Novinky v energetike za júl 2021

13 Aug 2021  / AUTORI: Andrea Puková Jozef Hudák

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac júl 2021.

Upozorňujeme najmä na zverejnenie novely Zákona o podpore OZE, ktorá upravuje povinný repowering, resp, prolongáciu podpory a novely Zákona o tepelnej energetike, ktorá (okrem iného) upravuje možnosť odpojenia sa od centrálneho zásobovania teplom (CZT). Zároveň dávame do pozornosti aj pripravovanú novelu Pravidiel trhu, ktorá má za cieľ upraviť podmienky centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy vykonávanej zo strany OKTE pri zariadeniach na výrobu elektriny trvalo oddelených od sústavy.

Monitoring za mesiac júl 2021 si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF.


Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE áno
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.


::       Novela Zákona o podpore OZE a nová povinnosť podať cenový návrh do konca augusta 2021

V Zbierke zákonov SR bola dňa 24.7.2021 pod č. 296/2021 Z. z. zverejnená dlho očakávaná a aj diskutovaná novela Zákona o podpore OZE.

Novela zavádza nový mechanizmus predĺženia existujúcej podpory, so súčasným znížením ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov energie niektorým výrobcom „zelenej“ elektriny. Nesie aj iné označenia, ako napríklad „prolongácia podpory“, či „repowering“.

Podstata prolongácie podpory spočíva v predĺžení súčasnej 15-ročnej doby podpory doplatkom o 5 rokov. Spolu s predĺžením doby podpory ÚRSO výrobcovi elektriny zároveň primerane zníži cenu elektriny stanovenú v jeho cenovom rozhodnutí. Pôvodne garantovaná podpora by sa tak mala výrobcom elektriny „rozložiť v čase“.

Pre časť výrobcov je prolongácia povinná. Sú to výrobcovia elektriny, ktorí za predchádzajúci kalendárny rok dosiahli priemernú výšku doplatku najmenej 150 eur/MWh a celkovú výšku doplatku najmenej 75 000 eur. Títo výrobcovia elektriny sú povinní predložiť ÚRSO do 31. augusta návrh na zníženie ceny elektriny pre svoje zariadenie na výrobu elektriny. Pokiaľ tak neurobia, dopustia sa správneho deliktu, za ktorý sa ukladá pokuta v rozmedzí od 500 eur do 100 000 eur.

V tejto súvislosti odkazujeme na náš článok, v ktorom sme sa tejto téme podrobne venovali.

Novela nadobudla účinnosť 1.8.2021. Zákon o podpore OZE v znení tejto novely je dostupný na tomto odkaze.

::       Novela Zákona o tepelnej energetike a zmeny v odpojení od CZT

Dňa 16.7.2021 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 282/2021 Z. z. zverejnená novela Zákona o tepelnej energetike. Bližšie informácie k tejto novele nájdete aj v Monitoringu za mesiac apríl 2021.

Novela napĺňa Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 pre oblasť energetiky. Do teplárenstva prináša zvoľnenie podmienok skončenia odberu tepla a konkretizuje, ktoré súhlasy dodávateľa tepla sa po novom považujú za záväzné stanovisko pri výstavbe sústavy tepelných zariadení. Okrem toho zavádza aj nové definície pojmov, akými sú „zariadenie na rozvod tepla“, „primárny rozvod tepla“ či „sekundárny rozvod tepla“.

Tejto téme sme sa podrobnejšie venovali v našom článku, kde si o novele Zákona o tepelnej energetike môžete prečítať viac.

Novela nadobudla účinnosť dňa 1.8.2021, pričom aktuálne znenie Zákona o tepelnej energetike je dostupné na tomto odkaze

::       Novely cenových vyhlášok ÚRSO a predĺženie regulačného obdobia

Dňa 27.7.2021 boli v Zbierke zákonov SR zverejnené novely cenových vyhlášok ÚRSO, konkrétne:

  • novela vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike;
  •  novela vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike; a
  • novela vyhlášky ÚRSO č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov.

Všetky novely vyhlášok sú účinné od 5.8.2021.

Okrem iných zmien je hlavnou novinkou nahradenie roku 2021 rokom 2022 vo všetkých vyhláškach, čím sa umožní použitie doterajšieho spôsobu vykonávania cenovej regulácie aj na regulačný rok 2022 a urýchlené vydávanie cenových rozhodnutí na rok 2022.

Bližšie informácie o týchto novelách sme vám poskytli v našom Monitoringu energetickej legislatívy za mesiac máj 2021.

Cenová vyhláška v elektroenergetike v znení novely je dostupná na tomto odkaze.

Cenová vyhláška v tepelnej energetike v znení novely je dostupná na tomto odkaze.

Cenová vyhláška vo vodárenstve v znení novely je dostupná na tomto odkaze.

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Návrh novely Cenovej vyhlášky v plynárenstve

V nadväznosti na prijatie noviel viacerých cenových vyhlášok pripravuje ÚRSO aj novelu cenovej vyhlášky v plynárenstve, konkrétne vyhlášky ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.

Aj v tomto prípade má byť hlavnou zmenou nahradenie roku 2021 rokom 2022. Okrem toho sa navrhuje aj upraviť spôsob výpočtu ceny za prístup do prepravnej siete a prepravy plynu, či odčlenenie cenovej regulácie dodávky plynu pre odberateľov plynu malý podnik od dodávky plynu pre domácnosti.

Návrh novely vyhlášky sa momentálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Legislatívny proces môžete sledovať na tomto odkaze.

::       Pripravuje sa novela Pravidiel trhu

ÚRSO predložil návrh, ktorým má dôjsť k novelizácii Pravidiel trhu, teda vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom.

Novela má upraviť podmienky centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy vykonávanej zo strany OKTE pri zariadeniach na výrobu elektriny trvalo oddelených od sústavy. Zároveň sa navrhuje ustanoviť jednotnú lehotu pre ukončenie obchodovania na vnútrodennom trhu s elektrinou na každú obchodnú periódu a na zasielanie aktualizácie v rámci vnútrodennej registrácie denných diagramov pred každou obchodnou periódou.

Návrh novely sa momentálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Legislatívny proces je dostupný na tomto odkaze.

::       Návrh novely Cenovej vyhlášky v elektroenergetike ktorou sa má spresniť repowering, resp. prolongácia podpory

V nadväznosti na schválenie ustanovení Zákona o podpore OZE o prolongácií podpory pripravilo ÚRSO návrhu novely cenovej vyhlášky v elektroenergetike č. 18/2017 Z. z., ktorá má za cieľ tieto ustanovenia o prolongácii podpory zapracovať.

Novelou sa má tiež upraviť mechanizmus korekcie bilancie systému tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorej cieľom má byť využitie očakávaných úspor z prolongácie podpory OZE ako aj očakávaného prebytku v systéme TPS za rok 2021 na jednorazové splatenie časti tzv. historických deficitov, rozloženie splácania zostatkovej hodnoty uvedených deficitov na štyri roky, a poskytnutie cielených systémových zliav pre odberateľov elektriny.

Návrh novely sa aktuálne nachádza v procese vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Legislatívny proces je k dispozícii na tomto odkaze.

::       Dodatok č. 1 k Usmerneniu o uvoľnení „stop-stavu“

Dňa 9.7.2021 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k dokumentu „Usmernenie k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do ES SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do ES SR“. Týmto usmernením došlo v apríli 2021 k oficiálnemu uvoľneniu tzv. „stop-stavu“.

Tento dodatok:

  • upravuje usmernenie vo veci veľkosti prideľovania výkonového balíka,
  • vyčleňuje malé zdroje do 10 kW z voľnej kapacity,
  • upravuje účinnosť akýchkoľvek zmien usmernenia na 30 dní po ich zverejnení, ak sa zainteresované subjekty v elektroenergetike nedohodnú inak, a zároveň
  • rieši formálne úpravy usmernenia zo dňa 5.4.2021.

Dodatok je k dispozícii na tomto odkaze.

::       OKTE úspešne uskutočnil štvrtú aukciu záruk pôvodu elektriny

Dňa 6.8.2021 sa uskutočnila elektronická aukcia na záruky pôvodu elektriny z OZE a záruky pôvodu elektriny vyrobenej VÚ KVET.

Akcie sa zúčastnilo 8 subjektov a spolu sa zobchodovali záruky v objeme 598,539 GWh. Minimálna cena bola na úrovni 0,11 EUR/MWh , maximálna cena na úrovni 0,47 EUR/MWh a priemerná cena dosiahla hodnotu 0,28 EUR/MWh.

Bližšie informácie o uskutočnenej aukcii nájdete na tomto odkaze.


 Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

 

 


Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za august 2021 / 16 Sep

Novinky v energetike za august 2021

Prinášame Vám novinky v energetike, ktoré sa udiali za mesiac august 2021

ODPOJENIE OD CZT: ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ PRE DOMOVÚ KOTOLŇU / 10 Aug

ODPOJENIE OD CZT: ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ PRE DOMOVÚ KOTOLŇU

Prečítajte si, ako vyzerá výstavba vlastnej domovej kotolne z pohľadu novelizovaného Zákona o tepelnej energetike.

Zákon o tepelnej energetike: Novela odpájania od CZT / 9 Aug

Zákon o tepelnej energetike: Novela odpájania od CZT

Novela Zákona o tepelnej energetike zmenila odpájanie sa od CZT a zaviedla nové definície. Prečítajte si viac.