OD OKTÓBRA BUDÚ LIKVIDÁCIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ PREBIEHAŤ PO NOVOM

8 Sep 2020  / AUTORI: Nikoleta Sivčáková Zuzana Hudáková

Od 1. októbra 2020 nadobudne účinnosť veľká novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša niekoľko zásadných zmien. To, že podnikatelia si budú musieť osvojiť nové povinnosti pri zakladaní obchodných spoločností či ukladaní účtovných závierok sa dočítate v našom predchádzajúcom článku.  

Túto novelu však môžeme označiť aj prívlastkom likvidačná, keďže najvýraznejšie postihla práve proces likvidácie spoločností. Doterajšia právna úprava likvidácie bola stručná a nie veľmi dostačujúca, čo spôsobovalo v praxi množstvo otáznikov a nejasností. Novela väčšinu z nich odstránila.

Problémy doterajšej právnej úpravy

Ak ste sa niekedy zaujímali o problematiku likvidácií spoločností, je viac ako pravdepodobné, že súčasné znenie Obchodného zákonníka vám dostatočne nezodpovedalo všetky vaše otázky. Súčasná právna úprava likvidácie bola skoro 30 rokov upravená len v 7 paragrafoch. Táto úprava bola z pohľadu aplikačnej praxe nedostatočná a umožňovala „špekulantským“ podnikateľom zrušiť svoju spoločnosť bez toho, aby sa do procesu likvidácie aktívne zapájali a splatili dlhy svojim veriteľom.

Aktuálna novela Obchodného zákonníka však pre takéto konania zaviedla stopku.

Nová úprava likvidácie podrobne upravuje proces likvidácie od jeho úplného začiatku. Zavádza viacero nových povinností tak pre zrušenú spoločnosť, ako aj likvidátora a nepriamo stanovuje aj minimálnu dĺžku trvania likvidácie. Likvidácia sa tak čoraz viac začína podobať na prísne formálne upravené konkurzné konanie.  

Nasledujúce zmeny, ktoré vám predstavíme sa však ešte nedotknú spoločností, v ktorých je likvidátor zapísaný do Obchodného registra pred 30.9.2020.

Likvidátor – Kľúčová osoba likvidácie

Zatiaľ čo v súčasnosti sa likvidácia začína dňom zrušenia spoločnosti, o ktorom zväčša rozhoduje  valné zhromaždenie, po novom sa bude za okamih vstupu spoločnosti do likvidácie považovať práve zápis likvidátora spoločnosti do Obchodného registra. Konkrétny dátum likvidácie tak závisí od rýchlosti zápisu konkrétneho Obchodného registra, čo môže pri vyťaženosti niektorých obchodných registrov spôsobiť časové prieťahy, s čím treba pri likvidácii aj počítať.

Zmení sa aj výška súdneho poplatku za zápis likvidátora do Obchodného registra zo 66 eur na 99,50 eur.

Podľa súčasného znenia Obchodného zákonníka je spoločnosť povinná ustanoviť likvidátora spolu s rozhodnutím o zrušení spoločností. Novela túto povinnosť ponechala s doplnením, že spoločnosť môže likvidátora ustanoviť aj dodatočne, avšak najneskôr do 60 dní odo dňa zrušenia spoločnosti. Ak spoločnosť túto lehotu nedodrží, likvidátora ustanoví súd.

Samotný likvidátor v  procese likvidácie zohráva kľúčovú úlohu a pre naplnenie cieľa likvidácie je nevyhnutné, aby likvidátor konal vždy s odbornou starostlivosťou. Zákonodarca preto do novely zakotvil prísne pravidlá, ktoré musí likvidátor spĺňať, čím by sa mal zabezpečiť odborný a plynulý priebeh likvidácie.

Spoločnosť môže za likvidátora ustanoviť buď (i) správcu konkurznej podstaty alebo (ii) akúkoľvek bezúhonnú fyzickú osobu zapísanú do registra fyzických osôb, ktorá s menovaním do funkcie likvidátora súhlasí a spĺňala by aj podmienky pre ustanovenie za člena štatutárneho orgánu. Na druhej strane, ak bude likvidátora menovať súd, vyberie ho náhodne zo zoznamu správcov konkurznej podstaty.

Likvidácia nebude zadarmo

Úplnou novinkou pri likvidáciách bude povinnosť spoločnosti uhradiť preddavok na likvidáciu vo výške 1.500 eur. Preddavok musí spoločnosť zložiť do notárskej úschovy ešte pred samotným zápisom likvidátora do Obchodného registra a tento bude slúžiť na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora.

Pripraviť si peňaženku je potrebné aj na úhradu odmien likvidátora. V prípade, ak totiž likvidátora vymenuje súd, patrí mu odmena podľa osobitného predpisu. Tým je Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii. Oproti súčasnému stavu, je výška odmien určená touto vyhláškou podstatne vyššia.

Samozrejme naďalej platí, že pokiaľ likvidátora ustanovuje orgán spoločnosti, je možné si výšku tejto odmeny dohodnúť zmluvne.

Účinky likvidácie

Novela Obchodného zákonníka presnejšie vymedzuje účinky likvidácie na chod spoločnosti.

V prvom rade na likvidátora prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu. Samozrejme, likvidátor v mene spoločnosti uskutočňuje len úkony smerujúce k likvidácii. Štatutárnemu orgánu ostáva len jediná kompetencia – a tou je zvolanie najvyššieho orgánu spoločnosti.

Novela zároveň upravila, že momentom vstupu do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti. Pod týmito úkonmi sa rozumejú predovšetkým splnomocnenia udelené spoločnosťou tretím osobám, prokúra, či rôzne príkazy. Jedinú výnimku predstavujú splnomocnenia na zastupovanie v súdnych konaniach, ktoré ostávajú v platnosti aj počas likvidácie.

Nové povinnosti likvidátora

Súčasné znenie Obchodného zákonníka ukladá likvidátorovi povinnosť oznámiť výzvou v Obchodnom vestníku vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom  s výzvou na prihlásenie pohľadávok voči spoločnosti. V praxi sa však neraz vyskytol prípad, kedy bol likvidátor pasívny a túto povinnosť si nesplnil.

Preto novela oprávňuje súd, aby mohol likvidátorovi uložiť povinnosť zverejniť výzvu na prihlasovanie pohľadávok v Obchodnom vestníku aj opakovane.

Novou povinnosťou likvidátora bude povinnosť vyhotoviť zoznam prihlásených pohľadávok a tie uspokojovať veriteľom priebežne. Aby bol priebeh likvidácie transparentný, prvý zoznam pohľadávok je likvidátor povinný zverejniť v Obchodnom vestníku už do 45 dní od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a následne ho uložiť aj do Zbierky listín Obchodného registra.

Spolu so zoznamom pohľadávok sa do Zbierky listín ukladá aj zoznam majetku spoločnosti, ktorý je podľa nových pravidiel likvidátor povinný vyhotoviť.

Práve pri uvedených povinnostiach likvidátora je možné sledovať priblíženie procesu likvidácie ku konkurzu. Koniec koncov, ich účel je ten istý – majetkové vysporiadanie spoločnosti a uspokojenie jej veriteľov.

Ukončenie likvidácie

Oproti terajšiemu zneniu Obchodného zákonníka predstavuje novinku aj určenie minimálnej dĺžky trvania likvidácie. Tá totiž nesmie skončiť skôr než uplynie 6 mesiacov od zverejnenia oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku.

Ak ide o spoločnosť s daňovým nedoplatkom, prípadne prebiehajúcou daňovou kontrolou, likvidácia bude dlhšia a musí trvať minimálne 12 mesiacov.

Aj po novele ostáva zachovaná povinnosť likvidátora vyhotoviť účtovnú závierku, konečnú správe o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Oproti súčasnosti však bude musieť bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku oznam, že tieto dokumenty boli vyhotovené.  

Dodatočná likvidácia

V praxi sa neraz vyskytli situácie, kedy sa dodatočne zistil majetok spoločnosti po tom, čo už spoločnosť zanikla, a teda bola vymazaná z Obchodného registra. Na vysporiadanie takéhoto neskôr zisteného majetku slúži práve inštitút dodatočnej likvidácie.

Je pravda, že dodatočnú likvidáciu pozná aj súčasný Obchodný zákonník. Novela však upravila niekoľko otázok o dodatočnej likvidácii, ktorú doteraz riešila len judikatúra či právna teória.

Dodatočnú likvidáciu je aj naďalej možné vykonať len na návrh osoby, ktorá má na dodatočnej likvidácii majetku spoločnosti oprávnený záujem. Spravidla pôjde o bývalého spoločníka či veriteľa spoločnosti. Pokiaľ takáto osoba riadne osvedčí svoj záujem a zloží preddavok, súd uznesením nariadi dodatočnú likvidáciu a ustanoví likvidátora. Toto uznesenie sa následne zverejní aj v Obchodnom vestníku.

Čo je zaujímavé, dodatočnou likvidáciou sa spoločnosť načas „oživuje“ a opätovne zapisuje do Obchodného registra s prívlastkom „v dodatočnej likvidácii.“ Samozrejme, uvedené  neznamená, že spoločnosť začne znova vykonávať svoju činnosť a podnikať. Dostáva sa totiž rovno do fázy likvidácie. Dodatočnú likvidáciu možno nariadiť len do 4 rokov od zániku spoločnosti.

1. október 2020 bude pre proces likvidácie významným míľnikom. Novela priniesla množstvo pozitívnych, ale aj problematických zmien, ktoré možno vnímať práve z pohľadu ekonomickej náročnosti likvidácie. Neostáva nám nič iné, len počkať ako sa tieto novinky osvedčia v praxi.

Poláček & Partners vám radi zodpovieme vaše otázky. Neváhajte sa preto na nás obrátiť.   

Zhrnutie základných rozdielov starej a novej právnej úpravy nájdete aj v nižšie uvedenej tabuľke. 

Momenty v procese likvidácie Súčasná úprava likvidácie platná do 30.9.2020 Likvidácia po novele platná od 1.10.2020
VSTUP SPOLOČNOSTI DO LIKVIDÁCIE Dňom zrušenia spoločnosti. Dňom zápisu likvidátora do Obchodného registra.
USTANOVENIE LIKVIDÁTORA Likvidátora ustanovuje príslušný orgán spoločnosti v rozhodnutí o jej zrušení. Likvidátora ustanovuje príslušný orgán spoločnosti v rozhodnutí o jej zrušení, najneskôr do 60 dní od zrušenia, po uplynutí tejto lehoty ustanovuje likvidátora súd (za podmienky, že je zložený preddavok).
POŽIADAVKY KLADENÉ NA LIKVIDÁTORA Akákoľvek právnická alebo fyzická osoba. Správca konkurznej podstaty alebo fyzická osoba zapísaná v referenčnom registri fyzických osôb, ktorá s ustanovením súhlasí a mohla by byť ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti.
PREDDAVOK NA LIKVIDÁCIU Žiaden preddavok. Preddavok vo výške 1.500 eur.
ÚČINKY LIKVIDÁCIE Likvidátor uskutočňuje úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, vo zvyšku koná štatutár. (i) Likvidátor uskutočňuje úkony smerujúce k likvidácii, štatutárovi ostáva iba oprávnenie zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti;
(ii) Vstupom do likvidácie zanikajú jednostranné úkony spoločnosti (príkazy, splnomocnenia, prokúry) okrem splnomocnení na zastupovanie v súdnym konaniach.
VÝZVA NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVOK Likvidátor je povinný zverejniť Oznámenie o vstupe do likvidácie veriteľom a zverejnenie výzvy v Obchodnom Vestníku. Likvidátor je povinný zverejniť Oznámenie o vstupe do likvidácie veriteľom a zverejnenie výzvy v Obchodnom Vestníku, pričom súd môže nariadiť jej opakované zverejnenie
VYHOTOVOVANIE ZOZNAMU POHĽADÁVOK Likvidátor nemá povinnosť vyhotoviť zoznam pohľadávok, zverejniť ho a ani uložiť do Zbierky listín Likvidátor priebežne zapisuje pohľadávky veriteľov, základný zoznam je povinný zverejniť do 45 dní od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie a následne do 30 dní uložiť do Zbierky listín.
VYHOTOVOVANIE ZOZNAMU MAJETKU Likvidátor nemá povinnosť vyhotoviť zoznam majetku a uložiť ho do Zbierky listín. Likvidátor je povinný vyhotoviť zoznam majetku spoločnosti a uložiť do Zbierky listín spolu so zoznamom pohľadávok.
MINIMÁLNA DĹŽKA LIKVIDÁCIE Nie je určená minimálna dĺžka likvidácie Likvidácia musí trvať najmenej 6 mesiacov od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie.
UKONČENIE LIKVIDÁCIE Zostavenie účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Bezodkladné zverejnenie oznámenia o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Stojí na vašom pozemku neoprávnená stavba? Aké máte možnosti? / 30 Jul

Stojí na vašom pozemku neoprávnená stavba? Aké máte možnosti?

Zistili ste, že na vašom pozemku niekto zriadil stavbu bez vášho vedomia? Zhrnuli sme pre vás možnosti, ako ochrániť svoje vlastnícke právo a domôcť sa nápravy.

Prečo sa stále viac hovorí o zárukách pôvodu? / 14 Jul

Prečo sa stále viac hovorí o zárukách pôvodu?

Tento rok so sebou priniesol aj zmeny v systéme vydávania záruk pôvodu elektriny vyrobenej z OZE a kombinovanou výrobou. Aká je podstata týchto záruk?

Veľká novela Obchodného zákonníka: Aké zmeny vás čakajú? / 11 Jun

Veľká novela Obchodného zákonníka: Aké zmeny vás čakajú?

Od 1. októbra 2020 čakajú Obchodný zákonník ďalšie zmeny. Prinášame vám prehľad najzásadnejších z nich, ktoré táto novela prináša.