Novinky v energetike za apríl 2023

17 máj 2023  / AUTORI: Silvia Hodeková Tomáš Siskovič

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac apríl 2023.

V prvom rade upozorňujeme na prijatie nového nariadenia vlády SR, ktorým došlo k rozšíreniu uplatnenia výšky vybraných regulovaných taríf pre rok 2023 celoplošne na všetkých koncových odberateľov elektriny a zároveň sa stanovila nová výška TPS na rok 2023.

Do pozornosti dávame tiež nové prevádzkové poriadky spoločností SEPS, SSD aj OKTE.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac apríl 2023 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac apríl 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme Vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZEnie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o reguláciinie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetikenie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnostinie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynunie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budovnie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 450 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia dodávky plynu (s účinnosťou od 16.12.2022 nahradila Vyhlášku č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve) nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajovnie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanienie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukciínie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenianie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZEnie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetikenie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetikenie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľomnie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektrinynie
Vyhláška ÚRSO č. 451 / 2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v plynárenstve a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v plynárenstvenie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikenie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky teplanie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladovnie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtunie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetikenie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľanie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektrinynie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva teplanie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplomnie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vodynie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov v uplynulom mesiaci.

V mesiaci apríl 2023 nebola v Zbierke zákonov SR publikovaná žiadna zmena niektorého z vyššie sledovaných právnych predpisov.

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::     Vláda SR prijala nariadenie, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny a tarify pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov

V Zbierke zákonov SR bolo dňa 26.4.2023 (pod č. 139/2023 Z. z.) zverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“), ktoré mení nariadenie vlády SR č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie 465/2022“).

Na základe Nariadenia 465/2022 vláda SR na konci roka 2022 stanovila maximálne ceny na rok 2023 pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu, a to pre vybraných koncových odberateľov a rovnako ustanovila aj výšky regulovaných taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.

Prostredníctvom aktuálne prijatého nariadenia vlády SR č. 139/2023 Z. z. došlo k rozšíreniu uplatnenia výšky vybraných regulovaných taríf pre rok 2023 celoplošne na všetkých koncových odberateľov elektriny.

Výška tarify za straty pri distribúcii elektriny pre odberateľov elektriny pre rok 2023 v zmysle prijatého nariadenia zostáva vo výške z úrovne roka 2022, uvedenej v rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) platnom pre kalendárny rok 2022, ktoré bolo vydané príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Výška tarify za systémové služby (TSS) pre koncových odberateľov elektriny v domácnosti a ostatných koncových odberateľov elektriny pre rok 2023 zostáva na úrovni roka 2022, ktorú stanovil ÚRSO vo výške 6,2976 EUR/MWh (bez DPH).

Výška tarify za prevádzkovanie systému (TPS) na rok 2023 nebude vo výške, ktorú na rok 2023 určilo ÚRSO predbežným opatrením, t. j.  1. pásmo – 25,480 Eur/MWh, 2. pásmo – 19,0705 Eur/MWh, 3. pásmo – 1,8910 Eur/MWh, ale výška TPS pre jednotlivé pásma zostane na úrovni z roku 2022, t. j. 1. pásmo - 15,9000 Eur/MWh, 2. pásmo – 11,9000 Eur/MWh, 3. pásmo – 1,1870 Eur/MWh.

Prijaté nariadenie č. 139/2023 Z. z. nadobudlo účinnosť dňa 1.5.2023 a má byť platné do konca roka 2023.

Dôvodová správa vrátane ostatnej sprievodnej dokumentácie k prijatému nariadeniu je dostupná na tomto odkaze.

Nariadenie č. 139/2023 Z. z. je dostupné TU.

::     NR SR bol predložený návrh Zákona o regulácii a Zákona o energetike

Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) bol dňa 14.4.2023 predložený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach) a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Predloženým návrhom zákona sa navrhuje upraviť nastavenie podmienok pre výpočet kompenzácií v režime krízovej regulácie, posilnenie ochrany koncových odberateľov elektriny a plynu ako aj vytvorenie dohľadu nad dodávateľmi elektriny a plynu.

Podľa predkladateľov návrhu jednotlivé vládne nariadenia vydané v rámci režimu krízovej regulácie podľa § 16a Zákona o regulácii, ustanovili kompenzácie vysokých cien energií na základe rozdielu medzi cenovým stropom stanoveným vládou SR a zmluvnou cenou dodávateľov za dodávku pre zraniteľných odberateľov.

K tomuto ďalej uvádzajú, že podľa zistení z praxe však niektorí dodávatelia neaktualizujú zmluvné ceny elektriny a plynu či pre regulovaných alebo neregulovaných odberateľov, ani napriek klesajúcim trhovým cenám energií, ktoré v prípade elektriny a plynu od začiatku roka 2023 klesli o približne 50% v porovnaní s decembrom 2022.  Niektorí dodávatelia tak získavajú nových zraniteľných odberateľov, pre ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou kupujú elektrinu a plyn za aktuálne nízke trhové ceny energií, avšak prípadné úspory nákladov na nákup energetických komodít nepremietajú, respektíve nedostatočne premietajú do svojich zmluvných cien.

Z uvedeného dôvodu vznikajú pre zdroje štátneho rozpočtu využívané pri kompenzáciách určité riziká. Na základe predloženého návrhu sa navrhuje zaviesť používanie ukazovateľ tzv. čistých nákladov pri výpočte kompenzácií počas krízovej regulácie, ktorý sa v súčasnosti používa pri výpočte kompenzácií počas platnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme.

Návrh zákona by mal rovnako umožniť pružnejšiu zmenu dodávateľa, posunúť termín pre prihlásenie sa odberateľov do dodávky elektriny alebo plynu za cenu regulovanú ÚRSO na ďalší kalendárny rok z 31. marca až na 30. novembra predchádzajúceho roka ako aj predĺžiť platnosť cenových rozhodnutí za dodávku elektriny a plynu na celé regulačné obdobie.

Predložený zákon by mal byť účinný dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Navrhované znenie zákona, dôvodová správa a aktuálny stav prebiehajúceho legislatívneho procesu možno nájsť na tomto odkaze. 

::     NR SR bol predložený návrh novely Zákona o tepelnej energetike a Zákona o regulácii

NR SR bol ešte dňa 13.1.2023 predložený návrh na vydanie zákona, ktorým sa má zmeniť a doplniť Zákon o tepelnej energetike (zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov) a ktorým sa má rovnako doplniť Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov). Predmetný návrh zákona bol dňa 28.3.2023 schválený a následne dňa 19.4.2023 vrátený prezidentkou NR SR na prerokovanie.

Na základe predloženého návrhu zákona by malo dôjsť k zjednodušeniu povoľovacieho procesu pri výstavbe nových zdrojov tepla využívajúcich prevažne obnoviteľné zdroje energie (OZE) alebo odpadové teplo vrátane decentralizovaných zdrojov tepla, zabezpečujúcich dodávku tepla pre bytové domy ako aj iné objekty spotreby tepla.

Dôvodová správa uvádza, že predloženým návrhom by sa mali chrániť od odpájania tie účinné systémy centralizovaného zásobovania teplom (CZT), ktoré už dnes využívajú OZE v podiele 65 % a viac.

Ďalším z cieľom predloženého návrhu je taktiež (i) zapojenie mestských častí v Bratislave a v Košiciach do plánovania a tvorby koncepcií rozvoja tepelného hospodárstva na ich území a (ii) navýšenie verejnej kontroly pri cenotvorbe dodávateľov tepla, ktorí v mestách a obciach zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva teplom prostredníctvom účasti miest a obcí v cenových konaniach v postavení zúčastnenej osoby.

Návrh zákona postúpil do redakcie, ale doposiaľ nebol vydaný v Zbierke Zákonov SR. Stav aktuálneho legislatívneho procesu k danému návrhu je možné sledovať na tomto odkaze.

Účinnosť tohto zákona sa navrhovala od 1.5.2023.

Samotné znenie návrhu zákona vrátane dôvodovej správy a zvyšnej sprievodnej dokumentácie je dostupné TU.

::     Poslanci predložili ďalší návrh novely Zákona o energetike 

Dňa 14.4.2023 bol NR SR predložený tiež návrh na vydanie zákona, ktorým by sa mal meniť a doplniť Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike) a ktorým sa zmenia a doplnia niektoré ďalšie zákony.

Ako uvádza dôvodová správa k predloženému návrhu, aktuálna právna úprava si zakladá na spolupráci medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy (SEPS) a prevádzkovateľmi distribučných sústav (ZSD, SSD, VSD) v rámci jednostupňového procesu pripájania do sústavy.

Každý žiadateľ o pripojenie svojho zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny v zmysle terajšej právnej úpravy komunikuje priamo s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej sa pripája (prevádzkovateľa distribučnej sústavy, prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy). Žiadatelia o pripojenie sa však v praxi stretávajú s tým, že im prevádzkovatelia sústav ich žiadosti o pripojenie odmietajú, a to z dôvodu nedostatku voľnej kapacity pripojenia bez toho, aby vôbec pristúpili k vyhodnoteniu splnenia technických a obchodných podmienok pripojenia do nimi prevádzkovaných sústav.

V dôsledku uvedeného následne vznikajú v praxi zbytočné prieťahy, ktoré by sa mali oddelením procesu určovania a prideľovania voľnej kapacity na pripojenie od procesu vyhodnocovania splnenia technických a obchodných podmienok pripojenia do sústavy vyriešiť.  

Na základe predloženého návrhu by malo byť prideľovanie voľnej kapacity pripojenia spojené aj s povinnosťou zložiť primeranú finančnú zábezpeku, ktorá sa žiadateľovi vráti až po uvedení zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovania elektriny do prevádzky.

Predloženým návrhom sa ďalej navrhuje aj skrátenie platnosti potvrdenia prevádzkovateľa prenosovej sústavy o pridelení voľnej kapacity pripojenia, skrátenie platnosti osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, zrušenie časového obmedzenia platnosti doposiaľ pridelených voľných kapacít pripojenia alebo zavedenie opatrení proti opakujúcim sa a špekulatívnym žiadostiam blokujúcim dostupnú kapacitu.

Predložený návrh zákona by mal byť účinný od 1. 9. 2023.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu možno sledovať na tomto odkaze.

Dôvodová správa a samotný návrh novely Zákona o energetike sú dostupné TU.

::     MH SR zverejnilo výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky (ďalej len „MH SR“) dňa 28.4.2023 informovalo na svojom webovom sídle o tom, že došlo k vyhláseniu novej výzvy s kódom 03I04-26-V01 z Plánu obnovy a odolnosti, zameranej na podporu nabíjacej infraštruktúry.

Vyhlásená výzva MH SR má podporiť budovanie verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach, hlavne v mestách a obciach.

V rámci danej výzvy by mala byť poskytnutá finančná pomoc vo výške približne 10 miliónov EUR (bez DPH). Výška pomoci pre oprávnených žiadateľov by mala byť poskytnutá až do výšky 100 % oprávnených výdavkov projektu.

Zo znenia vyhlásenej výzvy vyplýva, že jej oprávnenými žiadateľmi sú (i) obce a mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie, (ii) okresné mestá a nimi zriadené organizácie a (iii) vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Výzva zostáva otvorená až do vyčerpania výšky pridelených finančných prostriedkov, prípadne do momentu rozhodnutia vykonávateľa o jej ukončení. 

Bližšie informácie k výzve nájdete TU.

Viac k oznamu MH SR sa dočítate TU. 

::     Návrh novely Zákona o regulácii a Zákona o energetike

Dňa 14.4.2023 bol NR SR predložený poslanecký návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o regulácii a ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o energetike.

Predložený návrh zákona pojednáva o uložení povinností, ktoré súvisia s uskladňovaním plynu v zásobníkoch.

Podľa dôvodovej správy je predložený návrh reakciou na prípadné riziká pri dodávke plynu z tretích krajín ako aj reakciou na iniciatívu Európskej komisie, ktorá bola pripravená s účelom zvýšenia bezpečnosti dodávok plynu.

Účinnosť predloženého návrhu zákona sa navrhuje 1.9.2023.

Navrhované znenie zákona a dôvodová správa sú k dispozícii TU.

Stav aktuálneho legislatívneho procesu k predloženému návrhu zákona možno sledovať na tomto odkaze.

::     Nový prevádzkový poriadok SEPS

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) dňa 14.4.2023 informovala,  že bol zverejnený Prevádzkový poriadok PPS, ktorý bol schválený rozhodnutím ÚRSO č. 0007/2023/E-PP  zo dňa 29. 03. 2023.

Nový prevádzkový poriadok SEPS je účinný od 14.04.2023.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2023/E-PP zo dňa 29. 03. 2023, ktorým bol schválený Prevádzkový poriadok PPS, je dostupný TU.

Viac k zverejnenej správe spoločnosti SEPS sa dočítate TU.

::     OKTE informuje o svojom novom prevádzkovom poriadku

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) informoval, že dňa 1.5.2023 nadobúda účinnosť zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., ktorá bola schválená ako konsolidované znenie ÚRSO.

Prijatá zmena prevádzkového poriadku OKTE sa týka vzorca pre stanovenie ceny odchýlky s ohľadom na existenciu cezhraničného vnútrodenného trhu a zvýšenia hornej prahovej hodnoty pre spustenie druhej aukcie.            

Rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2023/E-PP o zmene Prevádzkového poriadku OKTE je zverejnené TU.

Konsolidované znenie Prevádzkového poriadku OKTE, a.s., ktorý je v platnosti od 1.5.2023, nájdete TU. 

::     Nový prevádzkový poriadok SSD

Dňa 16.3.2023 bol rozhodnutím ÚRSO č. 0005/2023/E-PP schválený nový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“).

Prijaté zmeny v prevádzkovom poriadku SSD zohľadňujú najmä nedávne novely Zákona o regulácii, Zákona o energetike,  vyhlášky č. 24/2013 Z. z. ÚRSO, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, a zákona č. 309/2009 Z. z.  o podpore OZE a zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe pri výkone činnosti spoločnosti.

Nový prevádzkový predpis SSD je platný odo dňa 1.4.2023.

Rozhodnutie č. 0005/2023/E-PP, ktorým ÚRSO schválil nový prevádzkový poriadok SSD, je možné nájsť TU.

::     MŽP zverejňuje informáciu o vyhlásení 81. výzvy zameranej na vypracovanie projektovej dokumentácie

Oznamom zo dňa 2.5.2023 informovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) o svojom pláne vyhlásiť 81. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

81. výzva MŽP bude zameraná na vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie.

Avizovaná výzva by mala byť vyhlásená v rámci týchto špecifických cieľov:

  • Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou); a
  • Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Celkové finančné prostriedky vyčlenené na túto výzvu sa pohybujú vo výške 500 000,- EUR a pochádzajú zo zdrojov EÚ (Kohézneho fondu).

Viac k 81. výzve MŽP sa dočítate TU.

::     SIEA navýšila finančnú alokáciu výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila dňa 14.4.2023 informáciu o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov, ktoré boli pôvodne vyčlenené na výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC411-2022-79, ktorá sa zameriava na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Finančné prostriedky by mali byť navýšené o sumu 2.5 mil. EUR.

Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny je dostupná TU.

Celková výška finančných prostriedkov, ktoré boli vyčlenené na danú výzvu po úprave predstavuje sumu 12.5 mil. EUR.

Viac k zverejnenej správe SIEA sa dočítate na tomto odkaze.

::     ÚRSO zverejnil správu o vyhodnotení štandardov kvality za rok 2022

Dňa 24.4.2023 ÚRSO zverejnil na svojom webovom sídle Správu o vyhodnotení štandardov kvality za rok 2022, ktorou hodnotí úroveň dodržiavania štandardov kvality v roku 2022 osobitne pre oblasť elektroenergetiky, tepelnej energetiky, plynárenstvavodárenstva.

ÚRSO vo svojej správe porovnáva vyhodnotenia štandardov kvality za roky 2020, 2021 a 2022, informuje o výške vyplatených kompenzačných platieb v rokoch 2020, 2021 a 2022 ako aj o výkone kontroly dodržiavania príslušných ustanovení Zákona o regulácii týkajúcich sa štandardov kvality.

Štandardy kvality sa zameriavajú predovšetkým na ochranu koncových odberateľov, pričom sa jedná o súbor pravidiel a postupov, ktoré musí každý dodávateľ a prevádzkovateľ dodržiavať, aby každý odberateľ dostal za cenu, ktorú platí za energie a vodu, primeranú kvalitu.

ÚRSO vo svojej správe pripomína, že regulované subjekty majú povinnosť vyhodnotenia štandardov kvality zverejňovať na svojich webových sídlach alebo vo výročnej správe alebo iným obvyklým spôsobom.

Kompletná správa ÚRSO o vyhodnotení štandardov kvality za rok 2022 je dostupná TU.

Viac k správe ÚRSO na danú tému sa dočítate na tomto odkaze.

::     ÚRSO naďalej vyberá dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny

ÚRSO dňa 27.4.2023 informoval na svojom webovom sídle o tom, že stále pokračuje vo výbere dodávateľa poslednej inštancie (DPI) na dodávku elektriny pre časť vymedzeného územia, na ktorom vykonáva distribúciu elektriny spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD).  

Lehota na predkladanie žiadostí je ÚRSO stanovil od 2.5.2023 do 15.6.2023 (vrátane).

Bližšie informácie, kritériá výberu DPI ako aj samotný postup pre uchádzačov sú zverejnené na tomto mieste.

Viac k správe ÚRSO sa dočítate TU.

::     Bola vyhlásená výzva LIFE 2023

MŽP na svojom webovom sídle informovalo aj o vyhlásení novej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy s názvom LIFE 2021-2027, ktorá bola vyhlásená Európskou komisiou.

Na danú výzvu bola vyčlenená finančná pomoc v celkovej výške 611 mil. EUR.

Daná výzva je vyhlásená osobitne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov, pričom sa týka tzv. štandardných akčných projektov, strategických integrovaných projektov, operačných grantov, projektov technickej pomoci a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

Jednotlivé alokácie, termíny uzávierok jednotlivých výziev ako aj termíny vyhlásenia ostatných výziev sú dostupné na stránke MŽP TU.

Viac k danej výzve sa dozviete TU


Monitoring za mesiac apríl 2023 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu energetickej legislatívy.


Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 


Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za júl 2023 / 22 aug 2023

Novinky v energetike za júl 2023

SIEA vyčlení na inovácie podnikom 16,5 mil. EUR. Výrobcom z OZE sa blíži koniec lehoty na oznámenie (prípadnej) zmeny režimu výkupu na rok 2024. Aj to sú júlové novinky.

Novinky v energetike za jún 2023 / 19 júl 2023

Novinky v energetike za jún 2023

V lete sa nám roztrhlo vrece s novými predpismi v energetike, súčasne s pravidlami trhu bola zverejnená aj dlho očakávaná cenová vyhláška ÚRSO v elektroenergetike.

Novinky v energetike za máj 2023 / 16 jún 2023

Novinky v energetike za máj 2023

Pravidlá trhu s elektrinou a plynom boli prijaté a vstúpia do účinnosti. Viac v májových novinkách.