Novinky v energetike za máj 2020

10 Jun 2020  / AUTORI: Poláček & Partners

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac máj 2020.  

Upozorňujeme najmä na aktualizáciu zoznamu výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom. Zároveň dávame do pozornosti predbežné výsledky národného energetického mixu, podľa ktorých predstavuje celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny 18,13 %.

Prajeme vám príjemné čítanie.

1. ČO SA ZMENILO

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE

nie

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii

nie

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike

nie

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

nie

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nie

Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE

nie

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

nie

Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

nie

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

nie

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

nie

Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

nie

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia

nie

Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE

nie

Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike

nie

Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

nie

Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

nie

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike   

nie

Vyhláška ÚRSO č. 248 /   2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje   cenová regulácia v tepelnej energetike   

nie

Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012   Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy   kvality dodávky tepla   

nie

Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje   spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení,   ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu   tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených   nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a   spôsob úhrady týchto nákladov   

nie

Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje   rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od   sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu   

nie

Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje   postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v   tepelnej energetike   

nie

Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o   určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa   

nie

Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje   spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny   

nie

Vyhláška MH SR č. 240 /   2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na   odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej   vode a rozpočítavania množstva tepla   

nie

Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje   postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného   zásobovania teplom   

nie

Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú   technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody   

nie


Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aktualizoval zoznam výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojom webovom sídle oznámil, že k 25. máju 2020 aktualizoval zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa Zákona o podpore. Ide tak o doplnený zoznam, ktorý bol prvýkrát zverejnený 16. marca 2020.

Oznámenie Úradu, ako aj aktuálny zoznam výrobcov elektriny, môžete nájsť na tomto odkaze.

:: Rozhodujúci účastníci na trhu s elektrinou sú známi

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informuje o rozhodujúcich účastníkoch na trhu s elektrinou v Slovenskej republike v minulom roku.

Do tohto zoznamu zaradil subjekty ako Slovenské elektrárne, a.s. (ako najvýznamnejší výrobca elektriny), SEPS, a.s. (ako výhradný držiteľ povolenia na prenos elektriny a prevádzkovateľ prenosovej sústavy), ako aj prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.

Úrad neopomenul ani podporovaných výrobcovia elektriny z OZE a VÚ KVET, pri ktorých bolo na rok 2019 predpokladané množstvo vyrobenej elektriny z OZE na doplatok vo výške 2732 GWh a množstvo elektriny vyrobenej VU KVET na doplatok vo výške 2468 GWh.

Celý zoznam účastníkov trhu je dostupný na tomto linku.

:: OKTE, a.s. zverejnila národný energetický mix

Spoločnosť OKTE, a.s. splnila svoju povinnosť podľa Zákona o energetike a zverejnila prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine, tzv. národný energetický mix.

Spoločnosť informuje, že národný energetický mix bol stanovený na základe metodiky Asociácie vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies). Zároveň upozorňuje, že ide zatiaľ iba o predbežný výsledok z dát dostupných do 21. apríla 2020. Finálny energetický mix bude zverejnený na prelome júna a júla 2020.

Podľa zverejnených výsledkov predstavuje celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny 18,13 %.

Výsledky národného energetického mixu si môžete pozrieť na tomto linku.

:: Na podporu nákupu elektromobilov bude prerozdelených
ďalších 1 096 000 eur

Ministerstvo hospodárstva SR informuje na svojej webovej stránke, že pokračuje vo vyhodnocovaní a schvaľovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel.

Dotačný program na podporu kúpy elektromobilov spustilo Ministerstvo hospodárstva SR ešte koncom minulého roka, pričom doteraz bolo vyplatených prvých 40 dotácií v súhrnnej
hodnote 299 000 eur.

Po dočasnom pozastavení tohto projektu pre situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 opätovne zasadla komisia na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí a schválila 127 žiadostí, čo predstavuje prerozdelenie ďalších 1 096 000 eur.

Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR, ako aj zoznam úspešných a neúspešných žiadateľov, je k dispozícii na tomto odkaze.Monitoring za mesiac máj 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Novinky v energetike za júl 2020 / 12 Aug

Novinky v energetike za júl 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac júl 2020

Novinky v energetike za jún 2020 / 9 Jul

Novinky v energetike za jún 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac jún 2020

Ako sa stať podnikateľom pod dočasnou ochranou? / 7 Jul

Ako sa stať podnikateľom pod dočasnou ochranou?

Zákon, známy ako Lex Korona, zaviedol do právneho poriadku viaceré mimoriadne inštitúty. Jedným z nich je inštitút dočasnej ochrany podnikateľov. Akú má podstatu?