Otázka inštalácie lokálneho zdroja v miestnej distribučnej sústave

21 Apr 2020  / AUTORI: Juraj Ondrejka Tomáš Siskovič

V súvislosti s pripojením lokálneho zdroja do sústavy sa v právnej praxi objavili viaceré polemiky a nejasnosti. V poslednom čase zrejme najviac rezonovala otázka, či je možné pripojiť nový lokálny zdroj len do regionálnej distribučnej sústavy, alebo aj do miestnej distribučnej sústavy (MDS). našej strany sme predmetnú polemiku prvýkrát zaznamenali ešte v októbri 2019, počas prebiehajúcej konferencie ENERGOFÓRUM. Počas nej sa jeden z regionálnych distribútorov ohradil voči možnosti pripojenia lokálneho zdroja do MDS, ktorú v diskusnom paneli prezentoval náš kolega, Juraj Ondrejka. Názor regionálneho distribútora vtedy prekvapivo podporil aj zástupca Ministerstva hospodárstva SR.

Ešte predtým, ako si bližšie rozoberieme vyššie nastolenú problematiku, považujeme za potrebné uviesť zákonnú definíciu lokálneho zdroja. Tá je v Zákone o podpore vymedzená nasledovne: „Lokálnym zdrojom je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu elektriny, a ktorého celkový inštalovaný výkon je do 500 kW vrátane, najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity takéhoto odberného miesta“.

Platí „plošný stop stav”

Ako je všeobecne známe, regionálne distribučné spoločnosti od konca roku 2013 fakticky pozastavili prijímanie nových žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy (tzv. „plošný stop stav“).

Vyššie uvedený „stop stav“ sa však podľa oznámení regionálnych distribučných spoločností (s poukazom na ust. § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o energetike) nevzťahuje na žiadosti o pripojenie týkajúce sa lokálnych zdrojov, ktoré nemajú povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému (TPS). Podľa oznámenia Ministerstva hospodárstva SR bol na rok 2020 pre pripojenie nových lokálnych zdrojov vymedzený voľný inštalovaný výkon vo výške 19 MW. Podľa názoru regionálneho distribútora, prezentovanom na konferencii, voľné kapacity pre pripojenie nových zdrojov sa vzťahujú výhradne na zariadenia pripojené do regionálnej distribučnej sústavy.

S týmto názorom však z nášho pohľadu nemožno súhlasiť. Kompetencia Ministerstva hospodárstva SR stanovovať voľné kapacity je vymedzená v ustanovení § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o podpore. Predmetné zákonné ustanovenie však vôbec nerozlišuje medzi druhmi distribučnej sústavy, do ktorej je možné nové zariadenie na výrobu elektriny pripojiť. Zákon v tomto ustanovení používa iba všeobecný pojem „sústava", a to bez rozdielu, či má ísť o miestnu distribučnú sústavu alebo regionálnu distribučnú sústavu.

Odmietnutie pripájania zdrojov nie je na mieste

S ohľadom na zákonnú úpravu, máme za to, že odmietnutie pripájania lokálnych zdrojov do MDS nie je na mieste. Uvedená výhrada platí o to viac, že jednotlivé prevádzkové predpisy podmieňujú inštaláciu akýchkoľvek zdrojov do MDS súhlasom regionálnych distribútorov. Ak by sme išli do krajností, podľa názoru regionálneho distribútora by potom nebolo v MDS možné inštalovať de facto vôbec nič.

Z nášho pohľadu by takýmto výkladom regionálneho distribútora došlo k nežiadúcemu stavu, v ktorom by v rámci developerských projektov v MDS nebolo možné pripojiť do podradenej sústavy akýkoľvek zdroj. Pre MDS by potom v plnej miere zotrvával nastolený stop stav, ktorý sa právna úprava lokálnych zdrojov snažila preklenúť.

Navyše sme toho názoru, že takéto prideľovanie kapacity, výlučne v prospech regionálnej distribučnej sústavy, by bolo v jasnom rozpore s § 3 ods. 1) Zákona o regulácii, podľa ktorého je „účelom regulácie zabezpečiť transparentným a nediskriminačným spôsobom dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností (...).

Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že v rámci zákonnej regulácie sa dávajú isté kvalitatívne požiadavky aj na férové a transparentné zabezpečenie dostupnosti tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností t. j. dôraz sa dáva aj na zákaz diskriminácie.

Aký je náš názor?

Preto si myslíme, že oznámenie disponibilných inštalovaných výkonov pre nové zdroje je potrebné vykladať tak, že inštalovaný výkon Ministerstvo hospodárstva SR určilo pre regionálne distribučné sústavy, a to vrátane do nich pripojených podriadených sústav. Opačný výklad by bol z nášho pohľadu prinajmenšom diskriminačný voči potenciálnym výrobcom, ktorí sú pripojení v miestnych distribučných sústavách.

Je otázne, ako sa regionálni distribútori postavia k prípadným námietkam porušovania zákazu diskriminácie, keďže týmto môžu potencionálne čeliť zo strany záujemcov o pripojenie lokálnych zdrojov do MDS.

Domnievame sa, že ak regionálni distribútori svoj názor neprehodnotia, je možné, že niektorí z odmietnutých záujemcov budú svoje práva brániť súdnou cestou.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Prečo sa stále viac hovorí o zárukách pôvodu? / 14 Jul

Prečo sa stále viac hovorí o zárukách pôvodu?

Tento rok so sebou priniesol aj zmeny v systéme vydávania záruk pôvodu elektriny vyrobenej z OZE a kombinovanou výrobou. Aká je podstata týchto záruk?

Výrobcovia uvedení na zozname ÚRSO majú nádej na záchranu / 24 Jun

Výrobcovia uvedení na zozname ÚRSO majú nádej na záchranu

Parlamentu bola predložená Novela zákona o podpore OZE.

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny / 19 Nov

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny

pozreli sme sa na to, ako nové pravidlá vydávania záruk pôvodu elektriny ovplyvnia právo výrobcov na podporu.