Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

18 NOVEMBER 2021

Veľká novela Zákona o energetike preberá časť Zimného balíčka

 

autor článku

Silvia Hodeková

Advokátka

Jozef Hudák

Partner

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministerstvo) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) skoro 100-stranový návrh novely Zákona o energetike [1], ktorá zároveň mení aj Zákon o regulácii [2], Zákon o podpore OZE [3] a Živnostenský zákon [4] (Novela).

Energetici na Slovensku sa tak dočkali prvej várky legislatívnych úprav, ktorými sa preberá tzv. Zimný energetický balíček. Ide o súbor ôsmich nariadení a smerníc, o ktorom sa môžete viacej dozvedieť v našom Sprievodcovi zimným energetickým balíčkom.

Paragrafové znenie celej pripravovanej Novely nájdete TU. Jej dôvodovú správu si môžete stiahnuť TU a ostatné sprievodné dokumenty k návrhu Novely sú k dispozícii TU.

Aktívny odberateľ, agregátor a ďalší noví hráči na energetickom trhu

Pripravovaná Novela definuje niekoľko nových hráčov v energetike, ktorí by sa mali stať súčasťou slovenského trhu. Patrí medzi nich aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátor.

a)   Za aktívneho odberateľa Novela považuje koncového odberateľa elektriny, ktorý popri samotnom spotrebovávaní (odbere) elektriny zo sústavy v určitom rozsahu elektrinu tiež vyrába, a prípadne aj dodáva na trh. Aktívny odberateľ dokáže upraviť svoje spotrebiteľské správanie tak, že môže byť zdrojom dodatočnej flexibility pre trh (čl. I bod 35 Novely).

Pri osobe aktívneho odberateľa sa výroba a uskladňovanie elektriny v zariadeniach s inštalovaným výkonom do 1MW a tiež dodávka elektriny nepovažujú za podnikanie. Aktívny odberateľ na výkon týchto činností nepotrebuje povolenie na podnikanie, ani potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti. Postačuje mu len splnenie jednoduchej oznamovacej povinnosti (z ktorej sú vyňaté výroba a uskladňovanie elektriny v zariadeniach s inštalovaným výkonom do 10,8 kW).  

V prípade aktívneho odberateľa je dôležité, aby výrobu, uskladňovanie, dodávku elektriny alebo poskytovanie flexibility nevykonával ako hlavnú podnikateľskú alebo inú hospodársku činnosť. Ak by aktívny odberateľ túto podmienku nesplnil, považoval by sa za výrobcu, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo dodávateľa elektriny a vzťahovali by sa naňho všetky práva a povinnosti viažuce sa na tieto osoby. [5]  

b)  Energetické spoločenstvo predstavuje občianske energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov. Energetické spoločenstvo smeruje k organizácii komunitárnych aktivít v oblasti energetiky cez právnickú osobu založenú špecifickými osobami, s demokratickými princípmi riadenia, za nekomerčným účelom a na nediskriminačnom základe vo vzťahu k ostatným účastníkom trhu. Komunita vyrábajúca energiu z obnoviteľných zdrojov môže pôsobiť nielen na trhu s elektrinou, ale aj na trhoch s inými energiami za splnenia podmienky, že ide o energiu z OZE.

Definíciu energetického spoločenstva obsahuje novovytvorený § 11a návrhu novely Zákona o energetike. Podľa novely sú hlavnými činnosťami energetického spoločenstva výroba elektriny, dodávka elektriny, zdieľanie elektriny, uskladňovanie elektriny, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzka nabíjacej stanice alebo výkon iných činností, poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov. Energetické spoločenstvo tieto činnosti nevykonáva s úmyslom dosiahnuť zisk.

Ak sa jedná o energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z OZE, činnosti ako výroba elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW, agregácia alebo dodávka elektriny a výroba alebo dodávka biometánu pre svojich členov, tieto nie sú považované za podnikanie v energetike.

V prípade energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov je kritériom pre použitie rovnakého režimu ako v prípade aktívneho odberateľa skutočnosť, že ide o výrobu elektriny, uskladňovanie elektriny, agregáciu alebo dodávku elektriny a výrobu alebo dodávku biometánu výlučne pre svojich členov. Ak by teda energetické spoločenstvo dodávalo elektrinu (aj) iným osobám než jeho členom, muselo by mať na takú činnosť povolenie ako akýkoľvek iný dodávateľ elektriny.

Evidenciu všetkých vytvorených energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov bude viesť ÚRSO. [6]

c)  Agregátor je podľa Novely osobou, ktorá má povolenie na dodávku elektriny a ktorá vykonáva činnosť agregácie (čl. I bod 25. Novely). Za agregáciu možno považovať činnosť agregátora, pri ktorej zlučuje flexibilitu z viacerých odberných a odovzdávacích miest na účel ponuky a predaja agregovanej flexibility na organizovaných trhoch s elektrinou alebo na trhu s podpornými službami.

Samotnú flexibilitu návrh definuje ako schopnosť riadenej zmeny odberu elektriny zo sústavy alebo schopnosť riadenej zmeny dodávky elektriny do sústavy v reakcii na trhové signály vrátane zmien trhových cien elektriny v čase alebo platieb hradených ako odmena za riadenú zmenu odberu alebo dodávky elektriny.

Navrhovaná právna úprava činnosti agregácie je v predkladanom návrhu zákona pomerne komplexná, pretože agregácia je z pohľadu európskeho práva považovaná za jeden z nových fenoménov, ktorý by mal priniesť rozvoj nových služieb v oblasti riadenia spotreby, flexibility aj ponuky nových produktov pre poskytovanie podporných služieb.

Novela zákona osobitne definuje aj takzvaného nezávislého agregátora, ktorý v odbernom alebo odovzdávacom mieste využíva flexibilitu odberu, dodávky alebo výroby a zároveň nie je v tomto odbernom alebo odovzdávacom mieste subjektom zúčtovania.

Návrh zákona teda rozlišuje medzi agregátorom, ktorý je súčasne aj dodávateľom (tzv. integrovaný agregátor), a tzv. nezávislým agregátorom, ktorý nie je v odbernom alebo odovzdávacom mieste, v ktorom využíva flexibilitu odberu, dodávky alebo výroby, subjektom zúčtovania. Práva a povinnosti agregátora podľa nového § 34a Zákona o energetike sa vzťahujú na oba typy agregátorov.

d)  Prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny je ako nový účastník na trhu s elektrinou definovaný ako osoba, ktorá uskladňuje elektrinu v zariadení na uskladňovanie elektriny (čl. I bod 25. Novely).

S právami a povinnosťami prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny je koncepčne upravená aj problematika akumulácie, keďže zvyšovanie akumulačných schopností elektroenergetických sústav je súčasným trendom na celom svete ako reakcia na zvyšujúcu sa výrobu energie z OZE.

Pojem „uskladňovanie elektriny“ Novela definuje ako odloženie spotreby elektriny na neskorší čas, ako bola vyrobená, alebo premena elektriny na takú formu energie, ktorú možno uskladňovať, uskladňovanie takej energie a následná spätná premena takejto energie na elektrinu v rámci jedného odberného miesta alebo odovzdávacieho miesta.

Účelom uplatňovania akumulačných systémov je vyrovnanie rozdielnych okamihov výroby elektriny a potreby jej spotreby, prípadne uskladnenie elektriny pre vlastnú potrebu výrobcov elektriny.

Deregulácia maloobchodných cien elektriny a plynu klope na dvere

Novela so sebou prináša tiež zmenu regulácie maloobchodných cien elektriny a plynu. Postupná deregulácia maloobchodných cien elektriny je v Novele roztrúsená vo viacerých ustanoveniach (v článku I bodoch 87., 193. – 213., 214. a 313.). Navrhovaná deregulácia maloobchodných cien elektriny a plynu má napomôcť eliminovať prekážky zvyšovania konkurencieschopnosti na maloobchodných trhoch v členských štátoch EÚ.

Deregulácia by sa mala prejaviť zrušením existujúcej cenovej regulácie v prípade dodávok elektriny pre segment malých podnikov aj odberateľov v domácnosti k dátumu 1.1.2023. Nová úprava však ešte ráta so zavedením dočasnej (do 31.12.2025) povinnosti vybraných dodávateľov elektriny uzavrieť zmluvu s odberateľom v domácnosti (na základe žiadosti odberateľa) za ceny regulované ÚRSO a za vopred schvaľovaných obchodných podmienok.

Zachováva sa teda schvaľovanie obchodných podmienok pre určený okruh dodávateľov elektriny poskytujúcich univerzálnu službu za regulovanú cenu, ruší sa však schvaľovanie obchodných podmienok v ostatných prípadoch.

Súčasne platí všeobecné pravidlo, že obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby musia byť v požadovanej kvalite a súladné s predpísanými náležitosťami, o. i. so vzorovými obchodnými podmienkami. Vzorové obchodné podmienky budú mať charakter minimálnych požiadaviek, ktoré budú musieť obchodné podmienky obsahovať, pričom sa nebude obmedzovať vlastná tvorba obchodných podmienok dodávateľov elektriny, ak to bude súladné s ustanovenými pravidlami.

Aj v prípade plynu Novela zavádza zrušenie cenovej regulácie pre segment malých podnikov od 1.1.2023 a dočasné ponechanie súčasného modelu cenovej regulácie dodávok plynu odberateľom v domácnosti do 31.12.2025.

V súvislosti s dereguláciou cien dodávok elektriny a plynu návrh Novely súčasne prináša aj zmeny v oblasti právnej úpravy ochrany spotrebiteľa. Zmeny v oblasti právnej úpravy ochrany spotrebiteľa sa týkajú slobodnej voľby dodávateľa/agregátora, práva na zmenu dodávateľa/agregátora a pravidiel pre poplatky s ňou spojené, práva pri kolektívnej zmene dodávateľa, právneho zakotvenia nástroja na porovnávanie ponúk dodávateľov, pravidiel pre obsahové i formálne náležitosti faktúr a informácií o vyúčtovaní, práva na mimosúdne urovnanie sporov a pravidiel pre dojednávanie zmlúv vrátane zmlúv s dynamickou cenou.

Prevádzkové poriadky a obchodné podmienky sa majú verejne konzultovať

Novela zavádza tiež verejné konzultácie ako nové povinnosti pre prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľov prenosových sústav. Verejné konzultácie súvisia s vypracovaním plánu rozvoja sústavy a tiež prevádzkového mechanizmu prevádzkovateľov.

Úpravu verejných konzultácií obsahuje nový §19a návrhu novely Zákona o energetike, ktorý prevádzkovateľovi sústavy, organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľovi siete alebo prevádzkovateľovi zásobníka ukladá povinnosť verejne konzultovať návrh (i) prevádzkového poriadku, (ii) obchodných podmienok alebo (iii) iných obdobných podmienok alebo postupov alebo ich zmien (ďalej len „návrh podmienok“) zverejnením takéhoto návrhu na ich webovom sídle, ktoré umožní dotknutým účastníkom vyjadriť sa k návrhu a v prípade potreby uplatniť pripomienky.

Aktuálne platné právne predpisy už na mnohých miestach predpokladajú verejné konzultácie, avšak ich úprava je nejednotná a nesystémová. Nová úprava by tak mala priniesť zjednodušenie a spresnenie existujúcej úpravy, aby boli verejné konzultácie do budúcna prehľadné a zrozumiteľné pre použitie povinnými subjektami. Fungujúce verejné konzultácie majú zabezpečiť a zvýšiť transparentnosť procesu schvaľovania prevádzkových poriadkov a tým zefektívniť doterajšie fungovanie trhu.  

Ďalšie zmeny v energetike zavádzané Novelou

Návrh Novely so sebou prináša mnohé ďalšie zmeny, ako napríklad

  •  zmeny právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov (IMS) do konkrétnych odberných miest,
  • právnu úpravu obstarávania podporných služieb k dosiahnutiu a udržaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase,
  • ďalšie nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav,
  • úpravu dátových tokov spojených s novými procesmi,
  •  zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa,
  • požiadavky na digitalizáciu energetiky a 
  • mnohé ďalšie úpravy, ktoré sa nám už do tohto článku síce nevošli, ale písať o nich ešte budeme.

V akom stave sa Novela nachádza?

Novela sa v súčasnosti nachádza v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania, ktoré poskytlo priestor používateľom z radov verejnosti na jeho pripomienkovanie a na vyjadrenie ich pohľadu na opodstatnenosť zavedenia všetkých pripravovaných legislatívnych zmien. Aktuálne štádium materiálu v rámci legislatívneho procesu môžete sledovať na tomto odkaze.

Vzhľadom na existenciu viacerých pripomienok je otázne, aké bude finálne znenie Novely predložené do NR SR. Ďalší priebeh legislatívneho procesu, ako aj jeho samotný výsledok, budeme aj naďalej podrobne sledovať.[1]           Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike (ďalej len „Zákon o energetike“).

[2]           Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o regulácii“).

[3]           Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore OZE“).

[4]           Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „Živnostenský zákon“).

[5]           Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k predloženému návrhu novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

[6]              Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).   


Zdieľať článok

Ďalšie články autora

Zobraziť všetky články