Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za marec 2022

12 Apr 2022  / AUTORI: Matúš Gladiš Šimon Hudák

Práva patria bdelým, ktorí sa o ne aktívne zaujímajú. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac marec 2022.

Upozorňujeme hneď na dve novely Zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa najmä zmien súvisiacich s kauciami, doplnením mechanizmu na obmedzenie účasti vo verejnom obstarávaní a zjednotenia podmienok použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Zmeny a doplnenia právnej úpravy verejného obstarávania odzrkadľuje aj nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Z aktuálnych legislatívnych procesov vám dávame do pozornosti návrh novely Geologického zákona.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac marec 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac marec 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

STAVEBNÍCTVO
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) nie
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v časti § 631 – § 656 (Zmluva o dielo) nie
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v časti § 536 - § 565 (Zmluva o dielo) nie
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nie
Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách nie
Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá nie
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní áno
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nie
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nie
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania nie
Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie nie
Vyhláška SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii nie
Vyhláška SR č. 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nie
Vyhláška SR č. 436/2000 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti nie
Vyhláška č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctve nie
Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov nie
Vyhláška č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nie
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov nie
Vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia nie
Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti nie
Vyhláška č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov nie
Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu nie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí nie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 197/2010 Z. z. o ovzduší nie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

Prihláste sa na odber monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy


::       Dve novely Zákona o verejnom obstarávaní

V Zbierke zákonov SR boli dňa 9.3.2022 a 25.3.2022 zverejnené dve novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (Zákon o verejnom obstarávaní) pod č. 64/2022 Z. z. (Prvá novela) a 86/2022 Z. z. (Druhá novela).

Predmetom Prvej novely je doplnenie Zákona o verejnom obstarávaní o skutočnosť, že na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je  dodanie krmív určených pre chovné a rehabilitačné stanice sa Zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje.

Prvá novela súčasne vymedzuje zmeny pravidiel týkajúcich sa kaucie.

Zvyšuje sa kaucia, ktorú je odvolateľ povinný zložiť na účet Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), a to na dvojnásobok. Táto zvýšená kaucia sa vzťahuje na podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktoré vydá ÚVO po 30.3.2022.

Ak odvolateľ podáva odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré ÚVO vydal do 30.3.2022, je povinný zložiť kauciu v pôvodnej výške, teda podľa Zákona o verejnom obstarávaní účinného do 30.3.2022 (§ 187h ods. 17).

S účinnosťou od 31.3.2022 je kaucia, ktorú je potrebné zložiť s podaním odvolania, upravená v ust. § 187i ods. 11 Zákona o verejnom obstarávaní.

Ak odvolateľ podáva odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré úrad vydal po 30.3.2022, je povinný zložiť kauciu vo zvýšenej výške, teda podľa Zákona o verejnom obstarávaní účinného od 31.3.2022 (§ 187h ods. 15).

V prípade, ak v zákonom ustanovenej lehote nie je na účet ÚVO pripísaná kaucia v správnej výške, Rada Úradu pre verejné obstarávanie (rada) je ex offo povinná konanie o odvolaní zastaviť, t. j. rada nerozhodne meritórne o podanom odvolaní. Nezloženie kaucie na účet ÚVO v zákonom ustanovenej výške, rovnako ako nezloženie kaucie v zákonom ustanovenej lehote, nie je možné odpustiť.

Ak v konaní o odvolaní odvolateľ vezme späť odvolanie po 30.3.2022, kaucia, ktorú zložil s podaním odvolania, sa vo výške 50 % stane príjmom štátneho rozpočtu. ÚVO teda v takomto prípade vráti odvolateľovi kauciu vo výške len 50 %. Táto zmena sa vzťahuje na všetky prebiehajúce odvolacie konania (bez ohľadu na dátum vydania rozhodnutia ÚVO, proti ktorému odvolanie smeruje).

Časť Prvej novely Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vstúpila do účinnosti 31.3.2022, priniesla zmeny aj v oblasti súhrnných správ. Tieto zmeny sú prínosom pre verejných obstarávateľov, keďže došlo k navýšeniu limitu, od ktorého je potrebné zverejňovať zákazky.

Viac o tom, k akým ďalším zmenám došlo v rozdelení súhrnných správ, aké zjednodušenia prichádzajú pri zadávaní zákazky prostredníctvom elektronickej platformy, či o častých chybách pri zverejňovaní súhrnných správ, sa dozviete v podcaste ÚVO a z infografiky k problematike súhrnných správ.

Celý podcast nájdete TU.

Infografiku k súhrnným správam nájdete TU.

Druhá novela obsahuje dve oblasti úprav, a to (i) doplnenie mechanizmu na obmedzenie účasti vo verejnom obstarávaní a (ii) zjednotenie podmienok použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Úprava v zákone obsiahnutého mechanizmu obmedzenia účasti vo verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 4 a nadväzujúce ustanovenia § 40 a 41 Zákona o verejnom obstarávaní) bola navrhnutá s cieľom umožniť vláde Slovenskej republiky nariadením ustanoviť tretie štáty, prípadne v spojení s typom zákazky, kedy sa tento mechanizmus obmedzenia účasti uplatní povinne.

Hlavným cieľom je umožniť na centrálnej úrovni reagovať najmä na bezpečnostné hrozby a situácie, podobné dnešnej situácii na Ukrajine, ale aj umožniť vláde Slovenskej republiky precíznejšie reagovať na prístup slovenských hospodárskych subjektov na trhy v tretích štátoch.

Zjednocujúca úprava použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie odstraňuje zjavnú chybu v právnej úprave, ktorá umožňovala použitie výnimky podľa ust. § 11 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní len pre civilné zákazky a verejných obstarávateľov.

Prvá novela je účinná od 9.3.2022 s výnimkou niektorých ustanovení účinných od 31.3.2022 a jedného ustanovenia od 1.1.2023. Aktuálne znenie novely je dostupné TU.

Druhá novela je účinná od 25.3.2022 s výnimkou niektorých ustanovení účinných od 1.4.2022. Aktuálne znenie novely je dostupné TU.

Aktuálne znenie Zákona o verejnom obstarávaní nájdete TU.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Novela Zákona o Environmentálnom fonde

V Zbierke zákonov SR bola dňa 11.3.2022 zverejnená novela zákona č. 587/2007 Z. z. o Environmentálnom fonde (Zákon o o Environmentálnom fonde) pod č. 66/2022 Z. z.

Novela rieši úpravy a doplnenia účelu, na ktorý môžu byť poskytnuté a použité finančné prostriedky z rozpočtu Environmentálneho fondu, pričom zmeny posilňujú hlavný zámer a cieľ Environmentálneho fondu podporovať starostlivosť o životné prostredie a budú mať  dlhodobý pozitívny vplyv na životné prostredie.

Upravujú sa aj schémy zverejňovania špecifikácií činností a podávania žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie, pričom výsledkom navrhovanej zmeny má byť jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania podpory formou dotácie a/alebo úveru žiadateľom. Predmetom novely je tiež sprehľadnenie a zefektívnenie postupov poskytovania podpory Environmentálnym fondom a zabezpečenie možnosti Environmentálneho fondu operatívne reagovať na požiadavky zo strany žiadateľov a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a schopnosti prijímať operatívne opatrenia.

Účelom úpravy je ďalej zvýšenie kontroly a preverovania si subjektov, ktorým má byť poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu ako aj účelu, na ktorý má byť podpora poskytnutá.

Podstatou zmien je zabezpečenie vyššej ochrany prostriedkov z Environmentálneho fondu pred ich zneužitím v rozpore s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky.

Novela má taktiež zabezpečiť flexibilnejšiu možnosť úpravy náležitostí žiadostí o poskytnutie podpory, predovšetkým z dôvodu snahy o zjednodušenie administratívneho zaťaženia žiadateľov o poskytnutie podpory.

Novela Zákona o Environmentálnom fonde je účinná od 15.3.2022 a jej znenie je dostupné TU.

Aktuálne znenie Zákona o Environmentálnom fonde nájdete TU.

::       Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva Zákon o Environmentálnom fonde

V Zbierke zákonov SR bola dňa 11.3.2022 pod č. 69/2022 Z. z. zverejnená novela vyhlášky č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o environmentálnom fonde.

Zámerom tejto novely je predovšetkým konkretizácia úpravy poskytovania úverov a dotácii.

Podporu formou dotácie alebo úveru je po novom možné poskytnúť len žiadateľovi, ktorý splní nasledovné podmienky:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
 • má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu;
 • má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu;
 • predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci podľa osobitného predpisu;
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu;
 • preukázal splnenie ďalších povinností vymedzených v špecifikácii podľa § 4 ods. 5 Zákona o Environmentálnom fonde.

Novela vyhlášky je účinná od 15.3.2022 a jej znenie nájdete TU.

Aktuálne znenie vyhlášky nájdete TU.

::       Nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie

V Zbierke zákonov SR bola dňa 16.3.2022 zverejnená nová vyhláška č. 73/2022 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Vyhláška vymedzuje podrobný výpočet informácii, ktoré má obsahovať dotazník predkladaný žiadateľom ako súčasť žiadosti o zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Nová vyhláška je účinná od 31.3.2022 a nájdete ju TU.

::       ÚVO pokračuje v ďalších vzdelávacích aktivitách

ÚVO prináša ďalšie série vzdelávacích a metodických materiálov k veľkej novele Zákona o verejnom obstarávaní - zákonu č. 395/2021 Z. z. (Veľká novela), obsahom ktorých sú všeobecné usmernenia a infografiky.

Prvé série infografík týkajúcich sa Veľkej novely pozostávajú zo:

 • Základných ustanovení (nájdete TU);
 • Zákazky s nízkou hodnotou (nájdete TU);
 • Podlimitnej zákazky (nájdete TU);
 • Nadlimitnej zákazky (nájdete TU);
 • Profesionalizácie - registrovaná osoba (nájdete TU);
 • Profesionalizácie - odborný garant (nájdete TU).

Obsahom všeobecných metodických usmernení sú:

 • Finančné limity platné od 31. marca 2022;
 • Pravidlá a postupy zadávania civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávaných verejným obstarávateľom platné od 31. 03. 2022;
 • Usmernenie pre osoby podľa § 8 Zákona o verejnom obstarávaní– finančné limity, pravidlá a postupy platné od 31.03. 2022.

Kompletné zosumarizované vzdelávacie materiály k Veľkej novele a všetky všeobecné usmernenia nájdete TU.

::       Návrh novely Geologického zákona

Dňa 6.4.2022 bol po medzirezortnom pripomienkovom konaní vládnym kabinetom schválený návrh novely zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (Geologický zákon).

Účelom novely je zabrániť utajovaniu záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z geologického prieskumu životného prostredia a záverečných správ zo sanácie envirozáťaží.

Návrh novely Geologického zákona nedovoľuje súkromným spoločnostiam zatajovať výsledky prieskumu, ktoré potvrdzujú kontamináciu pôdy a vôd.

Doterajšia úprava umožňovala informácie z „utajených“ záverečných správ poskytovať iba ústredným orgánom štátnej správy, ak ich nevyhnutne potrebovali na plnenie úloh vo verejnom záujme.

Návrh novely zavádza taktiež povinnosť oboznámiť objednávateľa záverečnej správy z geologického prieskumu alebo zo sanácie environmentálnej záťaže so závažným rizikom pre ľudské zdravie a životné prostredie, zisteným a overeným v ich katastrálnom území.

Novú právnu úpravu musia schváliť ešte poslanci parlamentu.

Aktuálne znenie návrhu novely Geologického zákona nájdete TU.              

Aktuálne štádium legislatívneho procesu môžete sledovať TU.

::       Hlasovanie o nových stavebných zákonoch sa presunulo na apríl

Rokovanie o návrhu zákona o výstavbe (tlač 831) a návrhu zákona o územnom plánovaní (tlač 830) (nové stavebné zákony) bolo pôvodne naplánované na 22.3.2022, následne sa viackrát presunulo a stanovil sa nový termín hlasovania na apríl.

Dňa 30.3.2022 bolo výbormi Národnej rady SR zverejnených viac ako 350 pozmeňovacích návrhov, ktoré výrazným spôsobom menia a zasahujú do nových stavebných zákonov.

Aktuálna podoba nových stavebných zákonov je teda otázna, pričom nie je zrejmé, či posledné zverejnené pozmeňovacie návrhy sú už posledné, ktoré sa budú predkladať, alebo sa stále rokuje o ďalších zmenách.

Pozmeňovacie návrhy k zákonu o výstavbe môžete nájsť TU.

Pozmeňovacie návrhy k zákonu o územnom plánovaní môžete nájsť TU.

::       Metropolitný inštitút Bratislava vyhlásil architektonickú súťaž

Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Petržalka vyhlásili urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia Republiky v Petržalke.

Od súťaže sa očakáva, že architekti nájdu spôsob, ako vytvoriť funkčný a atraktívny verejný priestor pre každodenný život, ktorý bude súčasne slúžiť aj pre príležitostné kultúrne podujatia.

Bližšie informácie k podmienkam a termínom súťaže nájdete TU.

::       ŠFRB k téme výstavby nájomných bytov

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zverejnil zaujímavý rozhovor k téme podpory výstavby nájomných bytov, ktorého sa zúčastnili generálny riaditeľ ŠFRB, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky Ministerstva dopravy SR a prezident Národnej asociácie realitných kancelárii NARKS.

V diele sa dozviete informácie o tom, kto môže požiadať o podporu nájomného bývania, ako sa do tohto procesu zapája samospráva, či a ako sa menia limity obstarávacích nákladov na nájomné bývanie.

Rovnako tak zistíte, čo je možné si predstaviť pod ubytovacími domami, ktoré spĺňajú aj náročnejšie požiadavky na moderné bývanie a ako možno požiadať o podporu výstavby a obnovy zariadení sociálnych služieb a pod.

Rozhovor môžete nájsť TU.


Prihláste sa na odber Monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu stavebníckej legislatívy a legislatívy životného prostredia nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2022 / 25 Jul

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2022

Účinnosť novej reformy stavebných odpadov v Zákone o odpadoch a vyhodnocovanie MPK k novele Katastrálneho zákona, ktorá rieši niektoré problémy praxe. Prečítajte si viac

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2022 / 16 Jun

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2022

Parlament schválil nový zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Túto aj ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac máj.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2022 / 12 May

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2022

Parlament schválil nové stavebné zákony. Túto aj ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac apríl