Dlho očakávaná novela podpory obnoviteľných zdrojov energie

18 May 2018  / AUTORI: Pavol Poláček Jozef Hudák

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dlho očakávanú novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Môžeme smelo povedať, že ide o najvýznamnejšiu zmenu podpory obnoviteľných zdrojov energie za posledných desať rokov. Čo so sebou prináša? Predstavujeme Vám krátke zhrnutie tých najvýznamnejších zmien.

Tendre na nové zdroje a podpora príplatkom

Veľkou a dlho diskutovanou zmenou je zavedenie tendrov na nové zariadenia na výrobu elektriny. Podľa navrhovaného režimu môže Ministerstvo hospodárstva vyhlásiť výberové konanie na nové zariadenia, ktoré získajú právo na podporu.

Oznámenia o nových výberových konaniach, spolu podmienky účasti a kritériami na vyhodnocovanie ponúk, bude ministerstvo zverejňovať na svojej internetovej stránke. Na predloženie ponuky budú mať záujemcovia 2 mesiace. Bližšie podmienky pre účasť vo výberovom konaní a ani kritériá na vyhodnocovanie ponúk však novela neustanovuje. Bude ich určovať ministerstvo v spolupráci s ÚRSO-m.

Víťazovi tendra sa bude poskytovať zákonná podpora formou tzv. príplatku, ktorý bude garantovaný po dobu 15 rokov. Príplatok sa vypočíta ako rozdiel medzi cenou elektriny, ktorú uchádzač ponúkol vo výberovom konaní a tzv. cenou vykupovanej elektriny.

Nový spôsob podpory sa bude týkať zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom od 10 kW do 50 MW.

Lokálny zdroj pre vlastnú spotrebu

Novela počíta aj s inštaláciou nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré označuje ako tzv. lokálny zdroj. Po novom tak bude možné nainštalovať si vlastné zariadenie a vyrábať elektrinu pre vlastnú spotrebu v zjednodušenom režime. Zákon obmedzuje maximálny inštalovaný výkon takéhoto zariadenia na 500 kW. Inštalovaný výkon nesmie nikdy presiahnuť maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta. Lokálny zdroj je určený primárne pre vlastnú spotrebu a preto zákon obmedzuje dodávku elektriny do distribučnej sústave na 10% z celkového inštalovaného výkonu zariadenia. Výrobca elektriny nemusí platiť tarifu za prevádzkovanie systému za ním vyrobenú elektrinu, ktorú spotrebuje v rámci vlastnej spotreby.

Doterajšia podpora ostáva

Novela presadzuje zásadu, že právne vzťahy, nároky z nich a dĺžka trvania podpory pre už existujúce zariadenia sa budú posudzovať podľa súčasného právneho režimu. Preto zariadenia, ktorým bola podpora priznaná v minulosti, budú môcť túto podporu poberať aj naďalej.

Nové subjekty pri poskytovaní podpory

Novela so sebou prináša viacero zaujímavých zmien pri poskytovaní podpory pre existujúce zariadenia na výrobu elektriny.

Právo na podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty sa po novom zmení na právo na podporu výkupom elektriny za tzv. cenu vykupovanej elektriny. Tá bude určená ÚRSO-m na kalendárny rok ako predpokladaná trhová cena elektriny upravená o priemerný koeficient výroby elektriny z OZE a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

Výrobca elektriny bude povinný uzatvoriť zmluvu o povinnom výkupe elektriny s novým výkupcom elektriny, ktorého vyberie ministerstvo v rámci aukcie, alebo ho priamo určí. Doterajšie zmluvy, ktoré boli uzatvorené s prevádzkovateľmi distribučných sústav zo zákona zaniknú.

K zmenám dôjde aj v súvislosti s podporou doplatkom. Keďže doterajšia cena elektriny na straty už nebude existovať, výška doplatku sa vypočíta ako rozdiel medzi cenou elektriny a cenou vykupovanej elektriny, o ktorej sme sa zmienili vyššie.

Novela mení aj subjekt, ktorý bude výrobcom elektriny vyplácať podporu formou doplatku. Tá už nebude poskytovaná prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ale zúčtovateľnom podpory, ktorým bude OKTE. Výrobca bude povinný s OKTE uzatvoriť novú zmluvu o doplatku. Doterajšie zmluvy, ktoré mali výrobcovia doteraz uzatvorené s prevádzkovateľmi distribučných sústav zo zákona zaniknú.

Aj v súvislosti s prebratím zodpovednosti za odchýlku sa na trhu objaví nový subjekt. Namiesto prevádzkovateľa distribučnej sústavy zodpovednosť za odchýlku preberie tzv. určený subjekt zúčtovania. Ten vyberie Ministerstvo hospodárstva SR formou aukcie alebo ho priamo určí. Výrobca elektriny s ním bude povinný uzatvoriť novú zmluvu.

Nevydarená snaha o konečné riešenie G-komponentu

Predložená novela sa snaží vysporiadať aj s niekoľko rokov trvajúcou kauzou G-komponent. V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojou vyhláškou zaviedol pre všetkých výrobcov elektriny povinnosť platiť nový poplatok za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. V roku 2016 však Ústavný súd rozhodol, že tento poplatok je protiústavný, a že ho nie sú povinný platiť tí výrobcovia elektriny, ktorí s prevádzkovateľom distribučnej sústavy nemajú uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Drvivá väčšina výrobcov takúto zmluvu uzavretú nemá, pretože ju nikdy nepotrebovali a prístup do sústavy nevyužívajú. Preto odmietajú G-komponent platiť a na súdoch sa domáhajú vrátenia platieb, ktorí od nich prevádzkovatelia distribučných sústav roky protiprávne vyžadovali. Súdy sa pre výrobcov vyvíjajú pozitívne. Okresné súdy v Žiline a Košiciach im dali za pravdu vo viac ako 15 prípadoch.

Kľúčovou pre všetky tieto spory je práve otázka čo je to prístup do sústavy a či má výrobca uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, o ktorej hovorí Ústavný súd.

Novela sa pokúša situáciu vyriešiť tak, že mení zákonnú definíciu prístupu. Po novom tak prístupom bude aj právo dodávať vyrobenú elektrinu do distribučnej sústavy. Novela taktiež zavádza pre všetkých výrobcov elektriny povinnosť uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ak prístup do sústavy využívajú. V prípade ak by výrobca predsa len elektrinu do sústavy dodával bez zmluvy o prístupe, pôjde o neoprávnenú dodávku za čo mu hrozia prísne sankcie.

Kompenzácie pre veľkých hráčov

Novela zakladá pre štát možnosť poskytnúť z prostriedkov štátneho rozpočtu kompenzáciu veľkým odberateľom elektriny z vybraných priemyselných odvetví a tým znížiť ich náklady na elektrinu. Podmienkou je, že musia ročne spotrebovať najmenej 1 GWh elektriny. Výška kompenzácie nesmie presiahnuť 85% tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zaplatenej takýmto odberateľom v predchádzajúcom roku.

Záver

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie prináša viacero zaujímavých noviniek. Mnohé zmeny, ktoré v novele nastali, však hodnotíme kriticky. Skúsenosť hovorí, že diabol sa skrýva v detailoch, na ktoré reaguje energetika obzvlášť citlivo. Novele sa budeme intenzívne venovať, aby sme Vám mohli priniesť najnovšie správy zo sveta legislatívnych zmien.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Distribučky majú vrátiť platbu za prístup / 27 Jul

Distribučky majú vrátiť platbu za prístup

V prospech výrobcov zelenej energie padlo už vyše 30 súdnych rozhodnutí. Distribučky doteraz peniaze nevrátili.

Ako je to s trvalým pobytom v Bratislave? / 23 Jun

Ako je to s trvalým pobytom v Bratislave?

Náš Pavol Poláček pre dennik SME vysvetľuje, že trvalý pobyt nájomcu nemá s nehnuteľnosťou nič spoločné.

Zvláštne rozhodnutie v kauze G-komponent. Okresný súd Bratislava I rozhoduje inak ako ostatné súdy / 29 Apr

Zvláštne rozhodnutie v kauze G-komponent. Okresný súd Bratislava I rozhoduje inak ako ostatné súdy

Podľa rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I, výrobca elektriny nemá nárok na vrátenie platby za prístup.