Novinky v energetike za júl 2023

22 aug 2023  / AUTORI: Tomáš Siskovič

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac júl 2023.

V prvom rade upozorňujeme na pripravovanú novelu vyhlášky č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, pričom predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je podľa predbežných informácií september 2023.

Do pozornosti tiež dávame zámer SIEA na vydávanie inovačných poukážok, ktoré by mali byť určené na podporu a rast malých a stredných podnikov. V neposlednom rade pripomíname aj blížiaci sa koniec lehoty pre výrobcov elektriny ohľadom ich možnosti oznámenia zmeny režimu výkupu na rok 2024.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac júl 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac júl 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZEnie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o reguláciinie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetikenie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnostinie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynunie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budovnie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 450 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu (s účinnosťou od 16.12.2022 nahradila Vyhlášku č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve) nie
Vyhláška ÚRSO č. 451 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstvenie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajovnie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukciínie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenianie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZEnie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetikenie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetikenie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľomnie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektrinynie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky teplanie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladovnie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtunie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetikenie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľanie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektrinynie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva teplanie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplomnie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vodynie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci. V mesiaci júl 2023 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Návrh novely vyhlášky ÚRSO, ktorou sa majú meniť a dopĺňať  pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod číslom legislatívneho procesu PI/2023/192 predložil návrh vyhlášky, ktorou sa má meniť a dopĺňať vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vykonanie splnomocňovacieho ustanovenia § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Návrh vyhlášky bude zohľadňovať zmeny na vnútornom trhu s elektrinou v nadchádzajúcom období, najmä:

a)           proces zmeny bilančnej skupiny,

b)           zodpovednosť za odchýlku a vzťahy medzi účastníkmi trhu s elektrinou, ak dochádza k prenášaniu zodpovednosti za odchýlku na iného účastníka trhu s elektrinou,

c)           procesno-technické úpravy a optimalizáciu procesov, ktoré súvisia s novými účastníkmi a činnosťami na trhu s elektrinou: aktívny odberateľ, energetické spoločenstvo, nezávislý a integrovaný agregátor, poskytovanie flexibility, prevádzkovanie zariadení na uskladňovanie elektriny a iné s tým spojené oblasti,

d)           úpravu procesov súvisiacich s cezhraničnou výmenou regulačnej elektriny, cezhraničným obstarávaním a poskytovaním podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a iné s tým spojené oblasti.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je podľa znenia predbežnej informácie september 2023.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v predprípravnej fáze, možno sledovať na tomto odkaze.

::     Návrh vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa

ÚRSO pod číslom legislatívneho procesu PI/2023/181 predložil návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu.

Účelom návrhu vyhlášky je upraviť rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa v súlade so zákonom č. 657/2004 Z. z. (zákon o tepelnej energetike).

K dnešnému dňu je rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu ustanovený vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2010 Z. z. Uvedená vyhláška nie je v súlade s  § 20 ods. 5 zákona o tepelnej energetike, pretože nad rámec zákona o tepelnej energetike ustanovuje viaceré prevádzkové náklady ako ekonomicky oprávnené pri odpojení sa odberateľa a na druhej strane v nej absentujú náklady na náhradu neamortizovanej časti prostriedkov potrebných na výrobu a rozvod tepla odberateľovi, ktorý sa odpája od sústavy tepelných zariadení dodávateľa.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v predprípravnej fáze, možno sledovať na tomto odkaze.

::     Návrh vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia účtovníctva

ÚRSO pod číslom legislatívneho procesu PI/2023/194 predložil návrh vyhlášky, ktorou sa má ustanovovať spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie. Pripravovaný návrh vyhlášky by mal upraviť:

a)        spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva,

b)        spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív,

c)        formu predkladania výstupov z evidencie, s cieľom vytvoriť pravidlá aj pre elektronické nahlasovanie údajov,

d)        termíny predkladania výstupov z evidencie.

Účelom prípravy návrhu vyhlášky má byť naplnenie povinností plynúcich zo zákona o energetike.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je podľa znenia predbežnej informácie september 2023.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v procese predprípravnej fázy, možno sledovať na tomto odkaze.  

::        Výrobcom z OZE dňa 31.8.2023 končí lehota na oznámenie prípadnej zmeny režimu výkupu elektriny pre rok 2024

Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) dňa 31.7.2023 prostredníctvom svojho webového sídla informovalo ohľadom možnosti zmeny režimu uplatnenia si podpory výkupom elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku pre rok 2024.

Týmto oznámením OKTE primárne upozorňuje výrobcov elektrickej energie o zákonnej možnosti zmeny uplatňovania podpory výkupom elektriny. V prípade záujmu o zmenu režimu výkupu je výrobca  povinný si svoje právo uplatniť prostredníctvom oznámenia na OKTE do 31. augusta na nasledujúci kalendárny rok, pričom v tejto súvislosti zákon rozoznáva:

i)                oznámenie na OKTE ohľadom uplatnenia si podpory výkupom elektriny na rok 2024, ak výrobca elektriny spĺňa podmienky na jej uplatnenie,

ii)              oznámenie na OKTE o neuplatnení si podpory výkupom elektriny na rok 2024.

OKTE vyžaduje, aby uchádzači o zmenu požiadali prostredníctvom elektronickej schránky na adrese zuctovatelpodpory@okte.sk

Zmenu je nutné ohlásiť prostredníctvom tohto formulára.

Bližšie informácie o oznámení OKTE sa dočítate TU.

::     SIEA vyčlení 16,5 milióna eur na podporu podnikov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) dňa 20.7.2023 na svojom webovom sídle informovala o zasadnutí komisie pre Program Slovensko 2021 – 2027, ktorou bol schválený zámer nového národného projektu, v zmysle ktorého bude SIEA podporovať malé a stredné podniky formou inovačných poukážok v celkovej výške 16,5 mil. eur.

Výskumno-vývojové aktivity, ktoré budú malé a stredné podniky zavádzať môžu byť financované i prostredníctvom týchto poukážok. Samotným cieľom projektu je zavádzanie inovácií produktov a služieb do každodennej praxe.

Nový projekt nabieha na koľaj národného projektu inovujme.sk. Ten za 6 rokov svojho pôsobenia preplatil 470 inovačných poukážok v celkovej hodnote 7,55 mil. eur a 400 firmám poskytol inovačné poradenstvo. 

Bližšie informácie o správe SIEA sa dočítate TU.

::     Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby Stratégie ochrany ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) na svojom webovom sídle dňa 18.7.2023 informovalo, že pripravilo vstupnú správu k príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty, a to: Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Verejnosť môže svoje námety a návrhy k týmto dokumentom posielať do 31.10.2023 prostredníctvom formulára.

MŽP SR pripravuje Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia a aktualizáciu Národného programu znižovania emisií na základe Metodiky písania strategických dokumentov v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197 z 26.4.2017 k návrhu Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií.

Bližšie informácie o správe MŽP sa dočítate TU.

::     Vývoj veľkoobchodných cien komodít a emisných povoleniek v období od 1.1.2022 do 15.7.2023

ÚRSO dňa 1.8.2023 na svojom webovom sídle zverejnilo správu ohľadom vývoja veľkoobchodných cien komodít a emisných povoleniek v období od 1.1.2022 do 15.07.2023.

Podľa ÚRSO ceny emisných povoleniek vykazovali vysokú mieru volatility. Najmä z dôvodu rastúceho tlaku na zvýšenie spotreby uhlia (ako alternatívnej komodity k drahšiemu plynu pri výrobe elektriny resp. ako substitúcia za iné vyradené konvenčné zdroje, napr. jadrové), ktorý zvyšuje dopyt po emisných kvótach.

ÚRSO v najbližšom období predpokladá neistý vývoj cien energií z dôvodu pokračujúcej vojny na Ukrajine, pričom predpokladá, že ceny sa pravdepodobne nevrátia na úroveň spred roka 2022.

Zverejnený dokument ÚRSO nájdete TU.

Bližšie informácie o správe ÚRSO sa dočítate TU.

::     Oznámenie OKTE o verejnej konzultácie zmeny Prevádzkového poriadku

OKTE dňa 16.8.2023 na svojom webovom sídle oznámil, že dňa 15. 8. 2023 sa začala verejná konzultácia k novému pripravovanému zneniu prevádzkového poriadku OKTE.

Úprava prevádzkového poriadku súvisí s prijatím Vyhlášky č. 207/2023 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Účastníci trhu sa môžu do verejnej konzultácie zapojiť zaslaním vyplneného formulára (dostupný TU) s ich pripomienkami a vyjadreniami na email: verejnekonzultacie@okte.sk.

Posledným dňom na zaslanie pripomienok je 31.8.2023 (vrátane).

Nové znenie prevádzkového poriadku spoločnosti OKTE je dostupné TU. Predmetné oznámenie OKTE nájdete TU.


Monitoring za mesiac júl 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu energetickej legislatívy.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za január 2024 / 19 feb 2024

Novinky v energetike za január 2024

Novely vyhlášky ministerstva hospodárstva, ako aj Pravidiel trhu s elektrinou a s plynom, ako aj mnohé ďalšie novinky. Teraz v januárovom monitoringu.

Novinky v energetike za december 2023 / 24 jan 2024

Novinky v energetike za december 2023

ÚRSO vydal pre RDS nové cenové rozhodnutia pre prístup do sústavy a distribúciu elektriny. ZSD a SSD majú v platnosti nové prevádzkové poriadky. Aktuality zo sveta energetickej legislatívy sa dozviete v najnovšom monitoringu.

Novinky v energetike za november 2023 / 22 dec 2023

Novinky v energetike za november 2023

Nové nariadenia vlády týkajúce sa maximálnych cien, novela vyhlášky týkajúcej sa inteligentných meracích systémov i nová mimoriadna regulácia ÚRSO. To je len zlomok noviniek za november.