostupnosti predmetu zákazky.

ÚVO v rámci vydaného rozhodnutia zamietol námietky navrhovateľov smerujúce proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť v užšej súťaži zadávanej postupom dynamického nákupného systému na predmet nadlimitnej zákazky s názvom „DNS – Pripojenia koncových uzlov siete GOVNET“.

Podľa predsedu úradu úrad nesprávne vyhodnotil skutočnosť, že kontrolovaný v rámci opisu predmetu zákazky uviedol  minimálne požadované parametre, v dôsledku čoho kontrolovaný jasným a určitým spôsobom vymedzil predmet zákazky.

Minimálne požadované parametre opisu predmetu zákazky, ktoré stanovil kontrolovaný v rámci Informatívneho opisu predmetu zákazky, limitujú kontrolovaného pri zadávaní zákaziek v rámci DNS, a to z pohľadu toho, že od týchto minimálnych požiadaviek kontrolovaný nemôže upustiť, nakoľko sú striktne stanovené, záväzné, a preto je nimi kontrolovaný viazaný.

Nakoľko úrad mal dostatočný podklad na to, aby posúdil, či predmetom zadávania zákaziek v rámci zriaďovaného DNS majú byť bežne dostupné služby, nemal v predmetnom prípade rezignovať na preskúmanie namietaných skutočností ohľadom posúdenia bežnej dostupnosti kontrolovaným vymedzeného opisu predmetu zákazky. Bolo zákonnou povinnosťou úradu sa riadne vysporiadať s bežnou dostupnosťou služieb, ktoré budú predmetom zadávania zákaziek v rámci zriaďovaného DNS.

O posúdení bežnej dostupnosti v rozhodnutí predsedu ÚVO sa viac dočítate na tomto odkaze.

Celé znenie rozhodnutia predsedu ÚVO nájdete na tomto odkaze.

::     Nové metodické usmernenia ÚVO

Počas uplynulého mesiaca ÚVO zverejnil niekoľko nových metodických usmernení. Radi by sme vás upozornili na najzaujímavejšie z nich.

V metodickom usmernení č. 4804-5000/2023 zo dňa 10. 01. 2024 sa ÚVO zaoberá možnosťou pokračovať v plnení zákazky po premiestnení sídla hospodárskeho subjektu do iného členského štátu – Českej republiky.

Podľa ÚVO zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (zákon o verejnom obstarávaní) nevylučuje, aby po uzatvorení zmluvy došlo k zmenám tak na strane hospodárskeho subjektu, ako aj verejného obstarávateľa, čiže nie je vylúčená ani zmena sídla hospodárskeho subjektu, pričom tento subjekt môže naďalej plniť pôvodnú zákazku.

Ak aj po premiestnení sídla hospodárskeho subjektu do zahraničia bude naďalej „existovať“ a plniť zákazku/zákazky pôvodný hospodársky subjekt, nie je vylúčené, aby plnil činnosti spojené s dokončením už vysúťažených zákaziek aj prostredníctvom organizačnej zložky tohto subjektu.

Metodické usmernenie je dostupné na tomto odkaze.

V metodickom usmernení č. 5325-5000/2024 zo dňa 19.1.2024 sa ÚVO zaoberá povinnosťou zverejnenia účtovných závierok a schválením splátkového kalendára pred predložením ponuky.

Podľa ÚVO samotné určenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia je podľa zákona o verejnom obstarávaní fakultatívne a závisí plne od rozhodnutia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Povinnosť zverejňovať účtovné závierky nie je v § 33 ods. 1 priamo definovaná ako podmienka účasti týkajúca sa finančného a ekonomického postavenia. V tejto súvislosti však upozorňujeme, že podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia sú v zákone o verejnom obstarávaní uvedené demonštratívnym výpočtom, t.j. verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať aj iné primerané podmienky, pokiaľ súvisia s finančným alebo ekonomickým postavením.

Metodické usmernenie je dostupné na tomto odkaze.

V metodickom usmernení č. 4707-5000/2024 zo dňa 17.1.2024 sa ÚVO zaoberá mimoriadne nízkymi ponukami podanými cez elektronický kontraktačný systém (EKS).

Podľa ÚVO v rámci EKS nie je možné priamo iniciovať konanie, ktorým by bolo preverené správanie iného uchádzača z pohľadu cenotvorby, rovnako nie je možné podať námietky. Obchodovanie prostredníctvom uvedenej platformy sa spravuje obchodnými podmienkami elektronickej platformy (OPEP). Pri súťaži realizovanej cez elektronické trhovisko dochádza k automatizovanému uzavretiu zmluvy, nedostatky na strane dodávateľa je možné riešiť z pohľadu verejného obstarávateľa iba odstúpením od zmluvy (ak sú na to dané dôvody určené v OPEP, v zmluve, alebo v ustanovení § 19 zákona o verejnom obstarávaní).

Metodické usmernenie je dostupné na tomto odkaze


Monitoring za mesiac január 2024 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu stavebníckej legislatívy a legislatívy životného prostredia nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za december 2023 / 24 jan 2024

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za december 2023

Zmeny stavebnej legislatívy schválené vládou, zmena vodného zákona i nový zoznam území európskeho významu. Čítajte viac v decembrovom monitoringu.

Vláda opäť mení stavebné predpisy. Na čo sa pripraviť od 1. apríla 2024? / 15 jan 2024

Vláda opäť mení stavebné predpisy. Na čo sa pripraviť od 1. apríla 2024?

Vláda na svojom zasadnutí 10. januára 2024 schválila návrh zákona, ktorým sa má opätovne meniť stavebná legislatíva. Meniť sa má všetko.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za november 2023 / 20 dec 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za november 2023

Za november dávame do pozornosti najmä prehľad pripravovaných vyhlášok Úradu pre územné plánovanie a výstavbu k stavebným predpisom, ako aj vyhlásenie Národného parku Veľká Fatra.