Energetické spoločenstvá a komunity v slovenskej právnej úprave

16 máj 2023  / AUTORI: Matúš Gladiš Nikoleta Kakusová

Vo viacerých európskych krajinách je komunitná energetika zaužívaný a fungujúci koncept. Od 1.10.2022 môžeme jej základy nájsť už aj v slovenskej právnej úprave v podobe energetického spoločenstva a komunity vyrábajúcej energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Ich potenciál však zatiaľ využívať nevieme. 

V zahraničí dobre známa, u nás novinka

Predstavte si, že máte na streche fotovoltickú elektráreň a spolu s vašou obcou a jej ostatnými obyvateľmi či miestnymi podnikmi sa podieľate na výrobe elektrickej energie do takej miery, že nielenže sa stanete v tejto oblasti sebestačnými, ale z výroby elektrickej energie viete aj profitovať.

Niečo podobné  v zahraničí už  dlhšiu dobu reálne funguje.  Hovorí sa tomu  komunitná energetika. Ako ilustračný príklad možno uviesť obec Kněžice v  Českej republike, ktorá má tiež prívlastok  „energeticky nezávislá obec“. Práve vďaka bioplynovej stanici a výhrevni na biomasu ako alternatívneho paliva je táto obec plne schopná pokryť energetické potreby svojich obyvateľov a zároveň predajom prebytkovej elektriny vytvárať obci príjem.

Komunitná energetika je súčasťou balíka opatrení Európskej únie označeným ako „Čistá energia pre všetkých Európanov“ (Clean Energy for all Europeans Package). Hlavnými cieľmi tohto balíka opatrení je uprednostňovať energetickú efektívnosť, dosiahnuť celosvetovo vedúce postavenie v oblasti energie z OZE a tiež zabezpečiť spravodlivé podmienky pre spotrebiteľov.

Slovenská republika tento balíček čiastočne transponovala novelou[1] zákona o energetike[2], ktorá od 1. októbra 2022 priniesla viacero zmien a zaujímavých noviniek. Jednou z nich je práve aj komunitná energetika, ktorá do slovenského právneho poriadku priniesla hneď dvoch nových hráčov na trhu, a to energetické spoločenstvokomunitu vyrábajúcu energiu z OZE[3].

Energetické spoločenstvá a komunity ako noví účastníci trhu

Základné vymedzenie energetického spoločenstva a komunity vyrábajúcej energiu z OZE vychádza z práva Európskej únie[4]. Primárnym účelom nových hráčov na trhu s energiami je organizácia komunitárnych aktivít v oblasti energetiky, a to:

§    prostredníctvom právnickej osoby založenej špecifickými osobami,

§    s demokratickými princípmi riadenia a

§    za nekomerčným účelom a na nediskriminačnom základe vo vzťahu k ostatným účastníkom trhu.

Vyššie uvedené princípy vychádzajúce z európskej právnej úpravy boli následne transformované do novovytvoreného ust. § 11a zákona o energetike. Toto ustanovenie upravuje tak energetické spoločenstvo, ako aj komunitu vyrábajúcu energiu z OZE.

Hlavnými činnosťami energetického spoločenstva sú výroba elektriny, dodávka elektriny, zdieľanie elektriny, uskladňovanie elektriny, činnosti agregácie, distribúcie elektriny, prevádzka nabíjacej stanice alebo výkon iných činností, poskytovania iných služieb súvisiacich so zabezpečovaním energetických potrieb jej členov alebo spoločníkov.

Hlavné činnosti komunity vyrábajúcej energiu z OZE sú veľmi podobné, avšak s tým rozdielom, že komunita vyrábajúca energiu z OZE môže pôsobiť nielen na trhu s elektrinou, ale aj na trhoch s inými energiami, ak je splnená podmienka, že ide o energiu z OZE.

Cieľom vykonávania vyššie uvedených činností energetického spoločenstva a komunity vyrábajúcej energiu z OZE je realizácia environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov.

Na to, aby mohlo vzniknúť energetické spoločenstvo alebo komunita vyrábajúca energiu z OZE,  je nevyhnutné, aby boli súčasne splnené  aj nasledovné podmienky:

§    vždy musí ísť o právnickú osobu,

§    ktorá nevykonáva svoje činnosti primárne za účelom dosahovania zisku,

§    je založená na dobrovoľnej účasti,

§    spôsob vykonávania kontroly je založený na demokratickom princípe,

§    členov tvoria len zákonom vymedzené subjekty (fyzické osoby, malé podniky, stredné podniky – iba pri komunitách vyrábajúcich energiu z OZE, vyššie územné celky, obce v územnom obvode vyššieho územného celku, v ktorom má energetické spoločenstvo a komunita sídlo).

Osvedčenie a evidencia

Ak právnická osoba splní zákonné podmienky, automaticky sa stane energetickým spoločenstvom alebo komunitou vyrábajúcou energiu z OZE. Splnenie podmienok však vyhodnocuje ÚRSO[5], ktoré na návrh vydáva osvedčenie. Toto osvedčenie slúži týmto právnickým osobám na preukázanie sa v právnych vzťahoch s inými účastníkmi trhu s elektrinou alebo trhu s plynom.

Následne budú energetické spoločenstvá a komunity vyrábajúce energiu z OZE evidované na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Nevyhnutným predpokladom pre existenciu energetického spoločenstva a komunity vyrábajúcej energiu z OZE je dodržiavanie vyššie uvedených základných podmienok počas ich celého fungovania. V opačnom prípade môže ÚRSO pristúpiť k zrušeniu osvedčenia.

Nový prvok v zákone o energetike

Právnou úpravou komunitnej energetiky sa do súčasného pomerne centralizovaného trhu s energiami zavádza istý prvok decentralizácie. Koncovým odberateľom to dáva možnosť znížiť množstvo odobratej energie a závislosť od centrálneho dodávateľa a lokálne si zabezpečiť istú mieru samostatnosti s energiami na komunitnej úrovni.

Novela zákona o energetike so sebou prináša aj ďalší prvok, ktorým je zdieľanie elektriny alebo plynu.

Zdieľanie je definované ako poskytovanie elektriny aktívnym odberateľom alebo energetickým spoločenstvom a poskytovanie plynu komunitou vyrábajúcou energiu z obnoviteľných zdrojov z iného dôvodu ako je predaj.

Podľa dôvodovej správy k novele sa zdieľanie od dodávky odlišuje predovšetkým tým, že ide o (i) bezodplatné poskytovanie elektriny/plynu, alebo že (ii) platba za zdieľanie nebude priamo úmerným protiplnením za poskytnutie elektriny/plynu.

Právo na zdieľanie elektriny/plynu má byť upravené v zakladateľskom dokumente energetického spoločenstva alebo komunity vyrábajúcej energiu z OZE a bude napríklad podmienené poskytnutím členského vkladu. Podotýkame, že zdieľanie elektriny/plynu bude prebiehať na základe inej zmluvy než zmluvy o (združenej) dodávke elektriny/plynu, keďže v takom prípade by išlo o klasickú dodávku, a teda o predaj.

Výhody energetického spoločenstva a komunity

V praxi to môže vyzerať napríklad tak, že aktívni odberatelia nebudú odkázaní len na to, aby elektrinu sami spotrebovali, prípadne ukladali do vlastných úložísk či predávali do siete. So zdieľaním sú spojené širšie možnosti v oblasti komunitnej energetiky, v ktorých bude bežnou praxou zdieľanie prebytkov medzi členmi, napríklad susedmi alebo zdieľanie do miestnych výrobných fabrík. Samotný prevádzkový model energetického spoločenstva alebo komunity bude závisieť už od vzájomnej dohody členov a ich potrieb.

Veľkou výhodou slovenskej právnej úpravy je, že pokiaľ ide o energetické spoločenstvo alebo komunitu vyrábajúcu energiu z OZE, činnosti ako výroba elektriny v zariadení s inštalovaným výkonom do 1 MW, uskladňovanie elektriny v zariadení na uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW, agregácia alebo dodávka elektriny a výroba alebo dodávka biometánu pre svojich členov nie sú považované za podnikanie v energetike a na ich vykonávanie postačuje „jednoduché“ oznámenie ÚRSO[6].

Nenaplnený potenciál

Právna úprava energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z OZE je zatiaľ relatívne rámcová. Viacero zásadných vecí je ponechaných na vyhláške ÚRSO, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť v  najbližších mesiacoch.

Samotné zdieľanie elektriny aktuálne nie je realizovateľné. Predpokladom riadneho zdieľania elektriny v rámci energetického spoločenstva, komunity vyrábajúcej energiu z OZE alebo aktívnymi odberateľmi je predovšetkým funkčný elektronický systém zobrazujúci jednotlivé dáta, čiže Energetické dátové centrum (EDC).

Spustenie Energetického dátového centra je aktuálne naplánované do dvoch fáz. Podľa slov prevádzkovateľa EDC, ktorým má byť OKTE, a.s., sa spustenie prvej fázy očakáva koncom júna tohto roka a začiatkom júla by mala byť sprevádzkovaná základná funkčnosť tak, aby umožnila novým účastníkom trhu participovať na zdieľaní elektriny a poskytovaní flexibility.

Rozvoju komunitnej energetiky by malo dopomôcť aj Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré rozširuje svoje pôsobnosti o vytvorenie podporného rámca na propagáciu a uľahčenie rozvoja.

Postupom času má vzniknúť taktiež kontaktné miesto pre usmernenie administratívneho postupu ohľadom založenia, prevádzky a rozvoja energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z OZE, ktorého úlohy bude plniť Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Energetické spoločenstvá a komunity vyrábajúce energiu z OZE sú aktuálne horúcou témou, v ktorej sa skrýva veľký potenciál. V najbližších rokoch preto môžeme očakávať rozmach komunitnej energetiky, ktorá by mala prispieť k zvýšeniu energetickej efektívnosti a sebestačnosti.

Vzhľadom na to, že úprava energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z OZE vymedzuje len základné podmienky ich vzniku a fungovania,  možno očakávať, že ďalšie mechanizmy a procesy sa vytvoria až praxou.

Všetky zmeny v energetike pre vás aj naďalej priebežne sledujeme. Pokiaľ by ste ohľadom energetických spoločenstiev a komunít vyrábajúcich energiu z OZE potrebovali našu pomoc, neváhajte sa na nás s vašimi otázkami obrátiť.

Ilustračný obrázok: rawpixel.com/Freepik


Matúš Gladiš je špecialista na energetiku, právo obchodných spoločností a riešenie súdnych sporov. Nikoleta Kakusová sa špecializuje na energetiku a správne a pozemkové právo.

V energetike sme doma. Venujeme sa jej hĺbkovo a dlhodobo a našu odbornosť v tejto oblasti nedávno ocenil aj medzinárodný rebríček Legal 500. Viac v článku na našom webe.

Kráčajte s nami! Buďte informovaní o našich novinkách v sekcii zaujímavosti.


[1]  Zákon č. 256/2022 Z. z. (ďalej len „novela“).

[2] Zákon č. 251/2012 Z .z. o energetike (ďalej len „zákon o energetike“).

[3] Obnoviteľný zdroj energie (ďalej len „OZE“)

[4] Konkrétne v prípade energetického spoločenstva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ a v prípade Komunity zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore užívania energie z obnoviteľných zdrojov.

[5] Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“).

[6] Ust. § 4 ods. 9 zákona o energetike.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Povoľovacie procesy pri OZE budú rýchlejšie / 9 máj 2023

Povoľovacie procesy pri OZE budú rýchlejšie

EÚ prináša nástroj, ktorý urýchli povoľovacie procesy pri OZE. Uvoľnenie sa dotkne aj EIA. Viac sa dozviete v článku.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za december 2022 / 18 jan 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za december 2022

Prechod kompetencii na nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Túto a ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac december.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za november 2022 / 19 dec 2022

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za november 2022

Prinášame vám novinky zo stavebníctva a životného prostredia, ktoré sa udiali za mesiac november 2022.