NOVÉ PRAVIDLÁ PRE ONLINE SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SLUŽBY

2 Dec 2020  / AUTORI: Veronika Vaseková

12. júla 2020 nadobudlo účinnosť nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie je ďalšou normou zo série predpisov európskeho práva zameraných na online sprostredkovateľské služby.

Toto Nariadenie sa už na prvý pohľad líši od svojich predchodcov, ktorí sa viac zameriavali na ochranu fyzickej osoby - spotrebiteľa. Naopak, cieľom tohto Nariadenia je posilniť postavenie podnikateľov, t. j. komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb a zaistiť tým transparentné a spravodlivé online podnikateľské prostredie.

Komu je Nariadenie určené?

Nariadenie je adresované poskytovateľom online sprostredkovateľských služieb (ďalej len „sprostredkovatelia“), ktorí sprostredkujú priamy predaj medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi (napr. webové stránky na sprostredkovanie ubytovania a leteniek) a internetovým vyhľadávačom ako sú online trhoviská elektronického obchodu, online obchody so softvérovými aplikáciami, online sociálne médiá, a iné internetové platformy, ktoré na svojich webových stránkach, alebo prostredníctvom svojich aplikácií sprostredkujú predaj tovarov a poskytovanie služieb iných podnikateľov. Podmienkou je, že ide o online sprostredkovateľské služby a internetové vyhľadávače, 

(i) ktoré slúžia na predaj tovarov a poskytovanie služieb podnikateľom so sídlom alebo miestom podnikania v EÚ, 

(ii) ktorí  tieto služby a tovary prostredníctvom sprostredkovateľov predávajú a ponúkajú spotrebiteľom nachádzajúcim sa v EÚ.

Čo sa prijatím Nariadenia mení?

Nariadenie sa dotkne najmä súčasných obchodných podmienok sprostredkovateľov. Tie budú musieť po novom prejsť viacerými zmenami.

Po obsahovej stránke, Nariadenie určuje aké náležitosti musia obchodné podmienky sprostredkovateľov spĺňať, a ako musia byť formulované.

Okrem toho, že musia byť vypracované v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku a musia byť ľahko a kedykoľvek (t. j. vo všetkých fázach obchodného vzťahu, vrátane predzmluvného) dostupné pre podnikateľov, musia zároveň špecifikovať:

 • dôvody, pre ktoré môže sprostredkovateľ úplne, alebo čiastočne pozastaviť, ukončiť, alebo inak obmedziť poskytovanie svojich online sprostredkovateľských služieb;
 • informácie o všetkých dodatočných distribučných kanáloch a potenciálnych pridružených programoch, prostredníctvom ktorých môžu sprostredkovatelia uvádzať na trh tovary a služby podnikateľov;
 • všeobecné informácie o účinkoch obchodných podmienok na práva duševného vlastníctva a na kontrolu podnikateľov nad týmito právami (napr. používanie loga a obchodných značiek);
 • kritéria pre určenie poradia, v akom sprostredkovatelia zobrazujú ponuky podnikateľov užívateľom, a či je možné toto poradie ovplyvniť za odplatu;
 • popis doplnkových tovarov a služieb, vrátane finančných produktov, ktoré spotrebitelia ponúkajú prostredníctvom online sprostredkovateľských služieb;
 • opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania, ktoré uplatňujú, alebo by mohli uplatňovať sprostredkovatelia, alebo podnikatelia v súvislosti s ponúkaným tovarom a službami spotrebiteľom;
 • informácie o podmienkach, za ktorých môžu podnikatelia ukončiť zmluvný vzťah so sprostredkovateľom;
 • opis technického a zmluvného prístupu podnikateľov k akýmkoľvek osobným údajom alebo iným údajom poskytovaným podnikateľmi alebo spotrebiteľmi pri využívaní online sprostredkovania;

Nariadenie zaviedlo aj ďalšie povinnosti, ktoré sa vzťahujú buď na všetkých sprostredkovateľov, alebo len na niektorých z nich.

Všeobecne ide najmä o povinnosť:

 • oznámiť akúkoľvek zmenu obchodných podmienok podnikateľom minimálne 15 dní vopred, v opačnom prípade sa takáto zmena považuje za neplatnú. Podnikateľ má súčasne právo vypovedať zmluvu so sprostredkovateľom z dôvodu zmeny obchodných podmienok;
 • neprijímať retroaktívne zmeny obchodných podmienok, okrem prípadov požadovaných zákonom a ak je retroaktívna zmena v prospech podnikateľov.

Sprostredkovatelia, ktorí nie sú malými podnikmi (t. j. zamestnávajú viac ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná bilančná suma presahuje 10 miliónov eur) sú súčasne povinní:

 • zriadiť vnútorný systém vybavovania sťažností na neplnenie povinností podľa Nariadenia, alebo pre technické problémy online systému;
 • určiť vo svojich obchodných podmienkach dvoch alebo viacerých mediátorov, na ktorých sa môžu podnikatelia obrátiť za účelom vyriešenia sporu so sprostredkovateľom.

Nariadenie je nepochybne veľkým prínosom pre online obchod a podnikanie.

Nakoľko ide o rozsiahlu úpravu online sprostredkovania, v tomto krátkom článku sa nemôžeme venovať všetkým povinnostiam, ktoré Nariadenie zaviedlo. V snahe vyhnúť sa sankciám a prípadným sporom, však odporúčame sprostredkovateľom v prvom rade čo možno najskôr prehodnotiť obsah svojich obchodných podmienok a uviesť ich do súladu s Nariadením.

V prípade záujmu sa na nás neváhajte obrátiť.  

Prihláste sa na odber
našich noviniek

Prihláste sa na odber
monitoringu energetickej legislatívy


ĎALŠIE
OD AUTORA

naše novinky

Ako sa za dva roky zmenila ochrana osobných údajov? / 25 May

Ako sa za dva roky zmenila ochrana osobných údajov?

Už 2 roky sme pri ochrane osobných údajov povinní rešpektovať Nariadenie GDPR. Viete, aké výhody priniesla táto nová právna úprava?

Dopady štátnych opatrení na podnikateľské subjekty v stavebnom sektore / 7 May

Dopady štátnych opatrení na podnikateľské subjekty v stavebnom sektore

V spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy vás pozývame na online webinár.

Dovolenkové obdobie / 10 Jul

Dovolenkové obdobie

Viete, že cestovná agentúra a cestovná kancelária nie je to isté? Prečítajte si na čo si treba dávať pozor pri plánovaní vašej dovolenky.