Súťažné právo a štátna pomoc

 

Poskytujeme zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo v oblasti súťažného práva. Naši právnici rozumejú tak vašim potrebám, ako aj požiadavkám súťažných orgánov, a to vďaka bohatým skúsenostiam a hlbokej znalosti súťažného práva získaným počas pôsobenia v Európskej komisií na Generálnom riaditeľstve súťažného práva a v advokácií. Pri našej práci plne zohľadňujeme aktuálne trendy v európskej legislatíve a rozhodovacej praxi jednotlivých orgánov EÚ.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastúpenie pred Protimonopolným úradom SR, Európskou Komisiou a súdmi vo všetkých oblastiach súťažného práva.

Koncentrácie: Poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie počas prednotifikačných stretnutí a pri príprave notifikácie transakcie.

Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, kartely a zneužívanie dominantného postavenia: Poskytujeme poradenstvo a zastupovanie pri prešetrovaniach a konaniach vedených súťažnými orgánmi ako aj v následných konaniach pred súdmi.

Výmena citlivých informácii: Poskytujeme usmernenia pri výmene citlivých informácií počas fúzií a akvizícií v zmysle súťažno-právnych predpisov.

Leniency program: V prípade kartelových dohôd vyhodnocujeme možnosti a riziká podania žiadosti o amnestiu z pokút a ostatných sankcií a poskytujeme právne poradenstvo pri podávaní žiadosti.

Neohlásené inšpekcie súťažných orgánov (dawn raids): Poskytujeme právne poradenstvo a konzultácie pri neohlásených inšpekciách súťažných orgánov, vrátane asistencie tímu skúsených právnikov z našej advokátskej kancelárie na mieste samom.

Compliance program: Pre klientov pripravujeme na mieru šité interné smernice a manuály zamerané na dodržiavanie súťažno-právnych predpisov, vrátane odborných školení zamestnancov.

Právne poradenstvo: Poskytujeme právne poradenstvo pri príprave a implementácii vertikálnych dohôd, a obchodných postupov a rozhodnutí za účelom zabezpečenia súladu so súťažno-právnymi predpismi. Poskytujeme poradenstvo pri vymáhaní škody spôsobenej protisúťažným konaním.

Právny audit: vykonávame právne audity u našich klientov za účelom zistenia možného porušenia súťažného práva.

Štátna pomoc: Poskytujeme právne poradenstvo pri posudzovaní súladu či podpora predstavuje štátnu pomoc a je zlučiteľná s právnymi predpismi a vnútorným trhom. Klientov zastupujeme pri notifikácii štátnej pomoci na Európskej komisii.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY