Rúško pre váš biznis: COVID-19 a zamestnávateľ

25 Mar 2020  / AUTORI: Poláček & Partners

Spoločnosť sa potýka s problémami, ktoré do života priniesla pandémia koronavírusu. Ten zasiahol nielen do nášho súkromia, ale aj do pracovnoprávnej oblasti. Prinášame vám rady, ako sa s nimi vysporiadať. 

Zamestnávateľom môže šírenie vírusu spôsobiť nemalé problémy. My o tejto neľahkej situácii vieme. Rozhodli sme sa preto, že vám prinesieme sériu článkov plných rád a usmernení, ako túto ťažkú situáciu zvládnuť. 

V minulom článku sme sa venovali narušeniu chodu prevádzky a ohrozeniu plnenia existujúcich záväzkov. V jeho pokračovaní sa zameriame na ochranu zamestnancov a dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov.

Čo treba zabezpečiť v pracovnoprávnej oblasti?

Prevencia na prvom mieste!

Nezabúdajte, že ako zamestnávatelia ste v zmysle Zákona o BOZP povinní uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. 

Pracoviská predstavujú miesta so zvýšenou koncentráciou ľudí. Preto zvoľte vhodné preventívne opatrenia,  ktoré zamedzia ohrozeniu zdravia vašich zamestnancov. Medzi takéto opatrenia zaraďujeme napríklad zrušenie pracovných ciest, zamedzenie osobných stretnutí či uprednostnenie formy komunikácie, pri ktorej nedochádza k bezprostrednému kontaktu osôb (e-mailová komunikácia, konferenčné hovory). 

Na ochranu zdravia zamestnancov súčasne zabezpečte ochranné pomôcky. Ak je to možné, nariaďte zamestnancom pracovať z domu. Apelujte na svojich zamestnancov, aby nepodceňovali závažnosť situácie a dodržiavali všetky prijaté preventívne opatrenia.

Vypracujte si potrebné interné dokumenty

Šírenie koronavírusu predstavuje situáciu, na ktorú nebolo pripravených mnoho zamestnávateľov. Preto pripravte pre svojich zamestnancov interné predpisy, kde im predstavíte prijaté opatrenia a poučíte ich o dôvodoch prijatia. Vhodným spôsobom ich o nich informujte. Snažte sa so svojimi zamestnancami komunikovať a vysvetliť im závažnosť situácie.

Zvážte prípadné riziká

Poriadne zvážte, aké opatrenia zavediete na pracovisku. Nevynechajte ani prípadné riziká a dopad na vás a vašich zamestnancov. V súčasnej situácii je potrebné dbať v prvom rade o zdravie. Myslite na to, že keby sa nakazil iba jeden váš zamestnanec, v karanténe by museli ostať všetci. Snažte sa všetkými možnými opatreniami tejto situácii zamedziť a prijmite vhodné preventívne opatrenia.

Najčastejšie kladené otázky:

        Môžem nariadiť zamestnancovi prácu z domu tzv. „home office“?

Ak je to vzhľadom na charakter vykonávanej práce možné, nechajte zamestnancov pracovať z domu. V zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce, môže zamestnanec vykonávať prácu z domu so súhlasom zamestnávateľa, alebo po dohode s ním príležitostne, alebo za mimoriadnych okolností. Šírenie nákazy nepochybne mimoriadnou situáciou je. 

Nezabudnite, že v takom prípade je vašou povinnosťou zabezpečiť zamestnancom vhodné prostriedky potrebné pre výkon práce (počítače, mobilné telefóny). 

Prácu z domu môžete zamestnancovi nariadiť aj v prípade, ak túto možnosť nemáte dohodnutú v pracovnej zmluve, alebo v inom internom predpise. Takýto pokyn môžete zamestnancovi adresovať aj prostredníctvom e-mailu, alebo inou vhodnou formou kde zároveň uvediete podmienky práce z domu tzv. „home office“.

 

        Mám ako zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom ochranné pomôcky?

Zamestnávateľ je podľa Zákona o BOZP povinný zabezpečiť zamestnancom vhodné ochranné prostriedky – rúška, ochranné rukavice, obleky a dezinfekčné prostriedky.

Zvážte, či vzhľadom na závažnosť situácie nie je vhodnejšie a ekonomickejšie nariadiť zamestnancom prácu z domu, alebo zastaviť prevádzku, a tak chrániť zdravie vašich zamestnancov a ľudí, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

 

        Čo v prípade, ak bola zamestnancovi nariadená karanténa? 

Ak bolo zamestnancovi lekárskym posudkom alebo rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva nariadené karanténne opatrenie a je to nevyhnutné na ochranu zdravia iných osôb, v zmysle § 55 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, je zamestnávateľ povinný dočasne preradiť zamestnanca na iný druh práce, alebo na jej výkon na inom mieste (teda aj na prácu z domu). V týchto prípadoch nepotrebujete súhlas zamestnanca. 

Ak by však zamestnávateľ nemal pre zamestnanca v karanténe iný vhodný druh práce, alebo tento nemôže vzhľadom na charakter druhu práce vykonávať v domácom prostredí, je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci počas trvania karantény. Ide o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca v zmysle § 141 ods. 1 Zákonníka práce. Za tento čas neplatí zamestnancovi náhrady mzdy. Finančná situácia zamestnanca počas karantény je zabezpečená nemocenskými dávkami.

 

        Môžem celoplošne prerušiť prevádzku?

Pokiaľ vzhľadom na charakter vykonávanej práce nemôžete zamestnancom nariadiť prácu z domu, alebo prijať iné vhodné opatrenia, môžete v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce prerušiť prácu vo vašej prevádzke z dôvodu šírenia nákazy, a tak ochrániť zdravie vašich zamestnancov. Ide o tzv. „inú prekážku v práci“ na strane zamestnávateľa. Nezabúdajte, že v takom prípade patrí zamestnancom nárok na náhradu mzdy vo výške ich priemerného zárobku. 

Ak na vašom pracovisku pôsobia zástupcovia zamestnancov, môžete po vzájomnej dohode túto mimoriadnu situáciu kvalifikovať aj ako vážne prevádzkové dôvody. Náhradu mzdy je tak možné znížiť na 60% priemerného zárobku. Zdôrazňujeme, že zamestnávateľ takto nemôže postupovať sám. Vždy musí ísť o vzájomnú dohodu so zástupcami zamestnancov.

 

        Môžem nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky? 

Alternatívnou možnosťou na riešenie vzniknutej situácie môže byť aj nariadenie čerpania dovolenky zamestnancom. Čerpanie dovolenky ste však ako  zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Výnimočne možno toto obdobie skrátiť, avšak len so súhlasom zamestnanca. Nezabúdajte preto, že v prípade, ak by ste tieto podmienky pri nariadení dovolenky zamestnancom nerešpektovali, konali by ste v rozpore so Zákonníkom práce.

 

        Môžem poskytnúť zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy? 

Podľa § 141 ods. 3 písm. b) a c) Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj z iných dôvodov ako vymenúva Zákonník práce (prekážky v práci na strane zamestnanca), a to s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. 

Dávajte si však pozor, zamestnancovi môžete poskytnúť pracovné voľno bez náhrady mzdy len s jeho súhlasom alebo na jeho žiadosť, nemôžete ho k tomu nútiť.

 

        Čo so zamestnancami – rodičmi?

V zmysle platných opatrení Krízového štábu SR sú školské, ako aj predškolské zariadenia uzavreté až do 27. marca 2020. Táto doba sa však vzhľadom na situáciu môže predĺžiť. Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodu starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia, alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, ide o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ mu nemusí poskytovať náhradu mzdy. Patrí mu však nárok na sociálnu dávku – tzv. OČR vyplácané Sociálnou poisťovňou.  


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Chambers and Partners ocenila našu profesionalitu a ľudský prístup / 30 Mar

Chambers and Partners ocenila našu profesionalitu a ľudský prístup

Opäť sa nám podarilo umiestniť sa na popredných priečkach v hodnotení organizácie Chambers and Partners.

NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS / 26 Mar

NOVÝ ZOZNAM ÚRSO: VIAC AKO 100 VÝROBCOV ELEKTRINY PRIŠLO O PODPORU, ZREJME AJ O BIZNIS

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE.

Ruško pre Váš biznis: COVID-19 a sankcie / 26 Mar

Ruško pre Váš biznis: COVID-19 a sankcie

Pokuty za porušenie opatrení proti šíreniu COVID-19 môžu spôsobiť riadny škrt cez rozpočet. Preto vám prinášame prehľad základných povinností, ktoré by ste mali dodržať ak sa chcete vyhnúť sankciám a prípadnému trestnému postihu.