Ruško pre Váš biznis: COVID-19 a sankcie

26 Mar 2020  / AUTORI: Poláček & Partners

Globálna pandémia koronavírusu ohrozuje nielen zdravie, ale aj podnikateľské aktivity. O závažnosti tejto situácie vieme, a preto vám ju chceme v rámci možností uľahčiť. Pripravili sme pre vás sériu troch blogových článkov plných rád, ako čeliť výzvam a opatreniam počas tohto neľahkého obdobia. 

V prvom z článkov sme sa venovali narušeniu chodu prevádzky a ohrozeniu plnenia existujúcich záväzkov. V jeho pokračovanísme sa zamerali na ochranu zamestnancov a dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Na záver budeme svoju pozornosť venovať hrozbe správnych a trestných postihov.

Hrozba správnych a trestných postihov

Na to, aby ste sa vyhli prípadným sankciám, je potrebné, aby ste boli vždy dobre informovaní o aktuálnom stave a o povinnostiach prijatých príslušnými orgánmi, a tieto aj riadne dodržiavali. Nezabudnite najmä:

  • Dodržiavať povinnú karanténu. Akékoľvek podozrenie, či príznak pred lekárom nezatajujte. Platí pravidlo: radšej povedzme viac ako menej.
  •  Akékoľvek porušenie povinnej karantény (a to aj tretími osobami) nahlásiť orgánu verejného zdravotníctva, či orgánu činnému v trestnom konaní.
  • Dočasne uzatvoriť vašu prevádzku pre verejnosť v prípade, ak sa nenachádza v uvedených výnimkách.  
  • Zrušiť plánované podujatia, alebo ich odložiť na neskorší termín.
  • Prispôsobiť pracovisko pre vašich zamestnancov tak, aby zodpovedalo požiadavkám podľa Zákona o BOZP, v prípade, ak vaša prevádzka môže byť otvorená.
  • Správať sa zodpovedne voči sebe a voči ostatným.

Najčastejšie kladené otázky:

          Vrátil som sa zo zahraničia, čo mi hrozí za porušenie povinnej karantény?

Porušením povinnej karantény nariadenej pre šírenie vírusu COVID - 19 sa dopúšťate spáchania (i) priestupku a rovnako sa môžete dopustiť aj spáchania (ii) trestného činu.

Podľa Opatrenia úradu verejného zdravotníctva zo dňa 18. marca 2020, sú všetky osoby s trvalým, alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sa vrátili zo zahraničia späť na Slovensko po 13. marci 2020 (7:00), povinné ostať v 14 dňovej karanténe. Počas trvania karantény ste povinní izolovať sa v domácom prostredí, a to aj s osobami, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti. 

Bezprostredne po svojom návrate zo zahraničia ste rovnako povinný túto skutočnosť oznámiť svojmu všeobecnému lekárovi. V žiadnom prípade však nenavštevujte svojho lekára osobne, ale komunikujte s ním výhradne telefonicky alebo elektronickým spôsobom. 

Porušenie tohto zákazu sa považuje za priestupok na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý vám orgán verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu až do výšky 1 659 EUR.

 

V prípade nedodržania povinnej karantény sa môžete dopustiť aj spáchania:

a.  trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa § 163 Trestného zákona.

b.  trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285 Trestného zákona.

 

          Čo ak viem, že niekto porušuje povinnú karanténu a neoznámim to? Môžu ma za to sankcionovať?

Ako sme už uviedli vyššie, nie je vylúčené, že sa porušením povinnej karantény v niektorých prípadoch môže osoba dopustiť spáchania trestného činu. Ak spáchanie, alebo páchanie trestného činu neoznámite či neprekazíte, môžete sa sami dopustiť spáchania trestného činu. Konkrétne hovoríme o neoznámení trestného činu (§ 340 trestného zákona) alebo neprekazení trestného činu (§ 341 trestného zákona).

          Zatajil/a som svoju cestovateľskú anamnézu alebo cestovateľskú anamnézu svojho blízkeho príbuzného pred lekárom, čo mi hrozí?

Zatajením vašej pozitívnej cestovateľskej anamnézy, alebo pozitívnej cestovateľskej anamnézy vášho blízkeho príbuzného pred lekárom porušujete povinnosť. Za jej porušenie vám orgán verejného zdravotníctva môže udeliť pokutu až do výšky 1 659 EUR.

          Napriek zákazu mám svoju prevádzku naďalej otvorenú pre verejnosť, môžu ma sankcionovať?

Opatrením úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.marca 2020 sa povinne zatvorili všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou tých prevádzok, ktoré sú vymenované v Opatrení.  

Tieto opatrenia sa po poslednom rokovaní Ústradného krízového štábu SR ešte viac sprísnili. Úrad verejného zdravotníctva vydal dňa 24.3.2020 opatrenie, ktorým nariadil až do odvolania každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť potraviny, lekárne, drogérie a ďalšie prevádzky uvedené v opatrení. Tento deň sa považuje za sanitárny deň.  

 

Porušenie alebo neplnenie tejto povinnosti je správnym deliktom, za čo príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 do 20-tisíc EUR, a to za každé porušenie. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok. 

Nemožno vylúčiť, že porušením tejto povinnosti sa môže právnická osoba dopustiť aj spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona.

          V blízkej dobe mám naplánovanú konferenciu, či iné podujatie. Čo ak ho nezruším?

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 9. marca 2020 došlo k všeobecnému zákazu organizovať a usporadúvať akékoľvek podujatia.

 

Pôvodne tento zákaz trval do 23.3.2020. Avšak vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu šírenia COVID-19, Úrad verejného zdravotníctva opatrením predĺžil zákaz organizovať a usporadúvať akékoľvek podujatia, a to až do odvolania.

 

Ak takéto podujatie bude uskutočnené napriek zákazu, príslušný orgán verejného zdravotníctva vám môže uložiť pokutu až do 1 659 EUR pre fyzické osoby a do 20-tisíc EUR pre právnické osoby. 

          Ako zamestnávateľ som nestihol nastaviť všetky opatrenia BOZP na pracovisku, môžem na to doplatiť?

V zmysle zákona o BOZP je zamestnávateľ v záujme zabezpečenia ochrany zdravia pri práci povinný posudzovať riziká, prijímať a vykonávať ochranné opatrenia na pracovisku, ako je v tejto situácii napríklad zaistenie ochranných prostriedkov (dezinfekčné gély, rúška), obmedzenie osobných či pracovných stretnutí a iné. 

Ak ako zamestnávateľ neprispôsobíte pracovisko podľa zákona o BOZP, hrozí vám za porušenie týchto povinností pokuta až do výšky 100-tisíc EUR, ktorú vám môže uložiť inšpektorát práce.

 

ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Chambers and Partners ocenila našu profesionalitu a ľudský prístup / 30 Mar

Chambers and Partners ocenila našu profesionalitu a ľudský prístup

Opäť sa nám podarilo umiestniť sa na popredných priečkach v hodnotení organizácie Chambers and Partners.

NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS / 26 Mar

NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE.

Rúško pre váš biznis: COVID-19 a zamestnávateľ / 25 Mar

Rúško pre váš biznis: COVID-19 a zamestnávateľ

Vírus COVID-19 ovplyvnil nielen naše súkromie, ale i prácu. Preto vám prinášame niekoľko rád, ako sa čeliť výzvam a opatreniam v pracovnoprávnej oblasti.