Elektromobilita bude mať na Slovensku voľnejšie ruky

4 Jun 2018  / AUTORI: Juraj Ondrejka

Elektromobily pre nás už dlhšiu dobu nepredstavujú nepoznanú novinku. To však nie je samozrejmosťou pre našu právnu úpravu. Doposiaľ neexistovala ani len legálna definícia elektromobilu, a to i napriek tomu, že právne predpisy s týmto pojmom už nejakú dobu narábali napr. aj v súvislosti so zápisom elektromobilu do evidencie vozidiel. Obdobné právne vákuum sa doposiaľ týkalo aj poskytovania služieb spočívajúcich v umožnení nabíjania elektromobilov, resp. prevádzkovania nabíjacích staníc.

 

Právna úprava reaguje na potreby trhu

 

Jasnejšie svetlo však prináša malá novela zákona o energetike, ktorá bola schválená parlamentom v polovici mája. Poslanci parlamentu sa výnimočne zhodli a novelu prijali 126 hlasmi. Novela už bola podpísaná prezidentom a účinnosť má nadobudnúť 1.7.2018. Okrem toho, že parlamentom schválená novela komplexne upravuje stav núdze v elektroenergetike a s ním súvisiace otázky, významne sa dotýka aj oblasti elektromobility.

 

Legislatívne zmeny si nevyžiadali len potreby praxe, ale i povinnosť Slovenskej republiky skĺbiť náš právny poriadok so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94EÚ z 22.10.2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá.

 

Novela prináša definície základných pojmov pre trh elektromobility akými sú elektrické vozidlo, nabíjacia stanica, nabíjací bod a verejne prístupná nabíjacia stanica, ku ktorej má byť zabezpečený nediskriminačný prístup všetkých používateľov elektrických vozidiel.

 

Prevádzkovanie nabíjacích staníc nie je podnikaním v energetike

 

Otvorenou otázkou pred touto novelou bola i samotná právna povaha prevádzkovania nabíjacích staníc. Doterajšia právna úprava podnikania v energetike nebola jednoznačná. Bolo otázne, či nabíjanie elektromobilov je alebo nie je podnikaním v energetike. Nebolo ani zrejmé, či je na prevádzkovanie nabíjacej stanice potrebné povolenie na podnikanie v energetike. Po novom to už zákon o energetike bude uvádzať celkom jasne. Podľa novely, podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel. Prevádzkovatelia nabíjacích staníc budú mať teda po účinnosti novely právnu istotu, že sa na nich nebudú vzťahovať povinnosti a nemalé byrokratické zaťaženie klasického podnikateľa v energetike.

 

Táto drobná legislatívna zmena môže mať kľúčový dopad na rozvoj infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily. K rozšíreniu siete nabíjacích staníc budú môcť bez pochybností prispieť aj poskytovatelia, pre ktorých by šlo o veľmi vhodnú doplnkovú službu ich portfólia, ako sú napr. hotely, reštaurácie a pod.

 

Na prevádzkovateľov verejne prístupných nabíjacích staníc však čaká povinnosť v lehote 30 dní oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR začiatok, ukončenie a zmenu vykonávania tejto  činnosti.

 

Novela sa dotkne aj podmienok pripájania nabíjacích staníc do distribučnej sústavy. Pokiaľ sa na existujúcom odbernom mieste bude pripájať nabíjacia stanica s inštalovaným výkonom nad 100 kW, odberateľ bude povinný uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení. Pri pripájaní nabíjacej stanice s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na novom odbernom mieste, je odberateľ povinný informovať o pripájaní nabíjacej stanice prevádzkovateľa distribučnej sústavy v žiadosti o pripojenie.

 

Povinná notifikácia prevádzkovateľa distribučnej sústavy neobíde ani už v súčasnosti pripojené nabíjacie stanice. Tí, ktorí už majú pripojené nabíjacie stanice s inštalovaným výkonom nad 100 kW budú povinní o tom informovať prevádzkovateľa distribučnej sústavy do 1.8.2018.

 

Čo nás ešte čaká?

 

Nadchádzajúce zmeny nepochybne prispejú k rozvoju trhu elektromobility. Keď sa zamyslíme nad súvislosťami hlbšie, dôjdeme k tomu, že novela upravuje len nevyhnutné minimum. Očakávame, že téma elektromobility a nabíjania elektromobilov ešte bude rezonovať v súvislosti s podmienkami výstavby nabíjacích staníc, zavádzaní fakturačných meradiel, či v súvislosti uplatňovaním si cestovných náhrad zamestnancom pri pracovnej ceste vykonanej elektromobilom.


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny / 19 Nov

Právo na podporu a nové pravidlá pre záruky pôvodu elektriny

pozreli sme sa na to, ako nové pravidlá vydávania záruk pôvodu elektriny ovplyvnia právo výrobcov na podporu.

Máte zimomriavky z GDPR? Ako získať súhlas so spracovaním osobných údajov / 25 Jan

Máte zimomriavky z GDPR? Ako získať súhlas so spracovaním osobných údajov

Sme presvedčení, že žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa navarí. Rozhodli sme sa priblížiť vám, čo si pod pojmom „súhlas so spracovaním údajov“ predstaviť a ako ho získať.

Aby vás protischránkový zákon nepripravil o biznis / 14 Jun

Aby vás protischránkový zákon nepripravil o biznis

Čas neúprosne plynie a termín 31. júl 2017 je predo dvermi. Nezabudnite. Vy musíte vždy načas, to len štát ma na všetko času dosť.