Novinky v energetike za jún 2022

18 Jul 2022  / AUTORI: Silvia Hodeková Andrea Puková

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac jún 2022.

Upozorňujeme predovšetkým na zverejnenie Oznamu Ministerstva hospodárstva SR o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2023, ktorý v porovnaní s rokom 2022 prináša niekoľko podstatných zmien.

Do pozornosti dávame tiež schválenie rozsiahlej novely Zákona o energetike a Zákona o regulácii, ktorá bola dňa 8.7.2022 podpísaná Prezidentkou SR a ktorá aktuálne čaká na jej zverejnenie v Zbierke zákonov SR.

O ďalších zaujímavostiach za mesiac jún 2022 sa bližšie dočítate v tomto monitoringu.

Monitoring za mesiac jún 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie

TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

::       Novela cenovej vyhlášky v elektroenergetike

Dňa 29.6.2022 bola pod č. 233/2022 Z. z. v Zbierke zákonov SR zverejnená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorou sa mení a dopĺňa Cenová vyhláška ÚRSO v elektroenergetike (vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike) (ďalej len „Cenová vyhláška v elektroenergetike“).

Zmena sa dotkla ustanovení týkajúcich sa predovšetkým:

 • cenovej regulácie dodávky elektriny iným zraniteľným odberateľom, postupu a podmienok uplatňovania cien (§ 33 a nasl.);
 • úpravy jednotlivých členov vzorca na výpočet ceny za elektrinu CEt na účely dodávky elektriny pre domácnosti schválenej alebo určenej cenovým rozhodnutím (§ 32 ods. 1 písm. a) až c)); ako aj  
 • úpravy mesačnej platby (pri jednopásmových, dvojpásmových sadzbách a sadzbe za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie) za jedno odberné miesto NDOt; pričom NDOt sú náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto za mesiac, ktoré možno zahrnúť do ceny vo výške maximálne 1,50 eura na jedno odberné miesto za mesiac namiesto pôvodnej sumy 1,10 eura (§ 32 ods.2 písm. a) a ods. 3 písm. a)).

Novela doplnila Cenovú vyhlášku v elektroenergetike aj o nové ustanovenia v § 35a a § 35b, vzťahujúce sa na regulované subjekty, dodávajúce elektrinu zraniteľnému odberateľovi, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ust. § 2 písm. k) Zákona o regulácii).

Novela cenovej vyhlášky v elektroenergetike nadobudla účinnosť dňa 30.6.2022, pričom sa podľa úprav účinných od 30.6.2022 prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2023.

Novela Cenovej vyhlášky v elektroenergetike je dostupná TU.

 

Prihláste sa na odber monitoringu energetickej legislatívy


2.    MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::       Parlament schválil prelomovú Novelu Zákona o energetike a Zákona o regulácii

Dňa 22.6.2022 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorý významne mení a dopĺňa (i) Zákon o energetike (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike); (ii) Zákon o regulácii (zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach) ako aj (iii) Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).

Pre doplnenie uvádzame, že predmetná novela bola schválená parlamentom, podpísaná Prezidentkou SR, avšak ešte nebola zverejnená v Zbierke zákonov SR.

Hlavným zámerom prijatia navrhovaných zmien je transponovať tzv. Zimný energetický balíček obsahujúci opatrenia označené ako „Čistá energia pre všetkých Európanov“ (Clean Energy for all Europeans Package), ktorý bol Európskou komisiou predstavený v novembri 2016. Viac o tomto balíčku sa dočítate v našom článku dostupnom TU.

Novela si dáva za cieľ posilniť postavenie odberateľov na energetickom trhu, podporiť rozvoj samovýroby a samospotreby energie, bližšie upraviť oblasť uskladňovania elektriny, právny rámec pre dátové toky spojené s činnosťami nových účastníkov trhu a podporiť digitalizáciu energetiky.

Schválená novela tiež umožní vznik a fungovanie nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom. Takýmito účastníkmi majú byť (i) aktívny odberateľ, (ii) energetické spoločenstvo, (iii) prevádzkovateľ zariadenia na uskladňovanie elektriny a (iv) agregátor. Novela tiež ustanoví právny rámec ich zákonných práv a povinností, vrátane podmienok pre ich vstup na trh s elektrinou.

Vďaka novele dôjde aj ku zmene doterajších podmienok pre nasadzovanie inteligentných meracích systémov, upraví sa  oblasť obstarávania podporných služieb a služieb flexibility. Zaviesť by sa mali nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy.

Po obsahovej stránke by prijatím novely malo dôjsť v Zákone o energetike ku zmenám právnej úpravy:

 • nových účastníkov trhu s elektrinou a trhu s plynom;
 • čiastočnej deregulácie maloobchodných cien elektriny a plynu a súvisiace zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa;
 • obstarávania podporných služieb k dosiahnutiu a udržaniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy v reálnom čase a ďalšie nové práva a povinnosti prevádzkovateľov distribučných sústav a prevádzkovateľa prenosovej sústavy;
 • akumulácie;
 • právnych podmienok pre nasadzovanie tzv. inteligentných meracích systémov do konkrétnych odberných miest;
 • dátových tokov spojených s novými procesmi.

Prijatím novely by malo dôjsť v Zákone o regulácii ku nasledovným zmenám:

 • rozšírenie doterajších právomocí ÚRSO v súvislosti s vyššie uvedenými zmenami v Zákone o energetike a požiadavkami smernice (EÚ) 2019/944;
 • nová úprava cieľov činnosti ÚRSO, spolupráce ÚRSO s regulačnými orgánmi členských štátov, Európskou komisiou a Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), pôsobnosti ÚRSO vo vzťahu k regionálnemu koordinačnému centru, postupu ÚRSO pri vydávaní koordinovaných rozhodnutí;
 • rozšírenie právnej úpravy pre riešenie sporov o spory medzi novými účastníkmi trhu s elektrinou a rozšírenie kompetencií ÚRSO pri rozhodovaní sporov, rozšírenie doterajšieho rozsahu vecnej regulácie;
 • čiastočná deregulácia cien dodávok elektriny a plynu v nadväznosti na úpravu v Zákone o energetike.
 • Návrh novely Živnostenského zákona by mal zohľadniť existenciu nových činností v energetike a vymedziť, či sa podnikateľský výkon danej činnosti riadi Zákonom o energetike alebo Živnostenským zákonom.
 • Novela má byť účinná od 30.7.2022 s výnimkou niektorých ustanovení účinných k 1.10.2022, 1.4.2024, či 31.12.2028.

Dokumenty z legislatívneho procesu, vrátane dôvodovej správy a pozmeňovacích návrhov, nájdete na tomto odkaze.

::       Prvým čítaním prešiel návrh novely Zákona o OZE

Dňa 27.5.2022 bol NR SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o OZE“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach).

Cieľom predloženej novely je transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11.12.2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

V súvislosti s transpozíciou by malo dôjsť k (i) ustanoveniu kritérií udržateľnosti a požadovaných úspor emisií skleníkových plynov pre palivá z biomasy používané v odvetví výroby elektriny a vykurovania, a to na účel zabezpečenia vysokých úspor týchto emisií v porovnaní s alternatívami využívajúcimi fosílne palivá, (ii) zvýšeniu minimálneho prahu úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a bioplyn v doprave vyrábané v nových zariadeniach, a to s cieľom zlepšiť ich celkovú bilanciu pokiaľ ide o skleníkové plyny, (iii) ustanoveniu nového právneho rámca vydávania záruk pôvodu pre plyn z obnoviteľných zdrojov.

Navrhované zmeny by mali napomôcť napĺňaniu záväzku Slovenskej republiky pri plnení európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dosahovania uhlíkovej neutrality.

Dátum účinnosti návrhu zákona sa navrhuje od 1. novembra 2022, pričom účinnosť niektorých ustanovení sa navrhuje od 1. januára 2023.

Návrh novely Zákona o OZE zatiaľ prešiel prvým čítaním v NR SR, detailnejšie informácie k aktuálnemu stavu prebiehajúceho legislatívneho procesu nájdete TU.

Samotný návrh Zákona o OZE je k dispozícii TU spolu s dôvodovou správou dostupnou TU.

::       MH SR v priebehu roka opätovne navyšuje inštalovaný výkon lokálnych zdrojov

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dňa 29.6.2022 informovalo o opätovnom zvýšení výkonu lokálnych zdrojov, ktorý je možné v tomto roku pripojiť do sústavy o ďalších 70 MW.

MH SR uviedlo, že záujem o inštaláciu lokálnych zdrojov naďalej rastie, pričom najviac inštalovaného výkonu vo výške 30 MW je opätovne alokovaných pre spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., kde už bol doterajší pridelený limit vyčerpaný.

Predmetnú správu MH SR o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2022, vrátane zvýšenia pre lokálne zdroje, je dostupný TU.

::       Zverejnenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2023

MH SR na svojom webovom sídle zverejnilo Oznam o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2023 dostupný TU.

Ministerstvo určilo inštalovaný výkon, na ktorý sa vzťahuje podpora a ktorý bude možné pripojiť do sústavy v roku 2023 v členení podľa typu zdroja nasledovne:

 

Typ zdroja

 

Distribučná sústava

OZE

(MW)

KVET

(MW)

Lokálny zdroj

(MW)

Spolu

Západoslovenská distribučná, a.s.

8

3

30

41

Stredoslovenská distribučná, a.s.

8

3

30

41

Východoslovenská distribučná, a.s.

8

3

30

41

Spolu

24

9

90

123

 

Určenie inštalovaného výkonu pre rok 2023 by sa v porovnaní s rokom 2022 malo odlišovať v tom, že výkony pre rok 2023 pre miestne distribučné sústavy už nie sú uvedené ako samostatná položka (t.j. „iné ako regionálne distribučné sústavy“), ale budú čerpané z kapacít vyhradených pre príslušné regionálne distribučné sústavy.

Zároveň platí, že nevyužité určené výkony z oznamu za rok 2022 budú pripočítané k určenému inštalovanému výkonu pre rok 2023 pre danú regionálnu distribučnú sústavu a daný typ zdroja.

V priebehu rokov 2022 a 2023 by tak malo byť možné inštalovať do distribučnej sústavy v lokálnych zdrojoch až 279 MW inštalovaného výkonu.

Viac k určeniu inštalovaného výkonu pre rok 2023 sa dočítate TU.

::       Výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE čaká uzatvorenie

V rámci monitoringu za mesiac máj 2022 sme vás informovali o vyhlásení prvej výzvy MH SR na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na podporu inštalácie nových OZE od výkonu 500 kW do 50 MW.

MH SR upozorňuje, že predmetnú výzvu čaká uzatvorenie naplánované na dňa 12.7.2022.

Bližšie informácie k predmetnej výzve nájdete TU.  

::       SIEA otvorila výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) otvorila Výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0., ktorej cieľom je finančná pomoc na inovácie produktov a služieb slovenských podnikateľov.

Predmetná výzva je zameraná predovšetkým na spracovanie surovín a polotovarov, rozvoj odolných a zdravých lokálnych potravín a na zvyšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch.

Inovačné poukážky Slovensko 2.0 by mali pomôcť okrem iného aj pri zavádzaní nových technológií v potravinárskej výrobe, pri výskume a vývoji energetických systémov, posilnení potenciálu národných potravinových systémov a tiež pri poradenstve v oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií. Výška spolufinancovania predstavuje 15 % celkovej ceny inovácie a hodnota poukážky je v rozpätí od 2 000 do 10 000 EUR.

Sprostredkovateľom tejto finančnej podpory je Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk.

Dávame do pozornosti, že do výzvy sa môžu prihlásiť všetky slovenské podniky, ktoré (i) podnikajú minimálne jeden rok, (ii) žiadatelia musia byť fyzické či právnické osoby, ktoré (ii) majú sídlo mimo Bratislavského kraja a (iv) v minulosti im nebola preplatená inovačná poukážka projektu inovujme.sk.

Prehľad všetkých oprávnených aktivít je dostupný na tomto odkaze.

K otvoreniu výzvy došlo dňa 4.7.2022 a dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je predbežne stanovený na 4.8.2022, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Bližšie informácie k podmienkam žiadosti o inovačnú poukážku a oblasti finančnej podpory sú k dispozícii na webovej stránke www.inovujme.sk.

Viac k správa o otvorení predmetnej výzvy sa dozviete na tomto odkaze

::       Usmernenie č. 3 k Výzve zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Dňa 21.6.2022 SIEA vydala Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE.

Usmernenie č. 3 má za cieľ predovšetkým (i) aktualizovať výzvu na základe aktuálnej verzie riadiacej dokumentácie; (ii) upraviť finančné limity investičnej náročnosti na jednotku inštalovaného výkonu [EUR/MW] pre jednotlivé typy podporovaných zariadení na využívanie OZE, (iii) upraviť limitné hodnoty Value for Money ako aj (iv) upraviť referenčné výdavky menej ekologickej investície na jednotku inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na výrobu tepla pre potreby kontrafaktuálneho scenára.

Zverejnené usmernenie č. 3 je dostupné na tomto odkaze. Viac ku zverejnenej správe SIEA sa dočítate TU.

::       Zmena prevádzkového poriadku OKTE

Na základe rozhodnutia č. 0041/2022/E-PP ÚRSO schválil nové znenie prevádzkového poriadku Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

V rámci prevádzkového poriadku OKTE došlo ku zmene ustanovení týkajúcich sa lokálneho zdroja v oblasti definície a v oblasti spôsobu zohľadnenia neuplatňovania tarify za prevádzkovanie systému a ku zmene minimálnej výšky finančnej zábezpeky pre subjekt zúčtovania a pre účastníka krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou.

Rovnako došlo k upresneniu ustanovení týkajúcich sa prenosových kapacít v súvislosti s organizovaním krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, rozšíreniu možnosti použitia podmienky výkonovej nedeliteľnosti aj pre objednávky na nákup elektriny, doplneniu informácií o spôsobe informovania účastníkov trhu v prípade vážnych technických problémov v súvislosti s prevádzkou podľa pravidiel Core FB alebo ku spresneniu algoritmu vyhodnotenia denného trhu.

Prevádzkový poriadok v znení prijatých zmien nadobudol účinnosť 8.6.2022.

Rozhodnutie ÚRSO č. 0041/2022/E-PP nájdete na tomto odkaze spolu s prílohou k rozhodnutiu („Schválené znenie dokumentu „Prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s.“), ktorá je zverejnená TU.

::       SEPS upravil pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi PPS a PDS

Dňa 28.6.2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) oznámila, že v dokumente N Technických podmienok bola zmenená kapitola 1.4. „Pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi PPS a PDS“.

K uvedenej úprave pristúpila spoločnosť SEPS na žiadosť ÚRSO. Dokument N Technických podmienok spoločnosti SEPS je dostupný na tomto odkaze.  


Monitoring za mesiac jún 2022 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Prihláste sa na odber Monitoringu energetickej legislatívy.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za máj 2022 / 16 Jun

Novinky v energetike za máj 2022

Máj výstavby čas? Máj 2022 prináša viacero možností finančnej podpory výstavby OZE. Prečítaj si viac

Novinky v energetike za apríl 2022 / 16 May

Novinky v energetike za apríl 2022

SESP a MH SR ohlásili nové voľné kapacity pre zdroje elektriny z OZE a do Národnej rady SR prišla veľká novela Zákona o energetike.

Novinky v energetike za marec 2022 / 14 Apr

Novinky v energetike za marec 2022

Expresná novela energetických predpisov prináša od 1. apríla 2022 zásadné zmeny.