Novinky v energetike za december 2023

24 jan 2024  / AUTORI: Tomáš Siskovič

Zmena je život a legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac december 2023.

Do pozornosti vám dávame novelu (i) pravidiel trhu s elektrinou a (ii) pravidiel trhu s plynom.

Upozorňujeme aj na nové nariadenia vlády, ktorými sa ustanovuje (i) maximálna cena regulovanej dodávky plynu a elektriny pre koncových odberateľov v domácnosti a pre vybraných zraniteľných odberateľov, a (ii) maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla.

Venujeme sa tiež zmene prevádzkového poriadku spoločností ZSD, SSD, OKTE a SEPS. Zároveň na webovom sídle ÚRSO boli zverejnené neprávoplatné rozhodnutia za prístup do sústavy pre regionálne distribučné sústavy.

V monitoringu ďalej poukazujeme aj na pripravovanú zmenu vyhlášky č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, ako aj pripravované  zmeny právnych predpisov v elektroenergetike a cenovej regulácie v plynárenstve.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac december 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac december 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZEnie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o reguláciinie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetikenie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnostinie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynunie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budovnie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 92 / 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 107 / 2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 207 / 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (Pravidlá trhu s elektrinou)áno
Vyhláška ÚRSO č. 208 / 2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (Pravidlá trhu s plynom)áno
Vyhláška ÚRSO č. 230 /2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti plánu rozvoja distribučnej sústavynie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 450 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu (s účinnosťou od 16.12.2022 nahradila Vyhlášku č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve) nie
Vyhláška ÚRSO č. 451 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstvenie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 370 / 2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činnostínie
Vyhláška ÚRSO č. 246 / 2023 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajovnie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukciínie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenianie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZEnie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetikenie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetikenie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľomnie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektrinynie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 312 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky teplanie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladovnie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtunie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetikenie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľanie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektrinynie
Vyhláška MH SR č. 503 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji teplanie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplomnie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vodynie

::     Novela nariadenia vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny

  Dňa 8.12.2023 bola v zbierke zákonov publikovaná novela nariadenia vlády č. 457/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov. Novela nariadenia doň vkladá nové ustanovenie § 5d, ktoré znie nasledovne: „Výška tarify za systémové služby je od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2023 pre koncových odberateľov elektriny spadajúcich do skupiny 2 podľa osobitného predpisu4) 0,62976 EUR/MWh bez dane z pridanej hodnoty.“ 

Novela nariadenia vlády nadobudla účinnosť dňa 8.12.2023.

Aktuálne znenie nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z. nájdete TU.

::     Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

Dňa 8.12.2023 bola v zbierke zákonov publikovaná novela nariadenia vlády č. 458/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 523/2022 Z. z.

Po nadobudnutí účinnosti novely sa limitácia nárastu ceny tepla podľa nariadenia č. 464/2022 Z. z. vzťahuje na obdobie  od 1.1.2023 do 31.12.2023.  

Zároveň sa do ustanovenia § 1 ods. 5 pridáva dovetok „fixné náklady na výrobu a dodávku tepla za rok 2023 sa zúčtujú podľa osobitného predpisu.“ Osobitným právnym predpisom na výpočet fixných nákladov je § 8 vyhlášky ÚRSO č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Rozdiely medzi sumou poukázanou regulovanému subjektu v roku 2023 na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch a skutočnými nákladmi podľa § ods. 5 nariadenia vlády č. 464/2022 Z. z., zodpovedajúcimi skutočnej spotrebe tepla v roku 2023 sa vysporiadajú do 30.9.2024.

Predmetná novela nariadenia vlády č. 464/2022 Z. z. nadobudla účinnosť dňa 8.12.2023.

Aktuálne znenie nariadenia vlády č. 464/2022 Z. z. nájdete TU.

::        Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna cena regulovanej dodávky plynu a elektriny pre koncových odberateľov v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov

Dňa 12.12.2023 bolo v zbierke zákonov publikované nariadenie vlády č. 463/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a podmienky ich uplatnenia.

Nariadenie vlády pokračuje v už zaužívanej „tradícií“ určenia maximálnych cien plynu pre domácnosti ako i určenia maximálnej ceny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny a plynu.

Maximálna cena plynu sa pri regulovanej dodávke pre koncových odberateľov v domácnosti určí podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia. Mesačná platba za odberné miesto je určená vo výške 1,50 EUR na mesiac za odberné miesto bez DPH.

Maximálna cena elektriny sa pri regulovanej dodávke elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny (zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, bytové domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania alebo aj koncoví odberatelia elektriny, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúci elektrinu na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpené fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou) určí podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny. Mesačná platba za odberné miesto je určená vo výške 1,50 EUR na mesiac za odberné miesto bez DPH.

Kompenzácie sa dodávateľom budú vyplácať priebežne počas roka z podmienok určených nariadením vlády č. 463/2023 Z. z., pričom povinným subjektom na vyplatenie kompenzácií bude Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“).

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňa 1.1.2024.

Aktuálne znenie nariadenia vlády je dostupné TU.

::     Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu

Dňa 13.12.2023 bolo v zbierke zákonov publikované nariadenie vlády č. 472/2023 Z. z, ktorým sa ustanovujú výšky taríf pre koncových odberateľov elektriny a pre odberateľov plynu.

Nové nariadenie vlády určuje výšku tarify za prístup do distribučnej sústavy koncovým odberateľom elektriny pre rok 2024 vo výške ceny schválenej alebo určenej v rozhodnutí ÚRSO platnom pre rok 2022. Rozdiel medzi nákladmi koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny na základe výšky tarify za prístup je predmetom priebežnej kompenzácie od MH SR. Kompenzácie sú MH SR preplácané pre prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy do 30 dní od konca kalendárneho mesiaca a pre prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy do 45 dní od konca kalendárneho mesiaca.

Výška tarify na rok 2024 za systémové služby pre nové subjekty a pre subjekty ktorých celkový odber elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 je do 100 GWh je 6,2976 EUR/MWh bez DPH.

Výška tarify na rok 2024 za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny, ktorých celkový odber elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 je nad 100 GWh, je 0,62976 EUR/MWh bez DPH.

Výška tarify pre rok 2024 za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy s dobou ročného využitia maxima v roku 2022 6 800 hodín a vyššou a súčasne pomernou odchýlkou subjektu zúčtovania 0,025 alebo menšou je 0,62976 EUR/MWh bez DPH.

Tarifa za prevádzkovanie systému za rok 2024 je určená nasledovne:

  • pre nových koncových odberateľov a koncových odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 do 1 GWh vrátane je vo výške 15,9000 EUR/MWh bez DPH;
  • pre koncových odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 nad 1 GWh do 100 GWh vrátane je vo výške 11,9000 EUR/MWh bez DPH;
  • pre koncových odberateľov elektriny s očakávanou koncovou spotrebou elektriny za rok 2023 nad 100 GWh, je vo výške 1,1870 EUR/MWh bez DPH.

Tarifa za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a tarifa za straty pri prenose elektriny pre rok 2024 je na úrovni zložky ceny za rezervovanú kapacitu z taríf za prístup do prenosovej sústavy a prenosu elektriny pre užívateľov prenosovej sústavy v roku 2022 vo výške schválenej alebo určenej v rozhodnutí ÚRSO platnom k 1.1.2022 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy.

Výška tarify za prístup do distribučnej siete plynu, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu pre rok 2024 je na úrovni tarify za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu v roku 2023 vo výške schválenej alebo určenej v rozhodnutí ÚRSO platnom pre rok 2023 vydanom príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej siete.

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňa 1.1.2024.

Aktuálne znenie nariadenia vlády je dostupné TU.

::     Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla

Dňa 13.12.2023 bolo v zbierke zákonov publikované nariadenie vlády č. 475/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla a podmienky jej uplatnenia.

Nové nariadenie vlády určuje i maximálnu cenu pre regulovanú dodávku tepla nasledujúcim subjektom: odberateľom tepla v bytových objektoch, zariadeniam sociálnych služieb, v prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vyššie uvedeným subjektom sa určuje maximálna cena vo výške 199 EUR na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty. Dodávateľ tepla je povinný zachovať fixnú zložku ceny tepla a znížiť variabilnú zložku ceny na úroveň pre dodržanie maximálnej ceny tepla.

Rozdiel medzi cenou schválenou alebo určenou ÚRSO a cenou určenou nariadením vlády sa vysporiada prostredníctvom úhrady od MH SR. MH SR je povinné vysporiadať úhrady dodávateľom do 30.9.2025. Údaje potrebné pre vysporiadanie úhrad je dodávateľ povinný zaslať do  30.6.2025.

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť dňa 1.1.2024.

Aktuálne znenie nariadenia vlády je dostupné TU.

::        Novela vyhlášky č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou

Dňa 21.12.2023 bola v zbierke zákonov publikovaná novela vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 492/2023 Z. z., ktorou sa menia Pravidlá trhu s elektrinou.

Novelou sa upravuje znenie ust. § 11 ods. 5 Pravidiel trhu s elektrinou, ktoré sa týka oznamovania statusu závislého odberateľa elektriny v domácnosti príslušnému dodávateľovi resp. prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a medzi týmito účastníkmi trhu.

Zmena nastala i v prechodných ustanoveniach Pravidiel trhu s elektrinou, konkrétne sa zmenili lehoty podľa ust. § 61 ods. 3, 4 a 5 z 15.1.2024 na 15.1.2025 ohľadom poskytovania nameraných údajov odberu elektriny zo strany prevádzkovateľov distribučných sústav pre dodávateľov elektriny.

Novela zároveň (okrem iného) priniesla zmeny aj do znenia prílohy č. 3 Pravidiel trhu s elektrinou, v ktorej sa mení rozsah a štruktúra zasielaných údajov ÚRSO zo strany dodávateľov elektriny.

Novela Pravidiel trhu s elektrinou nadobudla účinnosť dňa 1.1.2024.

Aktuálne znenie Pravidiel trhu s elektrinou nájdete TU.

::     Novela vyhlášky č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom

Dňa 21.12.2023 bola v zbierke zákonov publikovaná novela vyhlášky ÚRSO č. 491/2023 Z. z., ktorou sa menia Pravidlá trhu s plynom.

Novela prináša úpravu znenia § 41 ods. 5 Pravidiel trhu s plynom, ktoré sa týka oznamovania statusu závislého odberateľa plynu v domácnosti príslušnému dodávateľovi resp. prevádzkovateľovi distribučnej siete a medzi týmito účastníkmi trhu.  

Novela upravuje i lehotu do kedy majú byť existujúce energetické zmluvy vymedzené v Pravidlách trhu s plynom zosúladené so znením  Pravidiel trhu s plynom. Starý termín na zosúladenie bol stanovený do 31.12.2023, pričom nový termín v zmysle znenia novely je stanovený do 30.6.2024.

Novela priniesla zmeny (okrem iného) aj v rámci znenia prílohy č. 5 Pravidiel trhu s plynom, v ktorej sa mení rozsah a štruktúra zasielaných údajov ÚRSO zo strany dodávateľov plynu.

Novela Pravidiel trhu s plynom nadobudla účinnosť dňa 30.12.2023.

Aktuálne znenie Pravidiel trhu s plynom nájdete TU.

::     Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie

Dňa 21.12.2023 bola v zbierke zákonov publikovaná vyhláška ÚRSO č. 493/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti v oblasti tokov jalového elektrického výkonu a jeho kompenzácie.

O tomto právnom predpise sme vás už bližšie informovali v monitoringu za mesiac september 2023.

Predmetná vyhláška nadobudla účinnosť dňa 1.1.2024, pričom jej aktuálne znenie nájdete TU.

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

Dňa 19.12.2023 bola zverejnená predbežná informácia o pripravovanom návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

Pripravovaný návrh vyhlášky má za cieľ ustanoviť cenovú reguláciu v elektroenergetike v oblasti výroby elektriny, prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“):

a)              rozsah cenovej regulácie,

b)              spôsob vykonávania cenovej regulácie,

c)              postup a podmienky uplatňovania cien,

d)              rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,

e)              rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,

f)               spôsob určenia výšky primeraného zisku,

g)              podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny.

Ďalej bude vyhláška upravovať aj cenovú reguláciu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v súlade so splnomocňovacími ustanoveniami § 19 ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 40 ods. 1 zákona o regulácii. Vyhláška taktiež bude upravovať cenovú reguláciu dodávky elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny podľa § 2 písm. k) prvého, tretieho, piateho a ôsmeho bodu zákona o regulácii.

Dôvodom prijatia navrhovanej vyhlášky je najme nedostatočná súčasná úprava. V porovnaní s platnou a účinnou právnou úpravou cenovej regulácie v elektroenergetike bude predmetom úpravy upresnenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov, úprava nákladov vrátane ceny elektriny vstupujúcich do výpočtu maximálnej ceny za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny, ako aj do výpočtu ceny elektriny na krytie strát elektriny pri prenose elektriny a pri distribúcii elektriny a úprava výpočtu ceny za pripojenie a prístup do sústavy. Rovnako dôjde k zmene cenovej regulácie tarify za prevádzkovanie systému, tarify za systémové služby, ako aj cenovej regulácie výkonu činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou vrátane spôsobu úhrady osobitných nákladov. Predmetom legislatívneho zámeru je aj zjednotenie taríf a sadzieb za distribúciu elektriny a dodávku elektriny.

Predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania je určený na marec 2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu pripomienkovania predbežnej informácie, možno sledovať na tomto odkaze.

::     Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

Dňa 19.12.2023 bola zverejnená predbežná informácia o pripravovanom návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.
Cieľom pripravovaného návrhu vyhlášky je ustanoviť pravidlá pre cenovú reguláciu v plynárenstve v oblasti pripojenia do siete, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu v súlade so splnomocňovacími ustanoveniami § 40 ods. 1 zákona o regulácii. Rozsah úpravy bude nasledovný:

a)        rozsah cenovej regulácie,

b)        spôsob vykonávania cenovej regulácie,

c)        postup a podmienky uplatňovania cien,

d)        rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,

e)        rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,

f)         spôsob určenia výšky primeraného zisku,

g)        podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny.

Vyhláška bude upravovať aj cenovú reguláciu dodávky plynu pre okruh zraniteľných odberateľov plynu podľa § 2 písm. k) 2, 4, 6 a 7 bodu zákona o regulácii.

Dôvodom pripravovaného návrhu vyhlášky je najmä nedostatočná súčasná právna úprava. V porovnaní s platnou a účinnou právnou úpravou cenovej regulácie v plynárenstve predmetom úpravy bude upresnenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov, úprava nákladov vrátane ceny plynu vstupujúcich do výpočtu maximálnej ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu, ako aj do výpočtu ceny plynu na krytie strát a vlastnej spotreby v distribučnej sieti a úprava výpočtu cien za prístup do siete. Predmetom legislatívneho zámeru je aj zapracovanie úpravy prekročenia prepravnej kapacity v rámci cenovej regulácie prístupu do prepravnej siete a prepravy plynu.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu pripomienkovania predbežnej informácie, možno sledovať na tomto odkaze.

::     Informácia o dočasnej úprave Pravidiel výberových konaní na obstaranie PpS na rok 2024 pre Denný nákup

Dňa 20.12.2023 SEPS na svojom webovom sídle informovalo o dočasnej úprave Pravidiel výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 týkajúcich sa obstarávania PpS v rámci Denného nákupu.

Bližšie informácie o oznámení nájdete TU.

Informácie o úpravách PpS nájdete TU.

::     Nové cenové rozhodnutia za prístup do sústavy a distribúciu pre regionálne distribučné spoločnosti

Dňa 5.1.2024 boli na webovom sídle ÚRSO zverejnené neprávoplatné rozhodnutia, ktorými sa určujú tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia.

V súčasnosti sú rozhodnutia neprávoplatné, pričom plynie 40 dňová lehota na odvolanie. Po jej márnom uplynutí (ak nedôjde k odvolaniu) sa rozhodnutie stane právoplatným.Nové cenové rozhodnutie za prístup a distribúciu elektriny Stredoslovenskej distribučnej, a.s. nájdete TU.

Nové cenové rozhodnutie za prístup a distribúciu elektriny Východoslovenskej distribučnej, a.s. nájdete TU.

Nové cenové rozhodnutie za prístup a distribúciu elektriny Západoslovenskej distribučnej, a. s. nájdete TU.

::        Novela vyhlášky č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Dňa 5.1.2024 bola zverejnená predbežná informácia o pripravovanom návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa novelizuje vyhláška č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Cieľom pripravovanej novely vyhlášky je upraviť a upresniť niektoré ustanovenia vyhlášky, najmä:

a)        rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov,

b)        spôsob výpočtu ceny tepla,

c)        postup a podmienky uplatňovania cien,

d)        podklady návrhu ceny.

Navrhované úpravy vyplynuli z praxe v konaniach o cenovej regulácii vo veci určenia resp. zmeny ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou, ktorá upravuje cenovú reguláciu v tepelnej energetike, bude predmetom novely upresnenie rozsahu a štruktúry ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich výpočtu, najmä stanovenie maximálnej ceny zemného plynu, ktorá vstupuje do ceny tepla. Návrh novely okrem iného upraví aj spôsob delenia spoločných nákladov súvisiacich s výrobou tepla a chladu v tom istom zariadení pri spoločnej výrobe tepla a chladu.

Predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania je určený na marec 2024.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu, ktorý sa momentálne nachádza v štádiu pripomienkovania predbežnej informácie, možno sledovať na tomto odkaze.

::     Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Dňa 13.12.2023 OKTE na svojom webovom sídle informovalo, že od 1.1.2024 nadobúda účinnosť nové znenie Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. ktoré ÚRSO schválilo dňa 5.12.2023.

Nový prevádzkový poriadok implementuje zmeny trhu s elektrinou, ktoré priniesla nová vyhláška ÚRSO 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Nový prevádzkový poriadok OKTE nájdete TU.

::     Nový prevádzkový poriadok spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.

Na webovej stránke Západoslovenskej distribučnej a.s.(ďalej len  „ZSD“) bolo zverejnené rozhodnutie ÚRSO zo dňa 21.12.2023 č. 0014/2023/E-PP o schválení nového prevádzkového poriadku, ktorý je právoplatný od 2.1.2024.

Znenie nového prevádzkového poriadku je dostupné TU.

::     Nový prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Dňa 8.1.2024 bolo na webovej stránke spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „SSD“) zverejnené rozhodnutie ÚRSO zo dňa 29.12.2023 č. 0015/2023/E-PP o schválení nového prevádzkového poriadku tejto spoločnosti.

Nový prevádzkový poriadok SSD vstupuje do platnosti 13.1.2024.

Predmetné oznámenie SSD nájdete TU.

Znenie nového prevádzkového poriadku SSD je dostupné TU.

::     MH SR zverejnilo oznam o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu

MH SR na svojom webovom sídle informovalo o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2024 v súlade s ust. § 14 ods. 1 písm. e) zákona 309/2009 Z. z. o podpore OZE.

MH SR tak určuje na rok 2024 inštalovaný výkon:

  • nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona 309/2009 Z. z. o podpore OZE, vo výške 40 MW,
  • nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona 309/2009 Z. z. o podpore OZE, vo výške 20 MW.

Bližšie informácie ohľadom oznamu MH SR sa dozviete TU.

::     Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru povedie nový generálny riaditeľ

Dňa 18.12.2023 MH SR na svojom webovom sídle informovalo, že Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v zriaďovateľskej pôsobnosti MH SR povedie od pondelka 18.12.2023 nový generálny riaditeľ. Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková poverila vedením SIEA Alexandra Hlatkeho.

Alexander Hlatky prichádza do Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry z Ministerstva zdravotníctva SR, kde pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie európskych programov a projektov a tiež ako riaditeľ Odboru hodnotenia a posudzovania projektov. Na poste generálneho riaditeľa agentúry nahrádza Stanislava Jurikoviča, ktorý bol poverený vedením agentúry od októbra minulého roku.

Bližšie informácie nájdete TU.


Monitoring za mesiac december 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za január 2024 / 19 feb 2024

Novinky v energetike za január 2024

Novely vyhlášky ministerstva hospodárstva, ako aj Pravidiel trhu s elektrinou a s plynom, ako aj mnohé ďalšie novinky. Teraz v januárovom monitoringu.

Novinky v energetike za november 2023 / 22 dec 2023

Novinky v energetike za november 2023

Nové nariadenia vlády týkajúce sa maximálnych cien, novela vyhlášky týkajúcej sa inteligentných meracích systémov i nová mimoriadna regulácia ÚRSO. To je len zlomok noviniek za november.

Novinky v energetike za október 2023 / 22 nov 2023

Novinky v energetike za október 2023

Októbrové aktuality sa týkajú inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, prieskumu ÚRSO či noviniek v oblasti agregácie. Viac v najnovšom monitoringu.