Novinky v energetike za január 2021

9 Feb 2021  / AUTORI: Poláček & Partners

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac január 2021.  

Upozorňujeme najmä na zmeny v niektorých prevádzkových predpisoch spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., ako aj na druhú aukciu záruk pôvodu uskutočnenú zo strany Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

Prajeme vám príjemné čítanie!

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov nie
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike nie
Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom nie
Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny nie
TEPELNÁ ENERGETIKA
Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla nie
Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov nie
Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu nie
Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike nie
Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa nie
Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny nie
Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla nie
Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom nie
Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

::    SSD má aktualizované prevádzkové predpisy a nový cenník pripojovacích poplatkov

V priebehu januára 2021 nastali viaceré zmeny v prevádzkových predpisoch spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD).

Dňa 22.1.2021 schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) spoločnosti SSD nový Prevádzkový poriadok č. 0002/2021/E-PP. Do platnosti vstupuje od 10.2.2021. Zmeny v Prevádzkovom poriadku reflektujú nedávnu rozsiahlu novelu Pravidiel trhu, ako aj zmeny v systéme podpory pre výrobcov elektriny, ktorí vyrábajú elektrinu z OZE a KVET. Nový prevádzkový poriadok je dostupný na tomto odkaze.

Od 15.2.2021 vstupujú do platnosti zároveň aj nové Technické podmienky SSD, ktoré sú dostupné na tomto odkaze.

Dávame do pozornosti aj nový „Cenník pripojenia NN pre užívateľov distribučnej sústavy“ spoločnosti SSD, ktorý vstúpil do platnosti od 1.1.2021. Cenník je k dispozícii na tomto odkaze.

::    Náklady na elektrinu sa znížia ročne o 3,8 %

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Úrad) dňa 5.1.2021 na svojej internetovej stránke informoval, že slovenským domácnostiam sa v roku 2021 znížia ročné náklady na elektrinu v priemere o cca 3,8 %. Uvedené zníženie pre nich predstavuje priemernú úsporu o vyše 14 eur za rok. Zníženie ročných nákladov čaká aj malé podniky, a to o približne 2 %, čo predstavuje priemernú úsporu viac ako 28 eur.

Úrad zároveň rozhodol, že v sadzbách, kde došlo k značnému nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny (tzv. „kúrenárske“ sadzby) sa nebudú zmeny uplatňovať od 1.1.2021, ale až od 1.4.2021. ÚRSO týmto chce zabrániť tomu, aby boli dotknutí odberatelia vystavení negatívnym dopadom spojeným s veľkým nárastom fixnej zložky distribučnej tarify.

Oznam ÚRSO si môžete pozrieť na tomto odkaze.

::    ÚRSO informuje o cenách vodného a stočného a nákladoch na teplo v roku 2021

Dňa 12.1.2021 ÚRSO na svojej internetovej stránke informovalo o cenách vodného a stočného v roku 2021. Tie budú tento rok na úrovni 2,22 eur/m3 (bez DPH), čo predstavuje medziročný nárast o 3,2 %.

Priemerná cena za výrobu a dodávku pitnej vody u vodárenských spoločností v SR bude v roku 2021 na úrovni 1,11 eur/m3 (bez DPH), čo predstavuje medziročný nárast o 2,5%.

Oznam ÚRSO je k dispozícii na tomto odkaze.

ÚRSO zároveň informuje aj o tom, že dodávateľom tepla, ktorí požiadali o zmenu ceny tepla k 1.1.2021, ÚRSO medziročne znížil priemernú cenu tepla o 4,2 %, čo pre domácnosti znamená úsporu nákladov na teplo do 50 €/rok. ÚRSO v cenových rozhodnutiach vydaných k 1.1.2021 reflektoval najmä pokles cien zemného plynu  na svetových trhoch, ako aj celkový pokles dodávok tepla na Slovensku.

Oznam ÚRSO si môžete pozrieť na tomto odkaze.

::    OKTE zorganizovalo druhú aukciu záruk pôvodu

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) dňa 21.1.2021 zverejnil na svojej webovej stránke informáciu o vyhlásení druhej elektronickej aukcie na záruky pôvodu elektriny z OZE a záruk pôvodu elektriny vyrobenej VÚ KVET.

Aukcia sa uskutočnila dňa 4.2.2021 v trvaní od 9:00 do 13:00 hod. Zúčastnili sa jej 4 subjekty a spolu sa zobchodovali záruky v objeme 229,4 GWh. Minimálna cena bola na úrovni 0,11 EUR/MWh, maximálna cena na úrovni 0,25 EUR/MWh a priemerná cena dosiahla hodnotu na 0,17 EUR/MWh.

Viac informácii k aukcii je dostupných na tomto odkaze.

::    MH SR pripravuje zníženie cien elektriny pre podnikateľov

Dňa 4.1.2021 informovalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) na svojej webovej stránke o prípravách plánu, ktorý povedie k plošnému zníženiu cien elektriny pre podnikateľov v nasledujúcich troch rokoch. Elektrina by tak mala zlacnieť nielen v roku 2021, ale aj v rokoch 2022 a 2023.

Pripravovaná cenová reforma má spočívať v znížení finančného tlaku na TPS a v predĺžení zákonom garantovaného vyplácania podpory na 15 rokov, a to tak, aby sa finančná záťaž vo výške 3,3 mld. eur rozložila v čase a vytvorili sa podmienky na férovejšie a hlavne nižšie ceny elektriny.

Oznam MH SR je dostupný na tomto odkaze.

::    VSD vydala nové číslo časopisu VSD Info

Dňa 15.1.2021 zverejnila spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) informáciu o vydaní ďalšieho čísla časopisu VSD Info 5/2020, kde sa dočítate napríklad:

  • ako budú vyzerať ceny elektriny v roku 2021,
  • kde a prečo sme sa rozhodli, že inštalujeme obrovskú baterku a ako bude fungovať medzi dvoma národnými parkami,
  • koho sa bude týkať nový ECO poplatok, a
  • ako sa dá s dronom potiahnuť optika.

Informáciu VSD, ako aj časopis VSD Info, nájdete na tomto odkaze.


Monitoring za mesiac január 2021 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom. 

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Klimatická kríza pred súdom. Prispeli sme k ochrane podzemnej vody. / 23 Feb

Klimatická kríza pred súdom. Prispeli sme k ochrane podzemnej vody.

K ochrane životného prostredia nemusí dochádzať iba "v teréne", ale aj v súdnej sieni. Tím našich právnikov sa podieľal na ochrane verejného záujmu v spore o čerpanie podzemnej vody. Výsledkom je spokojný klient a naozaj zaujímavé súdne rozhodnutie.

Hľadáme advokátskeho koncipienta / 26 Jan

Hľadáme advokátskeho koncipienta

Zaujíma Ťa práca v mladej a dynamickej advokátskej kancelárii? Chceš byť súčasťou elitnej globálnej siete a pracovať na zaujímavých slovenských a medzinárodných prípadoch? Chceš pracovať v advokátskej kancelárii, kde aj napriek vysokej profesionalite je priateľská atmosféra samozrejmosťou?

Novinky v energetike za december 2020 / 12 Jan

Novinky v energetike za december 2020

Prinášame vám novinky v energetike za mesiac december 2020