Novinky v energetike za marec 2023

18 apr 2023  / AUTORI: Silvia Hodeková Tomáš Siskovič

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac marec 2023.

V prvom rade upozorňujeme na prijatie nových právnych predpisov, ktorými sa, okrem iného, ustanovuje napríklad (i) cenová regulácia dodávky elektriny či (ii) technické požiadavky na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia.

Do pozornosti dávame tiež viaceré prebiehajúce legislatívne procesy, týkajúce sa (i) návrhu novely Zákona o tepelnej energetike a Zákona o regulácii, (ii) návrhu Pravidiel trhu s elektrinou ako aj (iii) návrhu Pravidiel trhu s plynom. Zároveň došlo k zo strany prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (ZSD, SSD, VSD) k vydaniu nových prevádzkových poriadkov.

Ďalej dávame do popredia, že Envirofond zverejnil na svojom webovom sídle zoznam činností spolu s predpokladanými termínmi ich zverejnenia, na ktoré bude možné v priebehu roka 2024 predložiť žiadosť o podporu na daný rok.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac marec 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac marec 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZEnie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o reguláciinie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetikenie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnostinie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynunie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budovnie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 450 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu (s účinnosťou od 16.12.2022 nahradila Vyhlášku č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve) nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajovnie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukciínie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenianie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZEnie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetikenie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetikenie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľomnie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 451 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstvenie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky teplanie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladovnie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtunie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetikenie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľanie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektrinynie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva teplanie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplomnie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vodynie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci.

V mesiaci marec 2023 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov. 

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy

2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       ÚRSO vydal vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny

V Zbierke zákonov SR bola dňa 31.3.2023 pod č. 107/2023 Z. z. zverejnená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektriny.

Vyhláška ustanovuje cenovú reguláciu dodávky elektriny na 6. regulačné obdobie, ktoré trvá od 1.1.2023 do 31.12.2027.

Vyhláška upravuje nasledovné:

 • rozsah a spôsob vykonávania cenovej regulácie dodávky elektriny;
 • rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov;
 • cenovú reguláciu dodávky elektriny zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti a postup a podmienky uplatňovania cien;
 • cenovú reguláciu dodávky elektriny zraniteľným odberateľom okrem zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti a postup a podmienky uplatňovania cien;
 • cenovú reguláciu dodávky elektriny dodávateľom poslednej inštancie a postup a podmienky uplatňovania cien.

Upozorňujeme tiež, že prijatá vyhláška súčasne nahrádza vybrané ustanovenia vyhlášky č. 18/2017 Z. z., konkrétne ustanovenia § 31 až § 37, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „Cenová vyhláška“).

Čo sa týka novej Cenovej vyhlášky, pre doplnenie uvádzame, že zo strany ÚRSO doposiaľ nedošlo k vydaniu novej Cenovej vyhlášky. K jej vydaniu by podľa slov ÚRSO malo dôjsť v priebehu mesiaca apríl 2023, pričom aktuálny stav prebiehajúceho legislatívneho procesu je možno sledovať na tomto odkaze

Podľa vyhlášky č. 107/2023 Z. z. sa postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2024.

Dôvodová správa k prijatej vyhláške je dostupná na tomto odkaze.

Prijatá vyhláška nadobúda účinnosť dňa 1.4.2023 okrem § 14, ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.1.2024.

Vyhláška č. 107/2023 Z. z. účinná od 1.4.2023 je dostupná TU.

::       Prijatie novely vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

V Zbierke zákonov SR bola dňa 17.3.2023 pod č. 80/2023 Z. z. vyhlásená vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP“), na základe ktorej sa dopĺňa vyhláška MŽP č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Prijatím predmetnej vyhlášky sa, okrem iného, zabezpečí predĺženie možnosti používania vybraných obmedzovaných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (napr. používania olova v supravodivých kábloch a drôtoch obsahujúcich zlúčeniny oxidov bizmutu, stroncia, vápnika a medi a iné), za ktoré v súčasnosti stále neexistuje spoľahlivá náhrada, a to z dôvodu nedostatočného vedeckého a technického pokroku.

Sprievodná dokumentácia k vyhláške č. 80/2023 Z. z. je dostupná na tomto odkaze.

Táto vyhláška je účinná dňom jej vyhlásenia, t. j. od 17.3.2023, okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1.9.2023.

Predmetná vyhláška je dostupná na tomto odkaze.

::       NR SR bol predložený návrh novely Zákona o tepelnej energetike a Zákona o regulácii

Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) bol dňa 13.1.2023 predložený návrh na vydanie zákona, ktorým sa má zmeniť a doplniť Zákon o tepelnej energetike (zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov) a ktorým sa má rovnako doplniť Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov).

Prostredníctvom predloženého návrhu zákona by sa mal zjednodušiť povoľovací proces pri výstavbe nových zdrojov tepla využívajúcich prevažne obnoviteľné zdroje energie (OZE) alebo odpadové teplo, a to vrátane decentralizovaných zdrojov tepla, zabezpečujúcich dodávku tepla pre bytové domy ako aj iné objekty spotreby tepla.

Podľa dôvodovej správy by mal predložený návrh ochrániť od odpájania tie účinné systémy centralizovaného zásobovania teplom (CZT), ktoré už dnes využívajú OZE v podiele 65 % a viac.

Predmetný návrh má rovnako za cieľ (i) účinné zapojenie mestských častí v Bratislave a v Košiciach do plánovania a tvorby koncepcií rozvoja tepelného hospodárstva na ich území a (ii) zvýšenie verejnej kontroly pri cenotvorbe dodávateľov tepla, ktorí v mestách a obciach zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva teplom prostredníctvom účasti miest a obcí v cenových konaniach v postavení zúčastnenej osoby.

Návrh zákona bol toho času už prijatý NR SR, ku dňu vypracovania tohto monitoringu ale doposiaľ ešte nebol vydaný v Zbierke Zákonov SR. Stav aktuálneho legislatívneho procesu možno sledovať na tomto odkaze.

Účinnosť nového zákona sa navrhuje od 1.5.2023.

Navrhované znenie zákona je dostupné TU. Dôvodová správa je k dispozícii TU.

::       Návrh Pravidiel trhu s plynom

ÚRSO predložil dňa 14.2.2023 do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh na vydanie vyhlášky,  ktorou sa ustanovujú (i) pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, (ii) obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a (iii) rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“).

Na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, ÚRSO z dôvodu špecifických aspektov trhov s elektrinou a plynom pristúpil k rozdeleniu Pravidiel trhu (vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom) do dvoch samostatných vyhlášok, ktorými upravil samostatne pravidlá trhu s elektrinou a osobitne pravidlá trhu s plynom.

Predložený návrh Pravidiel trhu s plynom tak nahrádza doterajšie Pravidlá trhu, ktoré majú stratiť platnosť a účinnosť dňa 31.3.2023.

Predložené Pravidlá trhu s plynom obsahujú aj úpravu základných náležitostí prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka pre uskladňovanie plynu, ako aj rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete.

Účinnosť Pravidiel trhu s plynom sa navrhuje od 1.4.2023.

Pravidlá trhu s plynom sa aktuálne nachádzajú v štádiu rokovaní poradných orgánov vlády SR, pričom aktuálny stav tohto prebiehajúceho legislatívneho procesu možno sledovať na tomto odkaze.

Dôvodová správa k Pravidlám trhu s plynom je dostupná na tomto odkaze a samotný návrh Pravidiel trhu s plynom je dostupný TU.

::       Návrh Pravidiel trhu s elektrinou

V súvislosti s rozdelením Pravidiel trhu predložil ÚRSO do skráteného medzirezortného pripomienkového konania taktiež návrh na vydanie vyhlášky, ktorou sa ustanovujú (i) pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, (ii) obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a (iii) rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy (ďalej len „Pravidlá trhu s elektrinou“).

Návrh Pravidiel trhu s elektrinou obsahuje aj úpravu základných náležitostí prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ako aj rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Rovnako ako v prípade Pravidiel trhu s plynom platí, že návrh Pravidiel trhu s elektrinou nahrádza Pravidlá trhu, ktoré podľa § 45i ods. 2 Zákona o regulácii stratia platnosť a účinnosť 31.3. 2023.

Návrh Pravidiel trhu s elektrinou sa momentálne nachádza v štádiu rokovaní poradných orgánov vlády SR. Aktuálny stav tohto legislatívneho procesu možno sledovať na tomto odkaze.

Účinnosť Pravidiel trhu s elektrinou sa rovnako ako v prípade Pravidiel trhu s plynom navrhuje od 1.4.2023.

Dôvodová správa k predloženému návrhu Pravidiel trhu je dostupná na tomto odkaze  a znenie predloženého návrhu Pravidiel trhu s elektrinou je dostupný TU.

::       Nové prevádzkové poriadky prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav

 • Nový prevádzkový poriadok ZSD

Dňa 7.3.2023 ÚRSO rozhodnutím č. 0003/2023/E-PP schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“).

Zmeny v rozhodnutiach o schválení prevádzkového poriadku ZSD sú dostupné TU.

Konsolidované znenie prevádzkového poriadku ZSD, účinného od 1.4.2023, je dostupné TU.

 • Nový prevádzkový poriadok SSD

Dňa 16.3.2023 bol rozhodnutím ÚRSO č. 0005/2023/E-PP schválený nový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“).

Zmeny v prevádzkovom poriadku SSD odrážajú predovšetkým nedávne novely Zákona o regulácii, Zákona o energetike,  Pravidiel trhu a zákona č. 309/2009 Z. z.  o podpore OZE a zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe pri výkone činnosti spoločnosti.

Nový prevádzkový poriadok SSD platí od 1.4.2023.

Rozhodnutie č. 0005/2023/E-PP, ktorým ÚRSO schválil nový prevádzkový poriadok SSD, je dostupné TU.

 • Nový prevádzkový poriadok VSD

Dňa 10.3.2023 ÚRSO rozhodnutím č. 0004/2023/E-PP schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“).

Prevádzkový poriadok VSD v znení zmien účinných od 15.3.2023 je dostupný TU.

::       Nová vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny

V Zbierke zákonov SR bola dňa 24.3.2023 pod č. 92/2023 Z. z. zverejnená vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny.

Daná vyhláška ustanovuje najmä spôsob vyhlásenia výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektriny, náležitosti vyhláseného výberového konania, špecifikuje okruh účastníkov, spôsob podávania ponuky do výberového konania, finančnú zábezpeku, vyhodnocovanie, oznamovanie výsledku vyhodnocovania ponúk.

Vyhláška č. 92/2023 Z. z., ktorá je účinná od 1.4.2023, je dostupná TU.

::       Zoznam činností na podanie žiadosti o podporu na rok 2024

Envirofond zverejnil na svojom webovom sídle zoznam činností spolu s predpokladanými termínmi ich zverejnenia, na ktoré bude možné v priebehu roka 2024 predložiť žiadosť o podporu na rok 2024.

Zverejnenie prvých špecifikácií činností podpory je podľa zoznamu možné očakávať v mesiaci máj 2024 pre oblasti (i) zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (ozn. „L“), (ii) prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia (ozn. „F“), (iii) havárie, (iv) financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou environmentálnou situáciou.

Dokument Envirofondu so zoznamom činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosť o podporu na rok 2024, je dostupný TU.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

::       Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) zverejnilo dňa 27.3.2023 na svojom webovom sídle Dodatok č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 na podporu činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého podnikania podľa osobitného predpisu (ďalej len „Výzva“).

Výzva  MH SR je dostupná na tomto odkaze.

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa znenie Výzvy v  (i) časti 4. Disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu a najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie, (ii) časti Oprávnené výdavky, (iii) v časti 2. Formulár žiadosti o predkladanie žiadostí o dotáciu a (iv) v časti 10. Záverečné ustanovenia.

Dodatok č. 1 k Výzve MH SR je dostupný TU.

Viac informácií o predmetnej Výzve sa dočítate v sekcii „Dotácie v roku 2023“ na webovom sídle MH SR dostupnom TU.

::       Boli zverejnené Pravidlá výberových konaní  na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) dňa 31.3.2023 oznámila, že došlo k zverejneniu Pravidiel výberových konaní  na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. Tieto zverejnené pravidlá pritom v plnom rozsahu nahrádzajú pôvodný dokument spoločnosti SEPS.

Pravidlá výberových konaní  na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 spoločnosť SEPS zverejnila TU

Oznam SEPS k zverejneniu pravidiel je dostupný TU.

::       MH SR informuje o schválení ceny dodávok elektriny pre domácnosti v roku 2024

Dňa 28.3.2023 MH SR zverejnilo informáciu o schválení návrhu na vydanie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre slovenské domácnosti v roku 2024.

Cieľom schváleného VHZ je objasnenie podmienok pre dodávateľov elektriny pre rok 2024 a uistenie účastníkov trhu, že podmienky dodávok elektrickej energie budú rovnaké ako v roku 2023.

MH SR ďalej informuje, že vydaním VHZ sa zároveň preklenuje obdobie do nadobudnutia účinnosti implementačnej zmluvy o dodávkach elektriny pre domácnosti medzi Slovenskými elektrárňami, a. s. a štátom v zmysle podpísaného memoranda o podmienkach dodávok elektrickej energie pre domácnosti prostredníctvom Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), a. s..

Implementačná zmluva bude podľa MH SR podpísaná a nadobudne účinnosť po ukončení notifikačného procesu na Európskej komisii v Bruseli.

Viac k danej téme sa dočítate na tomto odkaze.

::       ÚRSO vykonal a zverejnil prieskum zverejnených cien za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov mimo kategórie domácnosť

ÚRSO na svojom webovom sídle informoval o tom, že zverejnil výsledky prieskumu, ktorý ÚRSO uskutočnil v priebehu marca 2023.

ÚRSO počas prieskumu skúmal zverejnené cenníky za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov mimo kategórie domácnosti u najväčších dodávateľov v SR (ZSE, SSE, VSE, SPP), ktorí podľa ÚRSO spolu tvoria asi 80 % - ný podiel pri dodávke elektriny a plynu koncovým odberateľom (regulovaných aj neregulovaných odberateľov). Okrem toho ÚRSO preskúmal aj zverejnené cenníky neiktorých menších dodávateľov elektriny a plynu.

ÚRSO v rámci prieskumu preveroval mieru prehľadnosti a aktualizácie cenníkov, a to najmä vzhľadom na znižovanie trhových cien energií.

Na základe vykonaného prieskumu dospel ÚRSO k nasledovným záverom:

 • trh dodávky elektriny a plynu indikuje známky nedostatočnej konkurencie medzi dodávateľmi, s negatívnymi dôsledkami na odberateľov a s rizikami pre zdroje štátneho rozpočtu pri kompenzáciách;
 • nízka miera aktualizácie cenníkov pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov indikuje snahu niektorých dodávateľov o maximalizáciu kompenzácií zo štátneho rozpočtu napriek nižším nákladom na energie pre nových odberateľov;
 • označovanie zverejnených cenníkov je rôznorodé a nejednoznačné a vytvára otázniky pri ich použití v rámci výpočtu kompenzácií v schémach MH SR, t.j., ktorý cenník je používaný pre účely výpočtu kompenzácií;
 • niektorí dodávatelia naďalej umožňujú odberateľom vstúpiť do regulovanej dodávky aj počas roka 2023, čo navyšuje už pomerne značnú množinu nových regulovaných odberateľov, ktorí pribudli v priebehu a v závere minulého roka;
 • produkty a ceny dodávky elektriny a plynu pre neregulovaných odberateľov nie sú aktívne ponúkané a u viacerých dodávateľov nie sú vôbec zverejnené, prípadne nie sú priebežne aktualizované napriek zásadným poklesom trhových cien elektriny a plynu od začiatku roku 2023;
 • niektorí dodávatelia využívajú nejednoznačnosť zákonných ustanovení na zabránenie odberateľom zmeniť dodávateľa počas kalendárneho roka. Takéto konanie podľa názoru úradu zásadne obmedzuje konkurenciu medzi dodávateľmi a znižuje tlak na aktualizáciu zmluvných cien dodávky elektriny a plynu, ktoré by lepšie odrážali súčasné trhové ceny.

Prieskum so závermi ÚRSO zo dňa 30.3.2023 je zverejnený TU.

Podrobnejšie informácie k vykonanému prieskumu sa dočítate na tomto odkaze.

::       Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu v Bratislavskom kraji

MH SR vyhlásilo dňa 16.3.2023 v spolupráci s Úradom vlády SR výzvu zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence), a ktoré sú z Bratislavského kraja.

Predmetná výzva, ktorá bola otvorená dňa 8.3.2023, je (aj s príslušnou dokumentáciou) dostupná TU.

Uvedená podpora bude poskytnutá výskumno-vývojovým projektom mikro, malých a stredných podnikov, ktorým bola (i) po 1. januári 2021 udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator alebo nástroja EIC Transition programu Horizont Európa pre ich technologickú inovatívnosť a (ii) ktoré zároveň neboli z tohto priamo riadeného programu Európskej komisie (European Innovation Council) finančne podporené.

Na danú výzvu bola vyčlenená suma vo výške 9 900 000 EUR.

K uzavretiu výzvy dôjde 31.12.2023 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, a to v závislosti od toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Podrobnejšie informácie k správe MH SR a k danej výzve sú dostupné na tomto odkaze.

::       Nové technické podmienky SEPS

SEPS na svojom webovom sídle informovala, že dňa 23.3.2023 vstúpili do účinnosti nové Dokumenty Technických podmienok.

Aktualizácia sa týka vybraných dokumentov Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy spoločnosti SEPS, ktoré sú k dispozícii na tomto odkaze.

::       Rozpočet projektu Zelená domácnostiam bol navýšený

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dňa 14.3.2023 zverejnila informáciu o navýšení rozpočtu projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur.

Vzhľadom na navýšenie rozpočtu došlo aj k aktualizácii podmienok projektu.

SIEA vo svojej správe uvádza, že doplnenie finančných zdrojov je stanovené pre financovanie inštalácií, pri ktorých je už dodanie technológie isté a ktoré sú zhotovitelia schopní ukončiť do 3 mesiacov. Tieto mimoriadne finančné prostriedky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach SIEA získala z iných oblastí podpory z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia.

SIEA ďalej informovala, že  žiadostiam, ktoré si domácnosti zaregistrovali na stránke www.zelenadomacnostiam.sk, budú môcť zhotovitelia aktivovať vydávanie poukážok vo štvrtok 23. marca 2023 od 11.00 h až do vyčerpania vyčlenenej sumy. Poukážky k aktivovaným žiadostiam budú vydávané od utorka 28. marca 2023 od 11.00 h.

Bližšie informácie k navýšeniu rozpočtu projektu Zelená domácnostiam sa dočítate TU.

Aktualizované podmienky projektu Zelená domácnostiam sú zverejnené TU.

::       EÚ pripravuje mechanizmus pre kolektívny nákup zemného plynu

MH SR dňa 16.3.2023 informovalo o príprave mechanizmu pre dobrovoľný spoločný nákup zemného plynu v Európskej únii (EÚ).

Mechanizmus sa pripravuje na úrovni EÚ a jeho realizácia by sa mala uskutočniť prostredníctvom energetickej IT platformy EÚ. Poskytovateľom služieb cez pripravovanú IT platformu AggregateEU bude spoločnosť PRISMA vybraná Európskou komisiou.

Cieľom tejto iniciatívy je prispieť k bezpečným dodávkam zemného plynu za lepšie ceny so zameraním na obdobie najbližších rokov.  

Ako prvé budú môcť agregovať svoj dopyt po plyne cez pripravovanú IT platformu AggregateEU všetky plynárenské podniky alebo podniky, ktoré spotrebovávajú plyn a ktoré majú svoje sídlo v EÚ.

V ďalšom kroku budú môcť plynárenské podniky alebo podniky, ktoré spotrebovávajú plyn a majú sídlo v EÚ, uzavierať zmluvy o nákupe plynu, a to individuálne alebo koordinovane v rámci spolupráce s inými subjektmi, s dodávateľmi alebo producentmi zemného plynu, ktorí prostredníctvom poskytovateľa služby reagovali na agregovaný dopyt.

Uzavretie kontraktov na základe agregovaného dopytu danej spoločnosti nebude povinné.

Spustenie platformy AggregateEU je naplánované na polovicu apríla 2023. Pre participáciu na spoločnom nákupe zemného plynu je potrebná registrácia prostredníctvom tejto platformy.

Dostupné informácie od MH SR nájdete zverejnené TU a TU.


Monitoring za mesiac marec 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu energetickej legislatívy.


Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za júl 2023 / 22 aug 2023

Novinky v energetike za júl 2023

SIEA vyčlení na inovácie podnikom 16,5 mil. EUR. Výrobcom z OZE sa blíži koniec lehoty na oznámenie (prípadnej) zmeny režimu výkupu na rok 2024. Aj to sú júlové novinky.

Novinky v energetike za jún 2023 / 19 júl 2023

Novinky v energetike za jún 2023

V lete sa nám roztrhlo vrece s novými predpismi v energetike, súčasne s pravidlami trhu bola zverejnená aj dlho očakávaná cenová vyhláška ÚRSO v elektroenergetike.

Novinky v energetike za máj 2023 / 16 jún 2023

Novinky v energetike za máj 2023

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli prijaté a vstúpia do účinnosti. Viac v májových novinkách.