Zmení rozhodnutie Súdneho dvora EÚ reguláciu koncových cien plynu?

30 Sep 2015

Najnovšie rozhodnutie Súdneho dvora EÚ proti Poľsku (1) vzbudilo nemalý rozruch a vyvolalo viacero otázok vo vzťahu k cenovej regulácii na Slovensku. Vo svojom rozhodnutí Súdny dvor EÚ totiž konštatoval, že regulácia koncových cien zemného plynu v Poľsku je v rozpore s európskym právom. (2)

Význam rozhodnutia európskeho súdu

Rozhodnutie súdu má zásadný význam aj pre Slovensko, nakoľko výkladom európskeho práva zo strany Súdneho dvora EÚ sa musí riadiť nielen štát alebo inštitúcia, ktorej je rozhodnutie určené, ale musia sa ním riadiť aj všetky ostatné členské štáty a ich orgány. Rozhodnutia súdu sa tak stávajú súčasťou a prameňom európskeho práva.

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj princíp prednosti európskeho práva, podľa ktorého je európske právo nadradené vnútroštátnemu právu. V prípade, ak sa akákoľvek vnútroštátna norma dostane do rozporu s európskym právom, orgány štátu takúto vnútroštátnu normu nemôžu uplatňovať.

Čo bolo v Poľsku zle?

Podľa poľského zákon o energetike boli energetické podniky povinné používať koncové ceny zemného plynu, ktoré boli vopred schválené predsedom Energetického regulačného úradu. Energetické podniky nemohli používať iné ceny ako tie, ktoré im boli takýmto spôsobom schválené. Predseda Energetického regulačného úradu schvaľoval koncové ceny vo forme správne rozhodnutia.

Poľský mechanizmus regulácie koncových cien sa stal predmetom ostrej kritiky Európskej komisie a Súdneho dvora EÚ a to z dvoch hlavných dôvodov.

Neprípustnosť časovo neobmedzenej regulácie

Jedna zo základných námietok súdu voči regulácii koncových cien zemného plynu v Poľsku spočívala práve v tom, že zákon o energetike neobsahoval žiadne časové obmedzenie vo vzťahu k povinnosti používať regulované ceny zemného plynu. Povinnosť uložená energetickým podnikom používať ceny zemného plynu vopred schválené predsedom Energetického regulačného úradu totiž nebola časovo obmedzená. Súd taktiež namietal, že zákon štátnym orgánom neukladal povinnosť pravidelne preskúmavať nevyhnutnosť používania regulovaných cien zemného plynu.

Z rozhodnutia súdu je zrejmé, že štátny zásah vo forme regulácie koncových cien zemného plynu musí byť obmedzený len na nevyhnutne potrebné časové obdobie. V opačnom prípade je cenová regulácia protiprávna a predstavuje prekážku pre vytvorenia funkčného vnútorného trhu so zemným plynom.

Povinnosť rozlišovať medzi odberateľmi

Druhý dôvod, pre ktorý súd konštatoval porušenie právnych predpisov EÚ spočíval v tom, že poľská právna úprava sa vzťahovala na neobmedzený okruh odberateľov zemného plynu. Právna úprava totiž nerozlišovala medzi odberateľmi v domácnostiach a odberateľmi mimo domácností; rovnako nerozlišovala medzi jednotlivými kategóriami odberateľov podľa ich postavenia a situácie.

Podľa názoru súdu je potrebné štátny zásah spočívajúci v cenovej regulácii vždy posudzovať aj z hľadiska okruhu osôb, ktoré sú ním dotknuté. Štáty sú preto povinné rozlišovali medzi jednotlivými kategóriami odberateľov podľa ich postavenia a situácie. V opačnom prípade je cenová regulácia protiprávna. Z tohto pohľadu je napríklad neprípustné, aby cenová regulácia prinášala rovnaké benefity jednotlivcom a podnikom, ako koncovým odberateľom.

Prečo už samotná cenové regulácia predstavuje problém?

Vo svojom rozhodnutí súd zdôraznil, že cieľom európskych právnych predpisov v oblasti plynárenstva je postupná a úplná liberalizácia trhu so zemným plynom, v rámci ktorého majú všetci dodávatelia právo slobodne dodávať svoje tovary všetkým odberateľom. Koncová cena zemného plynu musí byť určovaná výlučne na základe dopytu a ponuky.

V tejto súvislosti Súd uviedol, že štátny zásah vo forme regulácie koncových cien zemného plynu je prípustný iba výnimočne pri splnení nasledovných podmienok:

  • cenová regulácia sleduje všeobecný hospodársky záujem, ktorým je zachovanie ceny zemného plynu pre koncového odberateľa na primeranej úrovni;
  • cenová regulácia je potrebná na uskutočnenie tohto cieľa a aplikuje sa iba počas časovo obmedzeného obdobia;
  • cenová regulácia je jasne definovaná, transparentná, nediskriminačná, overiteľná a zaručuje rovnosť prístupu k odberateľom.

Záver

Štátna regulácia koncových cien zemného plynu predstavuje prekážku pri liberalizácii európskeho trhu a preto je prípustná iba vo výnimočných prípadoch. Z prípadu Poľskej republiky je zrejmé, že regulované koncové ceny zemného plynu sú neprípustné v prípadoch, ak sa uplatňujú v neobmedzenom časovom období a ak sa vzťahujú na všetkých odberateľov bez rozdielu.

V tejto súvislosti je na mieste otázka, či spôsob cenovej regulácie na Slovensku zodpovedá základným požiadavkám, ktoré vyplývajú z najnovšieho rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Pripravovaná regulačná politika je vhodným priestorom na to, aby sme prípadné nedostatky odstránili.

Autor: Pavol Poláček


(1) Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 10.9.2015 vo veci C-36/14 Európska komisia proti Poľskej republike. Rozsudok je zverejnený vo Francúzštine a Poľštine. Úplné znenie rozsudku môžete nájsť na stránke súdu curia.europa.eu.


(2) Vo svojom rozsudku súd konštatoval, že Poľsko porušilo čl. 3 ods. 1 a 2 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/73/ES z 13.7.2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.