PARLAMENT SCHVÁLIL REPOWERING, RESP. PROLONGÁCIU PODPORY DOPLATKOM PRE VÝROBCOV ELEKTRINY

13 Jul 2021  / AUTORI: Jozef Hudák Nikoleta Sivčáková

Začiatkom mesiaca parlament definitívne schválil návrh prolongácie podpory, resp. repoweringu, o ktorom sa posledné mesiace veľa diskutovalo. Zavádza sa nový mechanizmus predĺženia existujúcej podpory, so súčasným znížením ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Pokým jedna skupinka výrobcov elektriny môže do tohto „vlaku“ nastúpiť dobrovoľne, pre inú skupinu výrobcov je prolongácia ich podpory povinná. Zmeny, ktoré budú účinné od 1. augusta, si bližšie predstavíme v našom článku.

Predĺžená podpora, repowering, prolongácia. O čo ide?

Celá schválená novela Zákona o podpore sa týka predĺženia podpory doplatkom so zníženou cenou elektriny. Tento pojem bol v médiách tiež prezentovaný aj ako prolongácia, či nie veľmi výstižný pojem „repowering“.

Podstata prolongácie podpory spočíva v predĺžení súčasnej 15-ročnej doby podpory doplatkom o 5 rokov. Tam to ale nekončí. Spolu s predĺžením doby podpory Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) výrobcovi primerane zníži cenu elektriny, ktorú má stanovenú v cenovom rozhodnutí. Pôvodne garantovaná podpora by sa tak mala výrobcom „rozložiť v čase“.

Na začiatok je tiež dôležité spomenúť, že pokiaľ sa predĺži podpora doplatkom, ráta sa aj s automatickým predĺžením podpory výkupom elektriny, ako aj podpory prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Tie je však možné predĺžiť zo zákona najviac do 31. decembra 2033.

Povinnosť vs. dobrovoľnosť prolongácie podpory doplatkom

Možnosť uchádzať sa o prolongáciu podpory majú len niektoré zdroje. Konkrétne novela hovorí o zariadeniach na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo z plynu z čističiek odpadových vôd.

Dôležitou zmenou je však skutočnosť, že pre časť výrobcov prolongácia nie je len možnosťou, ale predstavuje ich novú povinnosť.

Konkrétne, v zmysle nového ust. § 4 ods. 3 písm. f) Zákona o podpore účinného od 1. augusta platí, že prolongácia je povinná pre výrobcov, ktorých:

  1.  zariadenie dosiahlo priemernú výšku doplatku za predchádzajúci rok najmenej 150 eur/MWh a 
  2.  celková výška doplatku bola najmenej 75 000 eur.

Títo výrobcovia sú povinní najneskôr do 31. augusta podať na ÚRSO návrh na zníženie ceny elektriny, ktorá im bola stanovená cenovým rozhodnutím.

V prípade, ak si túto povinnosť nesplnia, ÚRSO začne konanie o znížení ceny elektriny z vlastného podnetu a vydané cenové rozhodnutie zmení. Výrobcovi však v takomto prípade hrozí pokuta. Nepredloženie návrhu na zníženie ceny elektriny predstavuje správny delikt, za ktorý Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) môže uložiť pokutu vo výške od 500 do 100 000 eur.

Povinnosť predložiť návrh na zníženie ceny elektriny by mala byť pre výrobcov jednorazovou záležitosťou. Novela Zákona o podpore totižto uvádza, že povinnosť nevzniká výrobcom so zníženou cenou elektriny. Inak povedané, ak by výrobca elektriny od 1. augusta 2021 „spadol do lievika“ povinnej prolongácie a o rok na to by aj so zníženou cenou elektriny opätovne naplnil podmienky pre povinnú prolongáciu (t.j. priemerná výšku doplatku 150 eur/MWh a celková výška min. 75 000 eur.), povinnosť požiadať o zníženie ceny mu opätovne nevznikne.

Hoci cenové konania budú na ÚRSO prebiehať už túto jeseň, nové cenové rozhodnutia so zníženou cenou elektriny nadobudnú účinnosť až od 1. januára 2022.

Výnimka z povinnej prolongácie podpory doplatkom

Povinná prolongácia podpory bola v druhom čítaní jemne obrúsená. Parlament totižto oslobodil niektorých výrobcov od tejto povinnosti, pričom rozhodovanie o tejto výnimke ponechal na ÚRSO.

Podľa nového ust. § 6 ods. 15 Zákona o podpore, ÚRSO v cenovom konaní nezníži cenu elektriny v prípade, ak zo závažných dôvodov, ktoré však výrobca nezavinil:

  1.  zariadenie na výrobu elektriny nemožno prevádzkovať v predlženej dobe podpory a zároveň,
  2. predĺžením podpory so zníženou cenou elektriny by nebola splnená požiadavka zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny.

Novela týmto reagovala na situáciu, ak by výrobca, hoci mu vznikla povinnosť, nevedel prevádzkovať svoje zariadenie v predĺženej 5-ročnej dobe podpory. V danom prípade je výrobca povinný už vo svojom prvom procesnom úkone voči ÚRSO uplatniť si tieto dôvody, a tieto dôvody zároveň aj preukázať. Za prvý procesný úkonom možno považovať buď (i) samotnú žiadosť o zníženie ceny elektriny, ak o povinné zníženie ceny požiada výrobca alebo (ii) iný prvý procesný úkon výrobcu, pokiaľ ÚRSO začne cenové konanie z vlastného podnetu (napr. prvé vyjadrenie výrobcu elektriny).

Uplatnenie dôvodov zakladajúcich výnimku riadne a včas je mimoriadne dôležité. ÚRSO totižto na neskôr uvedené dôvody nebude prihliadať.

Novela Zákona o podpore bližšie neuvádza, čo sa chápe pod „závažným dôvodom“ spojeným s výnimkou z povinnej prolongácie. Novela, ako aj jej odôvodnenie, však uvádzajú, že o závažný dôvod nepôjde najmä vtedy „ak výrobca alebo jeho právny predchodca uzavrel záväzkové vzťahy, ktoré obmedzujú prevádzku zariadenia len na dobu podpory alebo inú dobu, ktorá je kratšia ako životnosť zariadenia.“

Závažným dôvodom, pre ktorý by ÚRSO ceny neznížilo, tak napríklad pravdepodobne nebude nájomná zmluva na pozemok pod zariadením na výrobu elektriny, ktorá bola uzatvorená na kratšiu dobu.

So zmenou cenového rozhodnutia sa zmení aj potvrdenie o pôvode

Podľa novej právnej úpravy sa v prípade prolongácie podpory zmení nielen cenové rozhodnutie, ale ruka v ruke s tým aj vydané potvrdenie o pôvode.

V tomto prípade ÚRSO z vlastného podnetu výrobcovi, ktorý sa nachádza v mechanizme prolongácie podpory, vydá alebo zmení vydané potvrdenie o pôvode elektriny z OZE alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z vysokoúčinnou kombinovanou výrobou.

Konanie o zmene potvrdenia o pôvode predstavuje podľa Zákona o podpore samostatné konanie pred ÚRSO. Domnievame sa preto, že ÚRSO v prípade zmeny potvrdenia o pôvode je povinné výrobcovi elektriny oznámiť začiatok tohto konania a rovnako ho vyzvať, aby sa k dôvodom zmeny vyjadril.

ÚRSO následne zmenené cenové rozhodnutie a potvrdenie o pôvode elektriny zasiela (i) výrobcovi (ii) zúčtovateľovi podpory, t.j. spoločnosti OKTE, a.s., ako aj (iii) výkupcovi elektriny, (aktuálne spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.).

Výpočet zníženej ceny elektriny je v rukách ÚRSO

Ako bude výpočet vyzerať je nesmierne dôležitá a kľúčová otázka. Týka sa to nielen tých, pre ktorých je prolongácia povinná, ale aj tých, ktorí by zamýšľali dobrovoľný vstup.

Novela zákona uvádza, že ÚRSO prepočíta cenu elektriny na zostávajúcu dobu a predĺženú dobu podpory postupom podľa osobitného predpisu. Navrhované znenie Vyhlášky ÚRSO je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, v štádiu vyhodnotení pripomienok. Môžete si ho pozrieť TU.

Novela zákona uvádza, že pri znížení ceny je ÚRSO povinné zohľadniť:

  • množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje podpora doplatkom;
  • počet prevádzkových hodín zariadenia výrobcu elektriny za rok a technológiu výroby elektriny;
  • očakávaný rozsah podpory doplatkom a výkupom na zostávajúcu dobu podpory a diskontný faktor zohľadňujúci časovú hodnotu podpory pri zostávajúcej dobe a predĺženej dobe podpory;
  • ekonomicky oprávnené náklady na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny najviac vo výške 15 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia na účel predĺženia jeho prevádzkyschopnosti počas zostávajúcej doby a predĺženej doby podpory, ak takáto oprava alebo úprava nezvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny;
  • čas podania návrhu na zníženie ceny elektriny a
  • požiadavku zachovania hospodárskej životaschopnosti zariadenia výrobcu elektriny.

Zároveň akúsi výpočtovú “kalkulačku”, pomocou ktorej si bude môcť výrobca elektriny očakávanú cenu elektriny vypočítať, je ÚRSO povinný zverejniť na svojom webe.

Novela sa dotkla aj dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy pod zariadeniami

Novela ovplyvní aj zariadenia postavené na poľnohospodárskej pôde, a to aj v prípade, ak „nespadli“ do povinnej prolongácie alebo o nej neuvažujú ani na dobrovoľnej báze.

V súčasnosti platí pre fotovoltaiky výnimka, kedy je možné požiadať o dočasné odňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu dokopy na 20 rokov, bez ohľadu na dobu trvania podpory. Od 1. augusta bude predĺžená doba dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy viazaná výlučne na dobu trvania podpory podľa Zákona o podpore.

V zmysle novely budú okresné úrady povinné vydať nové rozhodnutia o odňatí na dobu trvania podpory podľa Zákona o podpore. Túto novú úpravu predĺženia dočasného odňatia pôdy z poľnohospodárskeho fondu považujeme za nejasnú. Domnievame sa, že na okresných úradoch, ako aj v praxi, môže spôsobiť viaceré nejasnosti či komplikácie.

A čo s ústavnosťou prolongácie?

Záverom si dovoľujeme opätovne dodať, že prijatá povinná prolongácia podpory a predovšetkým jej súlad s Ústavou boli už od začiatku, takpovediac, tŕňom v oku časti odbornej verejnosti. Inak tomu nie je ani po schválení parlamentom. Predĺženie doby podpory za súčasného zníženia ceny elektriny je zvláštnym precedensom, ktorý zasahuje do právnej istoty a legitímnych očakávaní výrobcov elektriny. K niektorým právnym problémom povinnej prolongácie sme venovali bližšie v našom článku s názvom Repowering, prolongácia, predĺženie podpory. Čo sa na výrobcov elektriny chystá?

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Bola vaša aktívne podnikajúca spoločnosť vymazaná z obchodného registra? / 11 Jan

Bola vaša aktívne podnikajúca spoločnosť vymazaná z obchodného registra?

Z obchodného registra boli v novembri 2021 vymazané viaceré obchodné spoločnosti. Je medzi nimi aj vaša spoločnosť? Do konca januára máte dodatočnú možnosť vrátiť ju späť do života.

Stavať na poľnohospodárskej pôde. Je to možné? / 21 Dec

Stavať na poľnohospodárskej pôde. Je to možné?

Stavať na poľnohospodárskej pôde je možné až po odňatí z pôdneho fondu. Viete čo to znamená a na čo sa treba pripraviť? Viac sa dočítate v článku.

Veľká novela Zákona o energetike preberá časť Zimného balíčka / 18 Nov

Veľká novela Zákona o energetike preberá časť Zimného balíčka

Hladinu energetických vôd rozvíril rozsiahly 100-stranový návrh novely Zákona o energetike, ktorý mení aj Zákon o regulácii a Zákon o podpore OZE. Jeho cieľom je prebrať časť tzv. Zimného energetického balíčka.