NOVELA DALA VÝROBCOM DRUHÚ ŠANCU. AK UHRADIA SVOJE NEDOPLATKY DO KONCA OKTÓBRA, O PODPORU NEPRÍDU

26 Oct 2020  / AUTORI: Juraj Ondrejka

Nedávno sme informovali o tom, že parlament schválili novelu zákona o podpore OZE (Novela), ktorou sa zásadne upravila sankcia zániku práva na podporu doplatkom kvôli nedoplatkom na daniach a odvodoch.

Po podpise prezidentkou Slovenskej republiky bola táto Novela dňa 8.10.2020 publikovaná v Zbierke zákonov SR pod č. 277/2020 Z. z. Účinnosť nadobudne dňa 1.11.2020.

Sme veľmi radi, že iniciatíva Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorej naša advokátska kancelária poskytla právnu pomoc s návrhom riešenia tejto nešťastnej situácie, dospela do zdarného konca.

Takmer s istotou možno povedať, že tento legislatívny proces s napätím sledovalo minimálne 100 výrobcov zelenej elektriny, ktorí boli pre svoje nedoplatky voči Sociálnej poisťovni uvedení v zozname výrobcov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), a ktorým malo právo na podporu doplatkom zaniknúť.

Je však potrebné uviesť, že Novela sa netýka len výrobcov na sporom zozname ÚRSO. O podporu môžu prísť aj výrobcovia, ktorí na tomto zozname neboli uvedení. Ako sa strate podpory vyhnúť a ako sa táto sankcia zmenila do budúcna rozoberáme v tomto článku.

Sankcia straty podpory sa zmenila

Len pripomenieme, že zákon v čase pred prijatou Novelou ustanovoval, že výrobcovi elektriny zaniká právo na podporu, ak počas doby poberania podpory neuhradil

  • daňový nedoplatok na dani,
  • nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie,
  • dlžné sumy na poistnom na sociálne poistenie a
  • dlžné sumy na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

Výška dlhu nebola rozhodujúca. Výrobca elektriny tak mohol prísť o celú podporu doplatkom aj pre drobný nedoplatokUvedené sa prijatou Novelou mení.

Po novom už táto sankcia nemá charakter úplného zániku práva na podporu doplatkom. Ak výrobcovi elektriny po 1.11.2020 vzniknú nedoplatky na daniach a odvodoch, právo na podporu doplatkom mu nezanikne ako celok, ale len za obdobie omeškania s plnením jeho daňových a odvodových povinností.

Inak povedané, za obdobie omeškania s úhradou daňových a odvodových povinností si výrobca nebude môcť uplatniť právo na podporu doplatkom. Akonáhle výrobca svoje záväzky uhradí, podpora doplatkom mu začne byť opäť poskytovaná.

Je však potrebné upozorniť, že doplatok nebude výrobcovi vyplácaný už od momentu kedy voči nemu bude evidovaný nedoplatok na daniach, zdravotnom, či sociálnom poistení.

V tejto súvislosti zároveň Novela stanovuje povinnosť ÚRSO, aby na konci každého mesiaca zverejňoval a aktualizoval zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, ktorí si nemôžu uplatniť právo na podporu doplatkom v stanovenom období. ÚRSO bude mať zároveň povinnosť informovať výrobcu o jeho zaradení do zoznamu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od zaradenia do zoznamu.

Výrobcovia elektriny zo zoznamu ÚRSO môžu zabrániť strate doplatku

Ako sme už spomenuli v úvode, Novela odstránila aj neprimerané následky doterajšej úpravy sankcie na už dotknutých výrobcov. Teda tých, ktorým už malo právo na podporu doplatkom kvôli nedoplatkom na daniach a odvodoch zaniknúť.

Prechodné ustanovenia Novely ich situáciu vyriešili tak, že výrobcom, ktorým zaniklo právo na podporu podľa doterajšieho znenia § 3b ods. 5 zákona o podpore OZE (t.j. ešte pred účinnosťou Novely), poskytli akúsi „druhú šancu“.

Ak svoje nedoplatky na daniach a odvodoch uhradia do konca októbra 2020, právo na podporu doplatkom im trvá naďalej, a to podľa podmienok podpory platných a účinných v čase uvedenia ich zariadení na výrobu elektriny do prevádzky. V takom prípade bude výrobcom dodatočne vyplatená aj podpora za obdobie, počas ktorého im ju OKTE (ako zúčtovateľ podpory) neposkytoval kvôli ich uvedeniu v zozname ÚRSO. OKTE túto podporu vyplatí v lehote 60 dní.

Dôležité  je, aby svoje nedoplatky výrobcovia uhradili práve do nadobudnutia účinnosti Novely, teda do 1.11.2020. V prípade, že výrobcovi zaniklo právo na podporu podľa doterajšieho znenia sankcie a výrobca svoje nedoplatky do 1.11.2020 v celosti neuhradí, právo na podporu sa mu „neobnoví“. Takýto výrobca by ostal naďalej bez práva na podporu doplatkom.

Termín 1.11.2020 je pre splnenie daňových a odvodových záväzkov absolútne kľúčový. Neskoršia úhrada nedoplatkov už nebude mať na právo na podporu doplatkom žiaden vplyv a daný výrobca uvedenú podporu natrvalo stratí.

O celý doplatok môžu prísť aj výrobcovia mimo zoznamu ÚRSO

Prijatá Novela neriešila len problém výrobcov elektriny, ktorí boli uvedení v spornom zozname ÚRSO. Jej dopad môže byť oveľa širší.

Zverejnený zoznam ÚRSO sa týkal len tých výrobcov, ktorým právo na podporu doplatkom malo zaniknúť kvôli nedoplatkom voči Sociálnej poisťovni. Zoznam ÚRSO však neobsahuje výrobcov elektriny, ktorým malo právo na podporu zaniknúť kvôli nedoplatkom na daniach, či zdravotnom poistení.

Upozorňujeme preto všetkých výrobcov poberajúcich doplatok (nielen tých vyše 100 uvedených na zozname ÚRSO), aby si dôkladne preverili, či voči nim nie sú evidované nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení. Prípadné zistené nedoplatky je pre zachovanie práva na podporu doplatkom potrebné uhradiť do konca októbra bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú uvedená v zverejnenom zozname ÚRSO.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Postav zdroj, zasaď strom / 4 Feb

Postav zdroj, zasaď strom

V dohľadnej dobe sa má radikálne zmeniť embargo na výstavbu obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a očakáva sa ich rozsiahlejšia výstavba. Aké sú požiadavky na prípravu výstavby týchto zdrojov a akými procesmi musia prejsť investori?

QUO VADIS LOKÁLNY ZDROJ? / 22 Dec

QUO VADIS LOKÁLNY ZDROJ?

Lokálny zdroj je v slovenskom energetickom povedomí už viac ako rok a pol. Aké boli očakávania a aká je realita pri ich zavádzaní?

VÝROBCOV ZO ZOZNAMU ÚRSO OD ZÁCHRANY DELÍ UŽ LEN PODPIS PREZIDENTKY / 24 Sep

VÝROBCOV ZO ZOZNAMU ÚRSO OD ZÁCHRANY DELÍ UŽ LEN PODPIS PREZIDENTKY

Parlament schválil novelu zákona o podpore OZE