Pre nedostatok pracovnej sily sa štát otvára cudzincom

22 Feb 2019  / AUTORI: Nikoleta Sivčáková

Zamestnať cudzincov bude od nového roka nielen časovo, ale aj administratívne jednoduchšie. Zaslúžila sa o to novela zákona o službách zamestnanosti a zákona o pobyte cudzincov. Vláda sa týmto krokom snaží riešiť aktuálny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce.

Pozreli sme sa teda na to, aké zmeny novela priniesla:

  1. úrady práce budú zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily po novom  aktualizovať štvrťročne;
  2. skrátia sa lehoty na posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie;
  3. cudzincov môžu zamestnať aj agentúry, ale iba v prípade, že na trhu fungujú aspoň tri roky;
  4. lehoty na posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania sa v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily skrátia z 90 na 30 dní;
  5. povinnosť cudzinca v povoľovacom konaní predložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní sa uplatní už len v prípadoch regulovaných povolaní;
  6. zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v nedostatkovej profesii, len ak  neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti;
  7. obec musí udeliť súhlas s miestom ubytovania štátnych príslušníkov z tretích krajín, z dôvodu ich zdravotného posúdenia.

Už nestačí len inzerát

Ak v roku 2019 zamestnávateľ vytvorí nové pracovné miesto, alebo sa mu pracovné miesto uvoľní, je povinný túto situáciu nahlásiť úradu práce. Nesplnenie tejto povinnosti bude sankcionované pokutou 300 eur.

Táto informovanosť úradov o voľných pracovných miestach bude kľúčová práve pri vytváraní zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Len pre zaujímavosť uvádzame, že za rok 2017 bolo v Bratislavskom kraji v prvých 10 priečkach zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily až päť zamestnaní týkajúcich sa zdravotníctva.

Nahlásiť voľné pracovné miesto môžete poštou, osobne prostredníctvom tlačiva, alebo elektronicky na stránke https://www.istp.sk/.

Neplatné doložky v pracovných zmluvách

Novela sa dotkla aj zákonníka práce. Zamestnávateľ po novom nesmie zamestnanca zaviazať mlčanlivosťou o svojich pracovných či mzdových podmienkach. Ak sa takáto doložka už v pracovnej zmluve nachádza, od 1.1.2019 je neplatná. Takýto zákaz má slúžiť ako opatrenie na predchádzanie sociálneho dumpingu, ktorý by negatívne mohol ovplyvniť trh práce príchodom občanov z tretích krajín.

Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Podľa dôvodovej správy je v súčasnosti evidovaných až 21 tisíc uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú súčasne aj dočasne práceneschopní. Novela zákona dáva úradom práce možnosť vyradiť takýchto uchádzačov z evidencie, a to až do ukončenia pracovnej neschopnosti. Verejné zdravotné poistenie bude za nich naďalej platiť štát.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Čo prinesie veľká novela protischránkového zákona? / 7 Aug

Čo prinesie veľká novela protischránkového zákona?

" Nanovo sa vymedzí pojem partner verejného sektora, pričom takýmto už viac nebudú banky, poisťovne, spoločenstvá vlastníkov bytov či pozemkové spoločenstvá."

Nová povinnosť pre podnikateľov. Identifikujte konečných užívateľov výhod / 23 Mar

Nová povinnosť pre podnikateľov. Identifikujte konečných užívateľov výhod

Do obchodného registra nedávno pribudol nový povinne zapisovaný údaj, ktorý je však neverejný.