Novinky v energetike za september 2022

21 okt 2022  / AUTORI: Silvia Hodeková Andrea Puková Tomáš Siskovič

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac september 2022.

Z legislatívnej oblasti dávame do pozornosti prijatie novely Cenovej vyhlášky v tepelnej energetike a novely Pravidiel trhu.

Upozorňujeme aj na návrh novej Cenovej vyhlášky v elektroenergetike a novej Cenovej vyhlášky v plynárenstve, ktoré sa aktuálne nachádzajú v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania.

Do popredia rovnako dávame aj informáciu o nových účinných zmenách v Prevádzkovom poriadku spoločnosti OKTE a Prevádzkovom poriadku a Technických podmienok spoločnosti SEPS.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac september 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac september 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!


1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom áno
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci.

::     Novela Pravidiel trhu

Dňa 29.9.2022 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 318/2022 Z. z. zverejnená novela Pravidiel trhu (vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z.).

Prijatá novela je reakciou ÚRSO na súčasnú situáciu na energetickom trhu s elektrinou a plynom.

Predmetná novela prináša predovšetkým zmenu zúčtovaniu odchýlok, pričom zavádza denné zúčtovanie odchýlok na trhu s elektrinou. Uvedená zmena by podľa slov ÚRSO mohla zabezpečiť zníženie objemu finančného zabezpečenia subjektov zúčtovania až do výšky 40 %.

Ďalšími výraznými zmenami, ktoré novela Pravidiel trhu prináša, sú (i) poníženie zálohových platieb pre dodávateľov elektriny voči prevádzkovateľom regionálnych distribučných sústav, (ii) priraďovanie identifikátorov EIC zo strany organizátora trhu s elektrinou každému účastníkovi trhu s elektrinou (vrátane odberateľov v domácnostiach), či (iii) zmeny podmienok rezervovanej kapacity.

Novela Pravidiel trhu tiež upravuje definíciu maximálnej rezervovanej kapacity, rezervovanej kapacity v elektroenergetike a zavádza možnosť zmluvne dohodnutej hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity výrobcov elektriny.

Novela prináša tiež zmeny v oblasti inštitútu dodávky poslednej inštancie (DPI) elektriny a plynu, ktoré posilnia ochranu odberateľov v domácnostiach a zároveň zefektívnia procesy a výmenu dát medzi účastníkmi trhu s elektrinou.

Novela Pravidiel trhu nadobudla účinnosť dňa 30.9.2022.

Novela Pravidiel trhu je dostupná na tomto odkaze, a dôvodová správa k nej je dostupná na tomto odkaze.

::     Nová Cenová vyhláška v tepelnej energetike

Dňa 15.9.2022 bola v Zbierke zákonov SR bola pod č. 312/2022 Z. z. zverejnená nová vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Vyhláška zrušuje aktuálnu vyhlášku ÚRSO č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, podľa ktorej sa postupovalo pri vykonávaní cenovej regulácie v predchádzajúcom 5. regulačnom období.

Nová prijatá cenová vyhláška č. 312/2022 Z. z. upravuje vykonávanie cenovej regulácie v tepelnej energetike počas regulačného obdobia 2023 až 2027, pričom sa podľa nej prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023.

Prijatá cenová vyhláška upravuje napríklad zmenu v spôsobe regulácie fixnej zložky ceny tepla, konkrétne v zmene výpočtu regulačného príkonu.

Zároveň platí, že v prípade, ak inflácia bude vyššia ako 2 %, tak nová cenová vyhláška poskytuje možnosť preniesť časť inflácie do zvýšenia fixných nákladov.

Nová cenová vyhláška v tepelnej energetike je dostupná na tomto odkaze. Dôvodovú správu k vyhláške si môžete pozrieť TU.

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Novela Zákona o energetike a Zákona o regulácii

Dňa 7.10.2022 bol v Zbierke zákonov SR pod č. 324/2022 Z. z. zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike (ďalej len „Zákon o energetike“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o regulácii“).

Prijatý zákon reaguje na hroziacu cenovú nedostupnosť elektriny a plynu, nakoľko cena týchto komodít je z veľkej časti tvorená na veľkoobchodných trhoch. Zákon rozširuje koncept stavu núdze v elektroenergetike a v plynárenstve vytvorením legislatívnych nástrojov umožňujúcich štátu reagovať pružne a efektívne na prípadný vznik stavu núdze.

Novela Zákona o energetike a Zákona o regulácii prináša legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva SR mohlo vo všeobecnom hospodárskom záujme uložiť povinnosť na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny a plynu pre domácnosti v Slovenskej republike.

Prijatie tohto zákona má zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov - odberateľov v domácnostiach.

Predmetný zákon bol NR SR predložený ako vládny návrh na vydanie zákona dňa 21.9.2022,  dňa 27.9.2022 bol schválený NR SR a dňa 7.10.2022 došlo k jeho vyhláseniu v Zbierke zákonov SR.

Novela Zákona a energetike a novela Zákona o regulácii nadobudli účinnosť dňa 7.10.2022.

Prijatý zákon účinný od 7.10.2022 je dostupný TU a dôvodová správa k tomu zákonu je dostupná na tomto odkaze.

::     Návrh novej Cenovej vyhlášky v elektroenergetike

ÚRSO predložil dňa 30.9.2022 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie vyhlášky, ktorá má nahradiť aktuálnu Cenovú vyhlášku v elektroenergetike (vyhláška ÚRSO č. 18/2017 Z. z.).

Predložený návrh vyhlášky upravuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie v elektroenergetike, rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Podľa novej cenovej vyhlášky sa navrhuje prvýkrát postupovať pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023.

Predmetný návrh vyhlášky sa aktuálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Aktuálny stav tohto legislatívneho procesu je možné sledovať na tomto odkaze.

Dôvodová správa k predloženému návrhu a samotný návrh vyhlášky sú dostupné TU.

::     Novela vyhlášky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

V zmysle predloženého návrhu by sa mali upraviť vnútorné teploty vykurovaných priestorov v administratívnych budovách (kancelárie, jedálne...) z 20°C na 19°C.

Dátum účinnosti vyhlášky je navrhovaný na 1.11.2022

Predmetný návrh vyhlášky sa aktuálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania. Aktuálny stav tohto legislatívneho procesu je možné sledovať na tomto odkaze.

Dôvodová správa k predloženému návrhu je dostupná na tomto odkaze. Návrh vyhlášky je dostupný TU.

::     Návrh novej Cenovej vyhlášky v plynárenstve

ÚRSO predložil dňa 3.9.2022 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie vyhlášky, ktorá má nahradiť aktuálnu Cenovú vyhlášku v plynárenstve (vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z.).

Predmetnou vyhláškou sa ustanovuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie dodávky plynu, rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Podľa novej cenovej vyhlášky sa navrhuje prvýkrát postupovať pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023.

Tento legislatívny proces sa aktuálne nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, ktoré je možné sledovať TU.

Dôvodová správa k predloženému návrhu je dostupná TU a samotný návrh je dostupný TU.

 ::     Návrh novely Vyhlášky o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení

MH SR predložilo dňa 26.9.2022 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení (vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze).

Predmetný návrh vyhlášky je zameraný najmä na odvetvie plynárenstva.

Predložený návrh vyhlášky zavádza (okrem iného) novú kategóriu vykurovacích kriviek, ktoré sú určené pre chránených odberateľov. Zároveň sprehľadňuje systém obmedzujúcich odberových stupňov a detailnejšie ustanovuje kategórie odberateľov, ktoré môžu aj v čase obmedzovania dodávky používať plyn na výrobu.

Účinnosť vyhlášky sa navrhuje od 1.11.2022.

Predmetný návrh vyhlášky sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Aktuálny stav tohto legislatívneho procesu je možné sledovať na tomto odkaze.

Dôvodová správa k predloženému návrhu je dostupná na tomto odkaze a samotný návrh vyhlášky je dostupný TU.

::     Energeticky náročné podniky môžu očakávať doposiaľ najvyššie kompenzácie

Podniky by sa vďaka novej schéme štátnej pomoci mali dostať ku kompenzáciám za rok 2021.

Štát v priebehu minulého roka rozhodol o navýšení tzv. kompenzácií za rok 2020 za nepriame náklady uhlíka zo 4 na 11 miliónov eur.

Schéma štátnej pomoci, na základe ktorej Slovensko poskytovalo kompenzácie podnikom od roku 2016, vypršala, a preto je potrebné schválenie novej schémy. Podniky by však o kompenzácie za minulý rok nemali prísť. Práve naopak - v porovnaní s predošlými rokmi má byť ich celkový objem ešte vyšší.

Envirofond v súčasnosti čaká na schválenie schémy štátnej pomoci. Po jej schválení Envirofond vyhlási pripravenú výzvu, prostredníctvom ktorej sa oprávnení žiadatelia budú môcť prihlásiť.

Čo sa týka kompenzácie za rok 2021, túto Envirofond zatiaľ nespustil. Aktuálne stále čaká na schválenie novej schémy Európskou komisiou.

Podrobnosti k danej problematike sa dočítate TU.

::     Analýza ÚRSO k vývoju veľkoobchodných cien elektriny a plynu

Do pozornosti dávame tiež zverejnenú analýzu ÚRSO, ktorá ilustruje vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu, relevantných pre SR.

Predmetná analýza zohľadňuje sledované obdobie od 1.1.2021 do 15.9.2022. ÚRSO v analýze identifikuje faktory, ktoré mali najzásadnejší vplyv na vývoj veľkoobchodných cien elektriny a plynu. Zároveň formuluje, čo možno očakávať do budúcna.

Analýza „Vývoj veľkoobchodných cien komodít 01.01.2021 - 15.09.2022" v celom znení je dostupná na tomto odkaze.

Viac informácii ku zverejnenej analýze sa dočítate na tomto odkaze.

::     Nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

V septembri 2022 prešiel úpravou aj Prevádzkový poriadok spoločnosti OKTE, a.s., ktorý nadobudol účinnosť od 1.10.2022.

Nové účinné zmeny Prevádzkového poriadku OKTE sa týkajú najmä:

  • zrušenia definície malého podniku;
  • zavedenia definície zraniteľného odberateľa;
  •  zmeny evidovaných údajov v súvislosti so zmenou definícií;
  • doplnenia a úpravy ustanovení upravujúcich postup spoločnosti OKTE pri neplnení finančných záväzkov subjektu zúčtovania vo väzbe na úpravu lehoty pre doplnenie finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania;
  •  upresnenia uplynulého obdobia zahrnutého do hodnotenia miery rizika subjektu zúčtovania;
  • doplnenia a úpravy ustanovení ohľadom zúčtovania odchýlok vo vzťahu na prechod na denné zúčtovanie odchýlok;
  • úprav vychádzajúcich z aplikačnej praxe.

Platné znenie Prevádzkového poriadku OKTE účinné od 1.10.2022 je dostupné TU.

::     Boli zverejnené objemy podporných služieb na rok 2023

Spoločnosť SEPS informovala, že zverejnila požadované objemy podporných služieb (PpS) na rok 2023, t. j. od 1.1.2023 do 31.12.2023.

SEPS však dopĺňa, že finálne objemy budú stanovené až niekedy v novembri 2022, a to z úrovne ENTSO-E po rozhodnutí Plenary RGCE.

Objemy PpS zverejnené spoločnosťou SEPS sú dostupné TU.

::     Spoločnosť SEPS informuje o zmene svojho Prevádzkového poriadku aj Technických podmienok

Do pozornosti dávame vydané rozhodnutie ÚRSO č. 0084/2022/E-PP, ktorým ÚRSO zmenil Prevádzkový poriadok spoločnosti SEPS.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0084/2022/E-PP nadobudlo právoplatnosť dňa 30.9.2022 a je k dispozícii na tomto odkaze.

Kapitola 5.5 rozhodnutia č. 0084/2022/E-PP nadobudla účinnosť dňa 1.10.2022 a Príloha B nadobudla účinnosť dňa 24.10.2022.

Úplné znenie Prevádzkového poriadku SEPS je dostupné TU. Bližšie informácie k danej téme sa dočítate TU.

Okrem zmien Prevádzkového poriadku nadobudli dňa 1.10.2022 účinnosť aj niektoré dokumenty Technických podmienok prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy spoločnosti SEPS. Technické podmienky pozostávajú z ôsmich dokumentov, pričom k aktualizácii v danom prípade došlo pri dokumentoch A, B, D, E, F a N Technických podmienok. 

Predstavenstvom spoločnosti SEPS boli dňa 27.9.2022 schválené tiež zmeny v kapitole 1.4 dokumentu Technických podmienok. Aktualizované znenie kapitoly nájdete na tomto odkaze.

Jednotlivé dokumenty Technických podmienok sú dostupné na tomto odkaze.

Podrobnosti k správe SEPS sa dočítate TU.

::     Zmena cenníka služieb a poplatkov VSD

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“) informuje prostredníctvom svojej webovej stránky svojich zákazníkov o zmene cenníka služieb a poplatkov, ktorý vstúpi do platnosti od 1. novembra 2022.

Plné znenie cenníka služieb a poplatkov VSD nájdete na tomto odkaze.


Monitoring za mesiac september 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu energetickej legislatívy.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 


Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za júl 2023 / 22 aug 2023

Novinky v energetike za júl 2023

SIEA vyčlení na inovácie podnikom 16,5 mil. EUR. Výrobcom z OZE sa blíži koniec lehoty na oznámenie (prípadnej) zmeny režimu výkupu na rok 2024. Aj to sú júlové novinky.

Novinky v energetike za jún 2023 / 19 júl 2023

Novinky v energetike za jún 2023

V lete sa nám roztrhlo vrece s novými predpismi v energetike, súčasne s pravidlami trhu bola zverejnená aj dlho očakávaná cenová vyhláška ÚRSO v elektroenergetike.

Novinky v energetike za máj 2023 / 16 jún 2023

Novinky v energetike za máj 2023

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli prijaté a vstúpia do účinnosti. Viac v májových novinkách.