NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA AUGUST 2023

13 sep 2023  / AUTORI: Roland Hogh Šimon Hudák

Práva patria bdelým, ktorí sa o ne aktívne zaujímajú. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky z oblasti stavebníctva a envirolegislatívy za mesiac august 2023.

Do pozornosti dávame novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá upravuje niektoré podmienky poskytovania podpory.

Upozorňujeme taktiež na zavedenie rodinného stavebného sporenia v novele zákona o stavebnom sporení, či na prebiehajúce MPK k návrhu zákona o krajinnom plánovaní.

Poukazujeme aj na pripravovanú vyhlášku o geodetických a kartografických činnostiach vo výstavbe.

O ďalších zaujímavostiach sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac august 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

STAVEBNÍCTVO
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)nie
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisovnie
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v časti § 631 – § 656 (Zmluva o dielo)nie
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v časti § 536 - § 565 (Zmluva o dielo)nie
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)nie
Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciáchnie
Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlánie
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanínie
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)nie
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývaniaáno
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývanianie
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovanínie
Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbenie
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácienie
Vyhláška SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentáciinie
Vyhláška SR č. 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákonanie
Vyhláška SR č. 436/2000 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilostinie
Vyhláška č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctvenie
Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrovnie
Vyhláška č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovnie
Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)nie
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisovnie
Vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenianie
Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostinie
Vyhláška č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domovnie
Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytuáno
Vyhláška SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákonanie
Vyhláška č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrolnie
Vyhláška č. 311/2009 Z. z. o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátunie
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveniskonie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredínie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinynie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovnie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)nie
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzdušínie
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušianie
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstváchnie
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonovnie
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstváchnie
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Vyhláška č. 113/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredienie
Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinynie
Vyhláška č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nie
Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochnie
Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovnie
Vyhláška č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z. z.nie
Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzdušínie
Vyhláška č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolínie
Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesovnie
Vyhláška č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákonanie
Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy nie
Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôdnie
Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôdnie
Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadovnie
 

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

Prihláste sa na odber monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy

 

::     Štátny fond rozvoja bývania má nové pravidlá

Začiatkom augusta bol v Zbierke zákonom zverejnený zákon č. 317/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania).

Hlavným cieľom novely je upraviť podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy tak, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027. 

Navrhuje sa aj zavedenie motivačných prvkov, aby žiadatelia investovali finančné prostriedky na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE).

Novelou chce zefektívniť, zjednodušiť a urýchliť postupu pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (známeho aj ako tzv. ŠFRB). Zavádza sa možnosť elektronickej komunikácie medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a žiadateľom prostredníctvom elektronického informačného systému fondu.

Zaujímavosťou je, že sa zavádza úprava maximálnej výšky podpory takmer pre všetky účely podpory v nadväznosti na rastúce ceny stavebných materiálov a stavebných prác a vytvorenie priestoru pre pružnejšie reagovanie na ich vývoj.

Novela zákona je účinná od 1.1.2024 a jej znenie nájdete TU.

Znenie zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, účinné od 1.1.2024 nájdete TU.

::     Náklady na obstaranie nájomného bytu sa menia

V Zbierke zákonov SR bola dňa 24.8.2023 zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy SR č. 337/2023 Z. z., ktorou sa novelizovala vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu v znení neskorších predpisov (vyhláška o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu).

Novela upravuje výšky obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov a výšku dotácie na obstaranie nájomného bytu stavebnou úpravou v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva v nadväznosti na zvýšené náklady na realizáciu stavieb súvisiace najmä s vývojom cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve. Súčasne sa zavádza zjednodušenie podmienok pri určovaní limitu obstarávacích nákladov.

Novela vyhlášky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu je účinná od 1.9.2023 a jej znenie nájdete TU.

Znenie vyhlášky o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, účinné od 1.9.2023 nájdete TU.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Prebieha MPK k návrhu zákona o krajinnom plánovaní

Dňa 24.8.2023 sa začalo MPK k návrhu zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (číslo legislatívneho procesu LP/2023/375).

Návrh zákona definuje krajinné plánovanie, jeho ciele a úlohy. Bude nástrojom činnosti v oblasti využívania krajiny a jej zdrojov a starostlivosti o životné prostredie. Spolu s nadväzujúcimi metodickými dokumentmi a mapovými podkladmi bude dôležitým odborným podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu a iné strategické dokumenty s možným dopadom na krajinu.

Základný nástroj krajinného plánovania bude predstavovať dokumentácia krajinného plánovania. Návrh zákona rieši jej detaily.

Návrh zákona určuje orgány krajinného plánovania, ktorými budú Ministerstvo životného prostredia a okresné úrady a stanovuje ich kompetencie.

Záväzná časť dokumentácie krajinného plánovania sa bude využívať najmä ako podklad pre obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, jej zmien a doplnkov, či povoľovanie stavby a ďalších činností s priamym alebo nepriamym dopadom na krajinu v prípade, ak obec nemá prijatý svoj územný plán.

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

::     Zmena zákona o stavebnom sporení prináša rodinné stavebné sporenie

Začiatkom augusta bol vZbierke zákonov uverejnený zákon č. 316/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (zákon o stavebnom sporení).

Zavádza sa tzv. rodinné stavebné sporenie. V podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti klesá dostupnosť bývania pre mladé manželské páry a mladé rodiny v dôsledku vysokých cien nehnuteľností a vysokých úrokoch na hypotekárnych úveroch. Nedostupnosť vlastného bývania býva pre mladých ľudí je často dôvodom nezaložiť si rodinu alebo toto rozhodnutie odložiť.

Novela zavádza definíciu domácnosti, ktorú tvoria manžel a manželka a ich deti. Zvýhodnenie takýchto rodín spočíva v zohľadnení príjmu celej rodiny t. j. všetkých stavebných sporiteľov v takejto rodine, ktorí vyhlásili svoje zmluvy s nárokom na štátnu prémiu. Zároveň sa pri manželoch zdvojnásobuje hranica priemerného mesačného príjmu určeného zákonom pre plnoletého sporiteľa a za každé maloleté dieťa sa zvyšuje o 0,65-násobok priemernej mzdy.

Zavádza sa tiež zmena, aby na získanie štátnej prémie pre rodiny postačovalo nasporiť najmenej 50% sumy potrebnej na „štandardnú štátnu prémiu“, čo zabezpečí získanie prémie aj pre rodiny s nižším príjmom a malými deťmi. Pre rodiny sa takisto zavádza výhoda 50% zľavy z úhrady poplatkov, náhrady nákladov alebo inej odplaty za vedenie účtu stavebného sporenia počas prvého roka od dňa poskytnutia štátnej prémie.

Novela zákona je účinná od 1.1.2024 a jej znenie nájdete TU.

Znenie zákona o stavebnom sporení, účinné od 1.1.2024 nájdete TU.

::     Pripomienkovanie predbežnej informácie k vyhláške o geodetických a kartografických činnostiach vo výstavbe

Dňa 10.8.2023 bolo ukončené pripomienkovanie predbežnej informácie k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o geodetických a kartografických činnostiach vo výstavbe (číslo legislatívneho procesu PI/2023/227).

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu v súčinnosti s Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pripravuje vyhlášku, ktorá upravuje podrobnosti o postavení a činnosti geodeta pri príprave a zhotovovaní stavby a o výkone geodetických a kartografických činností vo výstavbe.

Vyhláška upravuje najmä podrobnosti o úlohách geodeta v jednotlivých fázach prípravy, zhotovovania a prevádzky stavieb, obsah a náležitosti dokumentácie pripravovanej geodetom, obsah a náležitosti dokumentácie vyhotovovanej pri výkone vybraných geodetických a kartografických činností.

Sprievodnú dokumentáciu k predbežnej informácii nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

::     Vyhodnocovanie MPK k novele vyhlášky o výške podpory zo ŠFRB

Dňa 22.8.2023 sa začalo vyhodnocovanie MPK k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov (vyhláška o výške podpory zo ŠFRB, číslo legislatívneho procesu LP/2023/433).

Návrhom vyhlášky sa upravujú podrobnosti o výške podpory podľa jednotlivých účelov a navrhujú sa podmienky získania podpory vo forme odpustenia časti poskytnutého úveru v rámci obnovy bytového domu.

Navrhuje sa zvýšenie ročnej úrokovej sadzby úveruúprava lehoty splatnosti úveru pri niektorých účeloch podpory.

Zároveň sa navrhuje upraviť:

  • podmienky výšky úveru zo ŠFRB pri spolufinancovaní obstarania nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti obcou tak, aby výška úveru nebola vyššia ako rozdiel medzi obstarávacím nákladom stavby a výškou poskytnutej dotácie Ministerstvom dopravy SR na daný účel;
  • podmienku spájania rôznych typov obnovy bytovej budovy tak, aby sa poskytovali s rovnakou (najnižšou) ročnou úrokovou sadzbou; a to aj pri rôznych zdrojoch financovania,
  • výšku možného odpustenia časti poskytnutej podpory od 10 % do 20 % z celkovej výšky poskytnutého úveru v závislosti od objemu zníženia potreby primárnej energie bytového domu realizáciou zateplenia bytového domu a súčasne aj obnoviteľného zdroja energie (OZE).

Sprievodnú dokumentáciu k novele nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

::     Vyhodnocovanie MPK k vyhláseniu Národného parku Veľká Fatra

Dňa 19.8.2023 sa začalo vyhodnocovanie MPK k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo (číslo legislatívneho procesu LP/2023/467).

Schválením predmetného nariadenia dôjde k zmene hraníc a zonácie Národného parku Veľká Fatra.

Dôvodom navrhovaných zmien  je prehodnotenie tohto územia z hľadiska stavu biotopov a povahy prírodných hodnôt a cieľov ochrany.

Nariadenie vlády by malo taktiež podľa navrhovateľov prispieť k riešeniu výhrad, ktoré identifikovala Európska komisia v žalobe voči Slovenskej republike (Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 22. júna 2022 vo veci C-661/20 Komisia/Slovensko) vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho.

NP Veľká Fatra sa v navrhovanej úprave hraníc prekrýva s 27 existujúcimi územiami národnej sústavy chránených území, a to 12 národnými prírodnými rezerváciami, 4 prírodnými rezerváciami, 4 chránenými areálmi, 1 národnou prírodnou pamiatkou a 6 prírodnými pamiatkami. Po schválení zonácie národného parku budú tieto chránené územia v národnom parku zrušené.

Celková plocha národného parku sa schválením nariadenia zvýši z 40 371,34 ha na 40 905,34 ha. Naopak, celková plocha ochranného pásma národného parku sa zníži z 26 132,58 ha na 25 331,22 ha.  

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

::     Vyhodnocovanie MPK k novele vykonávacej vyhlášky zákona o Environmentálnom fonde

Dňa 4.8.2023 sa začalo vyhodnocovanie MPK k návrhu novely vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 157/2005 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (číslo legislatívneho procesu LP/2023/426).

Cieľom je zosúladiť znenie vyhlášky s aktuálnym znením zákona o Environmentálnom fonde (tzv. Envirofond) a tiež upraviť rozsah minimálnej úrovne spolufinancovania účelu dotácie na 1%, a to z dôvodu rozšírenia okruhu možných záujemcov o podporu formou dotácie na najmenšie obce, ktoré nie sú schopné z vlastných zdrojov zabezpečiť spolufinancovanie projektov na aktuálnej úrovni minimálne 5%.

O novelizácii zákona o Environmentálnom fonde sme vás informovali v monitoringu za mesiac júl 2023, ktorý je dostupný na tomto odkaze.

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

::     Prebieha MPK k národnému zoznamu území európskeho významu

Dňa 15.8.2023 sa začalo MPK k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) (číslo legislatívneho procesu LP/2023/482).

Dôvodom predloženia návrhu je jednoznačnejšia a prehľadnejšia identifikácia území európskeho významu, ktoré sa nachádzajú v národnom zozname ÚEV po jeho troch doplnkoch.

Návrh národného zoznamu ÚEV pripravila Štátna ochrana prírody SR v úzkej súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia SR a správami národných parkov, do pôsobnosti ktorých dané územia patria.

Zároveň Európska komisia odsúhlasila zlúčenie tých ÚEV, ktoré boli v predchádzajúcich doplneniach národného zoznamu ÚEV rozširované. Po zlúčení budú mať predmetné ÚEV nielen rovnaký názov, ale aj kód, čo je prínosné v záujme spojenia často výmerou malých lokalít ako aj v záujme zjednodušeného označenia ÚEV pre verejnosť.

Celkový počet ÚEV, ktoré boli od roku 2004 schválené uzneseniami vlády Slovenskej republiky, sa tým znižuje zo 739 na 644 ÚEV.

Sprievodnú dokumentáciu k návrhu nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu nájdete TU.

::     Nová výzva Obnov dom vyhlásená

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov.

Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Žiadosti možno podávať od 9. októbra.

Štvrtá výzva bude otvorená pre 10 tisíc záujemcov, ktorí môžu požiadať o finančný príspevok prostredníctvom elektronického formulára na http://www.obnovdom.sk. Po novom budú mať žiadatelia po zaregistrovaní 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

Touto zmenou sa chce SAŽP zamerať na pripravenejších žiadateľov, ktorí už majú obnovu premyslenú a potrebné doklady budú mať čoskoro k dispozícií. Taktiež už nebude nutné predkladať dokument preukazujúci vek domu, keďže tento údaj bude preukazovaný z energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia.

Slovenská agentúra životného prostredia zároveň prijala opatrenia pre urýchlenie vyhodnocovania.

Viac informácií o novej výzve Obnov dom sa dočítate na tomto odkaze.

::     Okresný úrad zaistil predbežnú ochranu vodárenského zdroja Šamorín

Okresný úrad Bratislava vydal predbežné opatrenie, ktorým sa predchádza škodám na vodárenskom zdroji Šamorín.

Urobil tak v súlade s metodickým usmernením Sekcie ochrany vôd Ministerstva životného prostredia SR a zároveň vyhovel žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Predbežné opatrenie by malo zabrániť aktivitám, ktoré by mohli ohroziť vodárenský zdroj, ktorý tak bude chránený do vydania nového rozhodnutia o ochrannom pásme.

O vydanom predbežnom opatrení sa dočítate viac na tomto odkaze.  

::     Európska komisia sa púšťa do boja s obalmi, chce tým pomôcť aj kompostovaniu

V súčasnosti neexistujú žiadne právne predpisy EÚ, ktoré by kompletne regulovali biozaložené, biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty. Európska komisia to chce zmeniť, čím chce prispieť aj k zlepšeniu procesu kompostovania.

Hlavnou zmenou je spraviť z obalovej smernice nariadenie. Podľa vyjadrenia Komisie aktuálna smernica o obaloch a odpade z obalov zavedená v roku 1994 nemala žiadaný účinok a negatívne vplyvy obalov na životné prostredie sa nepodarilo zmierniť.

Jedným z hlavných zámerov navrhnutého predpisu je do roku 2040 zredukovať množstvo obalového odpadu o 15 percent v porovnaní s rokom 2018. Tento cieľ by pritom mal platiť pre každého občana v členských krajinách.

Do roku 2030 by sa mali v Európskej únii používať iba recyklovateľné materiály. Plasty by sa mali nahrádzať kompostovateľnými plastmi, biologicky rozložiteľnými plastmi, či plastmi na biologickom základe. Miešanie rôznych druhov plastových obalov však môže vytvoriť problémy pri ich recyklácii.

Novými pravidlami chce Komisia docieliť, aby obaly vyrobené z kompostovateľného plastu minimalizovali znečistenie a zároveň, aby sa obaly z biologicky rozložiteľného plastu dali recyklovať bez vplyvu na recyklačný proces iného odpadu.

O pripravovanom novom nariadení Komisie sa viac dozviete na tomto odkaze.

::     Výstavba nájomných bytov na Muchovom námestí v Bratislave

Aktuálne spustilo hlavné mesto výstavbu bytového domu so 103 nájomnými aj náhradnými bytmi na Muchovom námestí vPetržalke. Ide o prvú výstavbu nájomného bytového domu priamo v réžii mesta za posledných 9 rokov. Predpokladaná doba trvania stavebných prác je 19 mesiacov, skončiť by mala v marci 2025.

Projekt vlastnej výstavby nájomného bytového domu je rozdelený na dva stavebné objekty sbytovými jednotkami. Počas 1. etapy bude vybudovaný rezidenčný objekt osempodlažnej bytovky s úžitkovou plochou 5 030 m2, ktorý bude pozostávať z52 klasických nájomných bytov a 51 náhradných nájomných bytov pre reštituentov. V druhej etape projektu by s druhou bytovkou malo pribudnúť ďalších približne 50 nájomných bytov.

Mesto má zároveň v rôznom štádiu prípravy ďalších 7 bytových apolyfunkčných domov s420 nájomnými bytmi, ktoré bude postupne realizovať v najbližších rokoch.

O výstavbe nájomných bytov v Bratislave sa viac dočítate na tomto odkaze.

::     Žiadosti o obnovu verejných budov trojnásobne prekročili stanovený limit

Záujem žiadateľov o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov už dosiahol sumu 566 miliónov eur. Je to trojnásobne viac oproti zvýšenej alokácií v prvej už uzavretej výzve v objeme 180 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Informácie o výrazne vyššom záujme ako je limit podľa stavu k 31. júlu vyplývajú z údajov na portáli Ministerstva dopravy SR.

Ministerstvo dopravy SR by vzhľadom na veľký záujem samospráv o obnovu verejných budov privítalo ďalšie zvýšenie finančných zdrojov, prípadne iné prostriedky napríklad z nových eurofondov v Programe Slovensko.

Projekty musia byť zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy s úsporou primárnej energie minimálne na úrovni 30 percent. Dosiahnutie navrhovaných ukazovateľov nového stavu budovy bude po realizácii projektu preukázané Energetickým certifikátom.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

::     Zamestnávatelia v stavebníctve žiadajú stiahnuť novelu Zákonníka práce

Zamestnanci v stavebníctve, ktorým ich zamestnávateľ nevyplatil mzdu, budú môcť od budúceho roka požadovať vyplatenie mzdy alebo jej časti aj od dodávateľa služby. Pôjde o stavebné práce, týkajúce sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý vypracovalo Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) však s týmto návrhom zásadne nesúhlasia a žiadajú ho stiahnuť z legislatívneho procesu. Rezort práce podľa asociácie nevytvoril priestor zväzu stavebných podnikateľov a jeho sociálnemu partnerovi Integrovanému odborovému zväzu na prerokovanie uvedenej problematiky v rámci sociálneho dialógu.

Návrhom novely pracovného kódexu ministerstvo práce reaguje na výhrady Európskej komisie, ktorá upozornila na nesúlad slovenských právnych predpisov s príslušným článkom európskej smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Novelou Zákonníka práce sa tak má rozšíriť subdodávateľská zodpovednosť za nevyplatenie mzdy pri stavebných prácach.

Dodávateľ služby má zodpovedať na vyplatenie mzdy alebo jej časti najviac v sume minimálnej mzdy patriacej za každú hodinu práce, ktorou sa zamestnanec podieľal na kontrakte svojho zamestnávateľa. Túto mzdu poskytne dodávateľ v rozsahu tzv. „čistej“ mzdy a dodávateľ služby nebude zodpovedný za výkon zrážok zo mzdy zamestnanca. Zamestnávateľ bude naďalej zodpovedný za poskytnutie zostávajúcej časti mzdy a za výkon zrážok.

O novele Zákonníka práce sa viac sa dočítate na tomto odkaze.


Monitoring za mesiac august 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu stavebníckej legislatívy a legislatívy životného prostredia nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA JÚL 2023 / 16 aug 2023

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA JÚL 2023

Júl priniesol veľké zmeny v oblasti ochrany životného prostredia, najmä novelizáciu 15 právnych predpisov, nové vyhlášky MŽP SR či zapracovanie integrovaného konania EIA.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023 / 18 júl 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023

Novelizácia až 59 právnych predpisov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy i schválenie novely Stavebného zákona. Jún bol mimoriadne bohatý na zmeny.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2023 / 13 jún 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2023

Návrh novely zákona o niektorých ustanoveniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom či nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Aj to priniesol máj 2023.