Novinky v energetike za december 2021

12 jan 2022  / AUTORI: Silvia Hodeková Andrea Puková

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac december 2021.

Upozorňujeme najmä na novely hneď dvoch dôležitých energetických predpisov - Zákona o regulácii v sieťových odvetviach a Cenovej vyhlášky v elektroenergetike. Jedna zo zmien, ktoré tieto novely prinášajú, poteší najmä výrobcov elektriny - ich platby za prístup do distribučnej sústavy (tzv. G-komponent) totižto klesnú o polovicu. Od nového roka vstúpila do účinnosti aj diskutovaná „pásmová“ TPS, podľa ktorej sú odberné miesta od 1.1.2022 rozdelené do troch pásiem spotreby podľa hodnôt odberu z minulého roku 2021. Zároveň neprehliadnite ani viaceré nové cenníky regionálnych distribučných spoločností účinné od 1.1.2022, či zmeny v prevádzkových poriadkoch SEPS a OKTE.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac december 2021 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac december 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii áno
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

::       Novela Cenovej vyhlášky v elektroenergetike zavádza „pásmovú“ TPS

V Zbierke zákonov SR bola dňa 15.12.2021 pod č. 477/2021 Z. z. zverejnená novela vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike (ďalej len „Cenová vyhláška v elektroenergetike“).

Z obsahového hľadiska ide o pomerne rozsiahlu novelu zaujímavú (a dôležitú) pre každého energetika.

Jednou z najvýraznejších zmien je zníženiu výšky G-komponentu (platby za prístup do distribučnej sústavy) pre výrobcov elektriny o polovicu, a to z 30 % hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny na hodnotu 15 %.

Novela ďalej prináša úpravu výpočtu pripojovacích poplatkov do prenosovej a distribučnej sústavy u výrobcov elektriny, ktorí budú odteraz platiť pripojovacie poplatky v rovnakej výške, ako odberatelia elektriny. Medzi ďalšie zmeny patrí úprava využívania rezervovaných kapacít odberateľom elektriny pri distribúcii elektriny, úpravu faktora vyrovnania maximálnej ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny (ak nie je schválená cena), ako aj maximálne ceny za pripojenie odberateľa elektriny pri pripojení do distribučnej sústavy do 1 kV.

Ďalšou oblasťou, ktorej sa novela dotkla, je zavedenie nových sadzieb pre odberné miesta s nabíjacími stanicami pre elektromobily a pre inteligentné merače. Novela konkrétne doplnila sadzbu pre odberné miesta vybavené inteligentnými meracími systémami (IMS). Novela zároveň priniesla aj nové pravidlá pri výpočte taríf za straty pri distribúcii elektriny, ktoré umožnia distribučným spoločnostiam využívať aj forwardové produkty.

Novela zaviedla aj pomerne rozsiahlo diskutovanú úpravu sadzieb tarify za prevádzkovanie systému (TPS), podľa ktorej sú odberné miesta od 1.1.2022 rozdelené do troch pásiem spotreby podľa hodnôt odberu z minulého roku 2021:

 • prvé pásmo pre odberné miesta s odberom do 1 GWh vrátane (s cenou pre rok 2022 vo výške 15,9000 EUR/MWh);
 • druhé pásmo pre odberné miesta s odberom nad 1 GWh do 100 GWh vrátane (s cenou pre rok 2022 vo výške 11,9000 EUR/MWh);
 • tretie pásmo pre odberné miesta s odberom nad 100 GWh (s cenou pre rok 2022 vo výške 1,1870 EUR/MWh).

ÚRSO zároveň informoval, že od 1.7.2022 plánuje primerane upraviť nastavenie pásmovej TPS, a to po potvrdení pripravenosti systémov fakturácie v OKTE a dodávateľov elektriny na nový systém pásmovej TPS. Tlačová správa je dostupná na tomto odkaze.

Novela je účinná od 15.12.2021 a jej znenie je dostupné na tomto odkaze. Aktuálne znenie celej Cenovej vyhlášky v elektroenergetike nájdete na tomto odkaze.

::       Podľa novely Zákona o regulácii bude od roku 2023 podliehať cenovej regulácii aj pripojenie na verejnú kanalizáciu

Dňa 23.12.2021 bol v Zbierke zákonov SR pod č. 516/2021 Z. z. zverejnený zákon, ktorý novelizoval hneď niekoľko predpisov. Medzi dotknutými predpismi je aj zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o regulácii“).

Novela s účinnosťou od 1.1.2022 upravuje, že cenovej regulácii vo vodnom hospodárstve podlieha už aj pripojenie na verejnú kanalizáciu, ktoré je po novom upravené pod ust. § 11 ods. 4 písm. j) Zákona o regulácii. Platí však, že cenová regulácia pripojenia na verejnú kanalizáciu sa vykoná prvýkrát až na rok 2023.

Novela nadobudla účinnosť 30.12.2021, s výnimkou niektorých ustanovení účinných až od 1.1.2023. Účinnosť časti novely týkajúca sa Zákona o regulácii bola stanovená od 1.1.2022. Znenie tejto novely je dostupné na tomto odkaze.

Zákon o regulácii v znení tejto novely je dostupné na tomto odkaze.

 

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Prebieha vyhodnocovanie medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely Zákona o podpore OZE

V predošlom monitoringu za mesiac november 2021 sme vás informovali o pripravovanom návrhu novely zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (Zákon o podpore OZE), ktorý bol dňa 1.12.2021 predložený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Zámerom tejto (pomerne rozsiahlej) novely Zákona o podpore je predovšetkým:

 •  transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11.12.2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá je súčasťou tzv. Zimného energetického balíčka (nášho sprievodcu zimným energetickým balíčkom nájdete na tomto odkaze);
 •  urobiť zmeny týkajúce sa stanovenia kritérií udržateľnosti a požadovaných úspor emisií skleníkových plynov, pričom tie sa majú okrem biopalív a biokvapalín rozšíriť aj na palivá z biomasy;
 •  zaviesť novú právnu úpravu pre tzv. „plyn z obnoviteľných zdrojov“, v rámci čoho sa vytvorí nová kategória záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny.

Novelou Zákona o podpore OZE by malo tiež prísť k zrušeniu obmedzenia 500 kW inštalovaného výkonu lokálneho zdroja a ako jediná výkonová hranica by mala byť stanovená výška maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta.

Znenie návrhu novely si môžete pozrieť na tomto odkaze. Legislatívny proces k tomuto predpisu, vrátane znenia predložených pripomienok, môžete sledovať na tomto odkaze.  

::       ÚRSO pripravuje novelu Pravidiel trhu

Dňa 2.12.2021 predložil ÚRSO predbežnú informáciu o plánovanom predložení návrhu novely vyhlášky Pravidiel trhu na verejné pripomienkovanie.

Podľa dostupných informácií má návrh novely Pravidiel trhu zohľadňovať zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe na vnútornom trhu s elektrinou a vnútornom trhu s plynom za posledné obdobie. Má ísť napr. o:

 • reflexiu skúseností s vykonávaním dodávky elektriny a dodávok plynu koncovým odberateľom;
 • reflexiu skúseností s aktiváciou inštitútu dodávok elektriny a dodávok plynu v režime dodávky poslednej inštancie;
 • opatrenia na optimalizáciu kreditnej rizikovej expozície jednotlivých účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom, a iné.

Proces pripomienkovania predbežnej informácie v rámci predmetného legislatívneho procesu bol ukončený dňa 16.12.2021, pričom predbežnú informáciu pripomienkovali 3 subjekty - Klub 500, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.. Ich vyjadrenia si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na január 2022.

::       Ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu sa znižujú priemerne o 1,3 %

Dňa 28.12.2021 bola zo strany ÚRSO zverejnená informácia, že regulátor vydal pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako dominantného prevádzkovateľa distribučnej siete, cenové rozhodnutie, v ktorom jej určil tarify za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Cenové rozhodnutie sa týka zraniteľných odberateľov plynu (domácnosti a malé podniky), ako aj priemyselných odberateľov plynu.

Od 1.1.2022 sa tak ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre odberateľov plynu znižujú priemerne o 1,3 %. Dôvodom má byť zníženie výšky primeraného zisku pre spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. Na základe vydaných rozhodnutí sa tak regulované ceny plynu v roku 2022 dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020.

Predmetnú správu ÚRSO, spolu s modelovým príkladom finálneho dopadu zníženia ceny za distribúciu plynu na domácnosti, nájdete TU.

::       ÚRSO znižuje TPS a redukuje náklady na distribúciu a prenos elektriny

ÚRSO v rámci cenovej regulácie stanovil výšku tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre rok 2022, ktorá sa pre odberateľov elektriny v porovnaní s rokom 2021 výrazne znižuje o takmer 8 Eur/MWh (čo predstavuje približne 33 %), a to na úroveň 15,90 Eur/MWh. Toto zníženie nastalo predovšetkým z dôvodu implementácie tzv. prolongácie podpory pre výrobcov OZE, dotácie zo štátneho rozpočtu a zníženia doplatkov na podporu OZE vplyvom vysokých výkupných cien elektriny. O prolongácii podpory sa viacej môžete dočítať v tomto článku.

Ako sme vyššie uviedli, toto cenové rozhodnutie reflektuje aj vytvorenie samostatných sadzieb TPS pre tri pásma spotreby elektriny, tzv. pásmovú TPS. Základná sadzba TPS (spotreba do 1 GWh) je stanovená vo výške 15,90 EUR/MWh. Pri spotrebe od 1 GWh do 100 GWh sa aplikuje sadzba TPS vo výške 11,90 EUR/MWh a odberné miesta s najväčšou spotrebou, t.j. nad 100 GWh, si „polepšia“ sadzbou 1,1870 EUR/MWh.

ÚRSO zároveň rozhodnutím pre rok 2022 znížil povolené výnosy z distribúcie elektriny, bez vplyvu strát, a to o vyše 24 mil. EUR (- 4,6 %) oproti roku 2021, a znížil povolené výnosy z prenosu elektriny, bez vplyvu strát, o 4,5 milióna eur (- 3,5 %) oproti roku 2021.

Výška tarify za systémové služby (TSS) tiež mierne klesla, a to približne o 0,2% oproti roku 2021, na výšku 6,2976 EUR/MWh.

Bližšie informácie, spolu s modelovými príkladmi, nájdete v tlačovej správe ÚRSO na tomto odkaze. Predmetné cenové rozhodnutie OKTE je k dispozícii TU.

::       SEPS aj OKTE majú aktualizované svoje prevádzkové poriadky

V priebehu decembra 2021 schválil ÚRSO zmeny v prevádzkových poriadkoch SEPS aj OKTE.

Prevádzkový poriadok SEPS bol zmenený rozhodnutím ÚRSO č. 0124/2021/E-PP zo dňa 21.12.2021, a to s účinnosťou od 1.1.2022. Zmeny reflektujú najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou, ako aj nariadenia Európskej komisie, ktorými sa ustanovujú sieťové predpisy a usmernenia a z nich vyplývajúce metodiky.

Schválené znenie Prevádzkového poriadku SEPS je k dispozícii TU.

Prevádzkový poriadok OKTE bol zmenený rozhodnutím ÚRSO č. 0121/2021/E-PP zo dňa 14.12.2021 a rozhodnutím ÚRSO č. 0122/2021/E-PP zo dňa 20.12.2021, s účinnosťou od 1.1.2022. Zmeny spočívali v úprave určenia priemernej ceny zápornej odchýlky, ktorá sa po novom určuje ako vážený priemer ceny zápornej odchýlky sústavy počas predchádzajúceho mesiaca (na rozdiel od doterajšieho určovania podľa váženého priemeru ceny zápornej odchýlky sústavy počas predchádzajúcich 4 mesiacov). Ďalšie zmeny sa týkajú napr. spresnenia úpravy obsahu zmluvy o poskytovaní údajov, úpravy v súvislosti so zrušením fakturácie tarify pre ostrovné sústavy, zjednotenia postupu v súvislosti so žiadosťou o vrátenie finančnej zábezpeky, a iné.

Aktuálne schválené znenie Prevádzkového poriadku OKTE nájdete TU.

::       ÚRSO vydal pre SEPS cenové rozhodnutia pre rok 2022

SEPS na svojom webovom sídle v decembri 2021 informoval o vydaní cenových rozhodnutí, a to konkrétne:

 • rozhodnutie ÚRSO č. 0097/2022/E, ktorým sa určujú tarify za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike a podmienky ich uplatnenia pre rok 2022 (rozhodnutie je dostupné TU).
 • rozhodnutie ÚRSO č. 0092/2022/E, ktorým sa určujú ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a ceny za dodávku regulačnej elektriny pre rok 2022 (rozhodnutie je dostupné TU),
 • rozhodnutie ÚRSO č. 0078/2022/E, ktorým ÚRSO ktorým určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny (tarify za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny a tarifu za straty) pre rok 2022 (rozhodnutie je dostupné TU).

Nakoľko v priebehu cenových konaní nadobudla účinnosť novela Cenovej vyhláška v elektroenergetike (vyhláška č. 18/2017 Z. z.), podľa ktorej sa postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2022, ÚRSO posúdil určenie cien a parametrov aj podľa tejto novely.

::       SSD a ZSD majú nové cenníky distribúcie elektriny

S účinnosťou od 1.1.2022 boli rozhodnutím ÚRSO č. 0099/2022/E stanovené pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) nové ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.

Cenník distribúcie elektriny pre spoločnosť SSD platný od 1.1.2022 nájdete TU.

Rovnako s účinnosťou od 1.1.2022 bol rozhodnutím ÚRSO č. 0098/2022/E zo dňa 30.12.2021 stanovený nový Cenník za distribúciu elektriny pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD).

Cenník distribúcie elektriny pre spoločnosť ZSD platný od 1.1.2022 nájdete TU.

::       VSD má nový cenník služieb a poplatkov

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) na svojom webovom sídle dňa 6.12.2021 informovala svojich zákazníkov o novom cenníku služieb a poplatkov. Tento nový cenník vstúpil do platnosti 1.1.2022.

Aktuálne platné a účinné znenie cenníka služieb a poplatkov VSD nájdete TU.

::       ZSD má nový cenník pripojovacích poplatkov pre napäťové úrovne NN a VVN

S účinnosťou od 1.1.2022 má spoločnosť ZSD nové cenníky pripojovacích poplatkov:

 • cenník pre pripojenie do napäťovej úrovne NN, účinný do konca roku 2022, je k dispozícii TU;
 • cenník pre pripojenie do napäťovej úrovne VVN, účinný do 28.2.2022, je k dispozícii TU.

Cenník pre pripojenie do napäťovej úrovne VN, účinný do 28.2.2022, zostáva nezmenený a je k dispozícii TU.

::       Energetika si „prilepší“ o viac ako 200 miliónov EUR

Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) dňa 7.12.2021 informovalo na svojom webovom sídle, že na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v elektroenergetike a na modernizáciu energetickej sústavy je v Pláne obnovy vyčlenených spolu 226 mil. EUR.

MH SR v tlačovej správe uviedlo, že investície bude možné získať na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE, modernizáciu existujúcich zdrojov elektriny z OZE (tzv. repowering) a na zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE.

MH SR zároveň oznámilo, že vyhlásenie prvej výzvy zameranej na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE predpokladá už v marci 2022.

Tlačovú správu MH SR nájdete TU.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 


Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za máj 2023 / 16 jún 2023

Novinky v energetike za máj 2023

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli prijaté a vstúpia do účinnosti. Viac v májových novinkách.

Novinky v energetike za apríl 2023 / 17 máj 2023

Novinky v energetike za apríl 2023

Nové nariadenie vlády mení výšku TPS na rok 2023 stanovenú ÚRSO-m.“

Novinky v energetike za marec 2023 / 18 apr 2023

Novinky v energetike za marec 2023

Regionálne distribučné spoločnosti zverejnili nové prevádzkové poriadky.