Novinky v energetike za júl 2020

12 Aug 2020  / AUTORI: Poláček & Partners

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac júl 2020.  

Upozorňujeme najmä na novelu viacerých zákonov v oblasti energetiky. Rovnako dávame do pozornosti rozsiahlejšiu novelu Pravidiel trhu účinnú od 1. septembra 2020. Výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov zaujme správa, že Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z OZE, KVET a v lokálnych zdrojoch, ktoré budú mať právo na podporu v roku 2021.

Prajeme vám príjemné čítanie.

 1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii áno
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti áno
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom áno
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

:: Zmeny v Zákone o regulácii

Dňa 21.7.2020 bol v Zbierke Zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Novela“). Novela je dostupná TU. Konsolidované znenie Zákona o regulácii si môžete pozrieť TU.

Táto Novela mení nie len Zákon o regulácii (o ktorom sa viac dozviete v tejto časti monitoringu), ale aj Zákon o energetickej efektívnosti a Zákon o tepelnej energetike (týmto predpisom sa venujeme v ďalších častiach tohto monitoringu).

Novela v Zákone o regulácii ustanovuje nový dôvod, pre ktorý vláda odvolá predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Týmto dôvodom je, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví poruší ustanovenia Zákona o regulácii o zverejňovaní cenových rozhodnutí alebo návrhov cien a iných podaní podľa § 14 ods. 12 Zákona o regulácii.

Zároveň sa menia ustanovenia § 14 konania o cenovej regulácii. Novinkou je povinnosť Úradu pri určitých činnostiach (napr. pripojenie do sústavy, výroba elektriny z OZE a KVET, a iné) zverejňovať na svojom webovom sídle všetky cenové rozhodnutia, ako aj návrh ceny a všetky jeho zmeny a doplnenia.

Novela zároveň ustanovuje výnimky chrániace malé miestne distribučné sústavy a miestne distribučné siete, ako aj priemyselné dodávky tepla, pred neprimeraným zásahom do obchodného tajomstva. Súčasne sa explicitne upravuje, že zverejnenie informácie o ekonomicky oprávnených nákladov, ekonomickej efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny pre vybrané regulované činnosti nemôže mať za žiadnych okolností povahu porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva.

Prechodné ustanovenia Zákona o regulácii zároveň špecifikujú, že na cenové konania začaté a právoplatne neskončené do 31.8.2020 sa použijú ustanovenia Novely.

Zmeny v Zákone o regulácii nadobúdajú účinnosť 1.9.2020.

:: Zmeny v Zákone o energetickej efektívnosti

Novela sa dotkla aj Zákona o energetickej efektívnosti. Konsolidované znenie tohto predpisu si môžete pozrieť TU.

Novela obmedzuje povinnosť veľkého podniku po vykonaní povinného energetického auditu poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu. Po novom je veľký podnik povinný túto povinnosť vykonať iba v prípade, ak tento súbor údajov ešte nezaslal prevádzkovateľovi monitorovacieho systému samotný energetický audítor. Táto zmena nastala z dôvodu, že súbor údajov pre monitorovací systém sa vo väčšine prípadov odovzdáva duplicitne, nakoľko je povinný zaslať ho aj energetický audítor do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku po vykonaní energetického auditu.

Novela zavádza v § 14 aj zjednodušený energetický audit pre veľké podniky, u ktorých nenastala od vykonania posledného energetického auditu podstatná zmena okolností. V prípade, ak veľký podnik splní podmienky ustanovené Novelou (t.j. (i) zníženie celkovej spotreby energie za uplynulé štvorročné obdobie aspoň o 8 % a (ii) preukázania uvedenej úspory realizáciou opatrení z predchádzajúceho energetického auditu), požiada organizáciu určenú Ministerstvom hospodárstva SR o vydanie potvrdenia o aktualizácii energetického auditu na obdobie nasledujúcich štyroch rokov. Tento postup bude možné aplikovať po vykonaní riadneho energetického auditu vždy len raz, čo bude v praxi znamenať, že veľký podnik vykoná energetický audit v plnom rozsahu raz za osem rokov.

Takéto zjednodušenie energetického auditu sa bude týkať aj veľkého podniku, ktorého celková spotreba energie za posledné štyri roky bola menšia ako 10 MWh.

Zmeny v Zákone o energetickej efektívnosti nadobudli účinnosť 21.7.2020.

:: Zmeny v Zákone o tepelnej energetike

Novela mierne pozmenila aj Zákon o tepelnej energetike. Jeho konsolidované znenie si môžete pozrieť TU.

Novela mení v celom zákone iba jedno ustanovenie, ktoré sa týka povinnosti dodávateľa tepla, ktorý je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu podľa Zákona o energetickej efektívnosti. Na takéhoto dodávateľa sa po novom nevzťahujú povinnosti podľa § 25 ods. 2 písm. c) a d) Zákona o tepelnej energetike, t.j. povinnosti ohľadom zabezpečenia overenia hospodárnosti prevádzok dodávateľa a pri tomto overovaní preukázať splnenia podmienky účinného centralizovaného zásobovania teplom.

Zmeny v Zákone o tepelnej energetike nadobudli účinnosť 21.7.2020.

:: Novela Pravidiel trhu

Dňa 1.7.2020 bola v Zbierke Zákonov Slovenskej republiky vyhlásená vyhláška č. 181/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov. Konsolidované znenie Pravidiel trhu si môžete pozrieť TU.

Novela reaguje najmä na veľkú zmenu systému podpory, ktorá bola zavedená zákonom č. 309/2018 Z. z. Cieľom novely je tiež aj reflektovať na prijatú vyhlášku Úradu č. 309/2019 Z. z., ako aj na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Novela Pravidiel trhu zavádza niektoré nové pojmy (napr. „agregátor“ či „protiodchýlka“), prípadne niektoré už zaužívané pojmy mierne upravuje (napr. „vlastná spotreba elektriny pri výrobe elektriny“ či „zraniteľný odberateľ elektriny v domácnosti“ a „zraniteľný odberateľ plynu v domácnosti“).

Došlo zároveň k zjednodušeniu povinností výrobcov elektriny poskytovať Organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) údaje potrebné na zabezpečenie jeho činnosti. Nové Pravidlá trhu tiež dopĺňajú ustanovenia o meraní a určení vyrobenej elektriny a vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny. Cieľom tohto doplnenia je zabezpečiť, aby výrobcovia elektriny postupovali pri určení vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny rovnakým spôsobom.

Tejto zásadnej novele Pravidiel trhu sme sa osobitne venovali v našom článku, ktorý Vám je k dispozícii TU.

Účinnosť zmien v Pravidlách trhu je stanovená na 1.9.2020, okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2021.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Ministerstvo hospodárstva SR určilo inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2021

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo na svojom webovom sídle Oznam o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2021.

V súlade s veľkou novelou Zákona o podpore OZE a KVET zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,  vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a v lokálnych zdrojoch, ktoré budú mať právo na podporu v roku 2021.

Najviac kapacity poskytne Východoslovenská distribučná a.s., ktorá má pre nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE, KVET a lokálne zdroje k dispozícii 23 MW. Tesne za ňou je Stredoslovenská distribučná, a.s., ktorá poskytne 22 MW. Najmenej kapacity má v sústave Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sprístupní iba 12 MW. Celkovo tak bude k dispozícii 57 MW kapacity.

Zároveň platí, že ak určený inštalovaný výkon pre roky 2019 a 2020 pre danú regionálnu distribučnú sústavu a daný typ zdroja nebol využitý na pripojenie do regionálnej distribučnej sústavy do konca roka 2020, tento výkon sa pripočíta k určenému inštalovanému výkonu pre rok 2021 pre danú regionálnu distribučnú sústavu a daný typ zdroja.

Oznam Ministerstva hospodárstva SR nájdete TU.

:: Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh novely Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov

V Monitoringu energetickej legislatívy za mesiac jún 2020 sme Vás informovali o predbežnej informácii Ministerstva hospodárstva SR ohľadom plánovanej novele vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike.

Ministerstvo touto navrhovanou zmenou reagovalo na opatrenia zavedené prevádzkovateľmi regionálnych a miestnych distribučných sústav v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Zamestnanci týchto prevádzkovateľov totiž museli minimalizovať kontaktov s koncovými odberateľmi elektriny. Kvôli týmto obmedzeniam si prevádzkovatelia regionálnych a miestnych distribučných sústav nemohli splniť povinnosť nainštalovať inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest do 31.12.2020. Cieľom novely je odklad lehoty na splnenie danej povinnosti.

Ministerstvo hospodárstva SR už v súčasnosti predložilo aj návrh tejto vyhlášky. Momentálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.

Legislatívny proces môžete sledovať tu.

:: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mení svoju vnútornú organizáciu

Predseda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1.8.2020 prijal viaceré zmeny Organizačného poriadku Úradu č. 7446/2018/BA. Aktuálne znenie Organizačného poriadku Úradu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Kľúčovou zmenou je úplné zrušenie sekcií Úradu. Od 1.8.2020 tak sekcie Úradu úplne zanikli a novým organizačným stupňom riadenia a rozhodovania sa namiesto sekcií stali odbory, na čele ktorých sú jednotliví riaditelia.

:: Spoločnosť Eustream, a.s. aktualizovala svoj prevádzkový poriadok

Prevádzkovateľ prepravnej siete, spoločnosť Eustream, a.s., s účinnosťou od 3.7.2020 aktualizovala svoj prevádzkový poriadok.

Prevádzkový poriadok zavádza nový produkt (shorthaul) pre prepravu medzi prepojovacími bodmi Veľké Zlievce a Baumgarten. Konkrétne zmeny sa nachádzajú v článkoch 5.7. a 7.4.2. aktualizovaného Prevádzkového poriadku.

Aktuálny prevádzkový poriadok spoločnosti Eustream, a.s. môžete nájsť pod týmto linkom.

:: Podiel výroby elektriny z OZE bol v roku 2019 na úrovni 18,42 % a zverejnený zoznam výrobcov s plánovaným množstvom vyrobenej elektriny na doplatok v roku 2020

Úrad 1.7.2020 informoval na svojom webovom sídle verejnosť o podiele elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie za kalendárny rok 2019. Podľa Úradu bol tento podiel na:

  • celkovej výrobe elektriny vo výške 18,42 %, a
  • celkovej spotrebe elektriny vo výške 17,38 %.

Úrad zároveň zverejnil zoznam výrobcov elektriny s plánovaným množstvom vyrobenej elektriny na doplatok v roku 2020.

Zoznam výrobcov, ako aj informáciu o podiele výroby elektriny z OZE, sú dostupné na tomto odkaze.

:: O dotácie na výstavbu nabíjacích staníc môžu žiadať aj podnikatelia

Dňa 28.7.2020 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.

Ide v poradí o druhú výzvu, pričom v prvej fáze si o podporu mohli žiadať iba samosprávy, avšak tentoraz tak môžu urobiť už aj podnikatelia. Rovnako došlo k zvýšeniu maximálnej výšky dotácie. Na dotácie je vyčlenených 650.000 eur.

Dátum uzavretia výzvy je stanovený do 30.11.2020.

Výzva je dostupná na tomto odkaze.

:: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informuje o vývoji dodávky tepla v Slovenskej republike

Úrad dňa 16.7.2020 informoval na svojom webovom sídle o vývoji dodávky tepla na Slovensku v roku 2019.

Podľa Úradu predstavovala celková dodávka tepla za minulý rok objem 15 173 GWh, čo je o 0,2 % menej ako v roku 2018. Rok 2019 bol zároveň celkovo o cca 3,3 % teplotne studenší ako rok 2018, pričom táto skutočnosť vyvolala potrebu zvýšenej dodávky tepla na vykurovanie pre bytové domy.

Viac informácií nájdete na tomto linku.Monitoring za mesiac júl 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za august 2020 / 9 Sep

Novinky v energetike za august 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac august 2020

Hľadáme advokátskeho koncipienta / 2 Sep

Hľadáme advokátskeho koncipienta

Zaujíma Ťa práca v mladej a dynamickej advokátskej kancelárii? Chceš byť súčasťou elitnej globálnej siete a pracovať na zaujímavých slovenských a medzinárodných prípadoch? Chceš pracovať v advokátskej kancelárii, kde aj napriek vysokej profesionalite je priateľská atmosféra samozrejmosťou?

Novinky v energetike za jún 2020 / 9 Jul

Novinky v energetike za jún 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac jún 2020