Nová povinnosť pre podnikateľov. Identifikujte konečných užívateľov výhod

23 Mar 2019  / AUTORI: Nikoleta Sivčáková

Do obchodného registra nedávno pribudol nový povinne zapisovaný údaj, ktorý je však neverejný. Každá novovytvorená právnická osoba musí už pri svojom prvotnom zápise identifikovať tzv. konečného užívateľa výhod. Už existujúce právnické osoby musia zápis vykonať do konca roka 2019. Povinnosť vzniká takmer každému, pričom výnimkami sú predovšetkým orgány verejnej správy a emitenti cenných papierov obchodovateľných na burze.

Od nového roka sú od tejto povinnosti oslobodení aj partneri verejného sektora, ktorí majú povinnosť identifikovať svojich konečných užívateľov výhod len v registri partnerov verejného sektora. V krátkosti možno poznamenať, že identifikácia konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora nahrádza ich identifikáciu v obchodnom registri, avšak naopak to neplatí.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Určiť konečného užívateľa výhod je zväčša jednoduché. Vo väčšine prípadov pôjde o spoločníkov alebo akcionárov spoločnosti. Avšak pri niektorých spoločnostiach táto identifikácia nemusí byť až taká jasná.

V zmysle zákonnej definície konečnými užívateľmi výhod sú:

  • fyzické osoby, ktoré skutočne ovládajú a kontrolujú právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku,
  • fyzické osoby, v prospech ktorých tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť, osoby, ktoré majú právo vymenovať štatutárny orgán spoločnosti a právo na hospodársky zisk.

V niektorých prípadoch je za konečného užívateľa výhod identifikovaný aj samotný konateľ, prokurista alebo vedúci zamestnanec.

Nesplnenie si povinnosti

Pre splnenie povinnosti je potrebné do obchodného registra zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti, tak ako je uvedené vo formulári.

Keďže ide o povinnosť, nevykonanie zápisu týchto osôb do konca roka 2019 bude sankcionované pokutou do výšky 3130 eur.

V prípade, ak by ste s identifikáciou a následným zápisom konečných užívateľov výhod do obchodného registra potrebovali pomôcť, tím našej advokátskej kancelárie je Vám plne k dispozícii.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Čo prinesie veľká novela protischránkového zákona? / 7 Aug

Čo prinesie veľká novela protischránkového zákona?

" Nanovo sa vymedzí pojem partner verejného sektora, pričom takýmto už viac nebudú banky, poisťovne, spoločenstvá vlastníkov bytov či pozemkové spoločenstvá."

Pre nedostatok pracovnej sily sa štát otvára cudzincom / 22 Feb

Pre nedostatok pracovnej sily sa štát otvára cudzincom

Zamestnať cudzincov bude od nového roka nielen časovo, ale aj administratívne jednoduchšie. Zaslúžila sa o to novela zákona o službách zamestnanosti a zákona o pobyte cudzincov.