MILIÓNOVÝ VÝPIS Z PROTISCHRÁNKOVÉHO REGISTRA

27 Oct 2017  / AUTORI: Jakub Žák

Od leta už naplno platí nový protischránkový zákon. Podľa neho sú všetci partneri verejného sektora, t.j. podnikatelia pôsobiaci vo verejnom sektore, povinní zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. 

To, že nie ste partnerom verejného sektora, ešte neznamená, že sa Vás protischránkový zákon netýka. Ak je Váš obchodný partner v konkurze alebo reštrukturalizácii, mali by ste zbystriť pozornosť.

KDE JE PROBLÉM

Vo všeobecnosti platí, že každý veriteľ s pohľadávkou prevyšujúcou 1 000 000 Eur je  zo zákona považovaný za osobu spriaznenú s dlžníkom. Výnimkou sú veritelia, ktorí sú subjektom verejnej správy.

Postavenie spriaznenej osoby má zásadný vplyv na práva veriteľa v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní. Najvýraznejšie sa táto skutočnosť odrazí na výške a poradí uspokojenia veriteľa.

Zjednodušene možno povedať, že spriaznený veriteľ bude uspokojený až po tom, ako budú uspokojení iní prihlásení veritelia hoci aj s nižšou pohľadávkou. Presnejšie, spriaznený veriteľ môže byť uspokojený až z výťažku zo speňaženia majetku, ktorý zostal po úplnom uspokojení iných nezabezpečených veriteľov. V praxi to znamená, že takýto spriaznený veriteľ spravidla nedostane nič. A to je samozrejme veľký problém.

Ďalším problémom je, že na prípadné zabezpečenie pohľadávok nezapísaných veriteľov sa neprihliada.

PROTISCHRÁNKOVÉ RIEŠENIE

Aj na tento problém však existuje riešenie. Osoba s pohľadávkou prevyšujúcou 1 000 000 Eur sa môže postavenia spriazneného veriteľa zbaviť tým, že správcovi predloží osvedčenie o zápise veriteľa do registra partnerov verejného sektora.

Na to je potrebné s dostatočným predstihom vykonať zápis do registra. Vzhľadom na zákonom ustanovené lehoty pre prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie to kladie zvýšené nároky na sledovanie eventuálneho úpadku obchodných partnerov. Pritom netreba zabudnúť na to, že v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní samotná registrácia nepostačuje. Treba ju preukázať.

Naša advokátska kancelária Poláček & Partners je oprávnenou osobou na vykonanie zápisu do registra partnerov verejného sektora. So zápisom alebo prihlásením pohľadávky Vám radi pomôžeme.

 


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Smernica versus sloboda webu / 4 Jun

Smernica versus sloboda webu

Nová smernica EÚ chce chrániť autorské práva. Platformy ako Google, či sociálne siete sa tak stanú zodpovednými za obsah, ktorý im tam užívatelia nahrávajú.

Ministerstvo dopravy ide regulovať aplikácie. Prežijú to? / 15 Nov

Ministerstvo dopravy ide regulovať aplikácie. Prežijú to?

Do parlamentu dorazila novela zákona o cestnej doprave. Vláda tak reaguje na rozširujúci sa trend zdieľanej ekonomiky, hlavne čo sa týka oblasti prepravy osôb.

Čo je chargeback a prečo by vás to mohlo zaujímať / 15 Nov

Čo je chargeback a prečo by vás to mohlo zaujímať

Chargeback je anglický terminus technicus, ktorý sa dá preložiť ako vrátenie platby. V skratke, ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty. Vrátenie platby, ak chcete.