Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za február 2022

15 Mar 2022  / AUTORI: Šimon Hudák

Práva patria bdelým, ktorí sa o ne aktívne zaujímajú. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac február 2022.

Z aktuálnych legislatívnych procesov vám dávame do pozornosti predovšetkým návrh novely Zákona o verejnom obstarávaní a Zákona o odpadoch.

Upozorňujeme aj na zverejnenie Výzvy adresovanej developerom na predkladanie žiadostí za účelom zmeny územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v kontexte zvyšovania dostupnosti bývania.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac február 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac február 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

STAVEBNÍCTVO
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) nie
Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v časti § 631 – § 656 (Zmluva o dielo) nie
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v časti § 536 - § 565 (Zmluva o dielo) nie
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nie
Zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách nie
Zákon č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá nie
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nie
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) nie
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nie
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania nie
Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie nie
Vyhláška SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii nie
Vyhláška SR č. 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nie
Vyhláška SR č. 436/2000 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti nie
Vyhláška č. 17/1982 Zb. o technických požiadavkách na výstavbu skupinových rodinných domčekov v osobnom vlastníctve nie
Vyhláška č. 162/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov nie
Vyhláška č. 364/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Vyhláška č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) nie
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov nie
Vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia nie
Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti nie
Vyhláška č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov nie
Vyhláška č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy bytového domu a o výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu nie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí nie
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nie
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 329/2018 Z. z . o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie
Zákon č. 197/2010 Z. z. o ovzduší nie
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) nie

Poznámka: V našom legislatívnom monitoringu pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

V Zbierke zákonov SR neboli za mesiac február 2022 publikované žiadne z vyššie uvedených právnych predpisov.

Prihláste sa na odber monitoringu stavebníctva a envirolegislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Návrh novely Zákona o verejnom obstarávaní

Dňa 22.2.2022 bol Národnej rade SR predložený do 1. čítania návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (Zákon o verejnom obstarávaní).

Cieľom novely je umožniť Úradu pre verejné obstarávanie ukladať pokuty v závislosti od miery zavinenia a závažnosti protiprávneho konania.

Prekladateľ navrhuje v časti správnych deliktov zmenu vo formulácii ukladania pokút z „uloží“ na „môže uložiť“.

Návrh novely zároveň vymedzuje obdobie (od 1.1.2016 do 31.12.2021) za ktoré má dôjsť k odpusteniu pohľadávok voči samosprávam za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti, ktoré voči nim štát eviduje z titulu právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.  

Aktuálne znenie návrhu novely Zákona o verejnom obstarávaní nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu môžete sledovať TU.

::       Vyhodnocuje sa MPK k návrhu novely Zákona o odpadoch

Dňa 15.2.2022 začalo prebiehať vyhodnocovanie medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k návrhu novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o odpadoch), predloženého do Národnej rady SR dňa 25.1.2022.

Zámerom tejto novely je predovšetkým zavedenie povinnej selektívnej demolácie s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov, vrátane systému kontroly pred demoláciou a po demolácii. Pri stavbách ako aj pri demoláciách sa má stanoviť povinnosť zriadenia miesta na triedenie odpadov.

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo, z hľadiska produkcie odpadov, najvýznamnejší odpadový prúd.

Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie, vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života.

Aj v nadväznosti na tento potenciál boli stavebné odpady a odpady z demolácií zaradené medzi prioritné oblasti Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo.

Znenie návrhu novely si môžete pozrieť TU.

Legislatívny proces k tomuto predpisu, vrátane znenia predložených pripomienok, môžete sledovať TU.

::       Návrh novely Zákona o miestnych daniach  

Dňa 25.2.2022 bol Národnej rade SR predložený do 1. čítania návrh novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (Zákon o miestnych daniach).

Cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť mestám a obciam vyrubiť vyššiu daň z tzv. schátraných stavieb.

Jedná sa o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb.

V druhej časti sa predmetná novela zameriava na formulačné spresnenia zákona za účelom odstránenia výkladových nejasností.

Aktuálne znenie novely nájdete TU.

Aktuálne štádium legislatívneho procesu môžete sledovať TU.

::       Novela Zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach

Dňa 24.2.2022 bol v Zbierke zákonov SR pod č. 50/2022 Z. z. zverejnený zákon, ktorý novelizuje zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) (Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach).

Základným cieľom novely je zefektívnenie a optimalizácia procesov pri výstavbe diaľničnej siete.

S cieľom optimalizovať procesy pri výstavbe diaľnic ako stavieb vo verejnom záujme sa ustanovuje, že odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením možno vylúčiť  vo vymedzených prípadoch.

Súčasne sa upravuje (i) dĺžka platnosti stavebného povolenia, (ii) právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre vlastníka elektrického, telekomunikačného a potrubného vedenia a (iii) prípady zlučovania kolaudačného konania s konaním o zmene stavby pred dokončením.

V ust. § 8 ods. 3 a 7 Zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach sa pozmeňujú doterajšie lehoty.

Predmetná novela je účinná od 24.2.2022.

Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v znení novely je dostupný TU.

::       ÚGKK SR informuje o pripravovanom odstavení doterajšieho Katastrálneho portálu

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) v súlade s uvedením nového Portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (Portál ESKN) do prevádzky pristupuje k postupnému odstavovaniu prevádzky doterajšieho Katastrálneho portálu.

Prevádzka doterajšieho Katastrálneho portálu je zabezpečená do 30.4.2022 a po tomto termíne už nebude ďalej funkčný.

Portál ESKN obsahuje oproti svojmu predchodcovi nové funkčnosti (služby elektronických podaní, sledovanie zmien údajov, aplikačné programové rozhrania elektronických služieb pre iné informačné systémy, špecializované služby pre geodetov) a spĺňa štandardy požadované pre informačné technológie vo verejnej správe a podmienky kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Nový Portál ESKN nájdete TU.

::       Mesto Bratislava zverejnilo výzvu developerom na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu

Dňa 28.2.2022 zverejnilo hlavné mesto SR Bratislava výzvu smerujúcu developerom na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v hlavnom meste Bratislava s dátumom exspirácie 30.4.2022.

Cieľom výzvy je zvýšenie dostupnosti bývania vďaka spolupráci mesta so súkromným sektorom.

Príslušnú dokumentáciu spoločne s výzvou nájdete TU.

::       Mesto Bratislava informuje o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Dňa 10.3.2022 sa uskutočnila online verejná prezentácia, na ktorej bol poskytnutý odborný výklad k návrhu územného plánu Bratislavy (Návrh).

Verejnosti bola poskytnutá možnosť k Návrhu uplatňovať pripomienky, ktorá trvá aj naďalej v termíne do 31.3.2022 (vrátane).

Pripomienky je možné zasielať písomnou formou na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, alebo elektronickou poštou na adresu: uzemnedokumenty@bratislava.sk.

Záznam z prezentácie nájdete TU.

Bližšie informácie k prerokovaniu územnoplánovacej dokumentácie nájdete TU.

::       V rámci plánu obnovy dochádza k zverejňovaniu výziev

Na webovej stránke plánu obnovy pribudol nový prehľadný zoznam plánovaných výziev a priamych vyzvaní počas celej realizácie plánu obnovy. Ide o databázu, ktorá bude pravidelne aktualizovaná a ktorá užívateľov presmeruje na príslušný orgán, kde nájdu viac informácií.

Zoznam plánovaných výziev a vyzvaní nájdete TU.

::       ÚVO vydáva prvé tohtoročné „ÚVOdzovky“

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal februárové „ÚVOdzovky“, ktoré tvoria prehľad a citácie zo zaujímavých rozhodnutí a európskej judikatúry.

V úvodnom čísle sa dočítate, že v situácii, ak uchádzač alebo záujemca nepredloží k preukázaniu splnenia podmienok účasti žiaden doklad, nie je možné využiť inštitút vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov.

Druhé rozhodnutie sa venuje problematike neoprávneného použitia výnimky na stavebné práce, pričom poukazuje na povinnosť úradu uložiť pokutu v situácii, keď došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu.

Súčasťou tohto čísla je aj rozhodnutie, ktoré dáva do pozornosti kompetenciu verejných obstarávateľov či obstarávateľov, aké podmienky účasti vo vzťahu k tej – ktorej zákazke stanovia a zároveň aj na povinnosť vyhodnotiť splnenie práve tých podmienok účasti, ktoré si určili.

Aktuálne číslo prináša taktiež rozsudok Súdneho dvora EÚ týkajúci sa vylúčenia hospodárskeho subjektu z procesu verejného obstarávania z dôvodu predčasného ukončenia predchádzajúcej zákazky.

Príslušný dokument nájdete TU.

::       ÚVO prináša zosumarizovaný prehľad zmien týkajúcich sa novely Zákona o verejnom obstarávaní

V nadväznosti na realizované podcasty, ako aj viaceré školenia, ÚVO pokračuje vo svojich metodických vzdelávacích aktivitách týkajúcich sa veľkej novely Zákona o verejnom obstarávaní, ktorej prevažná časť nadobudne účinnosť od 31.3.2022.

ÚVO prináša zosumarizovaný prehľad zmien, ktorý je členený podľa jednotlivých druhov zákaziek a zároveň poukazuje aj na podstatné zmeny týkajúce sa výkonu dohľadu, ako aj na profesionalizáciu verejného obstarávania.

Okrem zmien, ktoré prináša veľká novela, materiál už zohľadňuje aj zmeny vyplývajúce zo zákona č. 64/2022 Z. z., ktorý bol 9.3.2022 zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a niektoré jeho ustanovenia nadobudli účinnosť práve dňom tohto zverejnenia.

Zosumarizovaný prehľad zmien nájdete TU.


Prihláste sa na odber Monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu stavebníckej legislatívy a legislatívy životného prostredia nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu legislatívy stavebníctva a životného prostredia. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.


Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2022 / 25 Jul

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za jún 2022

Účinnosť novej reformy stavebných odpadov v Zákone o odpadoch a vyhodnocovanie MPK k novele Katastrálneho zákona, ktorá rieši niektoré problémy praxe. Prečítajte si viac

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2022 / 16 Jun

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za máj 2022

Parlament schválil nový zákon o štátnej podpore nájomného bývania. Túto aj ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac máj.

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2022 / 12 May

Novinky v stavebníctve a envirolegislatíve za apríl 2022

Parlament schválil nové stavebné zákony. Túto aj ďalšie novinky nájdete v našom monitoringu za mesiac apríl