Novinky v energetike za jún 2021

13 Jul 2021  / AUTORI: Poláček & Partners

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac jún 2021.  

Upozorňujeme najmä na schválenie hneď dvoch energetických zákonov - novely Zákona o podpore OZE a novely Zákona o tepelnej energetike. Oba zákony zatiaľ čakajú na podpis prezidentky SR. Rovnako upozorňujeme na stále prebiehajúce verejné obstarávania na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc, do ktorých je možné predkladať ponuky do 21.7.2021. V neposlednom rade poteší výrobcov zelenej elektriny aj zverejnenie inštalovaného výkonu nových podporovaných zariadení na výrobu elektriny z OZE, KVET a lokálnych zdrojov, ktorý je pre rok 2022 stanovený na 95 MW.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Parlament schválil novelu Zákona o podpore OZE, ktorou sa predlžuje podpora doplatkom

V uplynulých mesiacoch sme vás informovali o diskutovanej novele Zákona o podpore OZE, ktorá priniesla návrh predĺženia doby trvania podpory doplatkom so zníženou cenou elektriny. Návrh tejto novely bol dňa 2.7.2021 schválený NR SR a v súčasnosti čaká na podpis prezidentky.

Podstata prolongácie spočíva v predĺžení 15-ročnej doby podpory doplatkom o 5 rokov za podmienky zníženia ceny elektriny. Pôvodne garantovaná podpora by sa tak mala výrobcom elektriny „rozložiť v čase“.

Prolongácia sa týka zariadení na výrobu elektriny z vodnej energie, slnečnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu alebo z plynu z čističiek odpadových vôd. Novela však týchto výrobcov delí do dvoch skupín. V prvej sú výrobcovia elektriny, ktorí sa pre prolongáciu môžu rozhodnúť dobrovoľne. Do druhej skupiny patria výrobcovia elektriny, ktorým vzniká povinnosť požiadať o zníženie ceny do 31.augusta 2021.

To, o ktorých výrobcov ide, načo bude ÚRSO pri znížení ceny prihliadať a aká je výnimka z tejto povinnosti sme Vám detailnejšie zhrnuli v našom článku.

Schválené znenie novely nájdete na tomto odkaze.

::       NR SR schválila novelu Zákona o tepelnej energetike

Novela Zákona o tepelnej energetike, o ktorej sme Vás podrobnejšie informovali v Monitoringu za apríl 2021, bola dňa 23.6.2021 schválená Národnou radou SR (NR SR). Zákon k dnešnému dňu zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.

Novela Zákona o tepelnej energetike zavádza nové legálne definície pojmov, ako napr. „zariadenie na rozvod tepla“, „odovzdávacia stanica tepla“ a „odberné tepelné zariadenie“. Vymedzuje aj skutočnosti, ku ktorým sa má vyjadrovať dotknutý orgán v rámci záväzného stanoviska pri výstavbe sústavy tepelných zariadení.

Schválené znenie novely Zákona o tepelnej energetike nájdete na tomto odkaze.

::       ÚRSO plánuje prijať novelu cenovej vyhlášky v elektroenergetike

ÚRSO reaguje na spomínanú prolongáciu podpory výrobcov zelenej elektriny návrhom novely cenovej vyhlášky v elektroenergetike č. 18/2017 Z. z. Novela má reflektovať plánovanú prolongáciu podpory OZE navrhovanú novelou Zákona o podpore OZE.

Pracovná verzia novely cenovej vyhlášky č. 18/2017 Z. z. je k dispozícii na tomto odkaze.

Odborná verejnosť sa zároveň môže podieľať na jej prijatí formou podávania podnetov k zverejnenému návrhu vyhlášky na e-mailovej adrese: prolongacia@urso.gov.sk.

::       MH SR zverejnilo inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dňa 28.6.2021 informovalo o určení limitov inštalovaného výkonu pre pripájanie nových zariadení OZE a KVET a lokálnych zdrojov pre rok 2022. Celkový inštalovaný výkon, na ktorý sa vzťahuje podpora a ktorý je možné pripojiť do sústavy v roku 2022, je stanovený vo výške 95 MW, a rozdelený nasledovne:

  •  inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z OZE, na ktoré sa vzťahuje podpora doplatkom, vo výške 25 MW (I. A),
  •  inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny VÚ KVET, na ktoré sa vzťahuje podpora doplatkom, vo výške 11 MW (I. B),
  • inštalovaný výkon lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému, vo výške 59 MW (I. C).

Novinkou je, že MH SR reagovalo aj na problémy, ktoré sa vyskytli v praxi. Regionálne distribučné sústavy totižto často nechceli umožniť pripojiť zariadenie výrobcu elektriny do miestnej distribučnej sústavy, nakoľko uvádzali, že inštalovaný výkon určený MH SR je stanovený iba pre pripojenie do regionálnej distribučnej sústavy. MH SR tak pre rok 2022 výslovne určilo aj samostatný výkon pre distribučné sústavy iné ako regionálne distribučné sústavy. Do inej ako regionálnej distribučnej sústavy bude možné pripojiť až 26 MW inštalovaného výkonu.

Určenie inštalovaného výkonu podľa typu zdroja (I.A, I. B alebo I.C) a podľa typu distribučnej sústavy do ktorej bude zariadenie pripojené (regionálna distribučná sústava ZSD, SSD, VSD alebo iná ako regionálna distribučná sústava) je nasledovné:

Zdroj: Oznam MH SR o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022.

Oznám MH SR je k dispozícii na tomto odkaze.

::       MH SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Dňa 30.6.2021 vyhlásilo MH SR výzvu, na základe ktorej môžu obce a VÚC získať  dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb.

Dotáciu je možné poskytnúť na činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Medzi tieto činnosti patrí napr. výstavba prístupovej komunikácie, kanalizácie, elektrickej prípojky či čistiarne odpadových vôd.

Obce a VÚC môžu získať dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v celkovej výške 7 000 000 EUR.

Obdobie predkladania žiadostí je stanovené od 1.7.2021 do 31.8.2021.

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR je dostupný na tomto odkaze.

Výzva MH SR je k dispozícii na tomto odkaze.

::       Finálny Národný energetický mix

V Monitoringu za máj 2021 sme vás informovali o predbežnom národnom energetickom mixe zverejnenom spoločnosťou OKTE.

Dňa 24.6.2021 spoločnosť OKTE zverejnila finálny Národný energetický mix, t. j. prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine.

Finálny Národný energetický mix je k dispozícii na tomto odkaze.

::       SIEA vyhlásila verejné obstarávania na zabezpečenie vodíkových áut a autobusu a na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila v priebehu júna 2021 hneď dve verejné obstarávania, konkrétne (i) na zabezpečenie vodíkových áut a autobusu a (ii) na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc.

Cieľom je prispieť k rozvoju vodíkovej mobility a tým aj ku klimatickej neutralite, ktorú chce Európska únia dosiahnuť do roku 2050.

Verejným obstarávaním vyhláseným na zabezpečenie vodíkových áut a autobusu sa má zabezpečiť jeden mestský či prímestský autobus a minimálne tri až šesť osobných motorových vozidiel s vodíkovým pohonom. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 7.7.2021 do 13:00 hod. Viac informácii o verejnom obstarávaní na zabezpečenie vodíkových áut a autobusu je k dispozícii na tomto odkaze.

Verejným obstarávaním na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc sa majú zabezpečiť dve mobilné čerpacie stanice na vodík - jedna s minimálnym tlakom plnenia 350 bar a druhá s minimálnym tlakom plnenia 700 bar. Obe vodíkové čerpacie stanice budú využívané na dopĺňanie paliva vodíkových áut a autobusu. Lehota na predkladanie ponúk je do 21.7.2021 do 13:00 hod. Podrobné informácie o verejnom obstarávaní na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc nájdete na tomto odkaze.

::       OKTE má aktualizovaný Prevádzkový poriadok

Od 17.6.2021 má spoločnosť OKTE platný aktualizovaný prevádzkový poriadok. K zmene prevádzkového poriadku došlo na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0008/2021/E-PP.

Zmeny súvisia najmä so spustením projektu Interim Coupling do prevádzky, s doplnením ustanovení týkajúcich sa podmienok a procesov uzatvárania zmlúv a ďalšími úpravami vyplývajúcimi z aplikačnej praxe.

Konsolidované znenie Prevádzkového poriadku OKTE platného od 17.6.2021 je dostupné na tomto odkaze.

::       ÚRSO otvorilo verejnú konzultáciu ku kritériám pre udeľovanie výnimiek z nariadení Komisie

ÚRSO spustilo verejnú konzultáciu k vytvoreným kritériám, ktoré je potrebné splniť v prípade podania žiadosti o udelenie výnimiek z nariadenia Komisie č. 2016/631, nariadenia Komisie č. 2016/1388 a nariadenia Komisie č. 2016/1447.

Nariadenia obsahujú ustanovenia týkajúce sa pripojenia do prenosovej alebo distribučnej sústavy pre rôzne druhy zariadení (napr. nové odberné elektrické zariadenia pripojené do prenosovej sústavy, vysokonapäťové sústavy jednosmerného prúd, a pod.). Po konzultácii so všetkými zúčastnenými stranami stanoví ÚRSO kritéria pre udeľovanie výnimiek z týchto nariadení.

Ukončenie konzultácie je stanovené na 12.7.2021.

Pripomienky je možné zasielať do termínu ukončenia konzultácie elektronicky na adresu denisa.lanikova@urso.gov.sk, alebo písomne na adresu: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27.

Oznam ÚRSO nájdete na tomto odkaze.

Kritéria pre udeľovanie výnimiek sú k dispozícii na tomto odkaze.


Monitoring za mesiac jún 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu. 


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Hľadáme do tímu novú office manažérku / 10 Sep

Hľadáme do tímu novú office manažérku

Láka Ťa práca v advokátskej kancelárii v historickom centre Bratislavy? Chceš pracovať v tíme, kde napriek vysokej pracovnej profesionalite vládne priateľská atmosféra a všetci sa cítia ako doma?

Hľadáme k nám do tímu advokáta / 6 Sep

Hľadáme k nám do tímu advokáta

Máš chuť na zmenu? Chceš pracovať v prostredí, kde aj napriek vysokej profesionalite sú priateľská atmosféra a ľudský prístup samozrejmosťou?

Hľadáme k nám do tímu advokátskeho koncipienta / 3 Sep

Hľadáme k nám do tímu advokátskeho koncipienta

Zaujíma Ťa práca v mladej a dynamickej advokátskej kancelárii? Chceš byť súčasťou elitnej globálnej siete a pracovať na zaujímavých slovenských a medzinárodných prípadoch? Chceš pracovať v advokátskej kancelárii, kde aj napriek vysokej profesionalite je priateľská atmosféra samozrejmosťou?