Vláda opäť mení stavebné predpisy. Na čo sa pripraviť od 1. apríla 2024?

15 jan 2024  / AUTORI: Šimon Hudák

Vláda na svojom zasadnutí 10. januára 2024 schválila návrh zákona, ktorým sa má opätovne meniť stavebná legislatíva. Meniť sa má všetko. Nielen súčasný stavebný zákon, ale aj nové stavebné predpisy (zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní), ktoré mali byť účinné od 1.4.2024 a nahradiť aktuálny stavebný zákon.

Ako to teda bude vyzerať od 1. apríla 2024? Prinášame 10 najdôležitejších vecí, ktoré by ste mali vedieť.

1.           Súčasný stavebný zákon pokračuje minimálne do 1.4.2025

Aktuálne platný stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku má zostať účinný ďalší rok, do 1.4.2025. Samozrejme, vláda ho mení a musí ho prispôsobiť novým stavebným zákonom (zákonu o výstavbe a zákonu o územnom plánovaní), ktoré ho majú v budúcnosti kompletne nahradiť.

2.          Zákon o výstavbe sa odkladá o rok

Nový zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe mal komplexne nahradiť proces povoľovania stavieb podľa aktuálne zákona od 1.4.2024. Nestane sa tak. Povoľovanie stavieb bude naďalej prebiehať podľa aktuálneho stavebného zákona (s príslušnými zmenami). Nový zákon o výstavbe má byť účinný až od 1.4.2025.

3.          Zákon o územnom plánovaní bude účinný spolu s aktuálnym stavebným zákonom

Od 1.4.2024 má byť účinná veľká časť nového zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. Podľa tohto zákona sa bude postupovať pri tvorbe územného plánu či pri vyhlasovaní stavebnej uzávery. Zákon o územnom plánovaní teda bude účinný spolu s aktuálnym stavebným zákonom.

4.          Stavba sa bude naďalej povoľovať v územnom konaní, stavebnom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní

Nový zákon o výstavbe nerátal s vydávaním územných rozhodnutí. Stavba mala byť povolená v konaní o stavebnom zámere, v ktorom by sa preskúmaval aj súlad stavby s územným plánom. Výsledkom by bolo jedno rozhodnutie o stavebnom zámere. Od 1.4.2024 budeme stavby naďalej povoľovať v doteraz známom režime územného konania, stavebného konania a prípadne aj kolaudačného konania.

5.           Chýba jasnejšia úprava používania informačného systému URBION

Najväčšou novinkou novej stavebnej legislatívy malo byť používanie informačného systému URBION. Malo ísť o elektronický systém (platformu), v ktorom sa mali povoľovať stavby a meniť územné plány. Do zákona o územnom plánovaní (§ 40 ods. 14) sa zavádza, že do 1.4.2025 sa informačný systém nebude používať na povoľovanie podľa zákona o výstavbe. Ten bude totiž stále neúčinný.

Podľa návrhu zákona sa však informačný systém môže použiť na účely konaní a postupov podľa stavebného zákona. Ustanovenie je formulované ako možnosť, nie ako povinnosť. Navyše, nie je zrejmé v akom rozsahu sa informačný systém pre účely povoľovania výstavby použije. Tiež sa uvádza, že informačný systém možno použiť aj na účely zákona o územnom plánovaní. Rovnako nie je špecifikované v akom rozsahu a na aké situácie. Predpokladám preto, že táto úprava bude musieť prejsť konkretizáciou. Napokon podotýkame, že Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR ráta so spustením základnej verzie URBIONU 1.4.2024.

Prihláste sa na odber monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy

  

6.          V stavebnom zákone nehľadajte tvorbu územnoplánovacej dokumentácie ani stavebnú uzáveru

V súčasnom stavebnom zákone sa vypúšťa celá úprava tvorby územného plánu. Proces tvorby územného plánu a územnoplánovacej dokumentácie sa bude od 1.4.2024 riadiť novou úpravou zo zákona o územnom plánovaní.

Zo stavebného zákona sa vypúšťa aj úprava vyhlásenia stavebnej uzávery. So zmenami má byť doplnená do zákona o územnom plánovaní (§ 30).

7.           Vypúšťa sa možnosť zriadiť chránenú časť krajiny

Rozhodnutím o chránenej časti krajiny sa zakazovali alebo obmedzovali určité činnosti z dôvodov ochrany verejného záujmu a určovali sa podmienky ochrany, najmä ktoré činnosti v území nemožno vykonávať a ktoré činnosti možno vykonávať (§ 39c stavebného zákona). Tento typ rozhodnutia vláda úplne vypúšťa a nezavádza ho ani do zákona o územnom plánovaní. Ako dôvod uvádza, že ide o zastaralý inštitút. To uvádza aj pri rušení stavebnej uzávery, avšak do zákona o územnom plánovaní ju na rozdiel od chránenej časti krajiny prenáša.

8.          Riešenie čiernych stavieb bude mať novú úpravu

Do súčasného stavebného zákona sa zavádza nový režim vysporiadania sa s „čiernymi stavbami“. (nový § 140d stavebného zákona). Do veľkej miery táto úprava kopíruje režim upravený v zákone o výstavbe, ktorý ale nebude účinný.

9.          Zavádza sa definícia súboru stavieb, hlavnej stavby a súčasti stavby

Do stavebného zákona pribudne definícia súboru stavieb a hlavnej stavby. Súbor stavieb je viac stavebných objektov tvoriacich funkčný celok. Hlavnou stavbou súboru stavieb je stavebný objekt, ktorého funkcia určuje hlavný účel stavby. Súčasťou samostatne stojacej stavby sú súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by stavba nebola kompletná a spôsobilá prevádzky (§ 43 ods. 2 stavebného zákona)

10.       Upravuje sa žiadosť o vydanie záväzného stanoviska a náležitosti záväzného stanoviska

Novinkou je úprava, podľa ktorej žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podáva do 31.3.2025 stavebník (§ 40b a § 40c zákona o územnom plánovaní). Zákon presne predpisuje, čo má takáto žiadosť obsahovať, čo má byť jej prílohou a tiež aj to, aké náležitosti má mať záväzné stanovisko. Právne pri náležitostiach záväzného stanoviska možno povedať, že sa zavádza požiadavka na jeho riadne odôvodnenie a typy záväzných podmienok, ktoré sa v záväznom stanovisku môžu uviesť. V praxi sa často stáva, že záväzné stanoviská obsahujú podmienky, ktoré nemajú oporu v zákone a sú svojvoľné.

Celý návrh zákona schválený na vláde spolu s dôvodovou správou (číslo materiálu UV-1204/2024) môžete nájsť tu


Šimon Hudák

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a jeho srdcovkou je správne právo. Špecializuje sa na stavebnú a environmentálnu reguláciu, spory a verejné obstarávanie. Šimon tiež radí organizáciám a iniciatívam podporujúcim udržateľnú výstavbu a energetickú hospodárnosť stavebných projektov. Rád sa venuje aj práci pro bono, teda bezplatnej právnej pomoci v prospech neziskových organizácií v oblasti udržateľnej výstavby a ochrany ľudských práv. Je spolutvorcom našich pravidelných mesačných noviniek v oblasti stavebníctva a envirolegislatívy. 

Zaujímajú vás aktuality zo sveta stavebníctva a nehnuteľností? S nami budete vždy v obraze. Prihláste sa na odber Monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za január 2024 / 7 feb 2024

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za január 2024

MŽP zverejnilo do pripomienkovania novelu zákona EIA či zmena kompetencií ústredných orgánov štátnej správy. Sledujte januárové novinky.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za december 2023 / 24 jan 2024

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za december 2023

Zmeny stavebnej legislatívy schválené vládou, zmena vodného zákona i nový zoznam území európskeho významu. Čítajte viac v decembrovom monitoringu.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za november 2023 / 20 dec 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za november 2023

Za november dávame do pozornosti najmä prehľad pripravovaných vyhlášok Úradu pre územné plánovanie a výstavbu k stavebným predpisom, ako aj vyhlásenie Národného parku Veľká Fatra.