Novinky v energetike za november 2021

9 dec 2021  / AUTORI: Silvia Hodeková Tomáš Siskovič

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac november 2021.

Upozorňujeme najmä na novelu pravidiel trhu s elektrinou a plynom, ktorá (okrem iného) upravuje platby TPS a TSS. Zároveň vám dávame do pozornosti aj návrh veľkej novely Zákona o podpore, ktorou sa majú transponovať niektoré predpisy tzv. Zimného energetického balíčka. Navrhuje sa zväčšiť povolený výkon lokálneho zdroja, upravujú sa záruky pôvodu pre „obnoviteľné plyny“ a veľa ďalšieho. Nemala by vám uniknúť ani pripravovaná zmena režimu sadzieb za TPS. O ďalších zaujímavostiach za mesiac november 2021 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac november 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu áno
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom áno
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

::       Novela Pravidiel trhu upravuje vymedzenie TPS a TSS

Dňa 23.11.2021 bola v Zbierke zákonov SR pod č. 424/2021 Z. z. zverejnená novela vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov (Pravidlá trhu).

Novela Pravidiel trhu predovšetkým upravuje ustanovenia, ktoré vymedzujú, čo sa započítava a nezapočítava do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Novela zároveň upravuje aj ustanovenia, ktoré vymedzujú,  čo sa započítava do koncovej spotreby elektriny, na ktorú sa uplatňujú tarify za systémové služby (TSS).

Novela tak po novom napríklad zavádza, že výrobca v ostrovnej prevádzke je oslobodený od úhrady TPS.

Novela Pravidiel trhu ďalej (okrem iného) prináša aj úpravu výpočtu informácií, ktoré organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) denne uverejňuje na svojom webovom sídle, pre účastníkov trhu. Po novom už OKTE nebude denne zverejňovať hodnotu prenosových kapacít integrovaných trhov aktuálneho obchodného dňa.

Predmetná novela Pravidiel trhu je účinná od 1.12.2021. Jej znenie nájdete na tomto odkaze.

Pravidlá trhu v znení predmetnej novely sú dostupné na tomto odkaze.

::       Novela Zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

V Zbierke zákonov SR bola dňa 12.11.2021 pod č. 408/2021 Z. z. zverejnená novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok), ktorá (okrem iného) mení a dopĺňa aj zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu (Zákon o spotrebnej dani).

V nadväznosti na legislatívne zmeny v daňovom poriadku sa zmena dotkla aj Zákona o spotrebnej, a to najmä v rámci ustanovení ohľadom oprávneného spotrebiteľa elektriny, uhlia a zemného plynu a ohľadom ustanovení týkajúcich sa registrácie platiteľa dane elektriny, uhlia a zemného plynu. Pri všetkých typoch daňových subjektov sa pri registrácii alebo vydávaní predmetných povolení stanovuje explicitne povinnosť, že žiadosť o registráciu musí okrem iného obsahovať aj údaje podľa § 67 Daňového poriadku.

V rámci oprávnených spotrebiteľov elektriny, uhlia a zemného plynu tak týmto novela spresňuje postupy colného úradu pred vykonaním registrácie ako aj ohľadom nahlasovania zmien dotknutých údajov, ktoré oprávnený spotrebitelia nahlasovali za účelom registrácie colnému úradu. 

Novela ďalej prináša (okrem iného) aj úpravu postupov colného úradu v rámci registrácie platiteľa dane z elektriny, uhlia, zemného plynu  a stlačeného zemného plynu.

Novela Zákona o spotrebnej dani bude účinná od 1.1.2022. Jej znenie nájdete na tomto odkaze.

Znenie Zákona o spotrebnej dani účinné od 1.1.2022 je dostupné na tomto odkaze.

 

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Pripravuje sa rozsiahla novela Zákona o podpore OZE

Dňa 1.12.2021 bol do medzirezortného pripomienkovania predložený návrh novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Zákon o podpore).

Predložená Novela Zákona o podpore má za cieľ transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11.12.2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá je súčasťou tzv. Zimného energetického balíčka. Zimný energetický balíček sme už bližšie rozoberali v našom sprievodcovi zimným energetickým balíčkom dostupnom TU. 

Zámerom pomerne rozsiahlej novely Zákona o podpore sú predovšetkým zmeny týkajúce sa:

  1. stanovenia kritérií udržateľnosti a požadovaných úspor emisií skleníkových plynov, pričom tie sa majú okrem biopalív a biokvapalín rozšíriť aj na palivá z biomasy,
  2. zavedenie právnej úpravy akumulácie,
  3. zavedenia novej právnej úpravy pre tzv. „plyn z obnoviteľných zdrojov“ v rámci čoho sa vytvorí nová kategória záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny.

Medzi zaujímavé navrhované zmeny v Zákone o podpore patrí napríklad zmena definície lokálneho zdroja.

Lokálnym zdrojom sa aktuálne rozumie zariadenie, ktoré vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie na pokrytie spotreby odberného miesta, maximálne s inštalovaným výkonom 500 kW (vrátane), najviac však vo výške maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta. Po novom sa navrhuje zrušiť obmedzenie inštalovaného výkonu do 500 kW a navrhuje sa zaviesť, aby ako jediná výkonová hranica slúžila výška maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta. Uvedená zmena v právnej úprave by tak mala umožniť inštaláciu lokálnych zdrojov s podstatne vyšším výkonom.

Novela Zákona o podpore má (podľa aktuálneho návrhu) vstúpiť do účinnosti od 1.7.2022.

Predmetný legislatívny proces môžete sledovať TU.

Vaše prípadné pripomienky k návrhu novely Zákona o podpore je možné podať do 21.12.2021.

::       Vyhodnocuje sa MPK k rozsiahlej novele Zákona o energetike

V predošlom monitoringu za mesiac október 2021 sme vás informovali o pripravovanom návrhu novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike (Zákon o energetike), ktorý bol dňa 12.10.2021 predložený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

MPK k návrhu novely Zákona o energetike bolo ukončené dňa 2.11.2021, pričom aktuálne dochádza k vyhodnocovaniu doručených pripomienok, ktoré môžete nájsť na tomto odkaze.

Po vyhodnotení MPK bude upravený návrh novely Zákona o energetike predložený na prerokovanie Národnej rade SR.

Ak sa chcete o pripravovanej novele dozvedieť viac, bližšie sme sa jej venovali v našom článku „Veľká novela Zákona o energetike preberá časť Zimného balíčka“, ktorý nájdete TU.

Predmetný legislatívny proces novely Zákona o energetike, môžete sledovať TU.

Navrhované znenie zákona a dôvodovú správu k zmenám nájdete TU a TU.

::       ÚRSO pripravuje zavedenie „pásmovej“ TPS

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) aktuálne do návrhu novely cenovej vyhlášky č. 18/2017 Z.z. ktorou sa upravuje cenová regulácia v elektroenergetike (Cenová vyhláška) (o ktorom sme Vás informovali v našom monitoringu za mesiac september 2021) plánuje zaviesť nový režim úhrad TPS, a to s cieľom primeraného rozloženia nákladov TPS medzi skupinami odberateľov (podnikateľov).

Podľa predloženého návrhu v Cenovej vyhláške by mala tzv. „pásmová“ TPS zahŕňať tri pásma. Podľa výšky ročnej spotreby elektriny by bol potom odberateľ zaradený do konkrétneho pásma, v ktorom by bola stanovená samostatná sadzba TPS. Odberateľ by tak platil buď „štandardnú“ výšku TPS alebo by na neho (v závislosti od jeho odberu) pripadla TPS v nižšej sadzbe.

Prvý (ilustratívny) návrh, ktorý ÚRSO predložil na verejné pripomienkovanie nájdete TU.

Aktuálny návrh pásmovej TPS v návrhu novely Cenovej vyhlášky nájdete TU.

::       Povinným výkupcom elektriny pre rok 2022 bude aj naďalej SPP

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 16.11.2021 na svojom webovom sídle informáciu, že v nasledujúcom roku bude činnosť výkupcu elektriny podľa Zákona o podpore vykonávať opätovne Slovenský plynárenský priemysel a. s. (SPP).

OKTE v tejto súvislosti na svojom webovom sídle informovalo výrobcov elektriny, ktorým dňa 31.12.2021 končí platnosť Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenej s výkupcom elektriny – SPP, o možnosti požiadať o uzatvorenie novej zmluvy.

Požiadať o novú zmluvu je možné od 1.12.2021 prostredníctvom informačného systému OKTE (IS OZE), pričom túto je následne potrebné doručiť SPP najneskôr do 15.12.2021.

Tlačovú správu MH SR o určení SPP ako výkupcu elektriny na ďalší rok nájdete TU.

Oznámenie OKTE ohľadom možnosti uzatvorenia predmetnej zmluvy spolu s návodom k vyplneniu žiadosti nájdete TUTU.

::       ÚRSO zverejnilo návrh Regulačnej politiky pre obdobie 2023-2027

ÚRSO dňa 30.11.2021 zverejnil návrh Regulačnej politiky pre 6. regulačné obdobie (2023-2027), ktoré týmto sprístupnil na verejné pripomienkovanie.

Pripravovaný návrh Regulačnej politiky kladie dôraz predovšetkým na podporu hospodárskej súťaže, ochranu spotrebiteľa, podporu inovácií v sieťových odvetviach a v neposlednom rade na podporu tých technológií a obchodných modelov, ktoré sú šetrné z hľadiska ochrany životného prostredia.

Prípadné pripomienky je potrebné zasielať vo forme vyplneného pripomienkovacieho formulára v exceli (v nezamknutej, editovateľnej verzii) na adresu: regulacnapolitika@urso.gov.sk, a to najneskôr do 15.1.2022 (vrátane).

Predmetné oznámenie ÚRSO a zverejnený návrh Regulačnej politiky nájdete TUTU.

::       Zmena Prevádzkového poriadku OKTE

OKTE na svojom webovom sídle informoval o vydaní rozhodnutia č. 0110/2021/E-PP zo dňa 15.11.2021, ktorým ÚRSO schválil zmeny v Prevádzkovom poriadku OKTE.

Zmeny Prevádzkového poriadku sa týkajú pravidiel, akými OKTE stanoví zúčtovaciu cenu odchýlky v každej zúčtovacej perióde.

Zmena Prevádzkového poriadku nadobúda účinnosť dňa 16.11.2021.

Rozhodnutie so schválenými zmenami Prevádzkového poriadku OKTE nájdete na tomto odkaze.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 


Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za júl 2023 / 22 aug 2023

Novinky v energetike za júl 2023

SIEA vyčlení na inovácie podnikom 16,5 mil. EUR. Výrobcom z OZE sa blíži koniec lehoty na oznámenie (prípadnej) zmeny režimu výkupu na rok 2024. Aj to sú júlové novinky.

Novinky v energetike za jún 2023 / 19 júl 2023

Novinky v energetike za jún 2023

V lete sa nám roztrhlo vrece s novými predpismi v energetike, súčasne s pravidlami trhu bola zverejnená aj dlho očakávaná cenová vyhláška ÚRSO v elektroenergetike.

Novinky v energetike za máj 2023 / 16 jún 2023

Novinky v energetike za máj 2023

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli prijaté a vstúpia do účinnosti. Viac v májových novinkách.