Novinky v energetike za jún 2020

9 Jul 2020  / AUTORI: Poláček & Partners

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac jún 2020.  

Upozorňujeme najmä na plánované novely Zákona o energetickej efektívnosti a Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov, ktoré iniciuje Ministerstvo hospodárstva SR. Sledujeme za Vás aj súčasnú situáciu na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, kde do pozície jeho predsedu nastupuje Andrej Juris.

Prajeme vám príjemné čítanie.

 

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia
nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Ministerstvo hospodárstva SR informuje o plánovanej novele Zákona o energetickej efektívnosti

Dňa 24.6.2020 zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR predbežnú informáciu o plánovanej novele Zákona o energetickej efektívnosti. Aktuálne znenie Zákona o energetickej efektívnosti si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Ministerstvo v predbežnej informácií uvádza, že cieľom novely je transpozícia a implementácia štyroch právnych predpisov Európskej únie, ktorými sa mení Smernica o energetickej efektívnosti.

Súčasná právna úprava obsiahnutá v  Zákone o energetickej efektívnosti je totižto podľa ministerstva prioritne zameraná na plnenie, vyhodnocovanie a monitorovanie cieľov energetickej efektívnosti iba do roku 2020. Je preto potrebná jej aktualizácia.

Ministerstvo vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do prípravy tohto právneho predpisu formou zasielania podnetov, a to buď na adresu Ministerstva hospodárstva SR (Mlynské nivy 44/a, 827 15  Bratislava), alebo emailom na adresu marias@mhsr.sk. Termín začatia pripomienkového konania je predpokladaný na júl 2020.

Predbežnú informáciu Ministerstva hospodárstva SR môžete nájsť na tomto odkaze.

:: Ministerstvo hospodárstva SR plánuje novelu Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 16.6.2020 predbežnú informáciu o plánovanej novele vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Aktuálne znenie vyhlášky si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Súčasné znenie vyhlášky totižto ukladá prevádzkovateľom regionálnych a miestnych distribučných sústav do 31.12.2020 nainštalovať inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest.

Ministerstvo touto navrhovanou zmenou reaguje na opatrenia zavedené prevádzkovateľmi regionálnych a miestnych distribučných sústav v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, kedy zamestnanci týchto prevádzkovateľov museli minimalizovať kontaktov s koncovými odberateľmi elektriny. Uvedené prispelo k tomu, že predmetnú povinnosť nebude objektívne možné splniť v ustanovenej lehote. Cieľom materiálu je tak odklad lehoty na splnenie danej povinnosti.

Ministerstvo vyzýva verejnosť na zapojenie sa do prípravy vyhlášky zasielaním podnetov buď na adresu Ministerstva hospodárstva SR (Mlynské nivy 44/a, 827 15  Bratislava), alebo emailom na adresu nicz@mhsr.sk. Termín začatia pripomienkového konania je predpokladaný na jún 2020.

Predbežná informácia Ministerstva hospodárstva SR je dostupná na tomto odkaze.

:: Andrej Juris je novým predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Dňa 8.7.2020 schválila vláda SR nomináciu ministra hospodárstva SR, Richarda Sulíka, na nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Minister hospodárstva túto nomináciu urobil na základe výsledkov výberového konania, do ktorého sa prihlásilo 14 kandidátov.

Novým predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa stal energetický odborník Andrej Juris.

Informáciu ministerstva si môžete pozrieť na tomto linku.

:: Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou zverejnil svoju výročnú správu

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) zverejnil na svojej webovej stránke informáciu o prijatí uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti dňa 4.6.2020, ktorým spoločnosť schválila svoju výročnú správu za rok 2019.

Oznam OKTE, ako aj samotná výročná správa, sú dostupné na tomto odkaze.Monitoring za mesiac jún 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za august 2020 / 9 Sep

Novinky v energetike za august 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac august 2020

Hľadáme advokátskeho koncipienta / 2 Sep

Hľadáme advokátskeho koncipienta

Zaujíma Ťa práca v mladej a dynamickej advokátskej kancelárii? Chceš byť súčasťou elitnej globálnej siete a pracovať na zaujímavých slovenských a medzinárodných prípadoch? Chceš pracovať v advokátskej kancelárii, kde aj napriek vysokej profesionalite je priateľská atmosféra samozrejmosťou?

Novinky v energetike za júl 2020 / 12 Aug

Novinky v energetike za júl 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac júl 2020