Konkurzy a reštrukturalizácie

 

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a služby pri podávaní veriteľských alebo dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie.

Ďalej poskytujeme právnu pomoc pri prihlasovaní pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii, popieraní pohľadávok a zastupovaní na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch. Súčasťou našich služieb je hĺbková analýza právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a príprava a negociácia príslušnej dokumentácie.

Našim klientom ponúkame právne poradenstvo a zastúpenie v súdnych konaniach v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií.

Stále tomu nerozumiem, skúste mi to povedať VIAC ĽUDSKY