Novinky v energetike za január 2023

20 feb 2023  / AUTORI: Silvia Hodeková Tomáš Siskovič Andrea Puková

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac január 2023.

Do popredia dávame predovšetkým prijatie viacerých nariadení vlády SR, ktorými sa napríklad ustanovujú (i) maximálne ceny a výšky taríf v rámci dodávky energií pre vybraných odberateľov, (ii) výšky stropov trhových príjmov pri predaji elektriny z vybraných zdrojov (resp. palív), (iii) pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo VÚKVET a iné. Zo strany ÚRSO došlo zároveň k vydaniu predbežného opatrenia, v ktorom sa rozhodlo o výške TSS a TPS na rok 2023.

Taktiež upozorňujeme na výzvu MH SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, ako aj iné (vydané prípadne ešte len plánované) výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac január 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZEnie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o reguláciinie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetikenie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnostinie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynunie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budovnie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZEnie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynomnie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podnikunie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstvenie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynunie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajovnie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukciínie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenianie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZEnie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetikenie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetikenie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľomnie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektrinynie


TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č.657 / 2004Z. z. o tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č.248 / 2016Z. z.,ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č.277 / 2012Z. z.,ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky teplanie
Vyhláška ÚRSO č.328 / 2005Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladovnie
Vyhláška ÚRSO č.283 / 2010Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtunie
Vyhláška MH SR č.151 / 2005Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetikenie
Vyhláška MH SR č.152 / 2005Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľanie
Vyhláška MH SR č.15 / 2016Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektrinynie
Vyhláška MH SR č.240 / 2016Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva teplanie
Vyhláška MH SR č.308 / 2016Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplomnie
Vyhláška MH SR č.14 / 2016Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vodynie

 

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci.

::       V mesiaci január 2023 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Vláda SR prijala 2 nové nariadenia, ktoré novelizujú znenie nariadenia č. 465/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú maximálne ceny a výšky taríf pri dodávke energií pre vybraných odberateľov

Dňa 13.1.2023 bolo v Zbierke zákonov SR pod č. 16/2023 Z. z. publikované nové nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“), a následne dňa 3.2.2023  aj nové nariadenie vlády SR č. 37/2023 Z. z.

Obe vyššie uvádzané nové nariadenia menia a dopĺňajú nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú:

(i)           maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov, a

(ii)         výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

O nariadení vlády SR č. 465/2022 Z. z. sme Vás informovali v Monitoringu za mesiac december 2022.

Čo sa týka nariadenia vlády SR č. 16/2023 Z. z., toto bolo podľa dôvodovej správy prijaté ako reakcia na stále pretrvávajúcu energetickú krízu a jej negatívne dopady (predovšetkým) vo vzťahu k slovenským domácnostiam. Týmto nariadením vláda SR upravila postup určenia maximálnej ceny elektriny alebo plynu (obsiahnutý v predošlom nariadení vlády SR č. 465/2022 Z. z.) pre prípady, ak dodávateľ elektriny alebo plynu nemal pre rok 2022 schválené regulované ceny elektriny pre malé podniky, resp. regulované ceny plynu pre odberateľov v domácnosti.

Čo sa týka nariadenia vlády SR č. 37/2023 Z. z., toto špecifikuje text nariadenia č. 465/2022 Z. z. a zároveň zosúlaďuje postup pri určovaní výšky kompenzácie pre dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu s nariadením vlády SR č. 19/2023 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 16/2023 Z. z. je účinné od 13.1.2023. Sprievodná dokumentácia spolu s dôvodovou správou k nariadeniu je dostupná na tomto odkaze. Samotné nariadenie je dostupné TU.

Nariadenie vlády SR č. 37/2023 Z. z. je účinné od 3.2.2023. Sprievodná dokumentácia spolu s dôvodovou správou k nariadeniu je dostupná na tomto odkaze a samotné nariadenie je dostupné TU.

::       Vláda prijala nové nariadenie č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny

Dňa 17.1.2023 bolo v Zbierke zákonov SR bolo pod č. 19/2023 Z. z. uverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny (a podmienky ich uplatnenia) za časť:

(i)                 regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu, a

(ii)               regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny.

Toto nariadenie bolo prijaté za účelom riešenia problému rastúcich cien plynu a elektriny vrátane dopadov týchto vysokých cien energií na odberateľov v domácnosti a na malých odberateľov.

Na základe prijatého nariadenia boli na rok 2023 ustanovené tieto ceny:

  • maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu vo výške 99 EUR/MWh
  • maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny vo výške 199 EUR/MWh

V zmysle vyjadrení Ministerstva hospodárstva SR prijatie tohto nariadenia má mať (okrem iného) za následok, že pokiaľ malí odberatelia už dostali od svojho dodávateľa zálohové faktúry vo vyššej sume ako určuje predmetné nariadenie vlády SR, takéto faktúry budú dodávateľmi stornované a odberateľom budú zaslané nové zálohové predpisy v súlade s cenami ustanovenými vyššie uvedeným nariadením. 

Nariadenie vlády SR č. 19/2023 Z. z. je účinné od 18.1.2023.

Celá dokumentácia vrátane dôvodovej správy k nariadeniu je dostupná na tomto odkaze a samotné nariadenie je dostupné TU.

::     Vláda SR nariadením č. 39/2023 Z. z. ustanovuje pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo VÚKVET

Dňa 3.2.2023 bolo v Zbierke zákonov SR pod č. 39/2023 Z. z. zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pevné ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny vyrobenej:

(i)                 z bioplynu,

(ii)               z biomasy, alebo

(iii)            vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej len „VÚKVET“).

Predmetné nariadenie v rámci krízovej regulácie v energetike tak týmto ustanovuje výšku pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny:

  • pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s technológiou výroby elektriny zo spaľovania bioplynu a biomasy, ktorí zároveň poberajú (i) podporu výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny a majú (ii) prevzatú zodpovednosť za odchýlku výkupcom elektriny; a
  • pre výrobcov elektriny z VÚKVET, ktorí zároveň poberajú (i) podporu výkupom elektriny výkupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny a majú (ii) prevzatú zodpovednosť za odchýlku výkupcom elektriny.

Vyššie uvedené stanovenie pevnej ceny elektriny pre stanovenie podpory elektriny sa nevzťahuje na výrobu elektriny z VÚKVET zo zemného plynu a čierneho uhlia, pre rok 2023.

Nariadenie vlády SR č. 39/2023 Z. z. je účinné od 3.2.2023.

Dôvodová správa k tomuto nariadeniu vrátane ďalšej sprievodnej dokumentácie je dostupná na tomto odkaze. Nariadenie č. 39/2023 Z. z. je dostupné TU.

::     Vláda SR v nariadení č. 38/2023 Z. z. bližšie upravila niektoré ustanovenia týkajúce sa odvodu z nadmerných príjmov výroby a predaja elektriny

V Zbierke zákonov SR bolo dňa 3.2.2023 pod č. 38/2023 Z. z. zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa v súvislosti s tzv. „odvodom z nadmerných príjmov výrobcov elektriny“ ustanovuje:

(i)                 spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny,

(ii)               strop trhového príjmu,

(iii)            náklad na odchýlku,

(iv)             rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii, a

(v)               pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo VÚKVET.

Odvod z nadmerných príjmov výrobcov elektriny bol do slovenského právneho poriadku zavedený novelou Zákona o energetike (č. 433/2022 Z. z.), o ktorej sme Vás informovali v Monitoringu za mesiac december 2022.

Zatiaľ čo predmetná novela Zákona o energetike (v ust. § 25a až § 25k) ustanovuje všeobecné pravidlá pre uplatňovanie a správu odvodu z nadmerných príjmov výrobcov elektriny, predmetné nariadenie vlády SR konkrétnejšie ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny vrátane spôsobu preukazovania stropu trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny, určuje výšky stropov trhového príjmu pre vymedzené zdroje a palivá a iné.

Nariadenie vlády SR č. 38/2023 Z. z. je účinné od 3.2.2023.

Dôvodová správa k nariadeniu je dostupná na tomto odkaze a samotné nariadenie je dostupné TU.

::     Zo strany ÚRSO stále nedošlo k vydaniu novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike

Ako sme Vás už informovali v našom poslednom monitoringu, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ešte dňa 30.9.2022 predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie novej cenovej vyhlášky v elektroenergetike. Nová cenová vyhláška má nahradiť doterajšiu cenovú vyhlášku ÚRSO č. 18/2017 Z. z., podľa ktorej sa postupovalo pri vykonávaní cenovej regulácie v 5. regulačnom období (t.j. v rokoch 2017 až 2022).

Nová cenová vyhláška v elektroenergetike má ustanoviť novú cenovú reguláciu v elektroenergetike, a to na 6. regulačné obdobie, pričom podľa pôvodných plánov mala byť v účinnosti už od 1.1.2023 (až do 31.12.2027).

Nová cenová vyhláška v elektroenergetike bude upravovať rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie v elektroenergetike, rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Cenová vyhláška sa naďalej nachádza v štádiu vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania a jej aktuálny stav možno sledovať na tomto odkaze.

Dôvodová správa spolu s návrhom novej cenovej vyhlášky sú dostupné na tomto odkaze.

::     ÚRSO predbežným opatrením rozhodol o výške TSS a TPS na rok 2023

Dňa 16.1.2023 Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej lej „OKTE“) na svojom webovom sídle informoval, že ÚRSO na základe vydaného predbežného opatrenia „provizórne“ určil tarify za poskytovanie systémových služieb (TSS) a za prevádzku systému (TPS), a to na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Výška TSS narástla o cca 60 % na výšku 10,132 Eur/MWh a výška TPS v jednotlivých pásmach koncovej spotreby sa rok 2023 zvyšuje o cca 60 % v porovnaní s rokom 2022.

Podľa tohto rozhodnutia (predbežného opatrenia) sa postupuje pri uplatňovaní cien od 1.1.2023 do 31.12.2023, ak ÚRSO toto predbežné opatrenie nezruší po pominutí dôvodov, pre ktoré bolo vydané, alebo nevydá vo veci príslušné cenové rozhodnutie.

Predbežné opatrenie ÚRSO č.: 0008/2023/E-PR zo dňa 30.12.2022 vydané pre regulovaný subjekt OKTE je dostupné TU.

::     Povinnosť výrobcov elektriny voči ÚRSO

ÚRSO na svojom webovom sídle upozornilo výrobcov elektriny o ich povinnosti poskytovať ÚRSO podľa § 27 ods. 2 písm. r) Zákona o energetike každoročne do 30. mája údaje za predchádzajúci rok, očakávané údaje v prebiehajúcom roku a plánované údaje na nasledujúci rok o výrobe elektriny vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny, vlastnej spotrebe vyrobenej elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotrebe elektriny a dodávke vlastnej vyrobenej elektriny.

Tlačivo pre účely povinného hlásenia údajov výrobcami elektriny, aktualizované a doplnené o položku SK NACE kód je dostupné TU

Vyplnené hlásenie je každý výrobca elektriny povinný zaslať elektronicky na e-mailovú adresu ÚRSO: hlasenia@urso.gov.sk a zároveň písomne poštou na adresu sídla ÚRSO. 

Viac k oznamu ÚRSO sa dočítate TU.

::        MH SR vyhlásilo výzvu pre dodávateľov tepla pre bytové a rodinné domy

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) vyhlásilo dňa 9.1.2023 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla z kapitoly MH SR.

Prostredníctvom danej výzvy poskytne MH SR dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla počas roka 2023, vďaka čomu sa majú zabezpečiť stabilné dodávky tepla pre všetkých koncových odberateľov tepla v bytových objektoch, a to prostredníctvom pokrytia rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou ÚRSO a cenou tepla, ktorú určila vláda SR svojím nariadením. 

Výzva určuje, že oprávneným žiadateľom dotácie je regulovaný subjekt (dodávateľ tepla), ktorý dodáva teplo koncovým odberateľom v bytových objektoch a ktorému ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím.

Vykonávanie výzvy upresňuje manuál MH SR pre dodávateľov tepla v súvislosti s vykonávaním predmetného nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, ktorý je dostupný TU.

Lehota na predkladanie žiadostí o túto dotáciu je určená do 31.12.2023.

Finančné zdroje vyčlenené pre danú výzvu predstavujú sumu vo výške 394,8 mil. EUR.

Predmetná výzva MH SR je zverejnená TU.

Viac informácií k poskytnutiu danej dotácie sa dočítate TU.  

::     Prehľad cien energií pre rok 2023 vypracovaný MH SR

MH SR zverejnilo na svojom webovom sídle všeobecný prehľad jednotlivých vládou SR prijatých opatrení a nariadení, ktoré boli schválené pre jednotlivé subjekty, či už domácnosti, zraniteľných odberateľov alebo podnikateľov, nazvaný ako Prehľad pomoci pre elektrinu, plyn a teplo.

Daný prehľad MH SR je dostupný na tomto odkaze.

Viac k tlačovej správe MH SR k danej téme sa dočítate na tomto odkaze.

::     MH SR pripravuje finančnú pomoc aj na rok 2023

MH SR dňa 10.1.2023  informovalo o svojich aktivitách v boji s vysokými cenami energií pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľské subjekty na Slovensku v minulom roku 2022 a o plánoch pomoci na rok 21023.

MH SR konkrétne informovalo, že v roku 2022 vyhlásilo prvú výzvu vo výške 40 mil. EUR na pomoc v boji s vysokými cenami energií pre energeticky náročné podniky, ktorá bola vyplatená 138 firmám. Následne MH SR vyhlásilo v zmysle schémy pomoci 2.1 Dočasného krízového rámca Európskej komisie výzvu pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. Koncom roka zaslalo MH SR Európskej komisii ďalšiu schému pomoci tzv. 2.4 v zmysle Dočasného krízového rámca Európskej komisie. Európska komisia dňa 31.1.2023 oznámila MH SR schválenie tejto schémy štátnej pomoci.

Vďaka schválenému rozpočtu na rok 2023 by malo MH SR pokračovať v príprave viacerých kompenzácií pre podnikateľov aj v priebehu roka 2023.

MH SR na svojom webovom sídle avizuje vyhlásenie novej výzvy v mesiaci február 2023. Podľa slov MH SR bude pripravovaná výzva určená pre malé, stredné a veľké podniky. Konkrétne by daná výzva mala byť pokračovaním pomoci v zmysle schémy pomoci 2.1. Oproti pôvodnej výzve by mala byť nová výzva rozšírená, a to o pomoc menším odberateľom elektriny mimo domácností s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh a odberateľom plynu mimo domácností s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh.

Vyhlásenie ďalšej výzvy plánuje MH SR aj na prelome mesiacov marec a apríl 2023. Predmetná výzva by mala byť určená pre energeticky náročné podniky, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené Zákonom o podpore (zákon č. 309/2009 Z. z.) a Vyhláškou MH SR č. 106/2019 Z. z..

Bližšie informácie k správe MH SR sa dočítate na tomto odkaze.

::     ÚRSO usmerňuje dodávateľov a odberateľov tepla ohľadom cien tepla

ÚRSO prostredníctvom svojho webového sídla zverejnil informáciu o aktualizácii usmernenia pre dodávateľov a odberateľov tepla. Uvedená aktualizácia zohľadňuje zmenu nariadenia vlády SR o regulovaných cenách tepla zo dňa 29.12.2022.

Vláda SR koncom roka 2022 schválila zmenu pôvodného nariadenia č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, a určila, že koncovým odberateľom v bytových objektoch stúpne jednozložková hodnota maximálnej ceny tepla od 1.1.2023 o maximálne 20 eur/MWh (vrátane DPH) v porovnaní s naposledy schválenou alebo určenou ÚRSO pre rok 2022.

Uvedené tak v praxi znamená, že výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať v zmysle platného znenia nariadenia vlády SR č. 464/2022 Z. z. a neuplatňovať si voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 01.01.2023 rozhodnutím ÚRSO.

Predmetom uvedeného naradenia vlády SR však nie regulované ceny tepla za dodávku tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) pre ďalšie skupiny odberateľov, ktoré by sa mali uplatňovať na základe maximálnej ceny tepla stanovenej v rozhodnutí ÚRSO. Uvedené však nevylučuje to, aby si teplárenské spoločnosti voči svojim odberateľom uplatnili aj také ceny tepla, ktoré sú nižšie ako maximálne regulované.

Detailnejšie informácie ÚRSO o regulovaných cenách tepla na rok 2023 sú zverejnené  na tomto odkaze.

Znenie nariadenia vlády č. 464/2022 Z. z. (účinné od 29.12.2022) je dostupné TU.

::     Slovensko bude mať prvý klimatický zákon

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP“) zverejnilo informáciu o predložení historicky prvého klimatického zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

MŽP uvádza, že SR by mala vďaka klimatickému zákonu vstúpiť do éry tzv. uhlíkovej neutrality.

Návrh klimatického zákon obsahuje konkrétne klimatické ciele pre sektory mimo európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS), určuje povinnosti a zodpovednosť jednotlivých ministerstiev v oblasti plnenia týchto cieľov na základe sektorových klimatických plánov, ustanovuje vznik Rady pre klimatickú zodpovednosť, zavádza tiež inštitút klimatickej žaloby, ustanovuje systém s mechanizmom reportovania údajov ako aj prípadné sankcie za neposkytnutie týchto údajov.

Návrh klimatického zákona sa aktuálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.

Viac informácií ku klimatickému zákonu sa dočítate TU.Monitoring za mesiac január 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu energetickej legislatívy.Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.


Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za júl 2023 / 22 aug 2023

Novinky v energetike za júl 2023

SIEA vyčlení na inovácie podnikom 16,5 mil. EUR. Výrobcom z OZE sa blíži koniec lehoty na oznámenie (prípadnej) zmeny režimu výkupu na rok 2024. Aj to sú júlové novinky.

Novinky v energetike za jún 2023 / 19 júl 2023

Novinky v energetike za jún 2023

V lete sa nám roztrhlo vrece s novými predpismi v energetike, súčasne s pravidlami trhu bola zverejnená aj dlho očakávaná cenová vyhláška ÚRSO v elektroenergetike.

Novinky v energetike za máj 2023 / 16 jún 2023

Novinky v energetike za máj 2023

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli prijaté a vstúpia do účinnosti. Viac v májových novinkách.