Výrobcovia uvedení na zozname ÚRSO majú nádej na záchranu

24 Jun 2020  / AUTORI: Juraj Ondrejka

V marci sme Vás informovali o zozname výrobcov, ktorým malo zaniknúť právo na podporu doplatkom. Dôvodom tohto zániku mali byť nedoplatky výrobcov voči Sociálnej poisťovni. Situáciu začala intenzívne riešiť Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá nás v tejto veci požiadala o právnu pomoc. V našej právnej analýze sme dospeli k záveru, že terajšia sankcia vo forme zániku práva na podporu kvôli nedoplatkom na daniach a odvodoch vykazuje znaky neústavnosti, najmä kvôli jej neprimeranej prísnosti. Pripravili sme preto so SAPI návrh legislatívneho riešenia tejto neprimeranej sankcie a odstránenia jej likvidačného dopadu na výrobcov.

Sme veľmi radi, že poslanci predložili dňa 19.6.2020 Národnej rade SR návrh novely zákona o podpore OZE (Novela), ktorý má za cieľ túto nešťastnú situáciu vyriešiť obdobným spôsobom. Predložená novela, až na niekoľko odchýlok, vychádza z nášho návrhu.

Navrhovaná Novela koriguje spornú sankciu tak, že v prípade nedoplatkov na daniach a odvodoch výrobcovi podpora doplatkom nezaniká úplne, ale nepatrí mu len počas obdobia kým je v omeškaní s plnením svojich daňových a odvodových povinností. Zároveň Novela pamätá aj na výrobcov, ktorých sa sankcia zániku podpory v doterajšom znení priamo dotkla. Za predpokladu, že do účinnosti Novely (navrhovaná je 1.10.2020) budú mať riadne splnené všetky svoje daňové a odvodové povinnosti, právo na podporu doplatkom im trvá naďalej, a to podľa pôvodných podmienok podpory.

Všetkým výrobcom, ktorý poberajú podporu doplatkom preto odporúčame, aby dôkladne preverili doterajšie plnenie svojich daňových a odvodových povinností a dôsledne dbali na to, že k účinnosti Novely nebudú s úhradou týchto platieb v omeškaní. Situáciu ohľadom zániku práva na podporu a súvisiaci legislatívny proces pozorne sledujeme a o výsledku budeme informovať na našej stránke.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Prečo sa stále viac hovorí o zárukách pôvodu? / 14 Jul

Prečo sa stále viac hovorí o zárukách pôvodu?

Tento rok so sebou priniesol aj zmeny v systéme vydávania záruk pôvodu elektriny vyrobenej z OZE a kombinovanou výrobou. Aká je podstata týchto záruk?

Otázka inštalácie lokálneho zdroja v miestnej distribučnej sústave / 21 Apr

Otázka inštalácie lokálneho zdroja v miestnej distribučnej sústave

V súvislosti s pripojením lokálneho zdroja do sústavy sa v právnej praxi objavili viaceré nejasnosti a polemiky. Ako sa k tejto problematike staviame my?

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny / 19 Nov

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny

pozreli sme sa na to, ako nové pravidlá vydávania záruk pôvodu elektriny ovplyvnia právo výrobcov na podporu.