Novinky v energetike za august 2022

22 sep 2022  / AUTORI: Tomáš Siskovič Silvia Hodeková Andrea Puková

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. 

Do pozornosti Vám dávame predovšetkým účinnosť novely Zákona o OZE a Zákona o tepelnej energetike. V súvislosti s aktuálnou situáciou na trhu s energiami si dovoľujeme upozorniť aj na aktuálne prebiehajúce legislatívne procesy, dotýkajúce sa viacerých právnych predpisov z oblasti energetiky.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac august 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac august 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

 

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     V NR SR sa roztrhlo vrece s návrhmi noviel energetických predpisov

Do NR SR boli v priebehu mesiaca august 2022, či už zo strany poslancov alebo priamo z dielne Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), predložené viaceré návrhy na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike).

Medzi najzásadnejšie navrhované zmeny Zákona o energetike možno zaradiť:

  • prijatie právnej úpravy, ktorá by regulovala pripájanie do prepravnej siete prostredníctvom vydávania osvedčení na výstavbu energetického zariadenia (1. poslanecký návrh Zákona o energetike zo dňa 25.8.2022);
  • doplnenie definície energetického zariadenia o osobitnú kategóriu, ktorá by umožnila reguláciu vydávania povolení na výstavbu pripojenia k prepravnej sieti prostredníctvom odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberateľov plynu (1. poslanecký návrh Zákona o energetike zo dňa 25.8.2022);
  • návrat k právnej úprave pripojenia odberného plynového zariadenia, plynárenského zariadenia, priameho plynovodu, zariadenia na skvapalňovanie zemského plynu alebo distribučnej siete prevádzkovateľa distribučnej siete do prepravnej siete pred novelizáciou zákonom č. 256/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o energetike (2. poslanecký návrh Zákona o energetike zo dňa 25.8.2022.
  • zlepšenie právneho postavenia odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti v prípade hroziaceho prerušenia dodávky elektriny alebo dodávky plynu (3. poslanecký návrh Zákona o energetike zo dňa 24.8.2022).

Dôvodová správa k predloženému 1. poslaneckému návrhu Zákona o energetike zo dňa 25.8.2022 je dostupná TU a samotný návrh je dostupný TU. Navrhovaný dátum účinnosti tejto novely je od 1.12.2022.  

Dôvodová správa k 2. poslaneckému návrhu Zákona o energetike zo dňa 25.8.2022 je dostupná TU a samotný návrh je dostupný TU. Účinnosť tohto návrhu Zákona o energetike sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje od 15.11.2022.

Dôvodová správa k 3. poslaneckému návrhu Zákona o energetike zo dňa 24.8.2022 je dostupná TU a samotný návrh je dostupný TU. Účinnosť tohto návrhu Zákona o energetike sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje od 1.1.2023.

V súvislosti so Zákonom o energetike bol NR SR dňa 26.8.2022 predložený aj vládny návrh novely „z dielne“ MH SR.

Hlavným zámerom predloženého návrhu je uloženie povinností týkajúcich sa uskladňovania plynu v zásobníkoch, a to v reakcii na možné riziká pri dodávke plynu z tretích krajín ako aj na iniciatívu Európskej komisie. MH SR predložená novela by mala priniesť najmä zmenu právnej úpravy skladovacej povinnosti, t. j. uskladnenia určeného množstva plynu v zásobníkoch na vymedzenom území príslušnými účastníkmi trhu s plynom, výkonu kontroly nad touto skladovacou povinnosťou vrátane právnej úpravy sankcií.

Dôvodová správa k predmetnému vládnemu návrhu Zákona o energetike je dostupná TU a samotný návrh je dostupný TU. Účinnosť tohto návrhu sa navrhuje od 1.1.2023.

Vzhľadom na stále pretrvávajúcu krízu na trhu s energiami MH SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania, okrem iného, aj ďalší návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o energetike, ako aj Zákon o regulácii.

Prostredníctvom tohto návrhu navrhuje MH SR prijatie legislatívnych úprav, ktoré mu umožnia vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu na (i) zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike a (ii) zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre domácnosti v Slovenskej republike.

Prostredníctvom návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu by podľa slov MH SR malo byť možné zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov.

Znenie návrhu zákona je dostupné TU. Dôvodová správa k predloženému návrhu je dostupná TU. Samotný legislatívny proces môžete sledovať na tomto odkaze.

Účinnosť novely sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia.

::     Malá Novela Zákona o podpore OZE a Zákona o tepelnej energetike

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, nadobudli v mesiaci august 2022 účinnosť zmeny v:

§    Zákone o podpore OZE (zákon o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č. 309/2009 Z. z), a

§    Zákone o tepelnej energetike (zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike).

Novela Zákona o podpore OZE, účinná od 1.9.2022, prináša úpravu ustanovení, ktoré sa venujú najmä žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Čo sa týka Zákona o tepelnej energetike, jeho novela účinná od 1.9.2022 prináša právnu úpravu niektorých ustanovení týkajúcich sa podmienok podnikania v tepelnej energetike.

Znenie samotnej Novely je dostupné na tomto odkaze, a dôvodovú správnu nájdete na tomto odkaze.

::     Návrh zmeny Zákona o regulácii má ochrániť slovenských výrobcov

Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) bol dňa 26.8.2022 predložený poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým by malo dôjsť k zmene a doplneniu Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

V zmysle predloženej novely by malo dôjsť k doplneniu právnej úpravy, ktorá by umožnila Vláde SR udeliť tzv. „výnimku“ a schváliť systém kompenzácií pri regulácií cien energií.

Tieto „výnimky“ by mali byť poskytnuté subjektom registrovaným v SR, ktorí budú zaradení do skupiny ohrozených hospodárskych subjektov v dôsledku vysokého nárastu cien energií.

Cieľom predloženej novely je zachovať existenciu slovenských výrobcov, ktorí si musia kupovať plyn a elektrinu za spotové ceny, v dôsledku čoho nebudú schopní zabezpečiť si energie na výrobu potravín. „Potravinári“ by preto v zmysle predloženej novely mali byť začlenení do krízovej infraštruktúry, vďaka čomu by mohli mať regulovanú cenu energií.

Účinnosť predloženej novely sa navrhuje 15. dňom od jej vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Návrh novely je dostupný TU a dôvodová správa je k dispozícii TU. Stav aktuálneho legislatívneho procesu možno sledovať na tomto odkaze.

::     Návrh novely Cenovej vyhlášky v plynárenstve

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predložil dňa 3.9.2022 do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu.

Cieľom tohto návrhu vyhlášky je ustanoviť cenovú reguláciu dodávky plynu na nadchádzajúce 6. regulačné obdobie, a to so zohľadnením cieľov a priorít, ktoré určila regulačná politika.

Predmetnou vyhláškou sa ustanovuje rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie dodávky plynu, rozsah, štruktúra a výška oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku, postup a podmienky uplatňovania ceny, podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe jeho predkladania na celé regulačné obdobie.

Vyhláška by mala zároveň nahradiť doterajšiu cenovú vyhlášku č. 223/2016 Z. z., pričom dátum jej účinnosti sa navrhuje od 15.9.2022, s výnimkou § 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Legislatívny proces sa aktuálne nachádza v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, ktoré je možné sledovať TU. Dôvodová správa k predloženému návrhu je dostupná TU a znenie samotného návrhu je dostupné TU.

::     Spoločnosť SEPS aktualizovala vybrané dokumenty

Dňa 30.8.2022 zverejnila spoločnosť Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (ďalej len „SEPS“) na svojom webovom sídle informáciu, že schválila zmeny vo vybraných dokumentoch Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy spoločnosti SEPS.

Aktualizované dokumenty spoločnosti SEPS, ktoré sú účinné od 1.10.2022, sú dostupné k nahliadnutiu TU.

Celú tlačovú správu spoločnosti SEPS si môžete prečítať na tomto odkaze.

::     ÚRSO dáva účastníkom trhu do pozornosti povinnosti vyplývajúce z nariadenia REMIT

ÚRSO dňa 19.8.2022 zverejnil na svojom webovom sídle dokument, ktorým dáva do pozornosti účastníkov trhu ich povinnosti vyplývajúce z nariadenia REMIT.

Predmetný dokument je dostupný k nahliadnutiu TU.

Tlačová správa ÚRSO je dostupná na tomto odkaze.

::     ÚRSO zverejnil svoju výročná správa za rok 2021

Do pozornosti dávame tiež informáciu ÚRSO o tom, že dňa 10.8.2022 zverejnil ÚRSO na svojom webovom sídle svoju výročnú správu za rok 2021.

Výročná správa ÚRSO za rok 2021 v plnom znení je dostupná na tomto odkaze.

::     Plány MH SR súvisiace s aktualizáciou energeticko-klimatického plánu

MH SR je v súčasnosti v štádiu prípravy aktualizácie Národného energetického a klimatického plánu pre obdobie 2021 – 2030. Predmetný dokument predstavuje strategický dokument v oblasti energetiky a klímy.

Podnety, ktoré napomôžu pri úprave súčasných politík a opatrení a nastavení nových, môže zasielať aj verejnosť a to na emailovú adresu necp2023@mhsr.sk v termíne do 30.9.2022.

Bližšie informácie k vyhlásenej výzve MH SR sa dozviete na tomto odkaze

::     Úrad jadrového dozoru SR vydal druhostupňové povolenie na uvedenie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky

MH SR informovalo dňa 25.8.2022 o tom, že Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky vydal druhostupňové povolenie na uvedenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky.

Podľa dostupných informácií bude mať spustený tretí jadrový blok inštalovaný výkon 471 MW, vďaka čomu pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Plný výkon by mal spustený reaktor dosiahnuť začiatkom roka 2023, čo Slovensku zabezpečí sebestačnosť v zásobovaní elektrinou.

MH SR tiež uvádza, že vďaka spusteniu reaktora v Mochovciach narastie podiel jadrovej energie na celkovom pomere elektrickej energie z 52 % na 65 %, vďaka čomu bude zo Slovenska jeden z európskych lídrov, čo sa týka výroby elektriny z jadra.

Spustenie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a jeho následné uvedenie do prevádzky sa predbežne predpokladá na jar v roku 2024.

Viac informácií k tlačovej správe MH SR sa môžete dočítať na tomto odkaze.

::     Prepojenie Slovenska a Poľska novým plynovodom

MH SR správou zo dňa 26.8.2022 informovalo verejnosť o prevádzke nového plynovodu spájajúceho Slovensko a Poľsko.

Prepojenie novým plynovodom by malo posilniť energetickú bezpečnosť a nezávislosť pre celý región strednej a východnej Európy.

Plynovod je dlhý skoro 170 km, pričom 103 km ide cez slovenské územie od hraničného bodu Výrava až po kompresorovú stanicu na zemný plyn vo Veľkých Kapušanoch. Denne by podľa MH SR mohlo cez plynovod prúdiť z Poľska na Slovensko maximálne 13,4 mil. m3 plynu a opačne, smerom do Poľska až 15,6 mil. m3.

Sprevádzkovanie plynovodu na komerčné účely sa predpokladá v októbri 2022

Celá zverejnená správa MH SR je dostupná TU.  


Monitoring za mesiac august 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 


Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za júl 2023 / 22 aug 2023

Novinky v energetike za júl 2023

SIEA vyčlení na inovácie podnikom 16,5 mil. EUR. Výrobcom z OZE sa blíži koniec lehoty na oznámenie (prípadnej) zmeny režimu výkupu na rok 2024. Aj to sú júlové novinky.

Novinky v energetike za jún 2023 / 19 júl 2023

Novinky v energetike za jún 2023

V lete sa nám roztrhlo vrece s novými predpismi v energetike, súčasne s pravidlami trhu bola zverejnená aj dlho očakávaná cenová vyhláška ÚRSO v elektroenergetike.

Novinky v energetike za máj 2023 / 16 jún 2023

Novinky v energetike za máj 2023

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli prijaté a vstúpia do účinnosti. Viac v májových novinkách.