Nová povinnosť dodávateľov elektriny a plynu

10 jan 2023  / AUTORI: Andrea Puková

Rok 2022 bol poznačený mnohými zmenami energetických predpisov. Viacero týchto zmien prinieslo pre účastníkov trhu nové povinnosti. Myslíme na ne aj za vás a preto by sme vás chceli upozorniť na jednu z nich.

Dodávatelia elektriny a plynu poskytujúci univerzálnu službu, ktorí sú povinní uzatvoriť so zraniteľným odberateľom zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, alebo ktorí také zmluvy uzatvárajú, sú v zmysle Zákona o energetike povinní zraniteľného odberateľa, s ktorým danú zmluvu uzatvorili:

  • informovať o jeho práve na zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu,
  • informovať o ponukách dodávok elektriny alebo plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii,
  • poučiť o postupe uplatnenia práva na zmenu dodávateľa elektriny alebo plynu, vrátane poučenia o nevyhnutnosti oznámiť ukončenie zmluvného vzťahu najneskôr do 31. marca.

Dodávatelia elektriny alebo plynu sú pri splnení tejto povinnosti zároveň časovo limitovaní. Platí totižto, že dotknutý dodávateľ musí splniť predmetnú povinnosť každoročne, a to najskôr tri mesiace a najneskôr jeden mesiac pred 31. marcom. Aplikujúc tento časový limit na rok 2023, dodávatelia elektriny alebo plynu musia danú povinnosť splniť najskôr od 31.12.2022 a najneskôr do 28.2.2023.

Zabezpečiť splnenie tejto povinnosti by nemali príslušní dodávatelia zanedbať. Jej nesplnenie je považované za správny delikt, za ktorý uloží Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pokutu od 500 eur do 100 000 eur.

Ak by ste sa v tejto veci potrebovali poradiť osobne, sme vám k dispozícii.

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za január 2023 / 20 feb 2023

Novinky v energetike za január 2023

Nové nariadenia vlády SR upravujú otázky cenovej regulácie. MH SR avizuje ďalšiu pomoc s vysokými cenami energií.

Novinky v energetike za december 2022 / 19 jan 2023

Novinky v energetike za december 2022

Vláda SR nariadeniami zastropovala nárast cien energií a ÚRSO rozhodol o finálnej podobe regulovaných cien elektriny, plynu i tepla.

Novinky v energetike za november 2022 / 19 dec 2022

Novinky v energetike za november 2022

Zmeny v podpore OZE a v tepelnej energetike. Zavádza sa odvod z nadmerných príjmov a pomoc pre podniky.