Novinky v energetike za apríl 2022

16 May 2022  / AUTORI: Silvia Hodeková Andrea Puková

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac apríl 2022.

Do pozornosti dávame predovšetkým oznámenie SEPS, že od 1. júna 2022 dôjde k navýšeniu kapacity na pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny z OZE do elektrizačnej sústavy SR, a to o ďalších 170 MW inštalovaného výkonu. Ministerstvo hospodárstva SR zároveň zvýšilo inštalovaný výkon lokálnych zdrojov, ktoré je možné pripojiť do sústavy v roku 2022, a to o dodatočných 60 MW. Ako si zabezpečiť vlastný zdroj energie, financovaný z Plánu obnovy SR a Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny z OZE, sa môžete dozvedieť na seminári: Elektrina bez stresu – čerpaj, postav, ušetri.

V apríli 2022 bol zároveň do Národnej rady SR predložený návrh zákona, ktorý transponuje niektoré opatrenia Zimného energetického balíčka. Novelizovať má okrem iného aj Zákon o energetike a Zákon o regulácii.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac apríl 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac apríl 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

 

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Veľkí odberatelia elektriny a výstavba vlastného zdroja

Veľkí odberatelia elektriny sa čoraz častejšie potykajú s obavami z rastúcich cien. Riešením tejto situácie môže byť vlastný zdroj energie, financovaný z Plánu obnovy SR a Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny z OZE.

Ak Vás táto možnosť vlastného zdroja zaujala, pozývame vás na seminár „Elektrina bez stresu“, kde Vám radi za necelé tri hodiny poskytneme všetky dôležité informácie, spoločne s návodom ako postupovať.

Dozviete sa:

  • aký vlastný zdroj energie si môžete postaviť;
  • akú výšku dotácie môžete získať;
  • aké podmienky musíte spĺňať;
  • ako pri tom postupovať.

Seminár Elektrina bez stresu - čerpaj, postav, ušetri sa uskutoční dňa 18.5.2022 o 16:00 hod. v hoteli PREMIUM**** business hotel Bratislava. Po skončení oficiálnej časti o 19:00 hod. bude pokračovať neformálny program spojený s networkingom.

Viac informácií a prihlášku nájdete TU.

::   Implementácia opatrení Zimného energetického balíčka prichádza vo forme novely Zákona o energetike a Zákona o regulácii

V apríli 2022 bol Národnej rade SR predložený vládny návrh zákona, ktorý má za cieľ transponovať opatrenia balíka „Čistá energia pre všetkých Európanov“ (Clean Energy for all Europeans Package), tzv. Zimný energetický balíček.

Naša kancelária pre Vás pripravila praktického sprievodcu Zimným energetickým balíčkom, ktorého nájdete na tomto odkaze.

Novela navrhuje zmeny v nasledovných právnych predpisoch:

  • Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike), ktorý by mal v dôsledku novely priniesť nové definície (napr. „agregátor“, či „poskytovateľ flexibility“), úpravu právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do odberných miest, či úpravu obstarávania podporných služieb.
  • Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach), ktorý by mal priniesť rozšírenie niektorých právomocí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), úpravu čiastočnej deregulácie cien dodávok elektriny a plynu (v nadväznosti na úpravu v Zákone o energetike), či rozšírenie doterajšieho rozsahu vecnej regulácie.
  • Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní), ktorého úprava zohľadňuje existenciu nových činností v energetike (napr. „agregátor“) a súčasne vymedzuje, či sa podnikateľský výkon danej činnosti riadi Zákonom o energetike, alebo Živnostenským zákonom.

Dátum účinnosti novely je navrhovaný na 1.10.2022, s výnimkou častí zákona, ktoré  nadobudnú účinnosť od 30.7.2022.

Predmetný návrh zákona je k dispozícii na tomto odkaze. Dôvodovú správu nájdete   na tomto odkaze.

Aktuálny legislatívny proces nájdete na tomto odkaze.

::       Schéma štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z OZE bola zverejnená v Obchodnom vestníku

Spoločnosť OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) dňa 21.4.2022 informoval účastníkov trhu, že dňa 14.4.2022 bola v Obchodnom vestníku pod č. 73/2022 zverejnená schéma štátnej pomoci.

Schému štátnej pomoci schválil ešte v januári 2022 Protimonopolný úrad SR. Jeho stanovisko je k dispozícii  na tomto odkaze.

Schéma  sa zameriava na poskytovanie štátnej pomoci formou prevádzkovej pomoci na výrobu elektriny z OZE, pričom oprávnené projekty podľa sú zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré začali činnosť po 1. máji 2022.

Viac o schéme pomoci, ako aj o oprávnených subjektoch, sa dozviete v ozname OKTE, ktorý je dostupný  na tomto odkaze.

::       Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje zverejnenie prvej výzvy na investície do výstavby nových zdrojov výroby elektriny z OZE

Ministerstvo hospodárstva SR informuje, že čoskoro zverejní prvú výzvu na investície do výstavby nových zdrojov výroby elektriny z OZE.

Finančné prostriedky budú zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti a investičná podpora bude prebiehať formou aukcie. Na aukcii by mali mať možnosť uplatniť rôzne druhy technológií, ako solárna, veterná, geotermálna energia, energia z biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Podľa predikcií Ministerstva hospodárstva SR by malo vďaka výzve dôjsť k zabezpečeniu minimálne 120 MW nového inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktorý bude pripojený do elektrizačnej sústavy.

Bližšie informácie k danej problematike sa dočítate v tlačovej správe Ministerstva hospodárstva SR, ktorá je k dispozícií na tomto odkaze.

::       Nové pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy

SEPS informuje o schválení nových pravidiel rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny (osobitne pre lokálne zdroje) medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy.

Schválené pravidlá sú zapracované do tohto dokumentu

::       ÚRSO vyzýva dodávateľov, aby jednostranne nemenili zmluvné podmienky pre neregulovaných odberateľov

ÚRSO dňa 14.4.2022 informoval, že analyzuje všetky podnety od odbornej verejnosti k svojim návrhom na možné riešenia krízovej situácie na neregulovaných (veľkoobchodných) trhoch s elektrinou a plynom.

ÚRSO (aj na základe získaných podnetov) v tejto súvislosti vyzval  dodávateľov, aby jednostranne nemenili zmluvné podmienky pri dodávke elektriny a plynu pre svojich neregulovaných odberateľov, ktorým tým majú vytvárať nežiadúce ekonomicky kritické situácie.

Výsledok danej analýzy by mal ÚRSO spracovať do materiálu s navrhovanými riešeniami aktuálnej krízovej situácie.

Viac sa dozviete v tlačovej správe ÚRSO, dostupnej na tomto odkaze.

::       ÚRSO informuje o predpokladanom vývoji regulovaných cien energií v roku 2023

Dňa 13.4.2022 informoval ÚRSO o svojich predpokladoch o výške regulovaných cien energií v roku 2023, a to s odkazom na súčasné extrémne vysoké trhové ceny elektriny a zemného plynu.

Podľa ÚRSO môžu regulované ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov v roku 2023 vzrásť až o 80 % - 100 % oproti súčasnosti, a v prípade tepla až o viac ako 40 %.

ÚRSO však zároveň upozorňuje, že predmetné odhady sú iba ilustratívne. Skutočné dopady na odberateľov budú známe až v závere roka 2022.

Správu ÚRSO nájdete na tomto odkaze.


Monitoring za mesiac apríl 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu energetickej legislatívy.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za jún 2022 / 18 Jul

Novinky v energetike za jún 2022

Parlament schválil veľkú novelu Zákona o energetike a Zákona o regulácii, a MH SR prerozdelilo pre rok 2023 ďalších 123 MW voľného výkonu pre nové zdroje.

Novinky v energetike za máj 2022 / 16 Jun

Novinky v energetike za máj 2022

Máj výstavby čas? Máj 2022 prináša viacero možností finančnej podpory výstavby OZE. Prečítaj si viac

Novinky v energetike za marec 2022 / 14 Apr

Novinky v energetike za marec 2022

Expresná novela energetických predpisov prináša od 1. apríla 2022 zásadné zmeny.