Čo prinesie veľká novela protischránkového zákona?

7 Aug 2019  / AUTORI: Nikoleta Sivčáková

Od začiatku roka 2017 platí na Slovensku unikátny zákon, ktorý zaviedol povinnú registráciu osôb obchodujúcich s verejným sektorom, tzv. partnerov verejného sektora a identifikáciu ich konečných užívateľov výhod - fyzických osôb, ktoré v konečnej fáze z týchto obchodov profitujú.

Posledná novela zákona s postupnou účinnosťou od 1. septembra a 1. novembra tohto roka prinesie mnoho zmien. Nanovo sa vymedzí pojem partner verejného sektora, pričom takýmto už viac nebudú banky, poisťovne, spoločenstvá vlastníkov bytov či pozemkové spoločenstvá. Novela ďalej reaguje predovšetkým aj na problematické situácie v praxi, ktoré súvisia s rôznym výkladom pojmov alebo s ochranou údajov zapísaných v registri. Vyberáme preto pre Vás tie najzaujímavejšie novozavedené pojmy, definície či zmeny. 

Verejný podnik

Zavedením pojmu verejný podnik došlo k zúženiu osôb spadajúcich pod verejný sektor. Novela verejný podnik chápe už len ako právnickú osobu, v ktorej má štát, obec, VÚC alebo právnická osoba zriadená zákonom samostatne alebo spoločne výlučnú, priamu alebo nepriamu majetkovú účasť. Po novom Vám teda nevzniká povinnosť zápisu do registra hoci  je Váš zmluvný partner kontrolovaný štátom, alebo má len čiastočnú majetkovú účasť v podniku, keďže táto majetková účasť musí byť výlučná, teda stopercentná.

Povinnosť zápisu vzniká aj verejnému podniku avšak len v prípade, ak bude uzatvárať zmluvu s verejným sektorom ako výsledok verejného obstarávania. 

Výkladové pravidlá k hodnote plnenia

Povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora vzniká, ak hodnota plnenia zo zmluvy alebo iného právneho úkonu dosiahne zákonom stanovené finančné limity, ktoré sa novelou nemenia. Novela však obsiahlo reaguje na problematiku výkladu naplnenia týchto limitov, ktorá v aplikačnej praxi vznikla. Výkladovými pravidlami sa tak napríklad ustálilo, že výška finančných limitov sa posudzuje vždy len z jedného právneho úkonu; pri nájomných zmluvách z protihodnoty, teda nájomného; posudzuje sa vždy bez zmluvných sankcií; či napríklad pre platcov DPH vždy bez pripočítania tejto dane.

Za člena vrcholového manažmentu je považovaný už len člen štatutárneho orgánu.

Pôvodné zapisovanie prokuristov a vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu bude minulosťou. Po novom budú v prípade doterajšieho zápisu členov vrcholového manažmentu zapisovaní len členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora. 

Títo členovia štatutárneho orgánu môžu aj bez odôvodnenia uviesť namiesto svojej adresy trvalého pobytu sídlo partnera verejného sektora avšak len v prípade, ak je partnerom verejného sektora osoba obchodujúca na burze (emitent), alebo je partner verejného sektora takouto osobou ovládaný. 

Táto výnimka neobmedzene zasiahne len členov štatutárneho orgánu. Ak by akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá bola identifikovaná ako konečný užívateľ výhod, nechcela v registri uviesť adresu svoju trvalého pobytu, musí byť táto skutočnosť riadne zdôvodnená v čestnom vyhlásení oprávnenej osoby, ktoré nie je verejné. 

V súvislosti s ochranou osobných údajov bolo zavedené aj ďalšie opatrenie, a to odmietnutie návrhu registrujúcim orgánom v prípade, ak verifikačný dokument obsahuje rodné číslo. Treba podotknúť, že rodné číslo konečných užívateľov výhod nebolo nikdy povinnou náležitosťou verifikačného dokumentu, avšak stávalo sa, že tento identifikátor bol uvedený, napriek tomu, že verifikačný dokument je sprístupnený verejnosti.

Zle zapísaný údaj Vás môže stáť až 2 roky zákazu obchodovania s verejným sektorom

Pre povinne zapisované osoby je zásadná nová sankcia za nesprávne alebo neúplne zapísané údaje v registri, ktorá má za následok nielen výmaz z registra ex offo, udelenie pokuty, ale aj nemožnosť zápisu do registra počas dvoch rokov od jeho výmazu.

Novela sa čiastočne dotkla aj konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov zapísaných v registri. Začaté konanie, registrujúci orgán dokončí a to aj v prípade, ak v priebehu konania dôjde k dobrovoľnému výmazu zapísanej osoby, pričom doposiaľ sa konanie takýmto výmazom zastavilo. Táto zmena vychádza z novej úpravy, kedy súd už ďalej nebude posudzovať súlad údajov zapísaných v registri ku dňu jeho rozhodovania, ale už ku dňu začatia konania.

Na druhej strane novela myslí aj na prípady, kedy zápis o konečnom užívateľovi obsahuje len zrejmú nesprávnosť, ako je napríklad preklep v mene, či adrese fyzickej osoby, v danom prípade registračný súd síce vysloví porušenie zákona, avšak sankciu neuloží. 

Z pohľadu oprávnenej osoby si dovolíme túto veľkú novelu hodnotiť pozitívne. Nielenže odstraňuje rôznorodosť výkladu ustanovení, ale aj odbremeňuje niektorých podnikateľov od administratívnej záťaže, ktorú im register partnerov verejného sektora spôsoboval. ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Veľká novela Obchodného zákonníka: Aké zmeny vás čakajú? / 11 Jun

Veľká novela Obchodného zákonníka: Aké zmeny vás čakajú?

Od 1. októbra 2020 čakajú Obchodný zákonník ďalšie zmeny. Prinášame vám prehľad najzásadnejších z nich, ktoré táto novela prináša.

Viete, aké údaje budú od októbra vymazané z obchodného registra? / 28 May

Viete, aké údaje budú od októbra vymazané z obchodného registra?

Obchodný register čakajú zmeny. Nastane definitívny výmaz istých spoločností a odstráni sa aj administratívna záťaž. Aké zmeny novela prinesie?

Očakávate prírastok? Pár rád k výške materského / 22 May

Očakávate prírastok? Pár rád k výške materského

Materské je nemocenská dávka, ktorá v istom období života dočasne nahrádza mzdu. Pripravili sme pre vás komplexné prehľad toho, čo robiť, ak je materské prinízke.