Novinky v energetike za február 2023

24 mar 2023  / AUTORI: Silvia Hodeková Tomáš Siskovič Jozef Hudák

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac február 2023.

V prvom rade upozorňujeme na prijatie viacerých vládnych nariadení, ktorými sa, okrem iného, ustanovujú napríklad (i) maximálne ceny a výšky taríf v rámci dodávky energií pre vybraných odberateľov, (ii) výšky stropov trhových príjmov pri predaji elektriny z vybraných zdrojov (resp. palív), či (iii) pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo VÚKVET a iné.

ÚRSO zároveň predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania  (i) návrh vyhlášky, ktorou sa má ustanoviť cenová regulácia dodávky elektriny ako aj (ii)  návrhy nových vyhlášok pre pravidlá trhu s elektrinou a plynom.

Do popredia dávame tiež výzvu MH SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny, ako aj ďalšie (či už zverejnené alebo naplánované) výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac február 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac február 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO? 

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZEnie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o reguláciinie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetikenie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnostinie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynunie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budovnie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 450 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu (s účinnosťou od 16.12.2022 nahradila Vyhlášku č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve) nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajovnie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukciínie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenianie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZEnie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetikenie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetikenie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľomnie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 451 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstvenie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky teplanie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladovnie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtunie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetikenie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľanie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektrinynie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva teplanie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplomnie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vodynie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci.

V mesiaci február 2023 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

 

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Vláda SR prijala novelu nariadenia č. 465/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú maximálne ceny a výšky taríf pri dodávke energií pre vybraných odberateľov

V Zbierke zákonov SR bolo dňa 3.2.2023 pod č. 37/2023 Z. z. zverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len vláda SR“), ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z.

Nariadenie č. 465/2022 Z. z. ustanovuje maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení nariadenia vlády SR č. 16/2023 Z. z.

O nariadení č. 465/2022 Z. z. sme Vás informovali v Monitoringu za mesiac január 2023.

Nariadenie vlády SR č. 37/2023 Z. z. má za cieľ:

 • spresniť znenie nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z., a 
 • zosúladiť postup pri určení výšky kompenzácie pre dodávateľa elektriny a plynu s nariadením vlády SR č. 19/2023 Z. z.

Dôvodová správa k  nariadeniu vlády SR č. 37/2023 Z. z. je dostupná na tomto odkaze a nariadenie v aktuálnom znení je dostupné TU.

::       Vláda prijala nové nariadenie č. 38/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny

Dňa 3.2.2023 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené pod č. 38/2023 Z. z. nariadenie vlády SR, ktoré ustanovuje:

 • spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny;
 • strop trhového príjmu;
 • náklad na odchýlku;
 • rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii;
 • pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

O nariadení č. 38/2023 Z. z. sme Vás bližšie informovali v Monitoringu za mesiac január 2023.

Dôvodová správa k prijatému nariadeniu vlády SR je dostupná na tomto odkaze a samotné nariadenie je dostupné TU.

::       Vláda SR nariadením č. 39/2023 Z. z. ustanovuje pevné ceny elektriny pre vybrané zdroje

V Zbierke zákonov SR bolo dňa 3.2.2023 pod č. 39/2023 Z. z. zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej:

(i)               z bioplynu;

(ii)             z biomasy; alebo

(iii)          vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej len „VÚKVET“).

O predmetnom nariadení sme Vás bližšie informovali už v Monitoringu za mesiac január 2023.

Prijaté nariadenie č. 39/2023 preto (v rámci krízovej regulácie) ustanovilo výšku pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny:

 • pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy s (i) podporou výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s (ii) prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny; a
 • pre výrobcov elektriny z VÚKVET s podporou (i) výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny spolu s (ii) prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny.

Upozorňujeme však, že vyššie uvedené stanovenie pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny pre rok 2023 sa nevzťahuje na výrobcov elektriny z VÚKVET zo zemného plynu a čierneho uhlia.

Nariadenie vlády SR č. 39/2023 Z. z. je účinné od 3.2.2023.

Dôvodová správa k tomuto nariadeniu vrátane ďalšej sprievodnej dokumentácie je dostupná na tomto odkaze. Nariadenie č. 39/2023 Z. z. je dostupné TU.

::     ÚRSO predložil návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) predložil dňa 17.2.2023 do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny.

Cieľom predloženej vyhlášky je ustanovenie cenovej regulácie dodávky elektriny na 6. regulačné obdobie, ktoré trvá od 1.1.2023 do 31.12.2027.

Predložený návrh vyhlášky ustanovuje (i) rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie dodávky elektriny, rozsah, (ii) štruktúru a výšku oprávnených nákladov, (iii) spôsob určenia výšky primeraného zisku, (iv) postup a podmienky uplatňovania ceny a (v) podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Podľa dôvodovej správy návrh cenovej vyhlášky zohľadňuje aj poznatky a skúsenosti získané z vykonávania cenovej regulácie dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny počas 5. regulačného obdobia.

Prijatím predloženého návrhu vyhlášky súčasne dôjde k nahradeniu vybraných ustanovení vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

Účinnosť predloženej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny, sa navrhuje od 31.5.2023.

Dôvodová správa k predloženému návrhu vyhlášky ako aj samotný návrh vyhlášky sú dostupné TU.

::     ÚRSO pristúpilo k rozdeleniu Pravidiel trhu na Pravidlá trhu s elektrinou a na Pravidlá trhu s plynom

ÚRSO predložilo  do skráteného medzirezortného pripomienkového konania (i) návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a iné (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“) a (ii) návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a iné (ďalej len „Pravidlá trhu s elektrinou“).

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou ÚRSO pristúpilo k rozdeleniu doterajšej vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, do dvoch samostatných vyhlášok z dôvodu špecifických aspektov trhu s elektrinou a trhu s plynom. Aktuálne znenie vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z. má podľa  návrhu následne tratiť  platnosť a účinnosť (podľa doterajšieho návrhu ku dňu 31.3.2023).

Návrh Pravidiel trhu s plynom ustanovuje:

 • pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom;
 • obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka; a
 • rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete.

Návrh Pravidiel trhu s elektrinou ustanovuje:

 • pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou;
 • obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; a
 • rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Účinnosť oboch vyhlášok sa navrhuje od 1.4.2023.

Dôvodová správa spolu s návrhom Pravidiel trhu s plynom je dostupná na tomto odkaze.

Dôvodová správa spolu s návrhom Pravidiel trhu s elektrinou je dostupná na tomto odkaze.

::     ÚRSO doposiaľ stále nevydalo novú cenovú vyhlášku v elektroenergetike

Tak ako sme uviedli v predošlých monitoringoch, ÚRSO predložil dňa 30.9.2022 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike, ktorá má nahradiť doterajšiu cenovú vyhlášku ÚRSO č. 18/2017 Z. z., podľa ktorej sa postupovalo pri vykonávaní cenovej regulácie v 5. regulačnom období.

Napriek tomu, že nová cenová regulácia v elektroenergetike mala byť v účinnosti už od 1.1.2023, t.j od začiatku 6. regulačného obdobia, k vydaniu novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike doposiaľ nedošlo.

Nová cenová vyhláška v elektroenergetike bude upravovať rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie v elektroenergetike, rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Dôvodová správa spolu s návrhom novej cenovej vyhlášky sú dostupné na tomto odkaze.

Aktuálny stav legislatívneho procesu k cenovej vyhláške sa naďalej nachádza v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania a je možné ho sledovať na tomto odkaze.

::    MH SR vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) dňa 21.2.2023 vyhlásilo výzvu podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny je dostupná TU.

Predmetná výzva slúži na pomoc podnikom, ktoré sú zasiahnuté vysokými cenami energií. Jej hlavným cieľom je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré podnikom vznikli  v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

Na realizáciu tejto výzvy bola vyčlenená suma 279 820 623 EUR.

Výzva sa vzťahuje na obdobie oprávnenosti, t. j. od 1.1.2023 do 31.3.2023.

O poskytnutie dotácie môžu žiadať mikro, malé a stredné podniky aj veľké podniky, t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právny status, spôsob financovania a bez ohľadu na ich veľkosť. Tieto podniky však musia spĺňať podmienky stanovené výzvou. Podmienkou pre podanie žiadosti je tiež pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období.

Výzva ďalej špecifikuje, ktoré subjekty nemajú právo žiadať o túto dotáciu. Takýmto neoprávneným žiadateľom je (i) podnik, na ktorý sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala EÚ, (ii) podnik, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny a/alebo plynu v oprávnenom období, ani (iii) úverová a finančná inštitúcia.

Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzve, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov. Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu alebo elektriny v MWh, ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu lebo elektriny vyjadrenú v eur/MWh. Uvedené zvýšenie ceny sa vypočítava ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 eur/MWh alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 eur/MWh.

Vzorec pre výpočet výšky dotácie na elektrinu:

 • Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8

Vzorec pre výpočet výšky dotácie na plyn:

 • Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8

Žiadosť je možné podať za jednotlivé mesiace alebo súhrnne do 30.6.2023.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné predložiť v elektronickej podobe prostredníctvom formulára, zverejneného na webovom sídle poskytovateľa energodotacie.mhsr.sk.

Bližšie informácie k poskytnutiu danej dotácie sú dostupné TU.  

Na vedomie dávame tiež informáciu, že MH SR vyhlásilo dňa 21.2.2023 aj Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy.

Daná výzva je k dispozícii TU.

Na realizáciu výzvy je určená suma 200 mil. EUR.

Výzva sa vzťahuje na obdobie oprávnenosti, ktoré trvá od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Lehota na predkladanie žiadostí je stanovená do 29.2.2024.

Viac k tejto výzve sa dočítate na tomto odkaze.

::       Envirofond informuje o otvorení ďalšieho kola Výzvy MoF -1/2022

Dňa 8.2.2023 Envirofond dňa informoval o otvorení 3. kola  Výzvy MoF -1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.

Zverejnené usmernenie k Výzve MoF-1/2022 je zverejnené TU a samotná výzva MoF-1/2022 je dostupná TU.

Envirofond upresňuje, že koniec uzávierky 3. hodnotiaceho kola je 29.5.2023.

Bližšie informácie k tejto výzve sa dočítate TU.

:: Bola otvorená výzva o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov pre subjekty verejného sektora

Dňa 7.2.2023 zverejnilo MH SR informáciu o tom, že všetky subjekty verejného sektora (obce, mestá, vyššie územné celky, orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie) môžu od tohto dňa čerpať zdroje z prostriedkov EÚ na inštaláciu fotovoltických systémov (OPKZP-PO4-SC411-2023-80).

Predmetná výzva je dostupná TU.

Výzva je zameraná pre oblasť výstavby fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Cieľom danej výzvy je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Inštaláciu fotovoltických systémov musia subjekty zrealizovať do konca roku 2023,t.j. do kedy trvá výzva.

MH SR uviedlo, že 1. hodnotiace kolo predložených žiadostí uplynie v závere februára 2023.

MH SR ďalej doplnilo, že možnosť uchádzať sa o ďalšie zdroje v nasledujúcich kolách tejto otvorenej výzvy, predpokladaných na mesačnej báze, bude závisieť od zostávajúcich zdrojov, resp. od úplného vyčerpania celej alokácie v objeme 5 mil. EUR.

Výzva stanovuje aj špecifické podmienky, ktoré je potrebné mať splnené ku dňu predloženia žiadosti , a to ukončené verejné obstarávanie a vydané platné povolenia na realizáciu projektu vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný. Vyrobená elektrina sa nesmie využívať na hospodárske účely iných subjektov.

Minimálna výška príspevku nie je stanovená, maximálna výška predstavuje čiastku 750 000 EUR.

Podrobnejšie informácie k výzve sú dostupné TU a na tomto odkaze.

Správu MH SR k danej téme nájdete TU.  

::       SIEA plánuje uzatvoriť výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dňa 3.3.2023 uverejnila oznam o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, ktorá je zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy sa predĺžil z 31.3.2023 do 14.4.2023. Tento termín súčasne predstavuje termín uzavretia celej výzvy, po ktorom už nebude možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Informácie k tejto výzve sú dostupné na tomto odkaze.

Oznam SIEA o plánovanom uzatvorení výzvy je dostupný TU.

::       ÚRSO vydalo usmernenie pre dodávateľov a odberateľov tepla týkajúce sa cien tepla

ÚRSO uverejnil informáciu o tom, že aktualizoval usmernenie pre dodávateľov a odberateľov tepla, pričom táto aktualizácia zohľadňuje zmenu nariadenia vlády SR o regulovaných cenách tepla zo dňa 29.12.2022.

Vláda SR koncom roka 2022 schválila zmenu pôvodného nariadenia č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, a určila, že koncovým odberateľom v bytových objektoch stúpla jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla od 1.1.2023 maximálne o 20 eur/MWh (vrátane DPH) v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou ÚRSO pre rok 2022. V praxi to znamená, že výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať v zmysle platného znenia nariadenia vlády SR č. 464/2022 Z. z. a neuplatňovať si voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 1.1.2023 rozhodnutím ÚRSO.

Znenie nariadenia vlády č. 464/2022 Z. Z. (účinné od 29.12.2022) je dostupné TU.

ÚRSO však upozorňuje, že predmetom uvedeného naradenia vlády SR nie sú regulované ceny tepla za dodávku tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) pre ďalšie skupiny odberateľov, ktoré by sa mali uplatňovať na základe maximálnej ceny tepla stanovenej v rozhodnutí ÚRSO. Teplárenské spoločnosti si však voči svojim odberateľom môžu uplatniť aj také ceny tepla, ktoré sú nižšie ako tie maximálne regulované.

Viac informácií ÚRSO o regulovaných cenách tepla na rok 2023 sa dozviete na tomto odkaze.

::       MŽP ohlásilo novú výzvu z projektu obnovy domov, ktorá je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR

Dňa 3.3.2023 Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP“) zverejnilo informáciu o novej výzve z projektu obnovy domov, ktorá bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Nová výzva by mala priniesť nasledovné:

 • zvýšenie intenzity pomoci na 75 % (z pôvodných 60 %);
 • maximálnu výšku finančných prostriedkov - 15 000 EUR;
 • jednotnú požiadavku na úsporu primárnej energie – 30 %;
 • zrušenie podmienky trvalého pobytu;
 • proklientský prístup – urýchli sa vybavovanie žiadostí a zvýši sa počet potenciálnych žiadateľov;
 • po zmene týchto podmienok bude mať potenciál na úspešné vybavenie až 90 % všetkých žiadostí;
 • prijatie dvojnásobku žiadostí oproti súčasným 145 žiadostiam týždenne.

Viac informácií k danej výzve sa dočítate TU.

::       Vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam bolo pozastavené

Dňa 28.2.2023 SIEA informovala, že žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam už nie je možné aktivovať, pretože SEIA pozastavila ich vydávanie z dôvodu vysokého záujmu o poukážky, ktorý prevýšil vyčlenenú sumu.

Podľa slov SIEA boli slovenským domácnostiam doteraz vydané poukážky na inštaláciu zariadení v hodnote až 10 miliónov EUR.

Napriek pozastavenému vydávaniu poukážok je registrácia nových žiadostí naďalej otvorená, a to za účelom evidencie záujmu domácností o túto podporu v ďalšom období.

SIEA v súčasnosti preveruje možnosti doplnenia zdrojov do tohto prebiehajúceho projektu a súčasne pripravuje pokračovanie projektu, ktoré by malo byť financované z nového programu Slovensko. Nové podmienky podpory SIEA zverejní po schválení projektu.

SIEA vo svojej správe uvádza, že vďaka podpore z projektu Zelená domácnostiam bolo inštalovaných viac ako 46-tisíc zariadení na využívanie OZE s celkovou sumou takmer 99 miliónov EUR. Podporilo sa 13 724 inštalácií slnečných kolektorov, 15 645 tepelných čerpadiel,  10 950 fotovoltických systémov a 6 552 kotlov na biomasu.

Viac k oznamu SIEA sa dozviete TU.

::       Usmernenie MH SR ohľadom kompenzácie dodávky elektriny a plynu pre malých odberateľov a vybraných zraniteľných odberateľov

MH SR zverejnilo dňa 17.2.2022 na svojom webovom sídle usmernenia týkajúce sa kompenzácie dodávky elektriny a plynu pre malých odberateľov a vybraných zraniteľných odberateľov.

Usmernenia vydalo MH SR v súvislosti s kompenzáciou dodávky elektriny a plynu dodávateľmi elektriny a plynu vzniknutej na základe:

(i)                 nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny,

(ii)              a na základe nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia.

MH SR uvádza, že Usmernenia sú záväzné pre všetkých dodávateľov:

 • všetkých dodávateľov elektriny, ktorí dodávajú elektrinu pre odberateľov elektriny podľa § 2 písm. k) tretieho bodu Zákona o regulácii (t.j. malý odberateľ elektriny);
 • všetkých dodávateľov plynu, ktorí dodávajú plyn odberateľom podľa § 2 písm. k) štvrtého bodu Zákona o regulácii (t.j. malý odberateľ plynu);
 • všetkých dodávateľov elektriny, ktorí dodávajú elektrinu pre odberateľov elektriny podľa § 2 písm. k) piateho a ôsmeho bodu Zákona o regulácii (t.j. vybraný zraniteľný odberateľ elektriny);
 • všetkých dodávateľov plynu, ktorí dodávajú plyn odberateľom podľa § 2 písm. k) šiesteho a siedmeho bodu Zákona o regulácii (t.j. vybraný zraniteľný odberateľ plynu“).  

Usmernenie MH SR na poskytovanie kompenzácie dodávateľom elektriny/ plynu v súvislosti s dodávkou elektriny/plynu pre malých odberateľov elektriny/ plynu nájdete TU.

Usmernenie MH SR na poskytovanie kompenzácie dodávateľom elektriny/ plynu v súvislosti s dodávkou elektriny/plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny/ plynu realizovanou v roku 2023 nájdete TU.

MH SR dopĺňa, že žiadosti o poskytovanie kompenzácií majú dodávatelia elektriny a plynu zasielať v elektronickej podobe (cez portál slovensko.sk) ako aj pomocou emailu na adresu: zranitelni.dotacia@mhsr.sk

Viac k tlačovej správe MH SR sa dočítate na tomto odkaze.

::       Aktualizácia technických podmienok spoločnosti SEPS

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) informáciu, že dňa 14.2.2023 boli predstavenstvom spoločnosti SEPS schválené zmeny v dokumentoch A, B, F, N a S Technických podmienok, vyplývajúce zo zosúladenia ich znenia s ustanoveniami Zákona o energetike platnými od 1.10.2022, ako aj zo zmien v aplikačnej praxi.

Časť Technických podmienok spoločnosti SEPS, ktoré upravujú podmienky na pripojenie zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny do sústavy, bol predložený na schválenie ÚRSO ako nový dokument S Technických podmienok. Po zapracovaní pripomienok ÚRSO bude dokument S sprístupnený účastníkom trhu, nie je súčasťou verejnej konzultácie a nadobudne účinnosť až po schválení zo strany ÚRSO.

V dokumente B bola premenovaná kapitola B2 Technické požiadavky na frekvenčné a nefrekvenčné podporné služby a vložené podkapitoly 2.5.3 Postup žiadateľa o poskytovanie SRN v pilotnom uzle a 2.6.2 Postup žiadateľa o poskytovanie služby „Štart z tmy“.

Kompletné aktualizované dokumenty spoločnosti SEPS sú dostupné na tomto odkaze.


Monitoring za mesiac február 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu energetickej legislatívy.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za júl 2023 / 22 aug 2023

Novinky v energetike za júl 2023

SIEA vyčlení na inovácie podnikom 16,5 mil. EUR. Výrobcom z OZE sa blíži koniec lehoty na oznámenie (prípadnej) zmeny režimu výkupu na rok 2024. Aj to sú júlové novinky.

Novinky v energetike za jún 2023 / 19 júl 2023

Novinky v energetike za jún 2023

V lete sa nám roztrhlo vrece s novými predpismi v energetike, súčasne s pravidlami trhu bola zverejnená aj dlho očakávaná cenová vyhláška ÚRSO v elektroenergetike.

Novinky v energetike za máj 2023 / 16 jún 2023

Novinky v energetike za máj 2023

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli prijaté a vstúpia do účinnosti. Viac v májových novinkách.