DOMOVÁ KOTOLŇA PODĽA ZÁKONA O TEPELNEJ ENERGETIKE

28 May 2021  / AUTORI: Jozef Hudák Nina Ševčeková

Pozornosť zákonodarcov a aj širokej verejnosti sa čoraz väčšmi obracia na možnosti odpojenia sa od centrálneho zásobovania teplom (CZT). Cesta k vlastnému zdroju tepla však nie je taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. V tomto procese zohráva dôležité postavenie dvojica záväzných stanovísk od obce a dodávateľa tepla.

Odpojenie sa od súčasného dodávateľa tepla a vybudovanie novej domovej kotolne nie je len vecou súkromného záujmu obyvateľov individuálnych bytových domov. Ukončenie odberu tepla a výstavba nového zdroja zasahuje aj do oprávnených záujmov zvyšných odberateľov tepla, pretože prípadný nevhodný zásah do sústavy tepelných zariadení CZT môže ohroziť uspokojovanie jednej z ich základných životných potrieb. Okrem spoľahlivosti a bezpečnosti existujúcich dodávok tepla je tiež vecou verejného záujmu aj to, akým spôsobom zapadá nový zdroj tepla do koncepcie rozvoja obce, ktorý si obec vypracovala pre oblasť tepelnej energetiky.

Tieto a ďalšie dôvody stoja za tým, prečo výstavba vlastného zdroja tepla nepodlieha len odobreniu od stavebného úradu, ale prečo sa podľa Zákona o tepelnej energetike pri povoľovacích procesoch prihliada aj na stanovisko od obce a od dodávateľa tepla na vymedzenom území.

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO OBCE O SÚLADE PRIPRAVOVANEJ VÝSTAVBY KOTOLNE S KONCEPCIOU ROZVOJA OBCE

Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW možno podľa ust. § 12 ods. 8 Zákona o tepelnej energetike uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

Pokiaľ má výkon plánovaného zdroja tepla presahovať 10 MW, potrebné bude aj osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou Slovenskej republiky, ktoré vydáva ministerstvo hospodárstva. Naopak, pokiaľ má mať plánovaný zdroj tepla celkový inštalovaný výkon menší ako 100 kW, záujemcovia o výstavbu nebudú potrebovať záväzné stanovisko podľa Zákona o tepelnej energetike ani od jedného z týchto subjektov.

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky

Záväzné stanovisko obce má posúdiť, či je výstavba plánovanej domovej kotolne v súlade s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky je strategický dokument, ktorý musí vydať každá obec nad 2 500 obyvateľov, ak na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi. Obec ho musí aktualizovať aspoň raz za päť rokov.

Úlohou spracovania koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky je podľa metodického usmernenia ministerstva hospodárstvavytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území obce s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla, hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvale udržateľného rozvoja, s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky a záväznými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky“.

Každá koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky má tri časti: (i) analýzu súčasného stavu, (ii) návrh sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia obce a (iii) a závery a doporučenia pre rozvoj tepelnej energetiky na území obce. Mnoho obcí má tú svoju zverejnenú na webe. Ak obec má koncepciu vypracovanú, ale nezverejnila ju, môžete požiadať o jej sprístupnenie napr. pomocou našej vzorovej infožiadosti.

1
Obr. 1: Snímka z koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Bratislava. Dostupné tu

Záväzné stanovisko obce

Záväzné stanovisko obce o súlade pripravovanej výstavby s koncepciou vypracováva podľa dôvodovej správy obec, na území ktorej sa má výstavba domovej kotolne uskutočniť. Obec v ňom vyhodnocuje:

potrebu nových zdrojov tepla a rozvodov tepla na území, ktoré má byť zásobované teplom z výstavby sústavy tepelných zariadení, na ktorú sa žiada vydať záväzné stanovisko,

  • využitie domácich obnoviteľných zdrojov energie,
  • možnosti získavania tepelnej energie na území, na ktorom má byť výstavba uskutočnená, z kombinovanej výroby elektriny a tepla,
  • plnenie požiadaviek na ochranu životného prostredia,
  • hospodárnosť a energetickú účinnosť sústavy tepelných zariadení, na ktorej výstavbu sa stanovisko požaduje,
  • využitie vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo obnoviteľných zdrojov energie v systémoch CZT,
  • vplyvy na hospodárnosť a energetickú efektívnosť iných dotknutých sústav tepelných zariadení na vymedzenom území najmä systémov CZT a centrálnych okrskových zdrojov tepla.

Obec kladné záväzné stanovisko nevydá, ak sa výstavbou domovej kotolne zníži odber tepla z existujúceho účinného CZT a ak sa zhorší vplyv na životné prostredie, zhorší hospodárnosť účinného CZT alebo ak sa zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom alebo konečným spotrebiteľom, ktorým sa teplo z CZT dodáva.

Domova kotolna podla Zakona o tepelnej energetike

Obr. 2: Snímka zo záväzného stanoviska mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Dostupné tu.

Konanie o vydanie záväzného stanoviska obce sa zahajuje na žiadosť, ktorá musí mať náležitosti podľa § 13 ods. 1 Zákona o tepelnej energetike. Účastníkom konania je okrem žiadateľa tiež súčasný dodávateľ tepla na vymedzenom území.

O vydaní stanoviska by mala obec rozhodnúť do 30 dní od doručenia žiadosti. V záväznom stanovisku uvedie okrem (i) identifikačných údajov žiadateľa tiež (ii) sústavu tepelných zariadení, na ktoré sa osvedčenie vydáva, jej celkový inštalovaný výkon, ako aj podmienky jej hospodárnosti a energetickej účinnosti a požiadavky na prevádzku sústavy tepelných zariadení z hľadiska životného prostredia, (iii) miesto prevádzkovania sústavy tepelných zariadení a jej vymedzené územie na zásobovanie teplom, (iv) dobu platnosti záväzného stanoviska.

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO DODÁVATEĽA TEPLA

Kladné záväzné stanovisko obce nie je náhradou za územné rozhodnutie, za stavebné povolenie a ani za ohlásenie stavby. Záujemca o výstavbu domovej kotolne preto musí podstúpiť i príslušné povoľovacie procesy podľa predpisov o stavebnom konaní.

Pri výstavbe domovej kotolne na vymedzenom území je podľa ust. § 12 ods. 10 Zákona o tepelnej energetike dodávateľ v konaní podľa Stavebného zákona dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné. Dodávateľ tepla má súčasne postavenie účastníka konania podľa Stavebného zákona, ak sa povoľuje výstavba sústavy tepelných zariadení alebo jej časti na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v CZT.

Záväzné stanovisko dodávateľa tepla vypracováva dodávateľ na vymedzenom území. V záväznom stanovisku je oprávnený uplatňovať požiadavky len v rozsahu svojej pôsobnosti a je povinný v ňom vždy uviesť náležitosti podľa § 140b ods. 2 Stavebného zákona. Na vydanie záväzného stanoviska má dodávateľ presne 30 dní.

Keďže ide o záväzné stanovisko dotknutého orgánu podľa ust. 140b Stavebného zákona, stavebný úrad stavebné povolenie nevydá, ak sa dodávateľ k zámeru vybudovať domovú kotolňu nevyjadrí kladne. Zamietavé stanovisko dodávateľa tepla teda môže výstavbe nového zdroja tepla zabrániť.

Teplárenské nevoľníctvo

Už dlhodobo sa (nie len v odbornej verejnosti) vedie diskusia, či je správne, aby dodávateľ tepla „spolurozhodoval“ prostredníctvom záväzného stanoviska o možnosti výstavby de facto svojho konkurenta - vlastnej domovej kotolne.

V médiách sa pre tento, z pohľadu niektorých, nerovný vzťah medzi odberateľom a dodávateľom tepla dokonca zaužíval pojem „teplárenské nevoľníctvo“. Dôvodom je obava, že pri vydávaní záväzného stanoviska bude súčasný dodávateľ zohľadňovať predovšetkým svoj súkromný záujem na zachovaní aktuálneho počtu odberateľov tepla, a preto žiadneho svojho odberateľa tepla zo svojho systému CZT nikdy neuvoľní.

Súladom tohto „teplárenského nevoľníctva“ s ústavným poriadkom sa už dvakrát zaoberal aj Ústavný súd. Najprv skúmal jeho možný rozpor s ústavne chráneným právom vlastniť majetok (v tomto prípade domovú kotolňu) a nedávno podrobil prieskumu i jeho možný rozpor s právom na podnikanie. V oboch nálezoch Ústavný súd dospel k záveru, že preskúmavaná právna úprava nie je protiústavná.

Ako totiž uvádza Ústavný súd, „Súčasný dodávateľ v pozícii dotknutého orgánu v správnom konaní týkajúcom sa výstavby sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území, ktorého stanovisko k ukončeniu odberu tepla odberateľom tepla je pre stavebný úrad záväzné, je pri výkone pôsobnosti dotknutého orgánu povinný sledovať výhradne len verejný záujem, a to v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom (§ 140b ods. 2 stavebného zákona).“ 

Záväzné stanovisko dodávateľa tepla

Čomu by sa teda mal dodávateľ vo svojom záväznom stanovisku venovať? Ústavný súd tvrdí, že predmetom posudzovania dodávateľa by malo byť zabezpečenie bezpečnosti prevádzky tepelnej infraštruktúry a primerané zabezpečenie dodávky tepla na danom území. To však, samozrejme, nebráni dodávateľovi, aby svoje súkromné záujmy neuplatňoval ako účastník konania – v tejto časti však nie sú pre stavebný úrad jeho názory záväzné.

Pokiaľ by existovalo podozrenie, že dodávateľ tepla vo svojom zamietavom záväznom stanovisku prekročil oblasť svojej pôsobnosti a posudzuje aj iné otázky než bezpečnosť a stabilitu dodávky tepla, je možné sa proti takémuto záväznému stanovisku brániť.

Možnosť preskúmania záväzného stanoviska dodávateľa tepla dáva do pozornosti aj Ústavný súd. Na základe podaných námietok, prípadne odvolania podľa ust. § 140b ods. 5 a 6 Zákona o tepelnej energetike totiž môže záväzné stanovisko dodávateľa tepla preskúmať aj jeho nadriadený orgán, ktorým je v tomto prípade ministerstvo hospodárstva. To môže záväzné stanovisko potvrdiť, ale ho aj zmeniť.

Oprávnenia dodávateľa tepla v procese umiestnenia a výstavby domovej kotolne sú v súčasnosti predmetom novelizačných snáh poslancov národnej rady SR, o ktorých sme vás informovali už v našom aprílovom monitoringu. Priebeh legislatívneho procesu budeme aj naďalej sledovať a o prípadných zmenách právnej úprave vám dáme včas vedieť.

ZÁVER

Veríme, že vám tento článok pomohol sa lepšie zorientovať v problematike záväzných stanovísk podľa Zákona o tepelnej energetike. Pokiaľ by ste pri povoľovacích procesoch potrebovali našu pomoc, neváhajte sa na nás s týmto problémom obrátiť.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za august 2021 / 16 Sep

Novinky v energetike za august 2021

Prinášame Vám novinky v energetike, ktoré sa udiali za mesiac august 2021

Novinky v energetike za júl 2021 / 13 Aug

Novinky v energetike za júl 2021

Prinášame Vám novinky v energetike, ktoré sa udiali za mesiac júl 2021

ODPOJENIE OD CZT: ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ PRE DOMOVÚ KOTOLŇU / 10 Aug

ODPOJENIE OD CZT: ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ PRE DOMOVÚ KOTOLŇU

Prečítajte si, ako vyzerá výstavba vlastnej domovej kotolne z pohľadu novelizovaného Zákona o tepelnej energetike.