Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za marec 2023

17 apr 2023  / AUTORI: Roland Hogh Šimon Hudák

Práva patria bdelým, ktorí sa o ne aktívne zaujímajú. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac marec 2023.

Do pozornosti dávame schválenú novelu Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Stavebného zákona, Zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a Zákona o územnom plánovaní.

Upozorňujeme taktiež na prebiehajúce vyhodnocovanie MPK k návrhu novely Zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Poukazujeme aj na novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac marec 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac marec 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

STAVEBNÍCTVO
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)áno
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisovnie
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v časti § 631 – § 656 (Zmluva o dielo)nie
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v časti § 536 - § 565 (Zmluva o dielo)nie
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)nie
Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciáchnie
Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlánie
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanínie
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)nie
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývanianie
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývanianie
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaníáno
Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbenie
Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácienie
Vyhláška SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentáciinie
Vyhláška SR č. 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákonanie
Vyhláška SR č. 436/2000 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilostinie
Vyhláška č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctvenie
Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrovnie
Vyhláška č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovnie
Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)nie
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisovnie
Vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenianie
Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadostinie
Vyhláška č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domovnie
Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytunie
Vyhláška SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákonanie
Vyhláška č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrolnie
Vyhláška č. 311/2009 Z. z. o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátunie
Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na staveniskonie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonováno
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredínie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinynie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovnie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)áno
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzdušínie
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušianie
Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstváchnie
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonovnie
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonovnie
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstváchnie
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonováno
Vyhláška č. 113/2006 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredienie
Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinynie
Vyhláška č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nie
Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochnie
Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadovnie
Vyhláška č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z. z.nie
Vyhláška č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzdušínie
Vyhláška č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolínie
Vyhláška č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesovnie
Vyhláška č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákonanie
Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy nie
Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôdnie
Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôdnie
Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadovnie
 

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

::       Novela Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Stavebného zákona, Zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a Zákona o územnom plánovaní

V Zbierke zákonov SR bol dňa 1.3.2023 zverejnený zákon č. 69/2023 Z. z., ktorým sa novelizovali (i) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), (ii) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, (iii) Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia) a (iv) Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní (Zákon o územnom plánovaní).

Najdôležitejšie zmeny v Zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Schválením predmetnej novely došlo k spresneniu pojmu „povolenie“, ktorý je definovaný v § 3 písm. j) Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V zmysle prijatej zmeny sa za povolenie nepovažuje kolaudačné rozhodnutie. Uvedené však neplatí v prípade, ak bolo kolaudačné rozhodnutie vydané v kolaudačnom konaní, ktoré bolo spojené s konaním o zmene stavby. Oproti pôvodnému zneniu § 3 písm. j) Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je tak zmena v tom, že podľa novej úpravy pod pojem povolenie spadá už iba také kolaudačné rozhodnutie, ktoré bolo vydané v tzv. „spojenom konaní“ spolu s konaním o zmene stavby. Cieľom prijatej zmeny podľa navrhovateľa bolo zosúladiť predmetnú právnu úpravu s § 78 ods. 2 Stavebného zákona a vylúčiť prípadné výkladové nejasnosti týkajúce sa možných účastníkov spojeného kolaudačného konania s konaním o zmene stavby.

Predmetnou novelou sa taktiež upravuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny majú samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území, navrhované chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy musel byť takýto strategický dokument posudzovaný aj v rámci zisťovacieho konania. Schválenou novelou došlo k „preskočeniu“ zisťovacieho konania a špecifikované strategické dokumenty tak budú priamo podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Novela zároveň zavádza právnu úpravu, ktorá má za cieľ skrátiť proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti, ktorá podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie na základe odborného stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny a to tým, že po vydaní takéhoto stanoviska sa bude v konaní pokračovať priamo podľa § 30 Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (prerokovanie a určenie rozsahu hodnotenia). Nebude teda potrebné konanie viesť od predloženia zámeru, čo podľa navrhovateľa predstavuje výraznú časovú úsporu.

Ďalej novela Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zavádza aj novú úpravu postupu príslušného orgánu pri pripomienkach, ktoré svojim obsahom napĺňajú znaky zneužitia práva, resp. šikanózneho výkonu práva (tzv. zjavne nedôvodné pripomienky). Za zjavne nedôvodnú pripomienku sa považuje taká pripomienka, ktorá sa zjavne netýka navrhovanej činnosti, zmeny navrhovanej činnosti alebo jej vplyvov na životné prostredie. V zmysle novej právnej úpravy v prípade, ak pripomienky dotknutej verejnosti uvedené v odôvodnenom písomnom stanovisku smerujú proti obsahu písomného stanoviska dotknutého orgánu, príslušný orgán konanie nepreruší, ale pri odôvodnení svojho rozhodnutia stanoviská vyhodnotí na základe správnej úvahy. Na zjavne nedôvodné pripomienky príslušný orgán nebude prihliadať.

Taktiež sa zo Zákona o posudzovaní vplyvov vypúšťa povinnosť predkladať zámery vo variantoch. Podľa novej právnej úpravy tak navrhovateľ bude musieť príslušnému orgánu doručiť zámer, ktorý obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nerealizovala a jeden variant navrhovanej činnosti. Uvedené neplatí iba v prípade líniových stavieb, kde povinnosť variantnosti ostáva zachovaná. Podľa navrhovateľa má uvedená zmena výrazne zrýchliť povoľovacie procesy.

Schválená novela zároveň zaviedla možnosť neprihliadať na podania doručené po lehote. Taktiež zaviedla povinnosť dotknutého orgánu v konaní uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a svoje písomné stanovisko musí odôvodniť.

Zmeny v Stavebnom zákone

Novela v § 140b ods. 6 Stavebného zákona dopĺňa lehotu, na ktorú môže stavebný úrad prerušiť konanie v prípade, ak odvolanie proti rozhodnutiu vydanému podľa Stavebného zákona smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, a to najviac na 30 dní a v odôvodnených prípadoch najviac na 60 dní

Novela zároveň obsahuje právnu úpravu, ktorou sa znenie Stavebného zákona zosúlaďuje so schválenou zmenou Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zároveň obsahuje prechodné ustanovenia upravujúce konania začaté a právoplatne neskončené do účinnosti novely.

Zmeny v Zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Schválená novela zavádza do Zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia zmeny spresňujúceho charakteru, ktorými sa najmä odstraňujú výkladové nejasnosti a terminologické nepresnosti. Spresnenie nastáva v prípade postupu pri podaní pripomienok účastníkov konania, ktoré smerujú proti obsahu záväzného stanoviska. Podľa novej právnej úpravy ak pripomienky účastníkov konania smerujú proti skutočnostiam, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v záverečnom stanovisku alebo proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, inšpekcia životného prostredia konanie preruší najviac na 30 dní a v odôvodnených prípadoch najviac na 60 dní. V rámci tejto lehoty o pripomienkach rozhodne a svoje rozhodnutie zahrnie do záverečného rozhodnutia.

Novela zároveň zaviedla prechodné ustanovenie upravujúce konania začaté a právoplatne neskončené do účinnosti novely.

Zmeny v Zákone o územnom plánovaní

Novela do Zákona o územnom plánovaní zavádza legislatívno - technickú zmenu s cieľom k 1. aprílu 2024 zabezpečiť dôsledné zrušenie všetkých noviel Stavebného zákona. V dôsledku schválenej zmeny Stavebného zákona sa tak do Zákona o územnom plánovaní dopĺňa konkrétne čísla posledných noviel Stavebného zákona.

Novela zákona je účinná od 1.4.2023 (okrem čl. II novely, ktorý nadobúda účinnosť 1.4.2024) a jej znenie nájdete TU.

Znenie Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, účinné od 1.4.2023 nájdete TU.

Znenie Stavebného zákona, účinné od 1.4.2023 nájdete TU,

Znenie Zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, účinné od 1.4.2023 nájdete TU, a

Znenie Zákona o územnom plánovaní, účinné od 1.4.2024 nájdete TU.

::       Novela Vodného zákona

V Zbierke zákonov SR bola dňa 8.3.2023 zverejnená novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Vodný zákon) pod č. 74/2023 Z .z.

Účelom návrhu zákona podľa navrhovateľa je prostredníctvom odstránenia bariér a revitalizáciou záplavových území,  zabezpečiť realizáciu revitalizačných opatrení pre  obnovu prirodzeného charakteru nevhodne upravených vodných tokov a záplavových území (vrátane mokradí), zníženie ich fragmentácie (odstránenie alebo spriechodnenie bariér) a obnova biologickej a morfologickej spojitosti tokov (umožnenie migrácie vodných organizmov, najmä rýb, transport sedimentov) tak, aby vodné útvary dosahovali aspoň dobrý ekologický stav/potenciál.

Obsahom návrhu zákona je taktiež vyjasnenie a zadefinovanie niektorých pojmov, ako aj zjednodušenie povoľovacích procesov, ktoré sú v gescii štátnej vodnej správy. Zároveň je vykonávanie opatrení, ktorými sa realizujú revitalizácie, definované ako verejný záujem. Tiež sa v prípade  zmeny trasy prirodzeného koryta vodného toku pôsobením riečnych procesov uprednostňuje ponechanie v novom koryte.

Novela zákona je účinná od 1.5.2023 a jej znenie nájdete TU.

Znenie Vodného zákona, účinné od 1.5.2023 nájdete TU.

Prihláste sa na odber monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Prebieha vyhodnocovanie MPK k návrhu novely Zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania

Dňa 29.3.2023 začalo prebiehať vyhodnocovanie MPK k novele zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania).

Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027. Súčasne sa navrhuje zavedenie motivačných prvkov, aby žiadatelia investovali finančné prostriedky na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Navrhuje sa úprava maximálnej výšky podpory takmer pre všetky účely podpory v nadväznosti na rastúce ceny stavebných materiálov a stavebných prác a vytvorenie priestoru pre pružnejšie reagovanie na ich vývoj v rámci vykonávacieho predpisu.

Návrhom novely zákona sa rieši aj zefektívnenie a súčasne aj zjednodušenie a urýchlenie postupu pri poskytovaní podpory zo ŠFRB. Navrhuje sa možnosť elektronickej komunikácie medzi ŠFRB a žiadateľom prostredníctvom elektronického informačného systému fondu od podania žiadosti až po čerpanie podpory a následnú kontrolu podmienok, za akých bola podpora poskytnutá.

Súčasťou návrhu sú aj legislatívne úpravy zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov súvisiace so zmenami v zákone č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2023/167) môžete sledovať TU.

Znenie návrhu novely Zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania a sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

::       Prebieha vyhodnocovanie MPK k návrhu Vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Dňa 18.3.2023 začalo prebiehať vyhodnocovanie MPK k návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (Vyhláška o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia).

Prevádzkovateľ stacionárneho zdroja má povinnosť monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ktoré sa vzťahujú na stacionárny zdroj a plniť požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a na monitorovanie kvality ovzdušia ustanoveným spôsobom, v ustanovených lehotách a v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými povoľujúcim orgánom (okresným úradom alebo v prípade zdrojov spadajúcich pod integrované povoľovanie - správnym orgánom v integrovanom povoľovaní).

Návrh vyhlášky ustanovuje spôsob, lehoty a požiadavky na zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, na preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovanie, kvality ovzdušia a náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií. Monitorovaním emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len stacionárnych zdrojov) sa zisťujú údaje o:

  • množstve znečisťujúcej látky vypustenej zo stacionárneho zdroja do ovzdušia;
  • dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ktoré sú ustanovené osobitným predpisom alebo určené okresným úradom v súhlase alebo určené v integrovanom povolení.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2023/17) môžete sledovať TU.

Znenie návrhu Vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

::       Prebieha vyhodnocovanie MPK k návrhu Vyhlášky o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia

posudzovania, prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a výkon kontrol malých spaľovacích zariadení. Návrh vyhlášky špecifikuje podrobnosti o kvalifikačných a technických predpokladoch na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a o preukazovaní a posudzovaní ich splnenia, náležitosti žiadosti na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti a podrobnosti o skúške.

Predmetný návrh vyhlášky ďalej ustanovuje podrobnosti o osvedčení o odbornej spôsobilosti a predlžovaní jeho platnosti, oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie, žiadosti na jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku a o preukazovaní a posudzovaní predpokladov na jednorazové povolenie, o náležitostiach odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a o požiadavkách na ich vyhotovovanie a výkon kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo.

V návrhu vyhlášky sú bližšie ustanovené kompetencie ministerstva v súvislosti s vydávaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti vrátane výzvy na opakované preukázanie osobitnej odbornej spôsobilosti, na zrušenie alebo zmenu osvedčenia o odbornej spôsobilosti ako aj pozastavenie jeho platnosti.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2023/101) môžete sledovať TU.

Znenie návrhu Vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

::       Prebieha vyhodnocovanie MPK k návrhu Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch

Dňa 10.3.2023 začalo prebiehať vyhodnocovanie MPK k návrhu vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch.

Účelom návrhu vyhlášky je ustanoviť podrobnosti o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie, o územnoplánovacích podkladoch, o všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a o zastavovacích podmienkach v zmysle splnomocňovacích ustanovení § 39 ods. 1 písm. b) Zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

Podľa navrhovateľa má byť predmetná vyhláška nástrojom dôležitej reformy, ktorú nastavila zmena stavebnej legislatívy v roku 2022. Tým, že záväzne štandardizuje formu a obsah územnoplánovacej dokumentácie ako súčasti miestnej normotvorby v oblasti rozvoja miest a obcí, efektívne eliminuje jej doteraz chaotické a nejasné prostredie. Návrh vyhlášky má za cieľ vytvoriť jednotnú formu a obsah územnoplánovacej dokumentácie, pričom definuje produkt, ktorý budú samosprávy v súkromnom sektore architektov a urbanistov obstarávať, ale rovnako ukončuje nejednotnosť výkladu definícií urbanistických regulatívov.
Teda budúcou aplikáciou vyhlášky nebude možné dva územné plány dvoch miest čítať odlišne, rovnako nebudú môcť vo svojej štruktúre vyzerať odlišne.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2023/74) môžete sledovať TU.

Znenie návrhu Vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

::       Prebieha vyhodnocovanie MPK k návrhu novely Zákona o ochrane prírody a krajiny a Zákona o lesoch

Dňa 10.3.2023 začalo prebiehať vyhodnocovanie MPK k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (Zákon o ochrane prírody a krajiny) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (Zákon o lesoch).

Návrhom zákona sa sleduje zabezpečenie náležitej transpozície a uplatnenia príslušných ustanovení smerníc Európskej únie v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 22. júna 2022 (C-661/20), v ktorom Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že Slovenská republika si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, a to tým, že (i) vyňala programy starostlivosti o lesy a ich zmeny, náhodnú ťažbu dreva a opatrenia na predchádzanie ohrozeniu lesov a odstránenie následkov škôd spôsobených prírodnými katastrofami z požiadavky, aby v prípade, že môžu mať pravdepodobne významný vplyv na územia sústavy Natura 2000, podliehali primeranému posúdeniu ich vplyvov na príslušné územia z hľadiska cieľov ochrany týchto území, (ii) neprijala vhodné opatrenia na zabránenie poškodzovaniu biotopov a podstatnému rušeniu v osobitne chránených územiach vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho, a (iii) neprijala osobitné ochranné opatrenia týkajúce sa biotopov hlucháňa hôrneho  v rámci chránených vtáčích území vyhlásených na jeho ochranu, aby sa zabezpečilo jeho prežitie a rozmnožovanie v oblasti jeho rozšírenia.

Uvedené sa týka predovšetkým vykonávania ťažby dreva podľa schválených programov starostlivosti o lesy, ktoré neboli posúdené z hľadiska vplyvov na územie sústavy Natura 2000, ako aj vykonávania náhodnej ťažby, ktorá podľa platnej právnej úpravy taktiež nepodlieha posúdeniu z hľadiska vplyvov na územie sústavy Natura 2000 tak ako sa to vyžaduje podľa uvedených smerníc Európskej únie.

Vzhľadom na skutočnosť, že doterajšie postupy v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o lesoch týkajúce sa vykonávania náhodnej ťažby neboli v súlade s ustanoveniami smernice o ochrane biotopov, ako aj vzhľadom na to, že je v praxi nereálne a neefektívne posudzovanie každej náhodnej ťažby vykonávanej v územiach sústavy Natura 2000, navrhuje sa, aby aj v rámci programu starostlivosti o lesy boli upravené opatrenia na ochranu lesa, ktoré bude predmetom posúdenia z hľadiska vplyvov na územie sústavy Natura 2000. V rámci tohto dokumentu budú stanovené limity pre vykonanie náhodnej ťažby v porastoch, kde si to budú vyžadovať záujmy ochrany územia sústavy Natura 2000. Pokiaľ bude nevyhnutné postupovať nad rámec stanovených limitov, uvedené bude možné riešiť zmenou programu starostlivosti o lesy alebo vydaním súhlasu orgánu ochrany prírody. Vzhľadom na skutočnosť, že obdobný problém ako v prípade náhodnej ťažby vyvstáva aj v prípade mimoriadnej ťažby, ustanovuje sa, v akých prípadoch je možné túto činnosť vykonávať so súhlasom orgánu ochranu prírody, resp. bez tohto súhlasu. Vzhľadom na skutočnosť, že nová úprava sa týka len nových programov starostlivosti o lesy, nadväzuje na ňu právna úprava aj v rámci prechodných ustanovení. Na vykonanie ťažby sa budú uplatňovať aj výnimky podľa § 29, v zmysle ktorých v zákonom stanovených prípadoch bude možné vykonávať ťažbu bez akýchkoľvek obmedzení.

V rámci úpravy nových ustanovení § 28 sa tiež rámcovo špecifikuje spôsob využívania území sústavy Natura 2000 vrátane hospodárenia v lesoch. Uvedené je nutné v rámci náležitej transpozície čl. 6 smernice o ochrane biotopov, keďže zákonná úprava musí ustanovovať aspoň základný právny rámec pre vyhotovenie dokumentov starostlivosti o územia sústavy Natura 2000, ktoré obsahujú príslušné opatrenia starostlivosti o tieto územia.

V rámci novej úpravy sa tiež namiesto vydávania odborného stanoviska ustanovuje rozhodovacia pôsobnosť orgánu ochrany prírody, obdobne ako je tomu v prípade zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené vyplýva z potreby umožniť účasť verejnosti v rámci tohto konania v súlade s rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie.

Návrhom zákona sa tiež upravujú ustanovenia týkajúce sa uplatňovania čl. 6 ods. 2 smernice o ochrane biotopov a čl. 4 ods. 1 smernice o ochrane vtáctva tak, aby bola zabezpečená ochrana biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a ich biotopov pred ich poškodzovaním.  Týka sa to napríklad biotopov hlucháňa hôrneho, ktorý je len jedným z mnohých druhov, ktorým Slovenská republika nezabezpečila ochranu v zmysle záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii.

Návrhom zákona sa tiež upravujú podmienky územnej ochrany, dokumentácia ochrany prírody a krajiny, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny a organizácií ochrany prírody a krajiny, konanie na úseku ochrany prírody a krajiny, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany prírody a krajiny a tiež náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemkov a za škody spôsobené určenými chránenými živočíchmi.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2023/67) môžete sledovať TU.

Znenie návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o ochrane prírody a krajiny a Zákon o lesoch a sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

::       Prebieha vyhodnocovanie MPK k návrhu novely Zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Dňa 4.3.2023 začalo prebiehať vyhodnocovanie MPK k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom).

Predmetnou novelou sa navrhuje ustanovenie výnimiek zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu.

Požiadavka na ustanovenie výnimiek zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu, vyplynula z požiadaviek aplikačnej praxe. Na základe uvedeného sa navrhuje, aby výnimku tvorili prevody pozemkov na účely výstavby verejnoprospešných stavieb, diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, významných investícií, priemyselných parkov, nájomných bytov a pozemkov, ktoré sú právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu určené na výstavbu a ťažbu.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu (LP/2023/80) môžete sledovať TU.

Znenie návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom a sprievodnú dokumentáciu nájdete TU.

::       Ministerstvo dopravy zjednodušuje podmienky výzvy na obnovu budov, vychádza tak v ústrety žiadateľom

Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov má výrazne upravené podmienky, ktoré podľa názoru Ministerstva dopravy pozitívne prispievajú k zjednodušeniu samotných žiadostí ako aj ich následných kontrol.

Medzi hlavné úpravy výzvy patrí zmena pri delení pripravovaných prác na obnove budovy do jednotlivých oblastí podpory. V rámci príloh žiadosti už nie je potrebné rozdeľovať položky do pevne stanoveného zoznamu aktivít, ale boli ponechané iba 4 hlavné oblasti podpory. Najdôležitejšia oblasť A, ktorá obsahuje energetické aktivity priamo prispievajúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy, oblasť B –  iné aktivity, ktoré súvisia napr. s odstránením a likvidáciou nebezpečného odpadu, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, debarierizáciou či implementáciou zelených opatrení, oblasť C – projektová dokumentácia a oblasť D – rezerva.

Pozitívnou informáciou pre potenciálnych žiadateľov je aj zrušenie jednotkových limitov v rámci jednotlivých aktivít. Po novom je na jeden projekt stanovený limit podpory na 1 m² celkovej podlahovej plochy budovy. Pre typ budovy Základ (historická budova postavená pred rokom 1980) je to 1.400 EUR bez DPH a pre typ budovy Pamiatka (pamiatkové a ostatné historické budovy) je limit na 1 m² 1.900 EUR bez DPH. 

K 21. marcu 2023 eviduje ministerstvo dopravy 61 žiadostí v celkovej sume viac ako 52 miliónov eur. Na doteraz podané žiadosti nebudú mať tieto zmeny žiaden negatívny vplyv.

Ďalšie zaujímavé informácie k zjednodušeniu podmienok výzvy na obnovu budov sa dočítate na tomto odkaze.

::       O prostriedky zo Zeleného vzdelávacieho fondu je možné žiadať len do konca apríla

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia vyhlasuje Zelený vzdelávací fond. Cieľom 5. ročníka je podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. Dotácie na rok 2023 sú financované z prostriedkov Environmentálneho fondu.

Podpora je určená na výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov. Oproti minulému ročníku nastali výraznejšie zmeny, a to najmä v prípade oprávnenosti žiadateľov. Ku školám a občianskym združeniam, ktoré existujú a realizujú envirovýchovnú činnosť aspoň dva roky,  pribudli správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.

Ďalšia výrazne pozitívna zmena nastala vo výške dotácie, o ktorú môže žiadateľ požiadať. Po novom je to 8.000 EUR s DPH pri dodržaní 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu.

Žiadosti je možné podávať do 28. apríla 2023, pričom podporené projektové zámery je potrebné uskutočniť do 31. decembra 2023. Všetky potrebné dokumenty, vrátanie detailného znenia výzvy, rovnako i s aplikáciou na podávanie žiadosti nájdete na stránke https://zelenyvzdelavacifond.sk/

Viac informácií o Zelenom vzdelávacom fonde sa dočítate na tomto odkaze.

::       Obnov dom – nová výzva je zverejnená od 27. marca

Projekt, ktorý má za cieľ rekonštruovať a zvýšiť energetickú hospodárnosť až 30 tisíc rodinných domov môže pokračovať. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) 27. marca zverejnila novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov. Výzva a príručka pre žiadateľov sú zverejnené na web stránke https://obnovdom.sk/. Podávanie žiadostí sa spustí 24. apríla, majitelia rodinných domov tak budú mať dostatočne dlhý čas na preštudovanie nových podmienok.

Nová výzva je oproti dvom pilotným väčšmi proklientsky orientovaná. Prináša vyššiu, 75 % pomoc z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 EUR. Základnou požiadavkou je, aby majiteľ rodinného domu ušetril minimálne 30% primárnej energie. Ak žiadateľ po rozsiahlej obnove domu preukáže vyše 60% úsporu, automaticky získa aj bonus vo výške cca 4.000 EUR. Na dosiahnutie tohto cieľa stačí, ak zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A – čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy.

SAŽP, ktorá zabezpečuje prípravu a realizáciu programu Obnov dom, zjednodušila výzvu a urobila ju dostupnejšou. K žiadosti stačia len tri doklady – občiansky preukaz, list vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vyplnenie formulára tak nebude trvať dlhšie ako tridsať minút.

Po novom sa už od žiadateľa nevyžaduje doklad o trvalom pobyte v rodinnom dome, čo doteraz znevýhodňovalo veľké množstvo potenciálnych uchádzačov. Pri podávaní žiadosti sa už nevyžaduje ani energetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH). Majitelia rodinných domov majú od podpisu zmluvy tri mesiace na jej vybavenie. Navyše, výšku oprávnených nákladov si budú môcť vypočítať aj na kalkulačke, ktorá sa v krátkom čase zverejni na www.obnovdom.sk.

Ďalšie informácie o výzve na obnovu domov sa dočítate na tomto odkaze.

::       ÚVO začína poskytovať informácie o príležitostiach pre hospodárske subjekty o významných obchodných príležitostiach a tendroch v rámci Jednotného trhu Európskej únie

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začína informovať hospodárske subjekty o významných obchodných príležitostiach a tendroch v rámci Jednotného trhu Európskej únie. Podľa stanoviska UVO verejné obstarávanie nie je len zadávanie zákaziek verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi v podmienkach Slovenskej republiky, ale problematikou verejného obstarávania sú aj tendre v zahraničí, do ktorých sa môžu zapájať slovenské spoločnosti.

Informácie o príležitostiach pre hospodárske subjekty budú zverejňované TU.

UVO dňa 5.4.2023 zverejnil informáciu o programoch na obnovu Ukrajiny financované finančnou korporáciou NEFCO. Zamerané sú na rekonštrukciu poškodenej kritickej infraštruktúry, výstavbu bytovej infraštruktúry pre vnútorne vysídlené osoby a obnovu oslobodených miest na Ukrajine. Podrobné informácie o tendroch nájdete TU.

Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

::       Verejní obstarávatelia získavajú prístup k súdnym rozhodnutiam týkajúcich sa UVO na jednom mieste

UVO plánuje na svojej webovej stránke zverejňovať právoplatné rozhodnutia súdov Slovenskej republiky vzťahujúce sa k rozhodnutiam úradu, a to tak v rámci prieskumu rozhodnutí úradu v správnom súdnictve, ako aj v konaniach podľa § 180 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Posilnenie metodickej a informačnej činnosti úradu prostredníctvom zverejňovaní rozhodnutí súdov Slovenskej republiky prinesie podľa názoru UVO verejným obstarávateľom a obstarávateľom informácie a poznatky z aktuálnej rozhodovacej praxe. 

Prehľad súdnych rozhodnutí bude dostupný TU.

Ďalšie informácie o novom prístupe k súdnym rozhodnutiam týkajúcich sa úradu nájdete na tomto odkaze.


Monitoring za mesiac marec 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu stavebníckej legislatívy a legislatívy životného prostredia nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA AUGUST 2023 / 13 sep 2023

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA AUGUST 2023

Témou augustových noviniek je novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, zavedenie rodinného stavebného sporenia i prebiehajúce MPK k návrhu zákona o krajinnom plánovaní.

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA JÚL 2023 / 16 aug 2023

NOVINKY V STAVEBNÍCTVE A ENVIROLEGISLATÍVE ZA JÚL 2023

Júl priniesol veľké zmeny v oblasti ochrany životného prostredia, najmä novelizáciu 15 právnych predpisov, nové vyhlášky MŽP SR či zapracovanie integrovaného konania EIA.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023 / 18 júl 2023

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2023

Novelizácia až 59 právnych predpisov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy i schválenie novely Stavebného zákona. Jún bol mimoriadne bohatý na zmeny.