Zásadná zmena Pravidiel trhu

11 Aug 2020  / AUTORI: Andrea Baloghová

Všeobecne k novele

Od 1. septembra 2020 vstupuje do účinnosti nové znenie vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. Ide o pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom, medzi energetikmi známe ako Pravidlá trhu.

Pravidlá trhu neboli od svojej existencie od roku 2013 výrazne menené. Momentálne ide „iba“ o ich 6. novelu. To sa samozrejme odrazilo aj na ich aktuálnosti.

Ich zastaranosť sa iba prehĺbila prijatím veľkej novely č. 309/2018 Z. z., ktorá novelizovala Zákona o podpore OZE a KVET, Zákona o regulácii a Zákona o energetike. Kým všetky tieto predpisy prešli rozsiahlymi zmenami, Pravidlá trhu si naďalej žili svoj vlastný život.

Pravidlá trhu majú nové definície

Pravidlá trhu zavádzajú niektoré nové pojmy. Jedným z nich je pojem „agregátor. Ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosti spočívajúce v združení viacerých odberných miest alebo odovzdávacích miest na trhu s elektrinou. Ide vôbec o náš prvý právny predpis, ktorý agregáciu definuje.

Tento pojem sa zaviedol v súvislosti s dodávkou regulačnej elektriny prostredníctvom agregátora v súlade smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Rovnako možno predpokladať, že sa ÚRSO „inšpirovalo“ Zimným energetickým balíčkom, konkrétne smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Daná smernica totižto definuje agregáciu ako funkciu, ktorú vykonáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá zlučuje viacero odberných miest alebo vyrobenej elektriny na účely predaja, nákupu alebo aukcie na akomkoľvek trhu s elektrinou.

Ďalším novým pojmom je pojem „protiodchýlka, ktorou sa rozumie odchýlka subjektu zúčtovania, ktorá má opačné znamienko ako odchýlka sústavy.

Mnohých účastníkov energetického trhu poteší, že došlo k upresneniu definície vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny. Ide o zosúladenie definície vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny s definíciou technologickej vlastnej spotreby elektriny uvedenou v Zákone o podpore OZE a KVET. Zároveň sa z tohto dôvodu definícia technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny presunula do samostatného bodu.

Pravidlá trhu ustanovujú náležitosti troch (staro)nových zmlúv

Novela Pravidiel trhu už tradične v § 37 upravuje náležitosti zmlúv na trhu s elektrinou. Do týchto ustanovení pribudli 3 nové zmluvy, a to: Zmluva o poskytovaní údajov (§ 37 ods. 16), Zmluva o povinnom výkupe elektriny (§ 37 ods. 17) a Zmluva o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku (§ 37 ods. 18).

Podotýkame, že obsah týchto zmlúv je aj naďalej primárne  upravený  v ustanoveniach Zákona o energetike.

Úprava povinností výrobcov elektriny poskytovať údaje OKTE

Ustanovenie § 12 Pravidiel trhu dostalo nový, zjednodušený názov Údaje poskytované výrobcom elektriny. Daný paragraf ustanovuje povinnosť výrobcov elektriny poskytovať Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) údaje potrebné na zabezpečenie jeho činnosti.

V porovnaní s doterajším znením by malo ísť o sprehľadnenie a zjednodušenie poskytovania údajov výrobcami elektriny. Títo totižto budú údaje poskytovať už iba OKTE, ktorý následne potrebné údaje poskytne oprávneným príjemcom. Výrobca elektriny, ktorý si uplatňuje právo na podporu podľa Zákona o podpore OZE a KVET, zároveň odovzdáva OKTE údaje v členení podľa jednotlivých generátorov.

Detailnejšia úprava merania a určenia vyrobenej elektriny a vlastnej spotreby elektriny

Výrobcovia elektriny poberajúci doplatok by určite nemali prehliadnuť nové ustanovenie § 12a, ktoré doplňuje ustanovenia o meraní a určení vyrobenej elektriny a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.

Cieľom ustanovenia § 12a je zabezpečiť, aby výrobcovia elektriny postupovali pri určení vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny rovnakým spôsobom.

Aktualizácia ustanovení o zodpovednosti za odchýlku

Ustanovenia o zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou boli tiež mierne upravené. Došlo k spresneniu, že pri prenesení zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu na základe zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku spolu so zmluvou o združenej dodávke elektriny uzatvorí zvolený subjekt zúčtovania s prevádzkovateľom distribučnej sústavy rámcovú distribučnú zmluvu.

Zároveň bol text týchto ustanovení aktualizovaný o zmluvu o povinnom prevzatí zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny.

Pravidlá trhu v ustanovení § 17 upravujú vyhodnocovanie, zúčtovanie a vysporiadanie odchýlky. V týchto ustanoveniach je upravená aj platba subjektu zúčtovania, ktorá sa platí OKTE, ako aj finančná zábezpeka subjektu zúčtovania. Odsek 22 doteraz ustanovoval, že v prípade ak subjekt zúčtovania neuhradí OKTE platbu, OKTE môže túto finančnú zábezpeku použiť a vyzvať subjekt zúčtovania na doplnenie finančnej zábezpeky do 3 dní od použitia finančnej zábezpeky. Ak by subjekt zúčtovania túto zábezpeku nedoplnil, OKTE mohol nasledujúci obchodný deň obmedziť alebo pozastaviť subjektu zúčtovania registráciu denných diagramov, a následne aj ukončiť subjektu zúčtovania zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Novela Pravidiel trhu dopĺňa, že subjekt zúčtovania môže ukončiť zmluvu o zúčtovaní odchýlky subjektu zúčtovania aj v prípade, ak subjekt zúčtovania nielenže nedoplní finančnú zábezpeku, ale aj ak by neuhradil záväzok, na ktorý bola zábezpeka použitá. Dôvodová správa k novele vysvetľuje toto doplnenie spôsobom, že treba upraviť aj situáciu, keď výška finančnej zábezpeky nebude dostatočná, aby pokryla všetky záväzky subjektu zúčtovania. V tomto prípade vraj nebude postačovať, že subjekt zúčtovania iba doplní finančnú zábezpeku.

OKTE bude uverejňovať údaje v presne určený čas

Spoločnosti OKTE sa tiež zmenila povinnosť uverejňovať na svojom webovom sídle údaje podľa § 20 ods. 2 Pravidiel trhu. V doterajšej povinnosti uverejniť tieto údaje denne do 10:30 hod. sa zmenil čas uverejnenia, a to na presný čas o 10:30 hod. Navrhovaná úprava je podľa Úradu v súlade so zverejňovaním údajov operátormi trhu s elektrinou v okolitých členských štátov.

Ustanovenia o zmene dodávateľa elektriny a bilančnej skupiny sú upravené detailnejšie

Novela Pravidiel trhu sa vo väčšom rozsahu venovala aj ustanoveniam o postupe pri zmene dodávateľa elektriny a bilančnej skupiny v § 24 Pravidiel trhu. Toto ustanovenia je doplnené o tri nové spôsoby zmeny dodávateľa elektriny a bilančnej skupiny (§ 24 ods. 1 písm. d) - f) Pravidiel trhu). Rovnako sa spresňuje postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmene bilančnej skupiny.

Pravidlá trhu zároveň dopĺňajú pri ustanoveniach o dodávke poslednej inštancie situáciu, kedy prevádzkovateľ distribučnej sústavy a dodávateľ elektriny ukončia rámcovú distribučnú zmluvu dohodou. Odkazujeme na § 36 ods. 7 Pravidiel trhu.

Zraniteľní odberatelia stále nemajú jednotnú definíciu

Upresnenie definície zraniteľného odberateľa elektriny a plynu v domácnosti sa novela snažila vyriešiť tak, že do ustanovenia § 38 ods. 1 Pravidiel trhu pri subjekte zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti umiestnila odkaz na definíciu zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti podľa § 3 písm. b) bod 17 Zákona o energetike, a pri zraniteľnom odberateľovi plynu v domácnosti zase odkaz na § 3 písm. c) bod 17 Zákona o energetike.

Cieľom týchto úprav malo byť nepochybne spresnenie týchto pojmov, keďže zraniteľní odberatelia sú definovaní naprieč mnohými energetickými predpismi rozdielne (a často chaoticky). Na jednotnú definíciu zraniteľných odberateľov si však ešte budeme musieť asi chvíľu počkať.

Prechodné ustanovenia

Upozorňujeme aj na prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2020, ktoré sú špecifikované v § 79b Pravidiel trhu. Okrem iných ustanovení je uvedené, že účastníci zmlúv sú povinní uzatvorené zmluvy uviesť do súladu s novelou do 31. decembra 2020.

Stačí to?

Samozrejme, v tomto krátkom článku nie je možné venovať sa všetkým zmenám, ktoré sa v Pravidlách trhu v dôsledku najnovšej novely udiali. Je však nepochybné, že v tomto prípade je možné hovoriť o nevyužitej príležitosti Úradu popasovať sa s niektorými ustanoveniami, ktorých zmenu a aktualizáciu by ocenili mnohí účastníci na trhu s elektrinou.

Zároveň je potrebné podotknúť, že Pravidlá trhu reflektuje takmer 2 roky starú novelu Zákona o energetike, Zákona o podpore OZE a KVET a Zákona o regulácii, takmer rok starú novelu cenovej vyhlášky v elektroenergetike a smernicu o energetickej efektívnosti z roku 2012.

Je tak na mieste si položiť otázku, či Úrad reaguje dostatočne promptne na rýchlo sa meniaci a vyvíjajúci energetický trh, alebo v rámci svojich povinností robí zatiaľ iba nutné minimum.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Zimný energetický balíček - Praktický sprievodca / 27 Aug

Zimný energetický balíček - Praktický sprievodca

Prečítajte si prehľad európskych predpisov.

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny / 19 Nov

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny

pozreli sme sa na to, ako nové pravidlá vydávania záruk pôvodu elektriny ovplyvnia právo výrobcov na podporu.

Piloti spoločnosti Ryanair opäť štrajkujú ! / 21 Aug

Piloti spoločnosti Ryanair opäť štrajkujú !

Naša Andrea Baloghová pre denník SME vysvetľuje, čo robiť v prípade zrušenia vášho letu.